Quyết định số 6203/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 6203/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6203/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dịch vụ sản xuất Tiểu thủ công nghiệp Bình Tây thành Công ty cổ phần Dịch vụ sản xuất xuất nhập khẩu Bình Tây do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6203/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 6203/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C CHUY N DOANH NGHI P NHÀ NƯ C CÔNG TY DNCH V S N XU T TI U TH CÔNG NGHI P BÌNH TÂY THÀNH CÔNG TY C PH N DNCH V S N XU T XU T NH P KH U BÌNH TÂY. CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 64/2002/N -CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph v vi c chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ; Căn c Thông tư s 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n nh ng v n v tài chính khi chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ; Căn c Thông tư s 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n xác nh giá tr doanh nghi p khi chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ; Căn c Thông tư s 15/2002/TT-L TBXH ngày 23 tháng 10 năm 2002 c a B Lao ng-Thương binh và Xã h i hư ng d n v chính sách i v i ngư i lao ng khi chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ; Căn c Quy t nh s 6202/Q -UB ngày 09 tháng 12 năm 2004 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v vi c xác nh giá tr doanh nghi p th c hi n c ph n hóa Công ty D ch v s n xu t Ti u th công nghi p Bình Tây; Xét T trình s 661/ MDN ngày 8 tháng 12 năm 2004 c a Thư ng tr c Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph ; QUY T NNH i u 1. Phê duy t phương án c ph n hóa doanh nghi p Nhà nư c Công ty D ch v s n xu t Ti u th công nghi p Bình Tây như sau : 1. V n i u l c a Công ty c ph n : 26.400.000.000 ng. Trong ó : - T l c ph n Nhà nư c: 51,00% v n i u l . - T l c ph n bán cho CB-CNV trong doanh nghi p: 32,38% v n i u l .
  2. (trong ó quy n ư c mua c ph n theo giá ưu ãi chi m 6,98% v n i u l ). - T l c ph n bán cho c ông ngoài doanh nghi p 16,62% v n i u l . 2. Vi c bán c ph n cho các i tư ng ngoài doanh nghi p theo hình th c u giá, ư c th c hi n thông qua t ch c tài chính trung gian theo hư ng d n c a B Tài chính. 3. Giá tr doanh nghi p Nhà nư c t i th i i m c ph n hóa ngày 31 tháng 12 năm 2003 : - Giá tr th c t c a doanh nghi p : 76.927.910.241 ng. - Giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p : 26.401.515.930 ng. 4. Ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p : - T ng s c ph n bán giá ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p theo phương án ư c duy t : 18.445 c ph n. - Ph n giá tr ư c ưu ãi : 553.350.000 ng. Trong ó : - T ng s c ph n bán cho ngư i lao ng nghèo trong doanh nghi p ư c tr d n trong 10 năm : 665 c ph n. - Ph n giá tr ư c tr d n : 46.550.000 ng. i u 2. Chuy n doanh nghi p Nhà nư c Công ty D ch v s n xu t Ti u th công nghi p Bình Tây thành Công ty c ph n : - Tên g i y b ng ti ng Vi t Nam : Công ty c ph n D ch v s n xu t xu t nh p khNu Bình Tây; - Tên giao d ch qu c t : bình tây import export production service Joint Stock Company ; - Tên g i t t : bitahaco.JSC ; - Tr s giao d ch (tr s chính) t t i : 222-222A H u Giang, phư ng 9, qu n 6, thành ph H Chí Minh.
