Quyết định số 621/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
7
download

Quyết định số 621/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 621/2006/QĐ-TTg về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ y tế tại Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 621/2006/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 621/Q -TTG Hà N i, ngày 18 tháng 04 năm 2006 QUY T NNH V VI C S P X P, T CH C L I CÁC ƠN VN S NGHI P TR C THU C B Y T NGOÀI NGHN NNH S 49/2003/N -CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2003 C A CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Y t ; Xét ngh c a B trư ng B Y t và B trư ng B N i v , QUY T NNH: i u 1. T ch c l i các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t ngoài Ngh d nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph như sau: 1. Gi nguyên các ơn v : - B nh vi n Lao và B nh ph i Trung ương PHúc Yên; - B nh viên Vi t Nam – Th y i n Uông Bí; - Vi n Thông tin – Thư vi n y h c Trung ương; - Vi n Trang thi t b và Công trình y t ; - Trư ng Cao ng K thu t y t I; - Trư ng Cao ng K thu t y t II; - Trư ng K thu t thi t b y t ; - Trư ng Trung h c Dư c. 2. i tên các ơn v sau:
  2. - Trung tâm Ki m nh qu c gia v c xin và Sinh phNm y h c thành Vi n Ki m nh qu c gia v c xin và Sinh phNm y t ; - B nh vi n Phong – Da li u Quỳnh L p thành B nh vi n Phong – Da li u Trung ương Quỳnh L p; - B nh vi n Phong – Da li u Quy Hòa thành B nh vi n Phong – Da li u Trung ương Quy Hòa. - B nh vi n 71 thành B nh vi n 71 Trung ương; - Vi n Ki m nghi m thành Viên Ki m nghi m thu c Trung ương; - Trung tâm Truy n thông giáo d c s c kh e thành Trung tâm Truy n thông giáo d c s c kh e Trung ương; - Vi n V c xin và Ch phNm sinh v t (Nha Trang) thành Vi n V c xin và Sinh phNm y t ; - Trung tâm Khoa h c s n xu t v c xin Sabin thành Trung tâm Nghiên c u, S n xu t V c xin và Sinh phNm y t . 3. Nâng c p và i tên Phân vi n Ki m nghi p thành ph H Chí Minh thành Vi n Ki m nghi m thu c thành ph H Chí Minh. 4. Sáp nh p T p chí AIDS và C ng ng v tr c thu c C c phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam. 5. B Y t xây d ng án thành l p Vi n Răng Hàm M t Trung ương, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 2. B trư ng B Y t quy nh c th ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c và m i quan h công tác c a các ơn v s nghi p quy nh t i i u 1 Quy t nh i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản