Quyết định số 68/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
40
lượt xem
5
download

Quyết định số 68/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 68/2004/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu vực xã Xuân Phương - huyện Từ Liêm, tỷ lệ 1/2000. (Phần quy hoạch sử dụng đất, giao thông, chuẩn bị kỹ thuật) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 68/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 68/2004/Q -UB Hà N i, ngày 10 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU V C XÃ XUÂN PHƯƠNG - HUY N T LIÊM, T L 1/2000. (PH N QUY HO CH S D NG T, GIAO THÔNG, CHU N BN K THU T) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B xây d ng v vi c ban hành Quy nh l p các án Quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c công văn s 106 / CP- CN ngày 24/1/ 2003 c a Chính ph v vi c i u ch nh c c b m t s khu ch c năng ô th Thành ph Hà N i; Căn c Quy t nh s 14/2000/Q -UB ngày 14/2/2000 và Quy t nh s 61/2003/Q -UB ngày 13/5/2003 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t quy ho ch chi ti t huy n T Liêm (ph n quy ho ch s d ng t và ph n h t ng k thu t); Căn c quy t nh s 3272/ Q -UB ngày 11-6-2003 c a U ban Nhân dân thành ph Hà N i phê duy t nhi m v l p quy ho ch chi ti t khu v c xã Xuân Phương, huy n T liêm , t l 1/2000; Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc t i t trình s : 599 /TTr-QHKT ngày 8 tháng 4 năm 2004, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu v c xã Xuân Phương - huy n T Liêm, t l 1/2000 (Ph n quy ho ch s d ng t, giao thông, chuNn b k thu t) do Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i l p và hoàn thành tháng 4 - 2004 v i nh ng n i dung ch y u như sau: 1- V trí, ranh gi i và quy mô: 1.1- V trí : - Khu v c xã Xuân Phương - huy n T Liêm n m v phía Tây Thành ph , thu c a ph n xã Xuân Phương, Huy n T Liêm . 1.2 - Ranh gi i :
  2. + Phía ông giáp tuy n ư ng ven sông Nhu . + Phía Tây giáp ư ng 70 . + Phía B c giáp ư ng quy ho ch r ng 50 m, n i t vành ai 3 n vành ai 4. + Phía Nam giáp Tr i giam và khu quy ho ch c m trư ng trung h c chuyên nghi p, d y ngh . 1.3- Quy mô: - Di n tích t : 248,5589 Ha. - Dân s : 31100 ngư i 2- N i dung quy ho ch chi ti t : 2.1- M c tiêu: 1- C th hoá i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020 ã ư c Th Tư ng Chính ph phê duy t và ý ki n c a Chính ph : ng ý i u ch nh ch c năng s d ng t t i khu v c xã Xuân Phương và xã Minh Khai huy n T Liêm t ch c năng s d ng t nông nghi p sang ch c năng t dân d ng phát tri n ô th (Công văn s 106 / CP- CN ngày 24/ 1/ 2003 c a Chính ph ). 2- Quy ho ch c i t o và xây d ng m i ng b toàn khu v c làng xóm hi n có và khu ô th m i, nh m nâng cao i u ki n, môi trư ng s ng c a ngư i dân trong khu v c, khang trang, hi n i, ng b c v h t ng k thu t, ki n trúc, môi trư ng và h t ng xã h i. 3- T o i u ki n phát tri n ô th , chuy n d ch cơ c u lao ng t nông nghi p sang d ch v và công nghi p, ng th i tăng thêm qu t phát tri n ô th trong khu v c có s c h p d n l n c a ô th . 4- Khai thác và s d ng hi u qu qu t hi n có, xu t danh m c các d án huy ng ư c nhi u ngu n v n cùng tham gia u tư xây d ng. 5- T o cơ s pháp lý chính quy n a phương qu n lý vi c phát tri n, c i t o , xây d ng m i trong khu v c, ph c v yêu c u phát tri n kinh t , văn hoá xã h i c a Thành ph . 2.2- Các ch tiêu quy ho ch : B NG T NG H P S LI U S D NG T DI N CH H NG M C TÍCH T L TIÊU (M2) (%) (M2/NG)
  3. T ng di n tích t 2485589 100.0 80.0 - t ư ng thành ph và khu v c 144335 5.8 4.6 - t công c ng tp và khu 151198 6.1 4.9 - th nh p 30299 1.2 1.0 - t cây xanh khu , h i u hoà 199238 8.0 6.4 - t trư ng PTTH 12984 0.5 0.4 - t di tích l ch s 33414 1.3 1.1 - t ư ng s t và kho ng cách ly 52497 2.1 1.7 t kinh t nông nghi p, th cn a phương 58502 2.4 1.9 - t c bi t 66200 2.7 2.1 t kt P (d y ngh ,công c ng d ch v ) 42427 1.7 1.4 - t cơ quan, trư ng ào t o 3227 0.1 0.1 t cây xanh cly tuy n i n,tr i giam 32789 1.3 1.1 - t ơn v 1658479 66.72 (100.0) (53.4) + t 1000320 40.2 (60.3) 32.2 + t trư ng ti u h c 57532 2.3 (3.5) 1.9 + t trư ng THCS 54333 2.2 (3.3) 1.7 + t nhà tr , m u giáo 68712 2.8 (4.1) 2.2 + t cây xanh 105509 4.2 (6.4) 3.4 + t công trình công c ng 65171 2.6 (3.9) 2.1 + t ư ng giao thông, bãi xe 306902 12.3 (18.5) 9.9 T L DI N TÍCH CÁC LO I T VÀ DÂN S DI N T DÂN H NG M C TÍCH L S (M2) (%) 1/ t làng xóm hi n có (c i t o ch nh trang) 470373 (47.0) 9224 2/ t phát tri n m i 529947 (53.0) 21858 - t dãn dân, di dân 85180 (8.5) 1670 - t khu ô th m i 444767 (44.5) 20188 + t th p t ng (nhà vư n, bi t th ) 162041 (16.2) 2513
  4. + t cao t ng 282726 (28.3) 17675 T ng c ng 1000320 (100.0) 31082 ( Làm tròn: 31100 ngư i) *T ng dân s d ki n kho ng: 31.100 ngư i * Bình quân t /ngư i : 32,2 m2/ngư i + t làng xóm c i t o ch nh trang: 51 m2/ngư i + t phát tri n m i : 24,1 m2/ngư i 2.3- Quy ho ch s d ng t và t ch c không gian quy ho ch ki n trúc và c nh quan: (B n v QH-05, QH-06) 2.3.1-Quy ho ch s d ng t a- M ng ư ng : M ng ư ng xung quanh khu quy ho ch ư c thi t k phù h p theo quy ho ch t ng th và quy ho ch chi ti t huy n T Liêm. T ch c tuy n ư ng chính khu v c r ng 40 m i song song phía ông ư ng s t qu c gia, d c phía Tây tuy n ư ng s t qu c gia t ch c ư ng gom r ng 17,5 m . i u ch nh tuy n ư ng 40 m t Phú Di n xu ng phía Nam i song song v i tuy n i n cao th 110 kv. Khu v c quy ho ch g m 4 ơn v . Trong các ơn v t ch c m ng ư ng nhánh m b o giao thông liên h trong t ng ơn v và n i k t các ơn v v i nhau thành m ng lư i ư ng liên hoàn. b- Công trình công c ng: Các công trình công c ng c p khu v c b trí t i các tr c ư ng l n: ư ng vành ai 3-M ình- Xuân Phương, ư ng 70B, góc ư ng M ình -Xuân Phương và các tuy n ư ng 40 m ch y song song ư ng s t và tuy n i n cao th . T i m i ơn v b trí h th ng Nhà tr , m u giáo, trư ng h c, các công trình công c ng ư c b trí trung tâm các ơn v , m b o bán kính ph c v và thu n l i cho s d ng. c- Cây xanh ơn v , khu : T ch c khu cây xanh khu , k t h p h i u hoà gi a các ơn v xây d ng m i và giáp khu làng xóm cũ t o không gian thông thoáng và c i t o vi khí h u. Khu v c
  5. phía Nam giáp tr i giam b trí h i u hoà k t h p công viên cây xanh ph c v tiêu thoát nư c cho khu v c, ng th i cách ly v i khu . T n d ng các hành lang cây xanh cách ly t o thông thoáng và c i t o môi trư ng. T ch c tr c không gian xanh n i k t khu trung tâm th thao qu c gia M ình và sông Nhu vào khu v c cây xanh trung tâm khu . d- Nhà : + Nhà khu v c dân cư làng xóm cũ: ư c gi l i c i t o xây d ng theo quy ho ch, nâng c p h t ng k thu t và b sung h t ng xã h i. + Qu t tr ng trong làng và ven làng ư c ưu tiên gi i quy t cho các nhu c u c a a phương, ng th i dành