  3. i u 3. Công ty c ph n D ch v s n xu t xu t nh p khNu Bình Tây s n xu t kinh doanh các ngành ngh sau : - S n xu t, kinh doanh, ch bi n các m t hàng h i s n, nguyên v t li u, máy móc thi t b , ph tùng, k thu t xu t khNu và tiêu th n i a; kinh doanh xu t nh p khNu và d ch v xu t nh p khNu, liên doanh, liên k t, h p tác u tư trong và ngoài nư c. - Kinh doanh v n t i hàng hóa, hành khách b ng ô tô. - i lý v t tư, nguyên nhiên li u, thi t b ph tùng. - Kinh doanh ăn u ng, d ch v du l ch, khách s n, nhà tr , c m , gi xe, s a xe, cho thuê xe, cho thuê cư i, ch p hình, may m c và kinh doanh hàng kim khí i n máy. - S n xu t, kinh doanh, ch bi n lương th c th c phNm. Gia công vàng b c á quý, xây d ng các công trình công nghi p, dân d ng, s a ch a nhà , trang trí n i th t và kinh doanh nhà ; mua bán hàng tiêu dùng, v i s i, v t tư, d u nh n, m bò, phương ti n v n t i; thu c b o v th c v t, phân bón, th c phNm chăn nuôi. - i lý bán l xăng d u. Cho thuê kho bãi, nhà xư ng; mua bán ch tác vàng, á quý; xây d ng m ng lư i i n h th n 35 KV; l p t máy móc thi t b , h th ng i n nư c (sau ng h ); l p d án u tư các công trình công nghi p, dân d ng; tư v n xây d ng, trang trí n i, ngo i th t công trình; san l p m t b ng; kinh doanh v t li u xây d ng và trang trí n i th t, khai thác cát, á, s i (thu c nhóm khoáng s n v t li u xây d ng thông thư ng). Xây d ng c u ư ng, b n c ng, b kè kênh mương, c ng thoát nư c, ư ng n i b , ư ng h m các khu công nghi p, khu dân cư. - i lý b o hi m. S n xu t bao bì, in bao bì. V n t i xăng d u ư ng b , ư ng th y. D ch v cho thuê kho ch a xăng d u. Tư v n thi t k , thi t k và l p d toán các công trình công nghi p, dân d ng. Thi t k trang trí n i ngo i th t công trình. Thi t k quy ho ch m t b ng t ng th và chi ti t. Kh o sát o c a chính. Kinh doanh b t ng s n. Kinh doanh v n t i hành khách theo h p ng. - Mua bán các lo i máy móc, thi t b và ph tùng i n l nh. D ch v s a ch a, b o trì thi t b l nh. Mua bán máy móc thi t b i n, i n t , i n gia d ng, băng ĩa (có n i dung ư c phép lưu hành). D ch v b o trì, s a ch a, trưng bày s n phNm i n, i n t . - S n xu t, mua bán nguyên v t li u chì các lo i (không s n xu t t i tr s Công ty). i u 4. Công ty c ph n D ch v s n xu t xu t nh p khNu Bình Tây: - Là pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam k t ngày ư c c p ăng ký kinh doanh, th c hi n ch h ch toán kinh t c l p, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. Ho t ng theo i u l c a Công ty c ph n, Lu t Doanh nghi p.
  4. - Giám c và K toán trư ng doanh nghi p Nhà nư c – Công ty D ch v s n xu t Ti u th công nghi p Bình Tây - có trách nhi m i u hành công vi c qu n lý cho n khi bàn giao toàn b doanh nghi p cho H i ng qu n tr và Giám c Công ty c ph n D ch v s n xu t xu t nh p khNu Bình Tây. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 76/Q -UB ngày 11 tháng 3 năm 1993 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c thành l p doanh nghi p Nhà nư c Công ty D ch v s n xu t Ti u th công nghi p Bình Tây sau khi Công ty c ph n D ch v s n xu t xu t nh p khNu Bình Tây ư c c p gi y ăng ký kinh doanh theo Lu t nh. i u 6. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph , Giám c S N i v , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Chi C c Trư ng Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 6, Giám c Công ty D ch v s n xu t Ti u th công nghi p Bình Tây và các s , ban, ngành liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : KT. CH T CH UBND THÀNH PH - Như i u 6 - BC i m i và PTDN Trung ương PHÓ CH T CH/THƯ NG TR C - Văn phòng Chính ph - B K ho ch và u tư - B Tài chính - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND TP - Thư ng tr c UBND TP - Văn phòng Thành y Nguy n Thi n Nhân - Ban T ch c Thành y - Thư ng tr c Ban MQLDN. TP - S L TB&XH, S XD, S TN&MT - C c Thu thành ph - Kho b c Nhà nư c thành ph - Công an thành ph - Chi nhánh NHNN/TP - VPH -UB : PVP/KT, T CNN - Lưu (CNN/K).
Đồng bộ tài khoản