Quyết định Số: 6603/2009/QĐ-BCT

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
4
download

Quyết định Số: 6603/2009/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 6603/2009/qđ-bct', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 6603/2009/QĐ-BCT

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 6603/2009/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC HIỆN VIỆC GIÁM ĐỊNH HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT, CÁC AMIN THƠM CÓ THỂ GIẢI PHÓNG RA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN KHỬ TRÊN SẢN PHẨM DỆT MAY BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Căn cứ Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may; Xét bộ hồ sơ đề nghị chỉ định hoạt động thử nghiệm/ chứng nhận số 584/KT1-TTr ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được phép thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may. Điều 2. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất
  2. lượng 3, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như Điều 3; - Bộ Khoa học và Công nghệ; - Tổng Cục hải quan; - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Đỗ Hữu Hào - Tập đoàn Dệt May Việt Nam; - Lưu: VT, KHCN. 2
Đồng bộ tài khoản