b trí cho nhu c u di dân, giãn dân c a xã . + Nhà cao t ng: ư c b trí t i các khu ô th m i, nơi có không gian và t m nhìn p như: ư ng 70B, ư ng M ình Xuân Phương, d c các tuy n ư ng r ng 40m, t ng 1-2 c a khu nhà cao t ng b trí công trình công c ng, ch xe. Ch gi i xây d ng công trình lùi vào sâu, phía trư c s d ng làm bãi xe, tr ng cây xanh . + Nhà th p t ng, bi t th : B trí giáp khu v c làng xóm, g n khu cây xanh, m t nư c và các tuy n ư ng nh t o c nh quan hài hoà. e- t phát tri n kinh t a phương: + Khu t phát tri n kinh t ti u th công nghi p và tr ng cây c s n: cam Canh, bư i Di n b trí khu v c phía Nam, g n khu h i u hoà. Các cây c s n k t h p tr ng trong vư n các h gia ình. + Khu t phát tri n kinh t d ch v thương m i, ào t o d y ngh b trí phía Nam giáp ư ng 70. f- t c bi t: khu v c tr i giam, tr i cai nghi n, b nh vi n ph m nhân n m phía Nam ngăn cách b i các tuy n ư ng khu v c, phân khu v c và các d i cây xanh cách ly h i u hoà, t o thành m t khu c l p, cách bi t. g- ư ng s t qu c gia: quy ho ch m b o kho ng cách ly ư ng s t theo quy nh. Tuy n thông tin ư ng s t i u ch nh i song song ư ng s t và ư ng quy ho ch. 2.3.2-T ch c không gian quy ho ch ki n trúc c nh quan: + T ch c không gian : hình thành m t khu ô th m i hi n i, g n k t v i làng xóm truy n th ng, các di tích l ch s văn hoá phía Tây thành ph .
  6. + Trên các tr c ư ng quy ho ch l n, có không gian và t m nhìn p, ưu tiên b trí các công trình có quy mô và chi u cao l n nh m t o i m nh n cho khu v c và t o ơc b m t cho tr c ư ng. + Khu v c phía giáp làng xây d ng nhà th p t ng di dân và giãn dân t o s chuy n i d n v không gian gi a khu làng xóm và khu ô th m i. + Khu v c nhà làng xóm hi n có c i t o ch nh trang: T ch c các vư n cây c s n, tr ng hoa. B o t n tôn t o các công trình di tích và công trình c có giá tr l ch s , ngh thu t ki n trúc, t o thành khu du l ch sinh thái. + T ch c các tr c trung tâm c a ơn v và m ng lư i công viên cây xanh k t h p h i u hoà t o không gian môi trư ng c nh quan, ngh ngơi gi i trí cho dân cư khu v c. K t h p b trí các công trình công c ng văn hoá, giáo d c, ngh thu t g n khu công viên cây xanh t o thành qu n th th ng nh t. 2.4- Quy ho ch h t ng k thu t: 2.4.1- Quy ho ch giao thông: * ư ng s t: Tuy n ư ng s t vành ai c t qua khu v c s ư c xây d ng ph c v giao thông thành ph và v n chuy n hàng hoá (Theo d án riêng). * ư ng b : - ư ng 70B: N m giáp ranh phía Tây xã Xuân Phương (Giáp v i t nh Hà Tây), có m t c t ngang r ng 50,0m. (Th c hi n theo d án riêng) - Các ư ng khu v c: G m các tuy n: + T ư ng Vành ai 3 - M ình - Xuân Phương n ư ng 70B: Là tr c giao thông chính ông - Tây c a khu v c phía Nam ư ng 32 và phía B c khu ô th Xuân Phương - huy n T Liêm m t c t ngang i n hình r ng 50m. + ư ng khu v c d c phía ông tuy n ư ng s t qu c gia hi n có: Có m t c t ngang r ng 40m. + ư ng khu v c phía ông thôn Ng c M ch và c t qua thôn Hoè Th xã Xuân Phương có m t c t ngang r ng 40m . - ư ng phân khu v c: + ư ng phân khu v c và các ư ng nhánh chính ư c xác nh theo quy ho ch. i v i các ư ng vào nhà và ư ng làng, ngõ xóm s ư c xác nh c th giai o n quy ho ch t l 1/500. - Nơi xe: Bãi xe t p trung ư c b trí d c theo tuy n ư ng nhánh trung tâm ơn v , k t h p v i tr ng cây xanh. i v i các khu ô th m i , khi xây d ng các i m xe c n xây gara cao t ng ti t ki m t.
