Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
106
lượt xem
14
download

Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND về việc công bố định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 67/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C CÔNG B NNH M C D TOÁN DUY TRÌ, S A CH A H TH NG CHI U SÁNG CÔNG C NG THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 31/2005/N -CP ngày 11/3/2005 c a Chính ph v s n xu t và cung ng s n ph m d ch v công ích; Căn c Thông tư s 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n qu n lý chi phí d ch v công ích ô th ; Căn c văn b n s 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 c a B Xây d ng v vi c công b nh m c d toán duy trì h th ng chi u sáng công c ng; Căn c Quy t nh s 36/2006/Q -UB ngày 27/3/2006 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c ban hành quy ch u th u, t hàng các d ch v ô th trên a bàn Thành ph Hà N i; Theo ngh c a Liên S : Xây d ng, Tài chính, Lao ng Thương binh và Xã h i t i T trình s 4296/TTr-LS ngày 29/12/2008, QUY T NNH: i u 1. Công b t p nh m c d toán duy trì, s a ch a h th ng chi u sáng công c ng Thành ph Hà N i. nh m c d toán duy trì, s a ch a h th ng chi u sáng công c ng Thành ph Hà N i là cơ s các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan tham kh o xác nh chi phí duy trì, s a ch a h th ng chi u sáng công c ng trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 2. Trên cơ s nh m c d toán công b t i Quy t nh này, S Tài chính có trách nhi m ph i h p v i S Xây d ng và các ơn v có liên quan l p ơn giá d toán và thanh, quy t toán kh i lư ng công tác duy trì, s a ch a h th ng chi u sáng công c ng trên a bàn Thành ph Hà N i. Trong quá trình tri n khai th c hi n, hàng năm, S Xây d ng có trách nhi m ch trì, ph i h p v i S Tài chính và các ơn v có liên quan thư ng xuyên rà soát, ki m tra nh m c d toán duy trì, s a ch a h th ng chi u sáng công c ng Thành ph Hà N i báo cáo y ban nhân dân Thành ph xem xét, i u ch nh phù h p v i các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và th c ti n công tác duy trì, s a ch a h th ng chi u sáng công c ng trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01/01/2009 và thay th nh m c d toán duy trì, s a ch a h th ng chi u sáng công c ng Thành ph Hà N i ban hành kèm theo Quy t nh s 49/2007/Q -UBND ngày 02/05/2007 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các Qu n, Huy n, Th xã và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
 2. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - TT TU, TTH NDTP ( báo cáo); - /c Ch t ch UBND TP ( báo cáo); - /c PCT Nguy n Văn Khôi; - /c PCT Hoàng M nh Hi n; - B XD; Nguy n Văn Khôi - VPUB: GT (6 b ), KT, TH; - Lưu: VT UBND THÀNH PH HÀ N I NNH M C D TOÁN DUY TRÌ, S A CH A H TH NG CHI U SÁNG CÔNG C NG THÀNH PH HÀ N I (Công b kèm theo quy t nh s 67/2008/Q -UBND Ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a UBND TP Hà N i)
 3. Hà N i, năm 2008 Ph n 1. THUY T MINH VÀ QUY NNH ÁP D NG NNH M C DUY TRÌ, S A CH A H TH NG CHI U SÁNG CÔNG C NG THÀNH PH HÀ N I 1. N I DUNG NNH M C: nh m c d toán công tác duy trì, s a ch a h th ng chi u sáng công c ng quy nh m c hao phí c n thi t v v t li u, nhân công và máy thi công hoàn thành m t ơn v kh i lư ng công tác duy trì, s a ch a h th ng chi u sáng công c ng. Công tác duy trì, s a ch a h th ng chi u sáng công c ng bao g m: Xây d ng h th ng chi u sáng công c ng (L p d ng c t, xà, c n, chóa, kéo dây, cáp …); duy trì h th ng chi u sáng công c ng (duy trì tr m èn), trong ó: a) M c hao phí v t li u: Là s lư ng v t li u chính, v t li u ph k c v t li u luân chuy n (Không k v t li u dùng cho máy móc, phương ti n v n chuy n và v t li u tính trong chi phí chung) hoàn thành m t ơn v kh i lư ng công tác duy trì, s a ch a h th ng chi u sáng công c ng. Kh i lư ng v t li u ã bao g m c v t li u hao h t trong quá trình th c hi n công vi c. b) M c hao phí nhân công: Là s lư ng ngày công lao ng c a công nhân tr c ti p tương ng v i c p b c công vi c hoàn thành m t ơn v kh i lư ng công tác duy trì, s a ch a h th ng chi u sáng công c ng. c) M c hao phí máy thi công: Là s lư ng ca máy thi công (bao g m: máy chính và máy ph ) tr c ti p s d ng hoàn thành m t ơn v kh i lư ng công tác duy trì, s a ch a h th ng chi u sáng công c ng. 2. CÁC CĂN C XÁC L P NNH M C:
 4. - Quy trình, quy ph m k thu t hi n hành và công tác duy trì, s a ch a h th ng chi u sáng công c ng ang th c hi n ph bi n trên a bàn Thành ph Hà N i. - K t qu theo dõi, t ng k t vi c áp d ng nh m c d toán duy trì h , s a ch a h th ng chi u sáng công c ng Thành ph Hà N i ban hành theo Quy t nh s 49/2007/Q -UBND ngày 02/05/2007 c a UBND Thành ph Hà N i. - Văn b n s 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 c a B trư ng B Xây d ng công b nh m c d toán duy trì h th ng chi u sáng công c ng. - S li u t ng k t tình hình s d ng lao ng, trang thi t b xe máy cũng như k t qu ng d ng ti n b khoa h c k thu t vào th c ti n công tác duy trì, s a ch a h th ng chi u sáng công c ng c a Thành ph Hà N i. 3. K T C U C A T P NNH M C: nh m c ư c trình bày theo nhóm, lo i công tác duy trì, s a ch a h th ng chi u sáng công c ng và ư c mã hóa th ng nh t. M i nh m c ư c trình bày g m: Thành ph n công vi c, i u ki n áp d ng, các tr s m c và ơn v tính phù h p th c hi n công vi c ó, t p nh m c bao g m 6 chương: - Chương I: L p d ng c t èn, c n èn, chóa èn. - Chương II: Kéo dây, kéo cáp – Làm u cáp khô, lu n cáp c a c t – ánh s c t – L p b ng i n c a c t, l p c a c t – Lu n dây lên èn – L p t i n - Chương III: L p t các lo i èn sân vư n. - Chương IV: L p èn trang trí - Chương V: Duy trì lư i i n chi u sáng - Chương VI: Duy trì tr m èn 4. QUY NNH ÁP D NG: - nh m c d toán công tác duy trì, s a ch a h th ng chi u sáng công c ng do UBND Thành ph Hà N i ban hành hư ng d n áp d ng th ng nh t trên a bàn Thành ph Hà N i. - i v i các công tác l p t èn trang trí, m c hao phí v t li u ghi trong t p nh m c này ư c áp d ng khi các èn trang trí chi u sáng công c ng l p t c nh s d ng lâu dài. Trư ng h p èn trang trí l p t ch s d ng trong m t kho ng th i gian nh t nh ph c v các d p l , t t ..v…v, thì m c hao phí v t li u ư c xác nh trên cơ s chi phí v t li u quy nh trong t p nh m c này nhân v i t l (%) hao phí do S Xây d ng Hà N i quy nh. - i v i công tác tháo d các èn trang trí chi u sáng công c ng Thành ph thì m c hao phí tháo d ư c áp d ng b ng 20% m c hao phí nhân công và máy thi công quy nh trong t p nh m c này. - i v i các thành ph n công vi c t mã nh m c CS.6.02.10 n mã nh m c CS.6.03.50 ch áp d ng trong trư ng h p sau: + Trong th i gian b o hành thi t b khi h ng hóc do nguyên nhân khách quan không ph i do l i c a ngư i v n hành và không ph i do l i c a nhà s n xu t thi t b . + Sau th i gian b o hành thi t b . Trư ng h p công tác duy trì, s a ch a h th ng chi u sáng công c ng c a Thành ph Hà N i có quy trình k thu t và i u ki n th c hi n khác v i quy nh trong t p nh m c ho c nh ng công tác duy trì, s a ch a h th ng chi u sáng công c ng chưa quy nh, thì S Xây d ng Hà N i ti n hành nghiên c u i u ch nh nh m c ho c xác l p nh m c trình y ban nhân dân Thành ph quy t nh áp d ng, ng th i báo cáo B Xây d ng theo dõi, ki m tra.
 5. Ph n 2. NNH M C D TOÁN Chương 1. L P D NG C T ÈN, XÀ, C N ÈN, ÈN CÁC LO I CS.1.01.00: L p d ng c t èn b ng c t bê tông c t thép, b ng c t thép. Thành ph n công vi c: - ChuNn b m t b ng, c nh gi i, m b o an toàn thi công. - ChuNn b m t b ng d ng c , v n chuy n c t trong ph m vi 500 m. - L p t i, d ng tó, óng c c th . - ào mà, h móng. - D ng c t và căn ch nh, c nh c t. - V sinh, d n d p hi n trư ng. CS.1.01.10: L p d ng c t èn b ng c t bê tông c t thép, c t thép b ng th công. ơn v tính: 1 c t Lo i c t – chi u cao c t (m) Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí ơn v C t bê tông C t thép ≤ 10 > 10 ≤8 ≤ 10 ≤ 12 CS.1.01.10 L p d ng c t V t li u: èn b ng th công - C t èn c t 1 1 1 1 1 Nhân công: - B c th bình quân 3,5/7 công 4,5 5 3 4,5 5 1 2 3 4 5 CS.1.01.20: L p d ng c t èn bê tông b ng máy (Trong trư ng h p m t b ng thi công không cho phép bê tông móng c t trư c). ơn v tính: 1 c t ơn Lo i c t – chi u cao c t (m) Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí v ≤ 10 m > 10 m CS.1.01.20 L p d ng c t èn V t li u: b ng máy - C t èn c t 1 1 Nhân công: - B c th bq 3,5/7 công 2,5 3,5
 6. Máy thi công: - CNu 3 t n ca 0,25 0,25 1 2 CS.1.01.30: Công tác l p d ng c t èn b ng máy vào móng c t có s n ơn v tính: 1 c t Lo i c t – chi u cao c t (m) Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí ơn v C t bê tông C t thép ≤ 10 > 10 ≤8 ≤ 10 ≤ 12 CS.1.01.30 L p d ng c t V t li u: èn b ng máy vào móng c t - C t èn c t 1 1 1 1 1 có s n Nhân công: - B c th bq 3,5/7 công 2,5 3,5 2,5 2,5 3 Máy thi công: - CNu 3 t n ca 0,15 0,2 0,1 0,1 0,15 1 2 3 4 5 CS.1.01.40: L p t khung móng cho c t thép Thành ph n công vi c: - Lĩnh v t tư, v n chuy n trong ph m vi 500 m - X lý n n móng, cát, á lót móng, bê tông lót - Làm c t thép móng - t khung móng, căn ch nh hàn vào c t thép móng, b c u bu lông - bê tông móng, b o dư ng bê tông - D n v sinh ơn v tính: b Mã hi u Lo i Thành ơn Kích thư c khung móng công ph n hao v tác phí M16x M16x M24x M24x M30x M30x M30x 240x 340x 300x 1375 1375 1625 1875 260 340 300x x8 x8 x12 x12 x500 675 CS1.01.40 L p t V t li u: khung móng - Khung B 1 1 1 1 1 1 1 cho c t móng thép Nhân
 7. công: - B c th công 0,5 0,6 0,7 1 1,2 1,5 2 bình quân 3,5/7 Máy thi công: Xe cNu 3 ca 0,4 0,45 0,5 t n CS.1.02.00: V n chuy n c t èn trong ph m vi 500 m. ơn v tính: 1 c t Lo i c t – chi u cao c t (m) Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí ơn v C t bê tông C t thép ≤ 10 > 10 ≤8 ≤ 10 ≤ 12 CS.1.02.00 V n chuy n c t Máy thi công: èn - Ôtô t i 10 t n ca 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 - CNu 3 t n ca 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1 2 3 4 5 CS.1.03.00: L p ch p uc t CS.1.03.10: L p ch p u c t m i. Thành ph n công vi c: - ChuNn b m t b ng, v n chuy n v t tư n v trí l p t trong ph m vi 500m. - V n chuy n ch p u c t lên cao, căn ch nh và l p t vào v trí c nh theo yêu c u k thu t. - V sinh, d n d p hi n trư ng. ơn v tính: 1 b ch p uc t Chi u dài c t (m) Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí ơn v ≤ 10 > 10 CS.1.03.10 L p ch p uc t V t li u: (C t m i) - Ch p u c t (c t m i) b 1 1 Nhân công: - B c th bình quân 4/7 công 0,5 0,55 Máy thi công: - Xe nâng 12m ca 0,15 - Xe nâng 18m ca 0,15 CS.1.03.20: L p ch p li n c n c t bê tông ly tâm, c t thép.
 8. ơn v tính: 1 b ch p uc t C t Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí ơn v C t thép BTLT CS.1.03.20 L p ch p li n c n V t li u: c t BTLT, c t thép - Ch p c t li n c n b 1 1 Nhân công: - B c th bình quân 4/7 công 1 1 Máy thi công: - Xe nâng 12m ca 0,15 0,15 1 2 CS.1.03.30: L p ch p u c t vào c t t n d ng (c t h th có s n) Thành ph n công vi c: - ChuNn b m t b ng, i u ki n l p t, v n chuy n v t tư n tr trí l p t trong ph m vi 500m. - H t ng xà c a ư ng dây h th có s n. - Tháo kéo l i dây. - Tháo l p xà ph i n nhánh n u có, c t i n, giám sát an toàn. - V n chuy n ch p lên cao, căn ch nh và l p t vào v trí c nh theo yêu c u k thu t. - V sinh, d n d p hi n trư ng. ơn v tính: 1 b ch p uc t Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí ơn v nh m c CS.1.03.30 L p t ch p u c t vào V t li u: c t t n d ng (c t h th có s n) - Ch p uc t b 1 Nhân công: - B c th bình quân 4/7 công 0,5 Máy thi công: - Xe nâng 12m ca 0,15 CS.1.04.00: L p c n èn các lo i Thành ph n công vi c: - ChuNn b m t b ng, v n chuy n v t tư n tr trí l p t trong ph m vi 500m. - C t i n, giám sát an toàn lao ng. - V n chuy n ch p lên cao, căn ch nh và l p t vào v trí c nh theo yêu c u k thu t. - V sinh, d n d p hi n trư ng.
 9. CS.1.04.10: L p c n èn Φ60 ơn v tính: 1 b c n èn Chi u dài c n èn (m) Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí ơn v ≤ 2,8 ≤ 3,2 ≤ 3,6 CS.1.04.10 L p c n èn Φ60 V t li u: - C n èn b 1 1 1 Nhân công: - B c th bq 4/7 công 0,95 1,05 1,14 Máy thi công: - Xe nâng 12m ca 0,15 0,15 0,15 1 2 3 CS.1.04.20: L p c n èn ch S b ng máy ơn v tính: 1 b c n èn Chi u dài c n èn Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí ơn v (m) ≤ 2,8 ≤ 3,2 CS.1.04.20 L p c n èn ch S V t li u: - C n èn ch S cái 1 1 - Tay b t c n cái 1 1 - Bu lông M 16x250 cái 4 4 Nhân công: - B c th bình quân 4/7 công 1,0 1,15 Máy thi công: - Xe nâng 12m ca 0,17 0,17 1 2 CS.1.04.30: L p c n èn ch L b ng máy (Chi u dài c n èn ≤ 3,2 m) ơn v tính: 1 b c n èn Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí ơn v nh m c CS.1.04.30 L p c n èn ch L V t li u: - C n èn ch L b 1 - Tay b t c n b 1 - Bu lông M 16x250 cái 4 Nhân công: - B c th bình quân 4/7 công 1,0 Máy thi công:
 10. - Xe nâng 12m ca 0,15 CS.1.04.40: L p c n èn ch L b ng th công (Chi u dài c n èn ≤ 3,2 m) ơn v tính: 1 b c n èn Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí ơn v nh m c CS.1.04.40 L p c n èn ch L b ng V t li u: th công - C n èn ch L b 1 - Tay b t c n b 1 - Bu lông M 16x250 b 4 Nhân công: - B c th bình quân 4/7 công 1,8 CS.1.04.50: L p c n èn chao cao áp Φ48 b ng máy (Chi u dài c n èn ≤1,2 m) ơn v tính: 1 b c n èn Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí ơn v nh m c CS.1.04.50 L p c n èn chao cao áp V t li u: Φ48 b ng máy, chi u dài c n èn ≤1,2 m - C n èn b 1 - Bu lông M 16x250 b 2 Nhân công: - B c th bình quân 4/7 công 0,8 Máy thi công: - Xe thang 9m ca 0,10 CS.1.04.60: L p c n èn chao cao áp Φ48 b ng th công (Chi u dài c n èn ≤1,2 m) ơn v tính: 1 b c n èn Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí ơn v nh m c CS.1.04.60 L p c n èn chao cao V t li u: c p b ng th công - C n èn b 1 - Bu lông M 16x250 b 2 Nhân công: - B c th bình quân 4/7 công 1,44 CS.1.05.00: Kéo lèo èn Thành ph n công vi c: - ChuNn b m t b ng, v n chuy n t p k t v t li u trong ph m vi 500m. - o lèo l y d u, giám sát k thu t.
