Quyết định số 647/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
285
lượt xem
50
download

Quyết định số 647/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 647/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 647/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 647/QĐ-BYT Hà N i, ngày 22 tháng 02 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH HƯ NG D N TƯ V N, XÉT NGHI M HIV T NGUY N B TRƯ NG B YT Căn c đi u 26, 27 c a Lu t Phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Theo đ ngh c a ông C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam, QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Hư ng d n tư v n, xét nghi m HIV t nguy n. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Đi u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam, V trư ng, C c trư ng các V , C c thu c B Y t , Th trư ng các đơn v tr c thu c B , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng đơn v y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 3; - B trư ng Tr n Th Trung Chi n (đ báo cáo); - Các Th trư ng (đ bi t); - Lưu: VT, PC, AIDS (2) Tr nh Quân Hu n HƯ NG D N TƯ V N, XÉT NGHI M HIV T NGUY N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 647/QĐ-BYT ngày 22 tháng 02 năm 2007 c a B trư ng B Yt ) Chương I. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Hư ng d n này quy đ nh v n i dung, t ch c ho t đ ng tư v n, xét nghi m HIV t nguy n (TVXNTN) và tiêu chu n c a cơ s TVXNTN. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng Hư ng d n này áp d ng đ i v i t t c các cơ s y t nhà nư c và tư nhân, các đơn v , t ch c có tri n khai TVXNTN, các cơ s có làm xét nghi m HIV; không áp d ng cho các hình th c xét nghi m b t bu c đư c quy đ nh t i Đi u 28 c a Lu t phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS). Đi u 3. Gi i thích t ng 1. Tư v n v HIV/AIDS (sau đây g i chung là tư v n) là quá trình trao đ i, cung c p các ki n th c, thông tin c n thi t v phòng, ch ng HIV/AIDS gi a ngư i tư v n và ngư i đư c tư v n nh m giúp ngư i đư c tư v n t quy t đ nh, gi i quy t các v n đ liên quan đ n d phòng lây nhi m HIV, chăm sóc và đi u tr ngư i nhi m HIV. 2. Tư v n h tr ti p t c là tư v n v HIV/AIDS khi ngư i đư c tư v n có nhu c u ti p t c đư c tư v n nh m gi i quy t nh ng băn khoăn, lo l ng liên quan đ n HIV/AIDS. 3. Tư v n, xét nghi m HIV t nguy n là hình th c k t h p gi a tư v n và xét nghi m HIV, trong đó đ i tư ng tư v n hoàn toàn t nguy n s d ng và toàn quy n l a ch n d ch v tư v n, xét nghi m HIV vô danh ho c tư v n, xét nghi m HIV t nguy n ghi tên. 4. Tư v n, xét nghi m HIV t nguy n vô danh là TVXNTN, trong đó đ i tư ng tư v n không c n cung c p tên, đ a ch đ tham gia vào quá trình tư v n, xét nghi m HIV.
 2. 5. Tư v n, xét nghi m HIV t nguy n ghi tên là TVXNTN, trong đó đ i tư ng tư v n t nguy n cung c p tên, tu i, đ a ch đ tham gia vào quá trình tư v n và xét nghi m HIV. 6. Xét nghi m HIV là vi c th c hi n các k thu t chuyên môn nh m xác đ nh tình tr ng nhi m HIV trong m u máu, m u d ch sinh h c c a cơ th ngư i. Đi u 4. Nguyên t c c a ho t đ ng tư v n, xét nghi m HIV t nguy n 1. B o đ m bí m t: Không đư c ti t l b t kỳ thông tin nào liên quan t i vi c tư v n, xét nghi m HIV và k t qu xét nghi m HIV c a đ i tư ng tư v n khi không có s đ ng ý c a đ i tư ng tư v n. 2. T nguy n: Ch th c hi n xét nghi m HIV khi đ i tư ng tư v n đã đư c tư v n trư c xét nghi m và đư c s đ ng ý c a đ i tư ng tư v n. Nghĩa là vi c xét nghi m HIV ph i đư c thông báo rõ ràng cho đ i tư ng tư v n và do đ i tư ng tư v n t nguy n quy t đ nh đ ng ý làm xét nghi m. 3. Tuân th quy đ nh c a pháp lu t v xét nghi m HIV: Vi c xét nghi m HIV và thông báo k t qu xét nghi m HIV ph i tuân th theo quy đ nh hi n hành c a B Y t . 4. Gi i thi u chuy n ti p: Ti n hành gi i thi u chuy n ti p đ i tư ng tư v n t i các d ch v phù h p v d phòng, chăm sóc, đi u tr , và h tr liên quan đ n HIV/AIDS. 5. L a ch n d ch v : Đ i tư ng tư v n có th ch n hình th c tư v n, xét nghi m HIV t nguy n vô danh ho c ghi tên. Chương II. TRÌNH T VÀ N I DUNG TƯ V N, XÉT NGHI M HIV T NGUY N Đi u 5. Trình t c a tư v n, xét nghi m HIV t nguy n 1. Tư v n trư c xét nghi m. 2. Th c hi n vi c xét nghi m HIV cho đ i tư ng đã đư c tư v n. 3. Tư v n sau xét nghi m HIV. 4. Tư v n h tr ti p t c (n u đ i tư ng tư v n có nhu c u). Đi u 6. N i dung chung c a tư v n, xét nghi m HIV t nguy n 1. Tư v n trư c xét nghi m a) Thông báo tính bí m t c a d ch v TVXNTN; b) Cung c p thông tin v HIV/AIDS; c) Đánh giá các nguy cơ có kh năng làm lây nhi m HIV; d) Hư ng d n, trao đ i các bi n pháp gi m nguy cơ lây nhi m HIV; đ) Trao đ i và gi i thích ý nghĩa, l i ích c a xét nghi m HIV; e) Gi i thích ưu đi m và như c đi m c a hai hình th c TVXNTN vô danh ho c ghi tên đ đ i tư ng tư v n t l a ch n; g) N u đ i tư ng tư v n t nguy n đ ng ý xét nghi m HIV, ti n hành các th t c c n thi t trư c khi xét nghi m HIV cho đ i tư ng tư v n. 2. Xét nghi m HIV: Xét nghi m HIV đư c th c hi n theo quy đ nh hi n hành c a B Y t v vi c ch n đoán nhi m HIV. 3. Tư v n sau xét nghi m HIV a) Tư v n cho ngư i có k t qu xét nghi m HIV dương tính: - Tư v n sâu đ đ i tư ng hi u đúng v k t qu xét nghi m; - Tư v n h tr tinh th n, tâm lý cho đ i tư ng tư v n; - Xác đ nh, gi i thi u các d ch v h tr v tinh th n, tâm lý, xã h i, chăm sóc y t , h tr , đi u tr HIV/AIDS, d phòng lây truy n HIV t m sang con cho ph n mang thai; - Hư ng d n đ i tư ng tư v n cách ti t l tình tr ng nhi m HIV v i v , ch ng ho c ngư i chu n b k t hôn; - Hư ng d n đ i tư ng tư v n các bi n pháp phòng lây nhi m HIV cho ngư i khác; - Tư v n v n đ ng đ i tư ng tư v n gi i thi u b n tình ho c b n nghi n chích chung đ n tư v n và xét nghi m HIV. b) Tư v n cho ngư i có k t qu xét nghi m HIV âm tính: - Tư v n sâu đ đ i tư ng hi u đúng v k t qu xét nghi m và ý nghĩa c a giai đo n c a s ; - Hư ng d n, trao đ i l i các bi n pháp gi m nguy cơ lây nhi m HIV;
 3. - Xác đ nh, gi i thi u đ i tư ng tư v n t i các d ch v h tr ; - Tư v n v n đ ng đ i tư ng tư v n đ gi i thi u v , ch ng, ngư i chu n b k t hôn ho c b n nghi n chích chung đ n tư v n và xét nghi m HIV. 4. Tư v n h tr ti p t c: Ti n hành tư v n h tr ti p t c khi đ i tư ng tư v n có nhu c u đư c tư v n h tr sau khi đã đư c tư v n trư c xét nghi m và sau xét nghi m. N i dung tư v n h tr ti p t c t p trung vào các đi m sau: a) H tr đ i tư ng tư v n gi i quy t các băn khoăn, lo l ng liên quan t i HIV/AIDS; b) Tư v n theo yêu c u c a đ i tư ng tư v n; c) Gi i thi u đ i tư ng tư v n t i các d ch v h tr khác. Đi u 7. N i dung tư v n, xét nghi m HIV t nguy n cho m t s đ i tư ng c th Vi c tư v n cho các đ i tư ng c th ph i theo đúng n i dung quy đ nh t i Đi u 6 c a Hư ng d n này. Ngoài ra c n b sung các n i dung c th phù h p v i t ng đ i tư ng như sau: 1. TVXNTN cho ph n mang thai: a) Tư v n trư c xét nghi m (Các cơ s s n khoa có th t ch c tư v n nhóm cho các thai ph ): - Nguy cơ lây truy n HIV t m sang con; - L i ích, s c n thi t c a vi c làm xét nghi m HIV cho ph n mang thai; - Các bi n pháp d phòng lây truy n HIV t m sang con trong trư ng h p m nhi m HIV; b) Tư v n sau xét nghi m: N u k t qu xét nghi m HIV âm tính, th c hi n vi c tư v n theo n i dung quy đ nh t i đi m b kho n 3 Đi u 6 c a Hư ng d n này. Trư ng h p k t qu xét nghi m HIV dương tính c n nh n m nh thêm các v n đ sau: - Kh năng lây truy n HIV cho con và các bi n pháp gi m nguy cơ lây truy n HIV t m sang con; - L i ích và s d ng thu c d phòng lây truy n HIV t m sang con; - S c n thi t ph i ti p c n các cơ s y t có d ch v d phòng lây truy n HIV t m sang con trong quá trình mang thai, khi chuy n d đ và chăm sóc sau sinh; - L i ích và s c n thi t đ tr sơ sinh u ng thu c d phòng lây nhi m HIV và các bi n pháp theo dõi chăm sóc sau sinh; - Gi i thi u các d ch v chăm sóc đi u tr , h tr cho m và tr sau sinh. 2. TVXNTN cho các đ i tư ng có hành vi nguy cơ cao a) Đ i tư ng nghi n ma túy - Tư v n v kh năng lây nhi m HIV khi dùng chung d ng c tiêm chích; - Tư v n v các bi n pháp gi m nguy cơ lây nhi m HIV qua tiêm chích ma túy và quan h tình d c; - Tư v n v cai nghi n và d phòng tái nghi n; - Tư v n v vai trò c a gia đình và c ng đ ng trong vi c giúp đ làm thay đ i hành vi, tìm ki m vi c làm và hòa nh p v i gia đình, c ng đ ng. b) Đ i tư ng m i dâm - Tư v n v nguy cơ lây nhi m HIV khi quan h tình d c không an toàn, đ c bi t khi có các nhi m trùng đư ng sinh d c; - Tư v n v các bi n pháp gi m nguy cơ lây nhi m HIV qua quan h tình d c; - Tư v n v lây nhi m HIV khi có s d ng ma túy, đ c bi t trong trư ng h p s d ng ma túy qua đư ng tiêm chích; - Tư v n v vai trò c a gia đình và c ng đ ng trong vi c giúp đ làm thay đ i hành vi, tìm ki m vi c làm và hòa nh p v i gia đình, c ng đ ng. c) Đ i tư ng quan h tình d c đ ng gi i nam - Nguy cơ lây nhi m HIV qua các hình th c quan h tình d c đ ng gi i nam; - Các hình th c tình d c an toàn và các bi n pháp gi m nguy cơ lây nhi m HIV bao g m dùng bao cao su và s d ng ch t bôi trơn. 3. B nh nhân trong các cơ s phòng ch ng lao, khám ch a b nh lây truy n qua đư ng tình d c và các cơ s y t khác
 4. a) Đ i v i b nh nhân lao: Tư v n v nguy cơ m c lao, đi u tr lao đ i v i ngư i nhi m HIV, khuy n khích b nh nhân lao xét nghi m HIV; b) Đ i v i b nh nhân m c các b nh lây truy n qua đư ng tình d c: Tư v n v kh năng lây nhi m HIV đ i v i b nh nhân m c các b nh lây truy n qua đư ng tình d c và khuy n khích b nh nhân m c các b nh lây truy n qua đư ng tình d c xét nghi m HIV; c) Đ i v i các b nh nhân trong các cơ s y t khác: Ngoài các trư ng h p đư c quy đ nh t i Đi u 28 c a Lu t phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS), n u th y b nh nhân có d u hi u nghi nhi m HIV, th y thu c c n khuy n cáo b nh nhân đ n các cơ s TVXNTN đ đư c tư v n và xét nghi m HIV. Chương III. QUY TRÌNH TƯ V N, XÉT NGHI M HIV T NGUY N Đi u 8. Quy trình tư v n, xét nghi m HIV t nguy n 1. Tư v n trư c xét nghi m a) Bư c 1. Gi i thi u và đ nh hư ng bu i tư v n: - Giúp đ i tư ng tư v n b t lo l ng và t o không khí thân m t cho bu i tư v n, trong đó c n nh n m nh tính bí m t và các l i ích c a d ch v ; - Trao đ i v i đ i tư ng tư v n các m c tiêu c a bu i tư v n và nh n m nh tr ng tâm c a bu i tư v n là trao đ i v nguy cơ nhi m HIV; - Gi i thi u cho đ i tư ng tư v n bi t v các th t c ti n hành TVXNTN. b) Bư c 2. Đánh giá nguy cơ: - Giúp cho đ i tư ng tư v n xác đ nh và hi u đư c các y u t nguy cơ d n đ n lây nhi m HIV; - Xác đ nh hành vi nguy cơ, hoàn c nh d n đ n nguy cơ nhi m HIV. c) Bư c 3. Tìm hi u các bi n pháp gi m nguy cơ: - Phát hi n nh ng kh năng, nh ng khó khăn trong vi c gi m nguy cơ nhi m HIV c a đ i tư ng tư v n; - Xác đ nh cùng v i đ i tư ng tư v n các phương án th c ti n, phù h p cho vi c gi m nguy cơ nhi m HIV; - Xây d ng k năng, c i thi n k năng giao ti p, quan h tình d c an toàn, tiêm chích an toàn giúp cho đ i tư ng tư v n b o v b n thân và nh ng ngư i khác tránh lây nhi m HIV. d) Bư c 4. L p k ho ch gi m nguy cơ: H tr đ i tư ng tư v n xây d ng m t k ho ch th c t , kh thi và phù h p nh m gi m nguy cơ nhi m HIV. đ) Bư c 5. Xác đ nh ngu n h tr gi m nguy cơ: Giúp đ i tư ng tư v n xác đ nh các ngu n h tr cho vi c th c hi n k ho ch gi m nguy cơ. e) Bư c 6. Chu n b xét nghi m HIV: - Tìm hi u vi c chu n b xét nghi m HIV c a đ i tư ng tư v n; - Li t kê các l i ích khi bi t tình tr ng huy t thanh; - Xác đ nh s s n sàng làm xét nghi m HIV c a đ i tư ng tư v n; - N u đ i tư ng tư v n đ ng ý xét nghi m HIV, gi i thích đ h l a ch n hình th c xét nghi m HIV vô danh ho c ghi tên. N u ch n hình th c ghi tên thì k t qu xét nghi m HIV ph i đư c thông báo và cung c p cho đ i tư ng tư v n b ng phi u tr l i k t qu xét nghi m theo quy đ nh. N u ch n hình th c vô danh thì k t qu xét nghi m HIV ch đư c thông báo tr c ti p cho đ i tư ng tư v n và giúp đ i tư ng tư v n bi t tình tr ng HIV c a mình (không tr k t qu xét nghi m b ng phi u ho c thông báo qua đi n tho i). g) Đưa phi u h n: - B o đ m đ i tư ng tư v n bi t th i gian nh n k t qu xét nghi m; - Hư ng d n cho đ i tư ng tư v n các cách liên l c v i tư v n viên; - Gi i thi u chuy n ti p; - Gi i thi u, hư ng d n và khuy n khích đ i tư ng tư v n đ n nh ng d ch v chuy n ti p thích h p; - Hoàn thành phi u thu th p thông tin đ i tư ng tư v n; - Hư ng d n đ i tư ng tư v n sang phòng l y máu. 2. Tư v n sau xét nghi m
 5. a) Tư v n cho ngư i có k t qu xét nghi m HIV dương tính - Bư c 1. Thông báo k t qu xét nghi m dương tính: + Tư v n sâu đ đ i tư ng hi u rõ v k t qu xét nghi m; + Đ ng viên h và trao đ i v cách s ng tích c c; - Bư c 2. Xác đ nh ngu n h tr : + Xác đ nh m t ngư i mà ngư i đư c tư v n có th chia s thông tin v k t qu xét nghi m và ngư i s h tr cho ngư i đư c tư v n v s ng chung v i HIV/AIDS; + Xác đ nh và gi i thi u cho ngư i đư c tư v n các d ch v chuy n ti p c n thi t. - Bư c 3. Trao đ i v cách ti t l k t qu xét nghi m và gi i thi u v , ch ng, ngư i chu n b k t hôn ho c b n nghi n chích chung bơm kim tiêm: + Giúp đ i tư ng tư v n thông báo cho v , ch ng, ngư i chu n b k t hôn ho c b n nghi n chích chung bơm kim tiêm v tình tr ng nhi m HIV c a mình; + Đưa ra m t phương án gi i thi u v , ch ng, ngư i chu n b k t hôn ho c b n nghi n chích chung bơm kim tiêm t i d ch v TVXNTN. - Bư c 4. Gi i quy t các v n đ liên quan đ n gi m nguy cơ: H tr đ i tư ng tư v n cách gi m nguy cơ lây nhi m HIV sang v , ch ng, ngư i chu n b k t hôn, b n nghi n chích chung bơm kim tiêm và ngư i khác. b) Tư v n cho đ i tư ng có k t qu xét nghi m HIV âm tính - Bư c 1. Thông báo k t qu xét nghi m âm tính: + Tư v n sâu đ đ i tư ng đư c tư v n hi u rõ v k t qu xét nghi m và ý nghĩa c a giai đo n c as ; + Nh n m nh vi c đ i tư ng tư v n c n ph i gi i quy t các v n đ liên quan t i vi c gi m nguy cơ đ duy trì tình tr ng không nhi m HIV. - Bư c 2. Xem xét l i k ho ch gi m nguy cơ: + Đánh giá n l c c a ngư i đư c tư v n trong vi c th c hi n k ho ch gi m nguy cơ; + Xác đ nh ngu n h tr và nh ng tr ng i trong vi c th c hi n k ho ch gi m nguy cơ. - Bư c 3. Xây d ng l i k ho ch gi m nguy cơ: Xây d ng k ho ch m i ho c s a đ i l i k ho ch cũ d a trên nh ng khó khăn, thách th c và thành công c a ngư i đư c tư v n. - Bư c 4. Trao đ i v cách ti t l k t qu xét nghi m và gi i thi u v , ch ng, ngư i chu n b k t hôn ho c b n nghi n chích chung bơm kim tiêm: Khuy n khích đ i tư ng tư v n trao đ i v i v , ch ng, ngư i chu n b k t hôn ho c b n nghi n chích chung bơm kim tiêm v tình tr ng HIV c a mình và gi i thi u h t i d ch v TVXNTN. 3. Tư v n h tr ti p t c a) Chia s nh ng khó khăn trong cu c s ng c a ngư i đư c tư v n; b) Tư v n h tr đ i tư ng tư v n và gi i thi u các d ch v y t và h tr tâm lý khác n u c n. Chương IV. TIÊU CHU N C A CƠ S TƯ V N, XÉT NGHI M HIV T NGUY N Đi u 9. Tiêu chu n nhân s c a cơ s tư v n, xét nghi m HIV t nguy n 1. Nhân s : M i cơ s TVXNTN c n b o đ m có đ các v trí nhân s sau: a) Cán b ph trách - Tiêu chu n l a ch n + Có trình đ đ i h c chuyên ngành y t ho c xã h i; + Có ch ng nh n đã qua t p hu n v TVXNTN; + Có ch ng nh n đã qua t p hu n v giám sát ho t đ ng TVXNTN; + Có ít nh t 6 tháng kinh nghi m làm công tác TVXNTN. - S lư ng: 01 ngư i. b) Tư v n viên: - Tiêu chu n l a ch n + Có trình đ t trung c p chuyên ngành y t ho c xã h i tr lên và có ki n th c v HIV/AIDS.
 6. + Có ch ng nh n đã qua t p hu n v TVXNTN; - S lư ng: Có ít nh t 2 tư v n viên kiêm nhi m ho c 01 tư v n viên chuyên trách. c) K thu t viên l y máu: - Tiêu chu n l a ch n: Đi u dư ng viên ho c k thu t viên xét nghi m. - S lư ng: Ít nh t 01 k thu t viên l y máu chuyên trách ho c 02 k thu t viên l y máu làm kiêm nhi m. d) Nhân viên hành chính: - Tiêu chu n: T t nghi p ph thông trung h c tr lên. - S lư ng: 01 nhân viên hành chính chuyên trách Đi u 10. Tiêu chu n cơ s h t ng và trang thi t b c a cơ s tư v n, xét nghi m HIV t nguy n M t cơ s TVXNTN ph i có ít nh t 3 phòng b trí theo nguyên t c di chuy n m t chi u, b t đ u vào là phòng đón ti p, ti p đ n phòng tư v n và cu i cùng là phòng l y máu xét nghi m. C th như sau: 1. Phòng đón ti p 2 a) Có di n tích t i thi u 10m , b o đ m s ch s , thông thoáng. b) Trang thi t b - Có ít nh t 05 gh cho đ i tư ng tư v n ng i đ i (tùy vào s lư ng đ i tư ng tư v n có th trang b thêm); - Bàn, gh làm vi c cho nhân viên hành chính, t đ ng tài li u có khóa; - Đi n tho i đ bàn; - B ng phân công l ch làm vi c c a cơ s TVXNTN; - Giá đ ng tài li u và tài li u truy n thông; - Thi t b truy n hình đ truy n thông; - Các trang b c th khác tùy theo nhu c u. 2. Phòng tư v n: a) Có di n tích t i thi u c a phòng tư v n là 07m2, b o đ m kín đáo, thông thoáng và đ ánh sáng; b) Trang thi t b : - 01 bàn làm vi c (kích thư c t i thi u 0,8m x 1m) và 3 gh ; - T đ ng tài li u; - Các v t d ng liên quan khác ph c v vi c tư v n c a tư v n viên. 3. Phòng l y máu 2 a) Có di n tích t i thi u 7m , b o đ m thông thoáng, khô ráo và đ ánh sáng; b) Trang thi t b : - M t b bàn gh làm vi c (1 bàn, 2 gh ); - T đ ng tài li u (có khóa); - Áo choàng (blouse) và mũ cho k thu t viên; - Bàn đá ho c Inox đ l y máu; - Tư ng p g ch men tr ng cao ít nh t là 150cm tính t m t sàn; - B n r a có đư ng cung c p nư c s ch và d n nư c th i tr c ti p; - Các trang thi t b , v t d ng ph c v vi c l y máu g m: bơm kim tiêm, găng tay, bông, c n, đ u côn, ng l y máu, giá đ ng m u huy t thanh; - T đ ng v t d ng l y máu xét nghi m; - T l nh b o m u máu, phích, bình l nh đ v n chuy n m u máu; - H p c ng đ ng các v t d ng s c nh n đã s d ng đ lo i b ; - Thùng đ ng rác th i y t , thùng đ ng rác sinh ho t; - N i quy v an toàn phòng xét nghi m và hư ng d n x trí khi b phơi nhi m ngh nghi p treo lên tư ng;
 7. - Các v t d ng c n thi t khác theo yêu c u. Chương V. QUY Đ NH V HO T Đ NG C A CƠ S TƯ V N, XÉT NGHI M HIV T NGUY N Đi u 11. V trí, bi n hi u c a cơ s tư v n, xét nghi m HIV t nguy n 1. V trí c a cơ s TVXNTN: Cơ s TVXNTN có th đ t trong ho c ngoài các cơ s y t nhưng c n b o đ m các yêu c u sau: a) Thu n ti n cho vi c ti p c n c a đ i tư ng tư v n; b) B o đ m các nguyên t c c a d ch v TVXNTN. 2. Bi n hi u a) Tên: Cơ s tư v n, xét nghi m t nguy n; b) Kích thư c: Phù h p v i v trí và đ a đi m c a cơ s tư v n. Đi u 12. N i dung ho t đ ng c a cơ s tư v n, xét nghi m HIV t nguy n 1. Tư v n trư c, sau khi xét nghi m HIV; tư v n h tr ti p t c: Th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 6 c a Hư ng d n này. 2. L y m u máu và g i đ n các phòng xét nghi m HIV c a các cơ s y t g n nh t đ xét nghi m sàng l c HIV. 3. Gi i thi u chuy n ti p: a) D ch v chăm sóc y t : Phòng khám lao, các b nh lây truy n qua đư ng tình d c, đi u tr nhi m trùng cơ h i, đi u tr ARV cho ngư i nhi m HIV, phòng lây truy n HIV t m sang con; b) D ch v h tr xã h i: D ch v k ho ch hóa gia đình, d ch v v pháp lu t, các trung tâm cai nghi n, chăm sóc ngư i nhi m HIV t i c ng đ ng; c) Các d ch v khác: Câu l c b ngư i nhi m HIV; chương trình trao đ i, cung c p bơm kim tiêm; chương trình bao cao su và t ch c b o tr xã h i (tôn giáo, t thi n)… Đi u 13. Quy đ nh v s sách, bi u m u báo cáo 1. S đăng ký tư v n: M u s đăng ký tư v n và vi c ghi chép s đăng ký tư v n th c hi n theo quy đ nh t i Ph l c 1. 2. S xét nghi m: M u s xét nghi m và vi c ghi chép s xét nghi m th c hi n theo quy đ nh t i Ph l c 2. 3. B mã s vô danh: M u b mã s vô danh và vi c ghi chép b mã s vô danh th c hi n theo quy đ nh t i Ph l c 3. 4. Phi u h n: M u phi u h n và vi c ghi chép phi u h n th c hi n theo quy đ nh t i Ph l c 4. 5. Phi u gi i thi u chuy n ti p: M u phi u gi i thi u chuy n ti p và vi c ghi chép m u phi u gi i thi u chuy n ti p th c hi n theo quy đ nh t i Ph l c 5. 6. Phi u đ ng ý xét nghi m HIV có ghi tên: M u phi u đ ng ý xét nghi m HIV có ghi tên và vi c ghi chép phi u đ ng ý xét nghi m có ghi tên th c hi n theo quy đ nh t i Ph l c 6. 7. Phi u xét nghi m HIV: M u phi u xét nghi m HIV và vi c ghi chép phi u xét nghi m HIV th c hi n theo quy đ nh t i Ph l c 7. 8. Phi u thu th p thông tin đ i tư ng tư v n: M u phi u thu th p thông tin đ i tư ng tư v n và vi c ghi chép phi u thu th p thông tin đ i tư ng tư v n th c hi n theo quy đ nh t i Ph l c 8. 9. Bi u m u báo cáo ho t đ ng TVXNTN, báo cáo danh sách ngư i nhi m HIV: M u bi u báo cáo ho t đ ng TVXNTN, m u báo cáo danh sách ngư i nhi m HIV và vi c ghi chép các m u này th c hi n theo quy đ nh t i Ph l c 9. Đi u 14. Nhi m v c a nhân viên cơ s tư v n, xét nghi m HIV t nguy n 1. Cán b ph trách a) Ch u trách nhi m v m i ho t đ ng c a cơ s TVXNTN; b) H tr các tư v n viên gi i quy t nh ng v n đ , khó khăn liên quan đ n công tác TVXNTN; c) Giám sát các ho t đ ng chuyên môn, hành chính và qu n lý trang thi t b ; d) Ghi chép và báo cáo k t qu ho t đ ng và danh sách ngư i nhi m hàng tháng. 2. Tư v n viên: a) Tư v n cho đ i tư ng tư v n theo đúng quy trình TVXNTN đã đư c đào t o;
 8. b) Tham gia đ y đ ho t đ ng giám sát, b o đ m ch t lư ng tư v n và ch u s giám sát c a cán b ph trách g m quan sát bu i tư v n, giao ban và th o lu n trư ng h p; c) Ghi chép và qu n lý các phi u, bi u m u; d) Các nhi m v c th khác do cán b ph trách phân công. 3. K thu t viên l y máu: a) L y máu, b o qu n và chuy n m u b nh ph m, theo dõi và ti p nh n phi u k t qu xét nghi m t phòng xét nghi m; b) Tuân th quy t c v an toàn và v sinh phòng l y m u xét nghi m, d ng c xét nghi m, th c hi n các quy đ nh v d phòng ph c p; c) Ghi chép và qu n lý s xét nghi m; d) Các nhi m v c th khác do cán b ph trách phân công. 4. Nhân viên hành chính: a) Đón ti p, làm th t c đăng ký tư v n; b) Ghi chép và qu n lý s đăng ký tư v n, b mã s vô danh, th ti p th , t rơi qu ng cáo và các tài li u ph c v ho t đ ng TVXNTN; c) Các nhi m v c th khác do cán b ph trách phân công. Chương VI. T CH C TH C HI N Đi u 15. Trách nhi m th c hi n 1. B Y t : a) Ph i h p v i các đơn v liên quan xây d ng tài li u và hư ng d n t ch c t p hu n v TVXNTN; b) Hư ng d n tri n khai ho t đ ng TVXNTN; c) Ph i h p v i các đơn v liên quan xây d ng hư ng d n c p gi y phép ho t đ ng TVXNTN. Th m đ nh các cơ s TVXNTN n u đ t chu n qu c gia trình Lãnh đ o B Y t ký quy t đ nh công nh n; d) T ch c ki m tra, giám sát và đánh giá k t qu th c hi n ho t đ ng TVXNTN trên toàn qu c đ nh kỳ hàng năm ho c đ t xu t; đ) Thu th p, phân tích s li u báo cáo c a các cơ s TVXNTN trên toàn qu c. 2. Vi n khu v c (Ban đi u hành d án phòng, ch ng HIV/AIDS khu v c): a) H tr k thu t v TVXNTN cho các t nh thu c đ a bàn ph trách; b) Tham gia t ch c t p hu n v TVXNTN; c) Thu th p, phân tích s li u báo cáo c a các cơ s TVXNTN c a các t nh thu c đ a bàn ph trách; d) Đ nh kỳ ho c đ t xu t th c hi n vi c ki m tra, giám sát các cơ s TVXNTN; đ) Tham gia đánh giá các cơ s TVXNTN theo các quy đ nh t i Đi u 15 chương VI c a Hư ng d n này. 3. S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương: a) Ch đ o Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS t nh t ch c ki m tra, giám sát và đánh giá k t qu ho t đ ng c a các cơ s TVXNTN hàng quí ho c đ t xu t và th c hi n báo cáo lên các c p theo quy đ nh; b) Ch đ o các đơn v liên quan thành l p các cơ s TVXNTN. Tùy theo tình hình d ch HIV/AIDS c a t nh đ quy t đ nh v trí và s lư ng cơ s TVXNTN, m i t nh có ít nh t 2 cơ s TVXNTN ho c trung bình 1-3 huy n có 1 cơ s TVXNTN; c) Quy đ nh vi c gi i thi u chuy n ti p, ti p nh n đ i tư ng tư v n gi a cơ s TVXNTN và các cơ s y t , d ch v xã h i liên quan khác trên đ a bàn t nh; d) Ch đ o và ph i h p v i các đơn v có liên quan trong vi c truy n thông qu ng cáo ho t đ ng TVXNTN trên đ a bàn t nh; đ) Th m đ nh và cho phép ho t đ ng TVXNTN đ i v i các t ch c, cá nhân có nhu c u và đáp ng đ các quy đ nh c a Hư ng d n này. 4. Cơ s tư v n, xét nghi m HIV t nguy n: a) T ch c ho t đ ng TVXNTN theo các quy đ nh t i Hư ng d n này;
 9. b) Báo cáo ho t đ ng TVXNTN theo quy đ nh. Đi u 16. Ch đ báo cáo 1. Th c hi n báo cáo ho t đ ng tư v n, xét nghi m t nguy n theo bi u s 11 c a bi u m u s 3 ban hành kèrn theo Quy t đ nh s 26/2006/QĐ-BYT ngày 6/9/2006 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành quy ch báo cáo và bi u m u báo cáo ho t đ ng phòng ch ng HIV/AIDS. 2. Th c hi n báo cáo danh sách các trư ng h p nhi m HIV m i phát hi n trong tháng theo Bi u m u s 2 ban hành kèm theo Quy t đ nh 1418/2000/QĐ-BYT ngày 05/4/2000 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Thư ng quy giám sát HIV/AIDS t i Vi t Nam. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n BI U M U S D NG TRONG TƯ V N XÉT, NGHI M HIV T NGUY N (Ban hành kèm theo Hư ng d n tư v n, xét nghi m HIV t nguy n ngày 22 tháng 02 năm 2007) M CL C N i dung Ph l c 1. S đăng ký tư v n Ph l c 2. S xét nghi m Ph l c 3. B Mã s vô danh Ph l c 4. M u phi u h n Ph l c 5. M u phi u gi i thi u chuy n ti p Ph l c 6. M u phi u đ ng ý xét nghi m HIV ghi tên Ph l c 7. M u phi u xét nghi m HIV Ph l c 8. M u phi u thu th p thông tin đ i tư ng tư v n Ph c l c 9. Bi u m u báo cáo ho t đ ng, báo cáo danh sách ngư i nhi m HIV Ph l c 11. Sơ đ quy trình tư v n, xét nghi m HIV t nguy n
 10. PH L C1 S ĐĂNG KÝ TƯ V N (ĐƠN V CH QU N) (Tên cơ s tư v n, xét nghi m HIV t nguy n) (Mã s :______________) S ĐĂNG KÝ TƯ V N T ........ /....... /200 đ n ......... /........ /200 STT Ngày Mã đ i H và tên đ i Gi đăng Gi b t Tu i Gi i Xét nghi m K t qu XN D ch v Tên tư Mã tư tư ng tư tư ng tư v n ký đ u tư v n gi i ván v n Nam N Có Không Dương Âm v n thi u viên viên tính tính 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
 11. Mã d ch v gi i thi u: 0: Không gi i thi u 1: Chăm sóc, đi u tr HIV 2: Chăm sóc STI 3: Chăm sóc lao 4: D phòng lây truy n m con 5: KHHGĐ 6 : Chăm sóc y t khác 7: Ti p c n c ng đ ng 8: Nhóm h tr 9:Cai nghi n c ng đòng 10: Tư v n gi m nguy cơ b sung 88: Khác PH L C2 S XÉT NGHI M (ĐƠN V CH QU N) (Tên cơ s tư v n, xét nghi m HIV t nguy n) (Mã s :______________) S XÉT NGHI M T ........ /....... /200 đ n ......... /........ /200
 12. STT Ngày Mã đ i H và tên Lo i sinh ph m xét nghi m K t lu n Tên k tư ng tư đ i tư ng thu t viên v n tư v n Xét nghi m l n 1 Xét nghi m l n 2 Xét nghi m l n 3 l y máu Lo i Dương Âm KR Lo i Dương Âm KR Lo i Dương Âm KR Dương Âm tính tính tính tính tính tính tính tính 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
 13. PH L C3 B MÃ S VÔ DANH Hình th c c a b mã s là m t b g m 6 băng gi y hình ch nh t, chi u r ng kho ng 0,8cm và chi u dài kho ng 2,5cm đ n 3cm. Băng gi y này ph i có m t m t dính đ có th dán c đ nh vào các lo i phi u khác. M t còn l i c a băng gi y s đư c in mã s . Mã s trên 6 băng gi y c a cùng m t b ph i gi ng nhau. Mã s đư c in trên m i băng gi y c a m t b mã s s g m 11 ký t : - 03 ký t đ u là 03 ch cái đ i di n cho t nh, ví d như Đà N ng là DNG (xem mã qui đ nh cho t ng t nh/thành ph đ có mã s c th ). - 2 ký t ti p theo là s th t phòng tư v n đư c m t i t nh, phòng tư v n đ u tiên là 01. - 5 ký t ti p theo là s th t đ i tư ng tư v n đ n đ xin tư v n, xét nghi m. đ i tư ng tư v n đ u tiên có mã s là 00001, đ i tư ng tư v n th hai có mã s 00002... S lư ng m i b mã s là 06 mi ng dùng đ dán vào: - 01 cho s đăng ký tư v n - 01 cho phi u thu th p thông tin đ i tư ng tư v n - 01 cho phi u h n - 01 cho s xét nghi m - 01 cho ng máu - 01 cho m u huy t thanh chuy n đi kh ng đ nh (v i nơi chưa đư c phép kh ng đ nh) B mã s s có hình th c như sau: DNG-01-00001 DNG-01-00001 DNG-01-00001 DNG-01-00001 DNG-01-00001 DNG-01-00001 Lưu ý: DNG là mã t nh cho Đà N ng, hai ký t 01 ti p theo là mã phòng tư v n nghĩa là phòng s tư v n s 1, n u sau này tri n khai thêm phòng tư v n s 2 thì s có mã phòng là 02. 5 ký t cu i 00001 là mã s đ i tư ng tư v n tính t ngư i đ u tiên tr đi. Mã s đ i tư ng tư v n này KHÔNG BAO GI đư c l p l i. Dãy mã s này s t nh ti n liên t c. N u đ t in mã s tư v n nhi u l n, l n ti p theo ph i thông báo cho nhà in bi t đ in s ti p theo. 6 mi ng mã s gi ng nhau ph i đư c in trên m t trang mã theo hàng ngang như trên. DANH SÁCH MÃ CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG TT T nh/Thành ph Mã TT T nh/Thành ph Mã 1 An Giang AGI 33 Khánh Hòa KHA 2 Bà R a - Vũng Tàu VTB 34 Kiên Giang KGI 3 B c Liêu BLI 35 Kon Tum KTU 4 B c Kan BKA 36 Lai Châu LCA 5 B c Giang BGI 37 Lâm Đ ng LDG 6 B c Ninh BNI 38 L ng Sơn LSN 7 B n Tre BTR 39 Lào Cai LCA 8 Bình Dương BDU 40 Long An LAN 9 Bình Đ nh BDI 41 Nam Đ nh NDH 10 Bình Phư c BPC 42 Ngh An NAN 11 Bình Thu n BTN 43 Ninh Bình NBI 12 Cà Mau CMU 44 Ninh Thu n NTH 13 Cao B ng CBA 45 Phú Th PTH 14 C n Thơ CTH 46 Phú Yên PYE 15 Đà N ng DNG 47 Qu ng Bình QBI 16 Đ cL c DLA 48 Qu ng Nam QNA 17 Đăk Nông DKN 49 Qu ng Ngãi QNG 18 Đi n Biên DBI 50 Qu ng Ninh QNH
 14. 19 Đ ng Nai DNA 51 Qu ng Tr QTR 20 Đ ng Tháp DTP 52 Sóc Trăng STG 21 Gia Lai GLA 53 Sơn La SLA 22 Hà Giang HGI 54 Tây Ninh TNI 23 Hà Nam HNA 55 Thái Bình TBH 24 Hà N i HNO 56 Thái Nguyên TNG 25 Hà Tây HTY 57 Thanh Hóa THA 26 Hà Tĩnh HTI 58 Th a Thiên - Hu TTH 27 H i Dương HDU 59 Ti n Giang TGG 28 H i Phòng HPG 60 Trà Vinh TVH 29 H u Giang HAG 61 Tuyên Quang TQU 30 Hòa Bình HBI 62 Vĩnh Long VLG 31 TP H Chí Minh HCM 63 Vĩnh Phúc VPH 32 Hưng Yên HYE 64 Yên Bái YBA PH L C 4 PHI U H N - Kích thư c 6cm x 10cm - In trên gi y bìa c ng như ki u danh thi p (m t sau ph i đ tr ng đ Tư v n viên ghi k ho ch gi m nguy cơ) PH L C 5 PHI U GI I THI U CHUY N TI P - Kích thư c 6cmx10 cm, in trên gi y bìa c ng như ki u danh thi p - Có th b sung thêm thông tin v th i gian làm vi c - M i lo i phi u gi i thi u chuy n ti p nên có m t màu khác nhau đ d phân bi t. PH L C 6 PHI U Đ NG Ý XÉT NGHI M HIV GHI TÊN
