Quyết định số 6355/QĐ-UB-KT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 6355/QĐ-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6355/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư để thu hút vốn ngoài ngân sách năm 1997 (nguồn vốn ngân sách ủy thác quỹ đầu tư phát triển đô thị) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6355/QĐ-UB-KT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 6355/Q -UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 1997 QUY T NNH V VI C GIAO CH TIÊU K HO CH I U CH NH V N CHO CÔNG TÁC CHU N BN U TƯ THU HÚT V N NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM 1997 (NGU N V N NGÂN SÁCH Y THÁC QU U TƯ PHÁT TRI N Ô THN) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; - Căn c quy t nh s 4392/Q -UB-KT ngày 19/8/1997 c a y ban nhân dân thành ph v vi c y thác cho Qu u tư phát tri n ô th qu n lý, cho vay và thu h i v n vay công tác chu n b u tư thu hút v n ngoài ngân sách, trong ch tiêu k ho ch năm 1997 v xây d ng cơ b n và s a ch a l n và quy t nh s 5855/Q -UB-KT ngày 16/10/1997 v vi c giao ch tiêu k ho ch i u ch nh v n u tư xây d ng (ngu n v n ngân sách) năm 1997 ; - Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i t trình s 2779/TT-KH T-TH ngày 24/10/1997 ; QUY T NNH i u 1.- B sung vào danh m c ã ban hành kèm theo quy t nh s 5855/Q -UB-KT ngày 16/10/1997 c a y ban nhân dân thành ph v vi c giao ch tiêu k ho ch i u ch nh v n u tư xây d ng cơ b n và s a ch a l n năm 1997 (ngu n v n ngân sách), các d án chuNn b u tư sau ây : - L p d án qu n lý giao thông ô th , ch u tư S Giao thông công chánh thành ph , v n chuNn b u tư 250.000.000 (hai trăm năm mươi tri u) ng. - L p d án xây d ng c u Huỳnh M n t – B n Ba ình, ch u tư S Giao thông công chánh, v n chuNn b u tư 70.000.000 (b y mươi tri u) ng. i u 2.- Giao ch tiêu k ho ch i u ch nh v n chuNn b u tư thu hút v n ngoài ngân sách ã ban hành t i quy t nh s 4392/Q -UB-KT ngày 19/8/1997 c a y ban nhân dân thành ph (ngu n v n ngân sách thành ph y thác Qu u tư phát tri n ô th ) theo danh m c ính kèm ; các n i dung khác c a quy t nh trên không thay i. i u 3.- Giao S Tài chánh thành ph hư ng d n vi c chuy n v n ã ư c C c u tư Phát tri n thành ph t m ng trong năm 1997 cho các d án chuNn b u tư trong danh m c ính kèm sang Qu u tư Phát tri n ô th ti p t c th c hi n vi c qu n lý và cho vay theo quy t nh này. i u 4.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , S Tài chánh thành ph , S Xây d ng thành ph , Giám c Qu u tư Phát tri n ô th , C c trư ng C c u tư Phát tri n thành ph , Giám c S - Ngành có liên quan và ch u tư các d án ư c vay v n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C
  2. Lê Thanh H i DANH M C I U CH NH CÔNG TRÌNH CHU N BN U TƯ THU HÚT V N NGOÀI NGÂN SÁCH (Ban hành theo Quy t nh s 6355/Q -UB-KT ngày 07/11/1997 c a UBND Thành ph ) ơn v : Tri u ng Tên công trình Ch u tư K ho ch theo i u Q ch nh 4392/Q UB- l i KT T NG S 22.360 23.000 1. Nhà máy cơ khí i n t g m s nh a cao c p Cty i n t Saigon 100 100 2. Khu du l ch Thanh a-Bình Qu i Cty Du l ch TP 400 400 3. Nhà Văn hóa Thanh niên Thành oàn TN 100 100 4. Qu n th CT l ch s và văn hóa dân t c t i TP.HCM Ban nghiên c u XD và QL 4.100 4.100 Qu n th CT l ch s và văn hóa dân t c 5. Trung tâm TM.DV B n Thành T ng Cty TM Saigòn 300 300 6. Khu liên h p C ng chuyên dùng XK nông s n Hi p T ng Cty TM Saigòn 300 300 Phư c 7. Khu Văn phòng-khách s n ng Kh i-M c Th Bư i-Phan Văn t Cty Du l ch B n Thành 300 300 8. Khu văn phòng-căn h -trung tâm TM ng Kh i- M c Th Bư i-Nguy n Hu Cty Sunimex 300 300 9. Nhà máy s n xu t thi t b i n gia d ng cao c p Cty i n Cơ (Lidico) 100 100 10. Trung tâm TDTT Qu n 1 UBND qu n 1 500 500 11. TT văn hóa Qu n Bình Th nh UBND Q.Bình Th nh 100 100 12. Trung tâm TDTT Hóc Môn UBND H.Hóc Môn 100 100 13. CB T các công trình tr ng i m 1996-2000 c a ngành GTCC S GT công chánh - L p DA xây d ng c u, ư ng Nguy n Tri Phương
  3. - L p DA xây d ng c u Bình Tri u 2 S GT công chánh 550 550 - L p DA c i t o m r ng ư ng Tr n Xuân So n qua c u R ch Ông v mi n Tây S GT công chánh 280 280 - L p DA c i t o m r ng ư ng B n Chương Dương- Hàm T -Tr n Văn Ki u S GT công chánh 645 645 S GT công chánh 800 800 - L p DA c i t o m r ng tr c ư ng inh Tiên S GT công chánh 143 143 Hoàng-Võ Th Sáu - L p DA ti n kh thi c i t o m r ng ư ng Hùng Vương n i dài (t nút giao thông Phú Lâm n An L c) S GT công chánh 260 260 - L p DA xây d ng c u Cát Lái - L p DA ư ng vành ai t sân bay Tân Sơn Nh t-c u S GT công chánh 200 200 Bình L i n i v i ư ng vành ai ngoài và kéo dài n xa l Hà n i S GT công chánh 640 640 - L p DA ư ng song hành tuy n ng c p nư c sông Sàigòn ( ư ng B n Than, T.Bình) - L p DA c i t o m r ng tr c ư ng TLT.25 Cát Lái (t xa l Hà N i n KCN Cát Lái) S GT công chánh 556 506 - L p DA nghiên c u giao thông TP S GT công chánh 250 250 - L p DA qu n lý giao thông ô th - Nghiên c u kh thi công trình vư t sông Sàigòn qua Th Thiêm S GT công chánh 780 0 - L p DA xây d ng c u Nh Thiên ư ng 2 S GT công chánh 300 0 - L p DA ư ng tr c B c Nam ( o n 1 t trung tâm TP S GT công chánh 970 0 n KCN Hi p Phư c) S GT công chánh 250 250 - L p DA kh thi ư ng Hùng Vương S GT công chánh 200 200 - ư ng tr c qu n 8 - L p DA xây d ng c u Huỳnh M n t – B n Ba ình LLTNXP 400 0 - XD 2 ư ng vào c u Phú M vư t sông Sàigòn n i LTL.15 Nhà Bè và LTL.25 Cát Lái k c b n phà t m 200 200 trong khi ch XD c u UBND qu n 8 70 0 - XD ư ng vành ai phía ông TP t LTL.25 Cát Lái- xa l Hà N i-Gò Dưa.
  4. - XD ư ng vành ai phía Tây TP (t Phú nh n S GT công chánh 250 250 Tân Bình) - C u ho c h m Phú M qua sông Sàigòn. S GT công chánh 300 300 - DA xây d ng Th o C m Viên m i S GT công chánh 300 300 S GT công chánh 550 550 S GT công chánh 400 400 - Tr m bơm và tr m x lý nư c th i Nhiêu L c-Th S GT công chánh 400 400 Nghè - DA phân ph i nư c giai o n 2 (XD nhà máy nư c sông Saigon) S GT công chánh 200 200 - DA quy ho ch gi i quy t rác TP S GT công chánh 200 200 - L p DA c i t o m r ng tr c ư ng Bà Hom-T nh l 10 S GT công chánh 200 200 - L p DA c i t o m r ng tr c ư ng T.L 15 S GT công chánh 200 200 - C u D n Xây S GT công chánh 80 0 - C i t o m r ng tr c ư ng Qu c l 13 cũ S GT công chánh 50 50 - T nh l 50 (Bình Chánh) S GT công chánh 150 150 - Xây d ng b sung tr c ư ng n i Q1-Q3 qua Tô Hi n Thành-Bình Th i v Bình Chánh S GT công chánh 150 150 - C i t o m r ng tr c ư ng Nguy n Ki m S GT công chánh 100 100 - C i t o m r ng tr c ư ng TL16-26/3 S GT công chánh 150 150 - XD b sung tr c ư ng B n Bình ông S GT công chánh 100 100 - L p DA XD b sung tr c ư ng n i t Tân C ng-C u S GT công chánh 150 150 Bình L i kéo dài n ư ng 26/3 - L p DA XD tr c ư ng ông-Tây TP t ư ng inh Tiên Hoàng n nút Phú Lâm S GT công chánh 170 170 - L p DA XD ư ng song hành LTL 15 - L p DA m t s ư ng tr c trung tâm TP S GT công chánh 150 150 - DA c i t o kênh Tân Hóa-Ông Buông Lò G m S GT công chánh 500 500
  5. - DA c i t o kênh ôi-kênh T -Tàu H S GT công chánh 300 300 - DA xây d ng c ng sông Phú nh S GT công chánh 500 490 14. Xây d ng khu nhà c m ô th Thanh niên Văn S GT công chánh 416 416 Thánh Công ty Xây l p và V t 1.200 1.200 15. Khu vui chơi dư i nư c m Sen li u TNXP 200 200 16. C ng G o C n Gi (Bình Khánh) Cty Du l ch Phú Th 100 100 UBND H.C n Gi 17. Khu du l ch 30/4 C n Gi UBND H.C n Gi 100 100 18. Khu công nghi p Bình Khánh UBND H.C n Gi 100 100 19. Xây d ng siêu th sách Cty phát hành sách 100 100 20. Trung tâm Văn hóa Qu n 11 UBND Qu n 11 100 100 21. Khu du l ch An H UBND H.Hóc Môn 100 100 22. M r ng khu du l ch Kỳ Hòa Cty Du l ch Kỳ Hòa 200 200 23. Công viên trên nư c Kỳ Hòa Cty Du l ch Kỳ Hòa 0 200 24. Siêu th V t li u Xây d ng T ng Cty VLXD và Qu 0 900 u tư PT T Qu u tư PT T 0 1.000 25. Khu dân cư ông Hưng Thu n Qu u tư PT T 0 500 26. Công ty u tư liên doanh (DA liên doanh v i AIDEC ho c AIG) 27. C u B n Súc S GT Công chánh 0 100 28. T nh l 2 C Chi S GT Công chánh 0 100 29. C u Nguy n Văn C S GT Công chánh 0 100 30. C u Tân Thu n 2 S GT Công chánh 0 100 31. C u Thanh a 2 S GT Công chánh 0 100 32. Vi n Th n Kinh Trung tâm ào t o cán b 0 200 Y khoa & Qu u tư PT T
Đồng bộ tài khoản