  7. Các ch xe trong khu nhà cao t ng, b trí trong t ng h m ho c t ng 1 c a công trình cao t ng. Các ch xe này không tính trong ch tiêu t giao thông. 2.4.2- Quy ho ch san n n và thoát nư c mưa : a- San n n: Cao san n n cao nh t : +7,10 m, cao san n n th p nh t +6,00 m. Hư ng d c c a n n theo hư ng t Tây sang ông và t B c xu ng Nam. d c n n thi t k : i ≥ 0,004. Khu v c làng xóm ư c gi nguyên cao n n hi n nay. Xây d ng các tuy n c ng bao ( rãnh xây y n p an và ư c thoát vào h th ng c ng nư c mưa bên ngoài ). m b o thoát nư c tri t cho khu v c dân cư làng xóm cũ. b- Thoát nư c mưa: - Khu v c 1: g m 65 ha ư c thoát vào tr c tiêu chính hi n có (mương thoát nư c ch y d c ư ng nh a liên xã qua thôn Hoè Th và thôn Th C m). Tuy n này s ư c thay th b ng c ng b n 2BxH = 2( 3m x2m) và ư c ch y vào h i u hoà (n m ngoài khu v c thi t k ) c a khu v c r i ư c bơm ra sông Nhu b ng tr m bơm Hoè Th . - Khu v c 2: Toàn b lưu v c còn l i phía Nam ư c thoát vào tr c tiêu chính b ng c ng b n 2BxH = 2( 3m x 3m) và tr c tiêu phía Nam c ng b n: BxH = 3m x 2m (tuy n c ng này ã ư c thi t k trong d án c m trư ng trung h c chuyên nghi p và d y ngh ) và ch y vào h i u hoà trư c khi ư c bơm ra sông Nhu b ng tr m bơm C u Giát. M ng lư i ư ng c ng thoát nư c và rãnh thoát nư c: ư ng c ng thoát nư c ư c t tim ư ng quy ho ch i v i ư ng quy ho ch có B≤30m, i v i các ư ng l n có d i phân cách gi a, ư ng c ng ư c t lòng ư ng, cách mép hè m i bên 2,5 m, các khu v c dân cư làng xóm cũ ư c xây d ng tuy n rãnh thoát nư c bao và ư c thoát ra tuy n c ng m i thi t k theo phương pháp t ch y. 2.5- Các d án ưu tiên xây d ng theo quy ho ch: 1/ D án phát tri n khu ô th m i ng b , hi n i t o di n m o ô th cho khu v c phía Tây Thành ph , ng th i t o thêm qu nhà cho Thành ph , nâng cao i s ng v m i m t h t ng k thu t, h t ng xã h i cho khu dân cư. Các d án xây d ng nhà ph i th c hi n theo quy t nh s 123/ 2001/ Q - UB ngày 6- 12-2001 c a U ban nhân dân thành ph . 2/ D án xây d ng phát tri n h th ng h t ng k thu t ô th chung cho khu v c xã Xuân Phương ( ư ng giao thông, c p nư c s ch, c p i n, thoát nư c mưa và nư c th i….).
  8. 3/ D án c i t o các công trình h t ng xã h i (nhà tr , trư ng h c, tr m y t , nhà văn hoá, tr s UBND xã, tr s thôn, các công trình th d c th thao, sân chơi, ch trung tâm xã và các i m thương m i d ch v ) nh m m b o i u ki n h c t p cho tr em, chăm sóc y t , nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n cho nhân dân. 4/ D án xây d ng trư ng d y ngh , phát tri n khu ti u th công nghi p, xây d ng các công trình công c ng d ch v theo qui ho ch thu hút lao ng, gi i quy t vi c làm và thu nh p cho ngư i lao ng. ChuNn b các d án khai thác ph c v nhu c u công c ng cho a phương khi thu h i t các cơ s s n xu t công nghi p n m xen k trong khu dân cư gây ô nhi m môi trư ng ho c s d ng không hi u qu . 5/ ChuNn b d án như chuy n i gi ng cây tr ng, cây ăn q a truy n th ng (cam Canh, bư i Di n ...) rau s ch, v t nuôi, trên cơ s t n d ng qu t nông nghi p trong toàn xã. S d ng các ao h , m t nư c k t h p khai thác c nh quan và hi u qu kinh t m b o tiêu chuNn v môi trư ng. i u 2: Giám c S Quy ho ch- Ki n trúc ch u trách nhi m xác nh n h sơ, b n v thi t k theo quy ho ch chi ti t phê duy t trong vòng 15 ngày k t ngày ký Quy t nh này; Ch trì ph i h p v i UBND huy n T Liêm và UBND xã Xuân Phương t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t ư c phê duy t các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Ch t ch U ban nhân dân huy n T Liêm có trách nhi m t ch c ki m tra, giám sát xây d ng theo úng quy ho ch và x lý vi c xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh cu pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Xây d ng, Giao thông Công chính; Ch t ch U ban nhân dân huy n T Liêm; Ch t ch U ban nhân dân xã Xuân Phương;T ng giám c T ng công ty u tư phát tri n nhà và ô th (HUD); Th trư ng các S , Ngành, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản