intTypePromotion=3

Quyết định số 672/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 672/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 672/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung giá trúng thầu xây lắp đường Ðấu Mã, thành phố Bắc Ninh (giai đoạn 2) do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 672/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 672/Q -UBND B c Ninh, ngày 17 tháng 05 năm 2006 QUY T ÐNNH V VI C PHÊ DUY T B SUNG GIÁ TRÚNG TH U XÂY L P Ư NG Ð U MÃ, THÀNH PH B C NINH (GIAI O N 2) CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c Quy ch u th u ban hành kèm theo các Ngh nh s 88/1999/NÐ-CP ngày 01.9.1999, s 14/2000/NÐ-CP ngày 05.5.2000 và s 66/2003/NÐ-CP ngày 12.6.2003 c a Chính ph ; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26.11.2003; Xét ngh c a Ban Qu n lý d án công trình công c ng t i t trình s 123/TT- QLDA ngày 26.4.2006 v vi c b sung giá trúng th u xây l p ư ng Ð u Mã, thành ph B c Ninh (giai o n 2), QUY T ÐNNH: Ði u 1. Phê duy t b sung giá trúng th u xây l p ư ng Ð u Mã, thành ph B c Ninh (giai o n 2) t i Quy t nh s 1581/QÐ-CT ngày 23.12.2003 c a Ch t ch UBND t nh, như sau: 1. Giá trúng th u sau khi b sung là: 10.034.108.000 ng (Mư i t , không trăm ba mươi tư tri u, m t trăm linh tám nghìn ng). Tăng so v i giá trúng th u t i Quy t nh s 1581/QÐ-CT ngày 23.12.2003 là: 1.066.127.000 ng. 2. Giá tr b sung k trên ã ư c S Xây d ng phê duy t t i các văn b n s 46/XD- GÐ ngày 09.3.2005, 293/XD-GÐ ngày 23.11.2005 và ã gi m tr t l % theo k t qu u th u. 3. Lý do b sung: - i u ch nh h th ng c ng thoát nư c cho phù h p quy ho ch chung; - B sung kh i lư ng x lý n n ư ng; b sung thu VAT theo thông tư s 120/2003/TT-BTC ngày 12.12.2003 c a B Tài chính. 4. Các n i dung khác th c hi n theo Quy t nh s 1581/QÐ-CT ngày 23.12.2003 c a Ch t ch UBND t nh.
  2. Ði u 2. Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh; Các S : K ho ch và Ð u tư, Tài chính, Xây d ng; Kho b c Nhà nư c t nh, Giám c Ban Qu n lý d án công trình công c ng và Giám c ơn v trúng th u căn c Quy t nh thi hành./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Bùi Vĩnh Kiên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản