intTypePromotion=3

Quyết định số 614/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
4
download

Quyết định số 614/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 614/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư nâng cấp tuyến sông Thao từ Việt Trì - Lào Cai do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 614/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 614/Q -BGTVT Hà N i, ngày 16 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T K HO CH U TH U L A CH N NHÀ TH U TƯ V N L P BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG D ÁN U TƯ NÂNG C P TUY N SÔNG THAO T VI T TRÌ - LÀO CAI B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Ngh nh 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005; Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 3681/Q -BGTVT ngày 02/12/2008 c a B trư ng B GTVT cho phép c p nh t, b sung l p d án u tư Nâng c p tuy n sông Thao t Vi t Trì - Lào Cai; Căn c Quy t nh s 456/Q -BGTVT ngày 02/3/2009 c a B Giao thông v n t i v vi c phê duy t cương, d toán kh o sát, l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng d án u tư Nâng c p tuy n sông Thao t Vi t Trì - Lào Cai; Xét t trình s 293/TTr-C TN ngày 06/3/2009 c a C c ư ng th y n i a Vi t Nam trình phê duy t k ho ch u th u gói th u tư v n l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng d án u tư Nâng c p tuy n v n t i sông Thao t Vi t Trì - Lào Cai; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch u tư, QUY T NNH: i u 1. Duy t k ho ch u th u l a ch n nhà th u tư v n l p Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng d án u tư Nâng c p tuy n v n t i sông Thao t Vi t Trì - Lào Cai v i n i dung chính như sau: 1. Tên gói th u: L p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng; 2. Giá gói th u: 458.700.000 ng (B n trăm năm mươi tám tri u, b y trăm nghìn ng ch n); 3. Ngu n v n: V n u tư chuNn b hàng năm c a B GTVT; 4. Hình th c l a ch n nhà th u: Ch nh th u theo quy nh hi n hành; 5. Th i gian l a ch n nhà th u: Hoàn thành trong tháng 3/2009; 6. Hình th c l a ch n h p ng: Theo ơn giá; 7. Th i gian th c hi n h p ng: 90 ngày. i u 2. Căn c n i dung duy t k ho ch u th u t i i u 1 c a Quy t nh này, C c trư ng C c ư ng thu n i a Vi t Nam có trách nhi m th c hi n úng các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý u tư xây d ng và t ch c u th u l a ch n nhà th u theo quy nh hi n hành, m b o ti n d án .
  2. i u 3. Các ông V trư ng các V : K ho ch u tư, Tài chính, Môi trư ng, Khoa h c Công ngh , C c trư ng C c QLXD &CLCTGT, C c trư ng C c ư ng th y n i a Vi t Nam và th trư ng các ơn v liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - Kho b c Nhà nư c TW; - Kho b c Nhà nư c Tp Hà N i; - Ban Qu n lý d án ư ng sông; Nguy n H ng Trư ng - Lưu VT, KH T (03).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản