Quyết định số 621/2006/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 621/2006/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 621/2006/QĐ-UBTDTT về việc ban hành chương trình hành động của Ủy ban Thể dục Thể thao về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Ủy ban Thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 621/2006/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 621/2006/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 28 tháng 03 năm 2006 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A Y BAN TH D C TH THAO V TH C HÀNH TI T KI M, CH NG LÃNG PHÍ B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Th d c th thao; Căn c Qu t nh s 25/2006/Q -TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; Xét ngh c a ông v trư ng V Pháp ch ; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình hành ng c a y ban Th d c th thao v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng, Th trư ng các V , ơn v tr c thu c y ban Th d c th thao ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Nguy n Danh Thái CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A Y BAN TH D C TH THAO V TH C HÀNH TI T KI M, CH NG LÃNG PHÍ
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 621/2006/Q -UBTDTT ngày 28 tháng 3 năm 2006 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao) I. M C TIÊU VÀ YÊU C U 1. M c tiêu - Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong ngành trư c h t là cơ quan y ban Th d c th thao và các ơn v tr c thu c nh m nâng cao hi u qu qu n lý và s d ng các ngu n l c cho phát tri n th d c th thao; - Nâng cao ý th c trách nhi m c a m i cán b , công ch c, viên ch c trong cơ quan y ban th d c th thao v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. 2. Yêu c u - Xây d ng và ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n th c hi n Chương trình hành ng c a Chính ph v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong ph m vi qu n lý c a ngành; - Th c hi n ngay và có hi u qu m t s nhi m v v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí c a ngành trong năm 2006. II. N I DUNG C A CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG 1. Rà soát, s a i, b sung, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n, tri n khai Chương trình hành ng c a Chính ph v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí 1.1. Rà soát h th ng các nh m c, tiêu chuNn, ch trong s d ng ngân sách chi s nghi p, u tư xây d ng cơ b n, qu n lý s d ng tr s làm vi c. Căn c k t qu rà soát l p danh m c các nh m c, tiêu chuNn, ch còn thi u, chưa phù h p có k ho ch s a i b sung, ban hành m i theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n ban hành. V K ho ch tài chính ch trì, ph i h p v i Văn phòng y ban Th d c th thao th c hi n nhi m v này t quý II/2006. 1.2. Xây d ng phương án th c hi n khoán chi hành chính cơ quan y ban Th d c th thao, trư c h t khoán s d ng i n tho i, i n, nư c, văn phòng phNm, xăng xe ôtô… Văn phòng ph i h p v i V K ho ch tài chính th c hi n trong quý II/2006. 1.3. Ban hành Thông tư liên t ch v i B Tài chính v qu n lý tài chính i v i các Liên oàn th thao qu c gia. V K ho ch tài chính ch trì, ph i h p v i các V , ơn v có liên quan xây d ng trình Lãnh o y ban Th d c th thao trong quý III/2006.
  3. 2. T ch c h c t p, nghiên c u, quán tri t Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí - Quý II năm 2006, V Pháp ch có trách nhi m ph i h p v i Công oàn, ng y cơ quan t ch c quán tri t các quy nh c a Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, Chương trình hành ng c a Chính ph v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, Chương trình hành ng c a y ban Th d c th thao v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí cho toàn th cán b , công ch c, viên ch c cơ quan y ban Th d c th thao. - Báo th thao Vi t Nam, T p chí th thao, Trang thông tin i n t y ban Th d c th thao có trách nhi m Ny m nh công tác tuyên truy n, ph bi n v pháp lu