 15. H và tên tôi là:......................................... Mã s đ i tư ng tư v n: ............................. Năm sinh:..................................................... Gi i tính:............................... Hi n cư trú t i:......................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... CMTND s :...............................c p ngày......../ ........./...........t i……………………................... ho c GPLX s :...............................c p ngày......../ ........./...........t i…………………....................... Sau khi đư c tư v n đ y đ , rõ ràng v các bi n pháp phòng tránh HIV và l i ích c a vi c làm xét nghi m HIV có ghi tên, tôi hoàn toàn t nguy n l a ch n hình th c xét nghi m HIV có ghi tên t i cơ s tư v n, xét nghi m t nguy n. Tôi t nguy n, đ ng ý cung c p h và tên, năm sinh, và đ a ch nơi cư trú đ đư c làm xét nghi m HIV có ghi tên. Tôi đ ng ý vi c Cơ s tư v n, xét nghi m t nguy n có quy n t ch i tr k t qu xét nghi m HIV cho tôi n u tôi không cung c p đ các thông tin nh m xác đ nh k t qu xét nghi m HIV đó đúng là k t qu xét nghi m HIV c a tôi. Tôi cam k t nh ng thông tin tôi cung c p trong PHI U Đ NG Ý XÉT NGHI M HIV GHI TÊN này là hoàn toàn đúng s th t. ...................., ngày........ tháng ....... năm 200 Tư v n viên Đ i tư ng tư v n (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên) PH L C 7. PHI U XÉT NGHI M HIV 1. Ph n dành cho đơn v g i m u xét nghi m HIV Đơn v g i m u xét nghi m: ............................................................................................. H tên đ i tư ng tư v n:............................................................ Tu i .........Gi i: Nam/N Mã s đ i tư ng tư v n: ..................................................................................................... Ch t g i xét nghi m: .......................................................................................................... Ngày l y m u: ..........................................Ngày g i m u:................................................... Tư v n viên K thu t viên l y máu Cán b ph trách cơ s (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) TVXNTN (Ký, ghi rõ h tên) 2. Ph n dành cho đơn v xét nghi m HIV ho c xét nghi m HIV kh ng đ nh a) Dành cho đơn v xét nghi m sàng l c: Đơn v xét nghi m: …………............................................................................................... Ngày nh n m u: .................................Ngày xét nghi m: ……………................................. Sinh ph m s d ng:………………………………………………………………………… K t qu xét nghi m (ghi b ng ch ):………………………………………………………... Ngư i nh n m u Ph trách khoa xét nghi m Giám đ c (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, đóng d u, ghi rõ h tên) b) Dành cho đơn v xét nghi m HIV kh ng đ nh: Đơn v xét nghi m: ………….................................................................................... Ngày nh n m u: ................................Ngày xét nghi m:............................................ K t qu xét nghi m: Tên sinh ph m đã s d ng K t qu (ghi b ng ch )
 16. L n1 L n2 L n3 K t lu n (ghi b ng ch ):...................................................................................................... Ngư i nh n m u Ph trách khoa xét nghi m Giám đ c (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, đóng d u, ghi rõ h tên)
 17. PH L C8 PHI U THU TH P THÔNG TIN Đ I TƯ NG TƯ V N Mã đ i tư ng tư v n: - - Mã t nh: Mã phòng: - Ngày tư v n trư c XN: ___ / ___ / ___ Ngày tư v n sau XN: ___/ ___/ ___ Mã TVV: - - Th i gian tư v n:_____phút Mã TVV: - - Th i gian tư v n:_____phút 1. Nơi cư trú 10. Y u t nguy cơ (TVV đánh giá và ch n t t c các y u t 21. Trình di n s d ng BCS? (ch n 1) nguy cơ phù h p) 1. Th tr n/thành ph 0. Không Nguy cơ c a b n thân đ i tư ng tư v n 2. Nông thôn 1. Có, TVV làm 0. B n thân không có nguy cơ (chuy n sang ph n nguy 3. T nh khác 2. Có, đ i tư ng tư v n làm cơ c a b n tình) 4. Nư c ngoài 3. Có, c hai làm 1. Tiêm chích ma tuý (TCMT) 2. Gi i tính 3. Tu i __ __ S BCS đã phát cho đ i tư ng tư v n ___ 2. M i dâm nam ho c n (vì ti n hay ma tuý) 1. Nam 4. S năm đi h c __ __ 22. Trình di n làm s ch BKT? (ch n 1) 3. Có tình d c đ ng gi i nam 2. N 0. Không 4. Có tình d c v i nhi u ngư i (không vì ti n hay ma 5. Tình tr ng hôn nhân tuý) 1. Có, TVV làm 1. Chưa k t hôn 88. Nguy cơ khác c a b n thân (nêu c th ) 2. Có, đ i tư ng tư v n làm 2. Đã k t hôn/s ng v i ngư i yêu ______________________ 3. Có, c hai làm 3. Đã ly hôn/ly thân Nguy cơ c a b n tình S b sát trùng BKT đã phát 4. Goá 0. Không có b n tình 23. N u là ph n , đ i tư ng tư v n có thai không? 6. Đã xét nghi m HIV trư c đây chưa? K t qu ? (ch n 1. B n tình không có nguy cơ 0. Không 1) 2. B n tình là ngư i nhi m HIV 1. Có 0. Không 3. B n tình tiêm chích ma tuý (TCMT) 24. Đư c gi i thi u đ n (TVV đánh giá nhu c u và đánh 1. Có, Âm tính 4. B n tình là mãi dâm (nam ho c n ) d u các ô thích h p [có th >1d ch v ] và dùng cho c hai bu i tư v n) 2. Có, Dương tính 5. B n tình có tình d c đ ng gi i nam 0. Không đư c gi i thi u 3. Có, Không xác đ nh 6. B n tình có tình d c v i mãi dâm 1. D ch v chăm sóc và đi u tr HIV 4. Có, Không nh n k t qu 7. B n tình có tình d c v i nhi u ngư i khác (không vì 2. D ch v STD
 18. 88. Khác (b m t,vv) ti n hay ma tuý) 3. D ch v lao Ngày làm xét nghi m: ___/ ___ / ___ 88. Nguy cơ khác c a b n tình (nêu c th ) 4. D phòng lây truy n m sang con Nơi làm xét nghi m:___________ ______________________ 5. K ho ch hoá gia đình ______________________ Trong vòng 30 ngày v a qua 6. Các chăm sóc y t khác 7. Đ n cùng b n tình ngày hôm nay? 11. S lư ng b n tình:___ Không tr l i 7. Chương trình TCCĐ 0. Không 12. S l n giao h p âm đ o___ Không tr l i 8. Các nhóm h tr ngư i nhi m HIV 1. Có (ch khi b n tình có m t mã s riêng) - Mã s c a 13. S l n giao h p h u môn ___ Không tr l i 9. Cai nghi n t i c ng đ ng b n tình: 14. S l n s d ng BCS___ Không tr l i 10. Tư v n gi m nguy cơ b sung - - Trong vòng 7 ngày v a qua 88. Khác (nêu c th ) 8. T đâu (ai) đ i tư ng tư v n bi t v d ch v này? 15. S l n tiêm chích ma tuý___ Không tr l i ______________________ Đư c ai gi i thi u? (đánh d u các ô thích h p) 16. S l n dùng d ng c tiêm chích chung ___ Không tr 25. Đ i tư ng tư v n có làm xét nghi m không? 1. Nhân viên TCCĐ l i 0. Không 2. Nhân viên y t 17. Đ i tư ng tư v n có tri u ch ng STD nào (viêm loét 1. Có 3. B n tình. N u ch n, tình tr ng huy t thanh c a b n hay ti t d ch b ph n sinh d c, v.v.) trong ba tháng qua tình là: không? Hình th c xét nghi m: (+) (--) Không bi t 0. Không 2. Vô danh 4. B n chích chung 1. Có 3. Có tên 5. Đ i tư ng tư v n khác 18. B n tình c a đ i tư ng tư v n có b m c m t b nh ______________________ STD ho c đ i tư ng tư v n có lo b n tình c a h b 6. Thông tin đ i chúng (Ti vi, đài, báo) 26. N u đư c xét nghi m, đ i tư ng tư v n có quay l i m t b nh STD nào không? nh n k t qu không? 88. Khác (nêu c th )_________ 0. Không 0. Không ______________________ 1. Có 1. Có -- Ngày ____/____/_____ 9. Lý do đ n d ch v hôm nay? (ch ch n 1 lý do thích 2. Không bi t h p nh t) 27. K t qu xét nghi m? (n u “Có”2 câu trên, gi i thi u t i dich v khám và đi u tr 1. Có hành vi nguy cơ cao (TCMT, MD, đ i tư ng tư v n 1. Âm tính STD) c a MD, có nhi u b n tình) 19. Đ i tư ng tư v n có b ho hay s t kéo dài hơn 10 2. Dương tính 2. B n tình c a ngư i nhi m HIV ngày không? 3. Không xác đ nh 3. B n tình c a ngư i TCMT, MD, ngư i có nhi u b n 0. Không 88. Khác (m t, vv) tình, đ i tư ng tư v n c a MD 1. Có ______________________
 19. 4. B m/nhân viên y t khuy n cáo đ n làm xét nghi m 20. Đ i tư ng tư v n có s ng ho c làm vi c cùng v i 28. Đ i tư ng tư v n s gi i thi u b n tình đ n ngư i nào đư c ch n đoán có lao không? TVXNTN? 5. B n tình khuy n cáo đ n làm xét nghi m 0. Không 0. Không 6. B n chích chung khuy n cáo đ n xét nghi m 1. Có 1. Có -- Bao nhiêu ngư i: 7. Tai n n (gi m ph i BKT, đâm kim) 2. Không bi t 29. Đ i tư ng tư v n s gi i thi u b n chích chung đ n 8. Ti p xúc v i ngư i nhi m HIV (ho c nghi ng ) (ti p TVXNTN? xúc thông thư ng, chăm sóc ngư i nhi m) (n u “Có” 2 câu trên, gi i thi u t i d ch v khám và đi u tr Lao) 0. Không 88. Khác (nêu c th )________________________ 1. Có -- Bao nhiêu ngư i:
 20. PH L C 9 BI U M U BÁO CÁO K T QU HO T Đ NG TVXNTN Tên phòng TVXNTN: Bi u 1. Báo cáo cáo theo nhóm đ i tư ng TT Đ i tư ng tư v n S S ngư i S HIV S ngư i S ngư i đư c ngư i t (+) quay l i nh n tư v n trư c đư c nguy n k t qu xét xét nghi m, xét tư v n yêu c u nghi m và nghi m, nh n làm xét đư c tư v n k t qu và tư nghi m sau xét v n sau xét HIV nghi m nghi m 1 Ngư i nhi m HIV 2 Ngư i nghi n chích ma tuý 3 Ngư i bán dâm, ti p viên nhà hàng, khách s n 4 Ngư i có quan h tình d c khác gi i 5 Ngư i có quan h tình d c đ ng gi i nam 6 Đ i tư ng khác (ghi rõ) T ng c ng Bi u 2. Báo cáo đ i tư ng tư v n theo đ tu i TT Nhóm tu i S S ngư i S HIV S ngư i S ngư i đư c ngư i t (+) quay l i nh n tư v n trư c đư c nguy n k t qu xét xét nghi m, xét tư v n yêu c u nghi m và nghi m, nh n làm xét đư c tư v n k t qu và tư nghi m sau xét v n sau xét HIV nghi m nghi m 1 T > 15 đ n < 24 tu i 2 T > 24 đ n < 49 tu i T ng c ng Bi u 3. Báo cáo danh sách ngư i nhi m HIV BÁO CÁO DANH SÁCH NGƯ I NHI M HIV M I PHÁT HI N TRONG THÁNG Tháng năm S H tên Tu i Ngh Đ a ch Đ i Nguy Ngày Ghi TT nghi p tư ng cơ lây XN chú Nam N nhi m HIV (+) __________, ngày tháng năm NGƯ I L P BÁO CÁO CÁN B PH TRÁCH
Đồng bộ tài khoản