 11. -L pc nh lèo èn trên c t. - B t mani c t ơ, kéo tăng ơ, kéo dây vào èn. - T t qu s bun, b t b giá treo chao. - V sinh, d n d p hi n trư ng. ơn v tính: 1 b Lo i lèo Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí ơn v Lèo ôi Lèo ba CS.1.05.00 Kéo lèo èn V t li u: - Lèo èn b 1 1 Nhân công: - B c th bình quân 4/7 công 3 4 Máy thi công: - Xe nâng 12m ca 0,3 0,5 1 2 CS.1.06.00: L p èn các lo i Thành ph n công vi c: - ChuNn b m t b ng, v n chuy n n nơi l p t trong ph m vi 500m. - Ki m tra, th bóng và chóa èn. - u dây vào chóa, l p chóa và căn ch nh. - V sinh, d n d p hi n trư ng. ơn v tính: 1 b Lo i chóa Lo i công Thành ph n hao èn cao áp cao èn Mã hi u ơn v Chao tác phí huỳnh ≤ 12m >12m cao áp quang CS.1.06.00 L p èn, V t li u chao cao áp, èn huỳnh - Chóa èn b 1 1 1 1 quang Nhân công: - B c th bình công 0,5 0,7 0,3 0,5 quân 4/7 Máy thi công: - Xe nâng 12m ca 0,15 0,15 0,15 - Xe nâng 18m 0,15 1 2 3 4
 12. CS.1.07.00: L p các lo i xà Thành ph n công vi c: - ChuNn b m t b ng, v n chuy n n v trí l p trong ph m vi 500m. - ánh d u úng kích thư c l . - cl l p xà ưa xà lên cao và lu n cáp - Căn ch nh và c nh xà, b t s vào xà. - V sinh, d n d p hi n trư ng. CS.1.07.10: cl l p xà và lu n cáp ơn v tính: 1 b Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí ơn v nh m c CS.1.07.10 cl l p xà Nhân công: và lu n cáp - B c th bình quân 4/7 công 0,25 Máy thi công: - Xe thang 9m ca 0,15 CS.1.07.20: L p xà d c ơn v tính: 1 b Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí ơn v nh m c CS.1.07.20 L p xà d c V t li u: - Xà d c b 1 Nhân công: - B c th bình quân 4/7 công 1,25 Máy thi công: - Xe thang 12m ca 0,15 CS.1.07.30: L p xà ngang b ng máy ơn v tính: 1 b Lo i xà Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí ơn v ≤ 1m > 1m CS.1.07.30 L p xà ngang b ng V t li u: máy - Xà ngang b 1 1 Nhân công: - B c th bình quân 4/7 công 0,4 0,5 Máy thi công:
 13. - Xe thang 9m ca 0,1 0,1 1 2 CS.1.07.40: L p xà ngang b ng th công ơn v tính: 1 b Lo i xà Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí ơn v ≤ 1m > 1m CS.1.07.40 L p xà ngang b ng th V t li u: công - Xà ngang b 1 1 Nhân công: - B c th bình quân 4/7 công 0,8 1 1 2 Ghi chú: - N u l p xà kép, xà néo thì nh m c nhân công ư c nhân h s 1,2. - nh m c trên tính cho c t bê tông tròn, n u c t bê tông vuông thì nh m c nhân công i u ch nh v i h s 0,8.
Đồng bộ tài khoản