t th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; nêu gương ngư i t t, vi c t t trong th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; phát hi n và ngh x lý k p th i các t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m, gây lãng phí. 3. Th c hi n công khai t o i u ki n ki m tra, giám sát vi c th c h nh ti t ki m, ch ng lãng phí - Các V , ơn v th c hi n các quy nh v công khai t o i u ki n cho vi c ki m tra, thanh tra, giám sát th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, tăng cư ng ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v công khai trong các V , ơn v . - Th trư ng các V , ơn v thu c y ban Th d c th thao ph i th c hi n công khai theo quy nh c a pháp lu t, trư c h t công khai vi c s d ng ngân sách nhà nư c và các ngu n tài chính ư c giao, công khai mua s m, s d ng trang thi t b làm vi c, ôtô công, công khai qu n lý, s d ng tr s làm vi c và các tài s n khác - Các V , ơn v có trách nhi m báo cáo tình hình th c hi n công khai trong ơn v và k t qu giám sát vi c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí g i v Văn phòng y ban Th d c th thao t ng h p, nh kỳ báo cáo B trư ng, Ch nhi m. 4. Ki m tra, thanh tra th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí - Các V , ơn v tr c thu c y ban Th d c th thao trong ph m vi qu n lý c a mình k p th i phát hi n và x lý d t i m các vi ph m trong th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và công b công khai k t qu x lý trong cơ quan. i v i trư ng h p vi ph m không thu c thNm quy n x lý, xu t cơ quan có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. - Năm 2006, Thanh tra y ban Th d c th thao c n t p trung thanh tra, ki m tra các lĩnh v c sau: qu n lý, s d ng xe ô tô công; qu n lý, s d ng tr s làm vi c; mua s m trang thi t b làm vi c; d án u tư có s d ng ngân sách nhà nư c; các chương trình qu c gia; qu n lý, s d ng các ngu n vi n tr , tài tr c a các ơn v , liên oàn, hi p h i th thao qu c gia. - Ny m nh công tác giám sát c a cán b , công ch c, viên ch c i v i vi c th c hi n h th ng các nh m c, tiêu chuNn, ch ã ban hành. 5. T ch c th c hi n có hi u qu th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong các lĩnh v c:
  4. 5.1. Qu n lý và s d ng ngân sách nhà nư c: - V K ho ch và tài chính th c hi n nghiêm các khâu l p và phân b d toán, qu n lý, s d ng và quy t toán ngân sách cho các V , ơn v . Tăng cư ng công tác ki m soát chi ngân sách nhà nư c theo úng d toán và nh m c, tiêu chuNn. - Các V , ơn v tr c thu c y ban th c hi n ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính. S d ng ngân sách cho các ho t ng t ch c H i ngh , h i th o, t a àm, ti p khách, khánh ti t, l h i, i công tác, s d ng i n, nư c, văn phòng phNm, sách báo, t p chí theo úng quy nh c a Nhà nư c. - Các ơn v s nghi p ph i chuy n sang th c hi n cơ ch t ch tài chính g n v i t ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t và Ny m nh th c hi n ho t ng xã h i hóa trong các ho t ng c a mình. - Vi n Khoa h c Th d c th thao rà soát các nhi m v khoa h c và công ngh tr ng i m c n ưu tiên ã ư c c p có thNm quy n tuy n ch n và phê duy t. Ti n hành ánh giá và l p danh sách các nhi m v khoa h c và công ngh tri n khai ch m không úng ti n , không có hi u qu trình Lãnh o y ban Th d c th thao ình ch và i u chuy n kinh phí cho các án, d án khoa h c và công ngh khác có hi u qu . Thu h i n p ngân sách nhà nư c ph n kinh phí s d ng không úng m c ích, sai ch quy nh. - V Th thao thành tích cao I, II, V Th d c th thao qu n chúng ti n hành rà soát, m b o các i u ki n th c hi n Chương trình qu c gia v th thao, Chương trình phát tri n th d c th thao xã, phư ng, th tr n n năm 2010 theo úng ti n và có hi u qu , gi m chi phí qu n lý chương trình, gi m chi phí trung gian, t p trung kinh phí chương trình cho i tư ng ư c th hư ng theo quy nh. 5.2. u tư, xây d ng cơ b n: V K ho ch tài chính rà soát l i danh m c các d án u tư trong k ho ch: - i v i d án chuNn b u tư: ph i thNm nh l i phương án u tư, rà soát l i quy ho ch xem xét l i các yêu c u v k thu t, công ngh , th trư ng, ngu n v n n u xét th y u tư không hi u qu thì trình lãnh o y ban Th d c th thao quy t nh không u tư. - i v i d án ang u tư: rà soát, tính toán, n u th y c n thi t thì ph i s a i, b sung gi i pháp k thu t, thay i quy mô, công ngh phù h p. N u xét th y u tư không hi u qu thì trình lãnh o y ban Th d c th thao quy t nh d ng u tư. Năm 2006, các V , ơn v ph i hoàn thành vi c thanh toán tr n kh i lư ng d án c a các năm trư c và các d án ã hoàn thành quy t toán v n u tư, tr n v n tín d ng ưu ãi, thu h i nh ng kho n ã ng th c hi n nh ng năm trư c. 5.3. Qu n lý, s d ng t ai, tr s làm vi c: V K ho ch tài chính ti n hành ki m tra, rà soát di n tích t ai ph c v s nghi p phát tri n th d c th thao, tr s làm vi c b trí h p lý, ti t ki m; trình lãnh o
  5. y ban Th d c th thao thu h i ngay các di n tích t ai, tr s làm vi c s d ng không úng m c ích như cho thuê, cho mư n, làm nhà , s n xu t kinh doanh th c hi n i u chuy n cho nh ng V , ơn v tr c thu c có nơi làm vi c còn thi u ho c quá ch t. 5.4. Qu n lý, s d ng tài s n, phương ti n, trang thi t b : - Hàng năm, Văn phòng y ban Th d c th thao ki m kê toàn b tài s n, phương ti n, trang thi t b làm vi c ã cung c p cho các V , ơn v tr c thu c y ban. Thu h i nh ng tài s n, phương ti n, trang thi t b làm vi c không s d ng ho c s d ng không úng m c ích i u chuy n cho nh ng V , ơn v không có ho c chưa . Thanh lý i v i tài s n, phương ti n, trang thi t b ã h t kh u hao. - Vi n Khoa h c Th d c th thao khNn trương thanh quy t toán các trang thi t b ph c v SEA Games 22, ph i h p v i V Th thao thành tích cao I, II, V K ho ch tài chính l p k ho ch phân b các trang thi t b cho các ơn v s d ng có hi u qu . - V K ho ch tài chính ph i h p v i V Th thao thành tích cao I, II và V Th d c th thao qu n chúng ki m kê toàn b trang thi t b , d ng c ph c v t p luy n, thi u th thao ã cung c p. Thu h i nh ng trang thi t b , d ng c không s d ng ho c s d ng không úng m c ích i u chuy n cho nh ng ơn v không có ho c chưa . 5.5. ào t o, qu n lý s d ng cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng và th i gian làm vi c. - V T ch c cán b có nhi m v rà soát l i vi c tuy n d ng, s d ng cán b , công ch c, viên ch c tránh tình tr ng tuy n d ng, s d ng không phù h p v i chuyên môn, ngành ngh ư c ào t o; xây d ng cơ c u ng ch công ch c, viên ch c s d ng có hi u qu i ngũ cán b , công ch c, viên ch c hi n có. - Văn phòng y ban Th d c th thao có trách nhi m tăng cư ng t ch c vi c th c hi n Quy ch làm vi c c a cơ quan, giám sát vi c th c hi n n i quy v k lu t và các quy nh v s d ng th i gian làm vi c. 5.6. Qu n lý, s d ng v n và tài s n t i Công ty th thao Vi t Nam - V K ho ch tài chính tăng cư ng giám sát i v i Công ty th thao Vi t Nam trong vi c qu n lý, s d ng các ngu n l c ư c Nhà nư c giao; giám sát vi c quy t nh u tư, b o lãnh vay, phê duy t ch trương mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê theo thNm quy n; giám sát vi c ký k t và th c hi n các h p ng kinh t ký k t trong u tư xây d ng, s n xu t kinh doanh và chi phí qu n lý c a Công ty. - Công ty Th thao Vi t Nam căn c vào các quy nh c a pháp lu t v th c hành ti t ki m ch ng lãng phí xây d ng, ban hành các cơ ch , quy ch , các nh m c, tiêu chuNn, ch qu n lý, s d ng có hi u qu các ngu n l c ư c Nhà nư c giao; th c hi n ki m toán b t bu c và công khai tài chính; phát hi n k p th i và x lý nghiêm các hành vi gây lãng phí v n, tài s n, lao ng trong Công ty. III. T CH C TH C HI N
  6. Căn c Chương trình hành ng này và Chương trình công tác năm 2006 và hàng năm, Th trư ng các V , ơn v tr c thu c y ban Th d c th thao t ch c tri n khai th c hi n nghiêm túc có ki m tra, sơ k t, u n n n k p th i. Văn phòng y ban Th d c th thao có trách nhi m theo dõi, ôn c và nh kỳ hàng quý báo cáo B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao v tình hình th c hi n Chương trình./.
Đồng bộ tài khoản