Quyết định số 645/2000/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
1
download

Quyết định số 645/2000/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 645/2000/QĐ-BYT về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Dược liệu do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 645/2000/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p – T do - H nh phúc ****** S : 645/2000/QĐ-BYT Hà N i, ngày 02 tháng 03 năm 2000 QUY T Đ NH BAN HÀNH ĐI U L T CH C VÀ HO T Đ NG C A VI N DƯ C LI U. B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng; nhi m v quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Quy t đ nh s 230/1998/QĐ-TTg ngày 30/11/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c s p x p các cơ quan nghiên c u tri n khai khoa h c và công ngh tr c thu c B Y t ; Xét đ ngh c a Vi n trư ng Vi n Dư c li u t i T trình s 129/VDL-TC ngày 03/7/1999; Theo đ ngh c a V trư ng V T ch c – Cán b và V trư ng V Khoa h c và Đào t o - B Y t ; QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Đi u l t ch c và ho t đ ng c a Vi n Dư c li u. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c t ngày ký ban bành. Các quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh c a Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 3. Các Chánh Văn phòng, V trư ng V t ch c – Cán b , V trư ng V Khoa h c và Đào t o, V trư ng V Y h c c truy n- B Y t , C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, Vi n trư ng Vi n Dư c li u và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG B YT Đ Nguyên Phương ĐI U L T CH C VÀ HO T Đ NG C A VI N DƯ C LI U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 645/2000/QĐ-BYT ngày 02/3/2000 c a B trư ng B Y t ) Chương 1: NH NG ĐI U KHO N CHUNG Đi u 1: Đi u l này quy đ nh nh ng n i dung cơ b n v t ch c và ho t đ ng c a Vi n Dư c li u. Đi u 2. Vi n Dư c li u (dư i đây g i t t là Vi n) là đơn v s nghi p tr c thu c B Y t , đư c thành l p theo Quy t đ nh s 324/QĐ-BYT ngày 13/4/1961 c a B trư ng B Y t và đư c s p x p l i theo Quy t đ nh s 230/1998/QĐ-TTg ngày 30/11/1998 c a Th tư ng Chính ph , có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, có tr s làm vi c t i Hà N i; Tên Vi n : * Tên ti ng Vi t :Vi n Dư c li u. * Ti ng Anh : INSTITUTE OF MATERIA MEDIC 3A. * Ti ng Pháp: INSTITUT DES MATIERES MEDICINALES. * Tên vi t t t : IMM. Tr s : 3B Quang Trung – Hoàn Ki m, Hà N i.
  2. S đi n tho i : 84-4-8.252.644. Fax : 84-4-8.254.357. E- mail: imm@fpt.vn Đi u 3. Trong quá trình th c hi n vi c h p tác nghiên c u, tri n khai các chương trình, d án qu c gia và qu c t đư c quy đ nh t i Đi u 4, Đi u 5 c a Đi u l này, Vi n đư c tài tr (b ng ti n ho c hi n v t) theo cơ ch h p đ ng, th c hi n thu chi theo đúng quy đ nh c a Nhà nư c. Chương 2: CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N C A VI N Đi u 4. Vi n có ch c năng nghiên c u toàn di n v dư c li u, v các ch ph m thu c t dư c li u v hi n đ i hóa các d ng bào ch thu c y h c c truy n và đào t o cán b chuyên ngành. Đi u 5. Vi n có các nhi m v sau đây: 1. Nghiên c u khoa h c: 1.1. Đi u tra nghiên c u đ ng v t, th c v t và ngu n dư c li u trong toàn qu c, xác đ nh nh ng cây, con làm thu c, có giá tr ch a b nh và giá tr kinh t cao. Thu nh p và xây d ng h th ng lưu gi , b o t n ngu n gen cây, con làm thu c; t ch c xây d ng vư n qu c gia v dư c li u. 1.2. Nghiên c u k thu t nuôi tr ng cây, con làm thu c, các bi n pháp b o v , tái sinh các lo i cây, con làm thu c, đ c bi t cây, con làm thu c thu c lo i quý ,hi m; nghiên c u k thu t tuy n ch n gi ng, ph c tráng gi ng, t o gi ng m i và gi ng t t; nghiên c u xây d ng vùng s n xu t dư c li u ph c v nhu c u s d ng trong nư c và xu t kh u. 1.3. Nghiên c u hóa th c v t, dư c lý – sinh hoá, công ngh sinh h c, các phương pháp chi t tách các ho t ch t t dư c li u. Xây d ng các phương pháp và quy trình chi t xu t công ngh các ho t ch t là thu c t dư c li u. 1.4. Nghiên c u k thu t bào ch , ch bi n dư c li u và hi n đ i hóa các d ng bào ch thu c t dư c li u; s n xu t th nghi m các d ng bào ch ; s n xu t th các m t hàng do Vi n nghiên c u. 1.5. Chuy n như ng và trao đ i các thành t u nghiên c u khoa h c công ngh c a Vi n cho các t ch c khoa h c k thu t và các t ch c kinh t theo quy đ nh c a pháp lu t. 1.6. Đ xu t v i B Y t v nh ng gi i pháp khai thác, s d ng, b o t n và phát tri n ngu n tài nguyên dư c li u; v phát tri n công tác nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh trong lĩnh v c dư c li u. 2. Đào t o: 2.1.Tham gia đào t o đ i h c v chuyên ngành Dư c li u. 2.2. Đào t o trên đ i h c v chuyên ngành dư c li u. 2.3. Đào t o l i, đào t o nâng cao trình đ , b túc nghi p v và các phương pháp nghiên c u v dư c li u cho cán b làm công tác dư c li u ho c cán b có nhu c u v chuyên ngành dư c li u. 3. H p tác qu c t : 3.1.Thi t l p và duy trì m i quan h v i các nư c, các t ch c trong khu v c và trên th gi i thu c lĩnh v c dư c li u. 3.2. H p tác nghiên c u khoa h c; g i và nh n đào t o cán b ; trao đ i kinh nghi m, thông tin khoa h c v dư c li u v i các nư c, các t ch c và các cá nhân trong khu v c và trên th gi i. 4. Ch đ o phát tri n dư c li u: 4.1. Giúp B trư ng B Y t ch đ o các đ a phương trong công tác nghiên c u khoa h c, s n xu t và phát tri n dư c li u. 4.2. T ch c xu t b n T p chí Dư c li u, các tài li u và sách chuyên khoa dư c li u. 5. Qu n lý đơn v : 5.1. Qu n lý và s d ng có hi u qu các ngu n l c c a đơn v ; qu n lý t ch c, biên ch , cán b , công ch c, ti n lương, tài chính, v t tư thi t b c a Vi n theo ch đ và chính sách c a Nhà nư c.
  3. 5.2. Th c hi n ký k t các h p đ ng kinh t , tri n khai d ch v khoa h c công ngh , phát tri n các d án trong nư c và qu c t v lĩnh v c dư c li u theo đúng quy đ nh c a Nhà nư c, góp ph n b sung ngu n tài chính ph c v các ho t đ ng c a Vi n và c i thi n đ i s ng cho cán b , công ch c trong cơ quan. Chương 3: T CH C VÀ NHÂN S C A VI N. Đi u 6. Vi n có Vi n trư ng và m t s Phó Vi n trư ng. 1. Vi n trư ng, các Phó Vi n trư ng do B trư ng B Y t b nhi m, mi n nhi m. Vi n trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng v toàn b ho t đ ng c a Vi n. 2. Vi c b nhi m Vi n trư ng, các Phó Vi n trư ng đư c th c hi n theo quy đ nh c a Nhà nư c và c aB Yt . Đi u 7. H i đ ng Khoa h c c a Vi n. 1. H i đ ng Khoa h c c a Vi n làm tư v n cho Vi n trư ng v công tác nghiên c u khoa h c, đ nh hư ng đào t o cán b , công ch c và d báo xu th phát tri n c a chuyên ngành. 2. Thành ph n và phương th c ho t đ ng c a H i đ ng Khoa h c th c hi n theo quy đ nh c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và c a B Y t . 3. Nhi m kỳ c a H i đ ng Khoa h c là 3 năm. Đi u 8. T ch c b máy c a Vi n: 1. Các phòng ch c năng 1.1. Phòng Qu n lý khoa h c và đào t o. 1.2. Phòng T ch c – Cán b . 1.3. Phòng Tài chính - K toán. 1.4. Phòng Hành chính - Qu n tr . 1.5. Phòng V t tư thi t b y t . 2. Các khoa chuyên môn: 2.1. Khoa Hóa th c v t. 2.2. Khoa Hóa phân tích – Tiêu chu n. 2.3. Khoa Dư c lý – Sinh hóa. 2.4. Khoa Bào ch và Ch bi n. 2.5. Khoa Tài nguyên dư c li u. 2.6. Khoa Công ngh chi t xu t. 3. Các đơn v ph c v nghiên c u khoa h c, đào t o: 3.1. Trung tâm Nghiên c u tr ng và ch bi n cây thu c Hà N i. 3.2. Trung tâm Sâm và Dư c li u thành ph H Chí Minh. 3.3. Trung tâm Tr ng, ch bi n cây thu c Đà L t. 3.4. Tr m Nghiên c u tr ng cây thu c Sapa. 3.5. Tr m Nghiên c u tr ng cây thu c Tam Đ o. 3.6. Trung tâm Thông tin – Thư vi n. * Các đơn v khác s đư c thành l p theo quy t đ nh c a B trư ng B Y t khi có nhu c u. Đi u 9. Cán b , công ch c c a Vi n đư c s p x p vào ng ch, b c theo ch c danh, tiêu chu n công ch c Nhà nư c và cơ c u cán b , công ch c theo quy đ nh c a B Y t . S lư ng biên ch c a Vi n đư c b sung, đi u ch nh hàng năm theo nhu c u th c t và theo kh năng đáp ng c a Nhà nư c.
  4. Đi u 10. Vi n đư c m i các chuyên gia, cán b khoa h c thu c các cơ quan trong và ngoài nư c làm c ng tác viên. Chương 4: TÀI CHÍNH C A VI N Đi u 11. Vi n là đơn v d toán c p II, có tài kho n riêng. Vi n ph i ch p hành đ y đ các quy đ nh c a pháp lu t v tài chính k toán. Đi u 12. Kinh phí ho t đ ng c a Vi n do : - Ngân sách nhà nư c c p. - Thu t d ch v khoa h c k thu t. - H p tác qu c t . - Các ngu n thu khác. Đi u 13. Kinh phí ho t đ ng c a Vi n đ chi: - Ho t đ ng chuyên môn, nghi p v . - Chi thư ng xuyên. - Lương và ph c p. - Khen thư ng. - Phát tri n Vi n. Chương 5: M I QUAN H CÔNG TÁC C A VI N V I CÁC CƠ QUAN, ĐƠN V TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH Y T . Đi u 14. Vi n ch u s qu n lý, lãnh đ o toàn di n c a B trư ng B Y t , ch u s ch đ o v nghi p v c a các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c và t ch u trách nhi m v ho t đ ng c a mình. Đi u 15. Vi n đư c h p tác v i các cơ quan đơn v , các cá nhân trong và ngoài ngành Y t t Trung ương đ n đ a phương đ th c hi n các ch c năng, nhi m v đư c giao. Đi u 16. Vi n đư c h p tác v i các nư c, các t ch c qu c t , các cá nhân ngư i nư c ngoài v các lĩnh v c đư c B trư ng B Y t giao và ph i th c hi n theo đúng quy đ nh c a pháp lu t. Chương 6: ĐI U KHO N CU I CÙNG Đi u 17. Đi u l này có 6 Chương, 17 Đi u. Trong quá trình th c hi n, theo đ ngh c a Vi n trư ng, Đi u l này có th đư c B trư ng xem xét đ b sung, s a đ i cho phù h p v i tình hình th c t .
Đồng bộ tài khoản