Quyết định số 681/1999/QĐ-TTg về việc đầu tư dự án "Sử dụng đường thông quốc gia phục vụ mạng viễn thông - tin học Bộ Công an" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
26
lượt xem
2
download

Quyết định số 681/1999/QĐ-TTg về việc đầu tư dự án "Sử dụng đường thông quốc gia phục vụ mạng viễn thông - tin học Bộ Công an" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 681/1999/qđ-ttg về việc đầu tư dự án "sử dụng đường thông quốc gia phục vụ mạng viễn thông - tin học bộ công an" do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 681/1999/QĐ-TTg về việc đầu tư dự án "Sử dụng đường thông quốc gia phục vụ mạng viễn thông - tin học Bộ Công an" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 681/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 06 tháng 7 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 681/1999/Q -TTG NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 1999 V VI C U TƯ D ÁN "S D NG Ư NG THÔNG QU C GIA PH C V M NG VI N THÔNG - TIN H C B CÔNG AN" TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 và Ngh nh s 92/CP ngày 23 tháng 3 năm 1997 c a Chính ph v vi c ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i văn b n s 1394/BKH-VPT ngày 08 tháng 3 năm 1999 và ngh c a B trư ng B Công an t i văn b n s 1419/1998/BCA (V17) ngày 30 tháng 11 năm 1998 và văn b n s 477/BCA (V17) ngày 05 tháng 5 năm 1999, QUY T NNH: i u 1. u tư d án "S d ng ư ng thông qu c gia ph c v m ng vi n thông - tin h c B Công an" v i nh ng n i dung cơ b n sau ây: 1. Tên d án: S d ng ư ng thông qu c gia ph c v m ng vi n thông - tin h c B Công an. 2. M c tiêu: u tư xây d ng h th ng thi t b k t n i và chuy n m ch ti p nh n s d ng ư ng thông qu c gia ph c v m ng vi n thông - tin h c chuyên dùng c a B Công an (k t n i các trung tâm vi n thông - tin h c c a B v i các trung tâm c a công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương). 3. Cơ quan ch d án: B Công an. 4. a i m: T i các u m i trung tâm vi n thông - tin h c c a B Công an t t i 61 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 5. Các h ng m c công trình chính: a) Nhu c u các lu ng truy n d n cho m ng c p I và c p II thu c m ng thông tin c a B Công an ( ơn v tính: lu ng E1, tương ương 30 kênh tho i) do T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam cung c p cho B Công an s d ng theo ti n u tư các
  2. h ng m c có liên quan (tuy n k t n i, thi t b truy n d n và nâng c p t ng ài ư c k t n i). - M ng c p I: T ch c k t n i tr c ti p 3 trung tâm vùng v i nhau: STT Tuy n truy n d n 1998 - 1999 2000 2001 - 2005 1 Hà N i - TP. H Chí Minh 09 11 40 2 Hà N i - à N ng 05 08 26 3 TP. H Chí Minh - à N ng 03 05 18 - M ng c p II: T ch c k t n i t trung tâm vùng n các t ng ài c a Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương n m trong cùng m t vùng: Trong giai o n 1998 - 1999 c n m t lu ng E1; năm 2000 h u h t các tuy n c n m t lu ng E1; riêng tuy n i Công an H i Phòng, thành ph H Chí Minh c n hai lu ng E1; giai o n 2001 - 2005 h u h t các tuy n c n m t lu ng E1, riêng i Công an Hà N i, H i Phòng, thành ph H Chí Minh c n hai lu ng E1 (trong d án này chưa c p n m ng c p III). b) Các tuy n truy n d n k t cu i t các cơ s c a Công an (các trung tâm c a B Công an t i Hà N i, thành ph H Chí Minh và trung tâm c a Công an 61 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ) n các cơ s c a Bưu i n (là nơi cung c p ư ng thông qu c gia). T ng c ng có 65 tuy n (61 tuy n i công an các t nh, thành ph ; 02 tuy n c a B t i Hà N i và thành ph H Chí Minh; 02 tuy n i sân bay qu c t N i Bài và Tân Sơn nh t) v i t ng chi u dài kho ng 202,5 km cáp s i quang ơn mode lo i 8 s i . c) Thi t b truy n d n: - Thi t b quang SDH - STM4: 02 c p - Thi t b quang SDH -STM1: 01 c p - Thi t b quang SDH v i dung lư ng Max=8E1: 04 c p - Thi t b quang SDH v i dung lư ng Max=4E1: 57 b - Thi t b viba s 4E1: 01 c p - Thi t b ghép n i lu ng + ph n m m: 138 b - Thi t b tách ghép kênh Voice - Data: 65 b - Thi t b o ki m tra và b o dư ng m ng cáp quang: 01 b d) C i t o nhà v tr m cho ba trung tâm vùng. ) L p t 3 t ng ài HOST m i có ch c năng n i h t (Local) và quá giang (transit) t i Hà N i, à N ng và thành ph H Chí Minh.
  3. e) u tư nâng c p các t ng ài hi n có c a B Công an cho phép k t n i lu ng v i m ng truy n d n qu c gia g m 80 giao ti p lu ng và ph n m m qu n lý tương thích cho 40 t ng ài (36 t ng ài Công an a phương; 3 t ng ài c a B t i Hà N i và 1 t ng ài t i thành ph H Chí Minh). 6. V n u tư và ngu n v n: - T ng m c v n u tư d ki n kho ng 162 t ng, (trong ó: n i t : 44.803 tri u ng; ngo i t : 9.042.975 ôla M ). ây là m c v n t i a d ki n cho d án, m c chính th c s ư c xác nh thông qua u th u. - Ngu n v n: Do ngân sách nhà nư c c p. 7. Ti n th c hi n: theo ti n u tư hàng năm. 8. Qu n lý và th c hi n d án: - Ch u tư tr c ti p qu n lý d án. - Xây l p và mua s m thi t b : u th u theo quy nh hi n hành. i u 2. Cơ ch tài chính v s d ng ư ng thông áp d ng cho B Công an như sau: - Áp d ng cơ ch "ghi thu" cho Doanh nghi p (T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam) và "ghi chi" cho B Công an các kho n: (1) Chi phí kh u hao tài s n c nh; (2) Chi phí b o dư ng, b o trì; (3) Chi phí v n hành khai thác. Vi c áp d ng cơ ch này ư c tính t ngày b t u s d ng ư ng thông. - Giao T ng c c Bưu i n ph i h p v i Ban V t giá Chính ph và các cơ quan có liên quan xác nh giá cư c thuê bao lu ng áp d ng lâu dài cho vi c s d ng ư ng thông c a B Công an trên cơ s m b o cho Doanh nghi p bù p ư c các kho n cho phí nêu trên. - Giao B Tài chính ph i h p các B , ngành liên quan hư ng d n th c hi n cơ ch tài chính vi c s d ng ư ng thông qu c gia ph c v m ng vi n thông- tin h c c a B Công an. i u 3. Giao B trư ng B Công an phê duy t thi t k và t ng d toán công trình, tr c ti p ch o ch u tư t ch c qu n lý, th c hi n d án phù h p v i các quy nh hi n hành. i u 4. B trư ng các B : K ho ch và u tư, Công an, Tài chính, Thương m i; T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n, Trư ng ban V t giá Chính ph , H i ng qu n tr T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ngô Xuân L c ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản