intTypePromotion=3

Quyết định số 695/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 695/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 695/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng khu đô thị mới xã Đình Bảng huyện Từ Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 695/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 695/Q -UBND B c Ninh, ngày 19 tháng 05 năm 2006 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH H T NG KHU Ô THN M I XÃ ÌNH B NG HUY N T SƠN CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c Lu t Xây d ng ngày 26. tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07.02.2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Xét ngh c a Ban qu n lý các d án xây d ng huy n T Sơn t i t trình s 97/TT- UB ngày 27.4.2006 và báo cáo th m nh s 361/KH-XDCB ngày 17.5.2006 c a S K ho ch và u tư, v vi c phê duy t d án u tư xây d ng công trình h t ng khu ô th m i xã ình B ng huy n T Sơn, QUY T NNH: i u 1: Phê duy t d án u tư xây d ng công trình h t ng khu ô th m i xã ình B ng huy n T Sơn, v i các n i dung ch y u sau: 1. Tên d án: H t ng khu ô th m i xã ình B ng huy n T Sơn. 2. Ch u tư: Ban qu n lý các d án xây d ng huy n T Sơn. - Hình th c qu n lý th c hi n d án: Ch u tư tr c ti p qu n lý th c hi n d án. 3. a i m xây d ng: Xã ình B ng huy n T Sơn. 4. i n tích chi m t: 168.819,66 m2. 5. Tư v n l p d án: Công ty u tư phát tri n ô th Tân H i Nam. 6. N i dung, quy mô u tư và gi i pháp xây d ng: Xây d ng h t ng khu ô th m i xã ình B ng bao g m: San n n, ư ng giao thông n i b , c p thoát nư c, h th ng i n, chi u sáng, cây xanh. 6.1 San n n b ng cát en, h s m ch t K=0,85, cao san n n theo quy ho ch chi ti t ư c duy t; ph n t xây d ng ư ng giao thông bóc t h u cơ, p cát m ch t K=0,95; khu v c tr ng cây xanh không m nén gi x p.
  2. 6.2 Giao thông: H th ng giao thông n i b dài 4.025,81 m; g m tuy n 14 dài 84,59m, m t c t ngang 10,5 m = (3+4,5+3); tuy n 7 dài 381,29 m, m t c t ngang 13,5 m = (4,5+7,5+1,5); tuy n 8 dài 389,96 m, m t c t ngang 13,5 m = (3+7,3+3); các tuy n 2 dài 564,14 m, 3 dài 388,03, 4 dài 243,06 m, 5 dài 436,04 m, 10 dài 74,25m, 11 dài 75,78 m, 13 dài 308,03 m có cùng m t c t ngang 16,5 m = (4,5+7,5+4,5); tuy n 6 dài 160,57 m m t c t ngang 19,5 m = (4,5+10,5+4,5); tuy n 9 dài 266,52 m và 12 dài 259,5 m có m t c t ngang 19,5 m = (2+7+1,5+7+2); tuy n 1 dài 394,00 m, m t c t ngang 52,0 m = (10+13+6+13+10). - Các tuy n ư ng ư c thi t k theo tiêu chuNn quy ph m ư ng ph , ư ng qu ng trư ng ô th (20TCN104-83) c a B Xây d ng và quy trình thi t k áo ư ng m n (22TCN211-93 c a B Giao thông v n t i. Cao m t ư ng kh ng ch theo cao quy ho ch ư c duy t. c ngang m t ư ng i = 2%, hè ph i = 1,5%. - p n n ư ng b ng cát en m ch t h s K=0,95 (bóc b toàn b l p t h u cơ dư i n n ư ng), l p trên cùng dày 30 cm m ch t K=0,98. - V i các tuy n có m t c t ngang ư ng r ng 19,5 m thi t k v i xe có t i tr ng tr c Q=10 t n /tr c, k t c u m t ư ng E 1500daN/cm2; g m các l p: + L p trên bê tông nh a h t m n dày : 5 cm; + Tư i nh a dính bám tiêu chuNn nh a : 0,5 Kg/m2; + L p dư i bê tông nh a h t thô dày : 5 cm; + Tư i nh a dính bám tiêu chuNn nh a : 1,0Kg/m2; + L p móng c p ph i á dăm dày t ng c ng : 35cm; + L p dư i dùng á dăm h t nh Dmax = 2 cm dày 10 cm m ch t K = 0,98, E 450 daN/cm2. - V i các tuy n có m t c t ngang ư ng r ng 10,5 m, 13,5 m, 16,5 m thi t k v i xe có t i tr ng tr c Q = 9,5 t n/tr c k t c u m t ư ng E 1190daN/cm2, g m các l p: + L p trên bê tông nh a h t m n dày : 5 cm; + Tư i nh a dính bám tiêu chuNn nh a : 0,5 Kg/m2; + L p dư i bê tông nh a h t thô dày : 5 cm; + Tư i nh a dính bám tiêu chuNn nh a : 1,0Kg/m2; + L p móng c p ph i á dăm dày t ng c ng : 25 cm; + L p dư i dùng á dăm h t nh Dmax = 2 cm dày 10 cm d m ch t K = 0,98, E 450 daN/cm2.
  3. - Ngăn cách gi a lòng ư ng và hè ph b ng t m v a vát bê tông úc s n mác 200. Trên hè xây bó các h tr ng cây b ng g ch ch d c mác 50, v a XM-C mác 50, trên p g ch lá d a, kho ng cách các h tr ng cây t (7÷8) m/h . M t hè ư ng chính và ư ng khu v c lát g ch Blok xi măng t chèn, dư i m cát en m ch t dày 5 cm. - H th ng c c tiêu bi n báo theo i u l quy nh. 6.3 C p, thoát nư c: - H th ng thoát nư c m t b ng các c ng tròn BTCT Ø(400-1.000) t trên g i BTCT dư i m cát, thu vào h th ng h ga thu nư c ki u mi ng hàm ch, r i vào h th ng thoát nư c chung theo quy ho ch. H th ng thoát nư c th i sinh ho t b ng các rãnh h p xây g ch (BxH) = (400x600) mm, trên d y n p b ng t m an bê tông c t thép; nư c th i các lô nhà ki u nhà bi t th (nhà có sân vư n) theo c ng tròn Ø 300 thu vào các h ga sau ó thoát vào h th ng thoát nư c chung; trư c m t nư c th i ư c x lý cơ h c r i thoát vào h th ng thoát nư c d c các tr c ư ng n i b , v lâu dài thoát vào h th ng thoát nư c bNn chung khu v c (các kh i lư ng chính c a h th ng thoát nư c theo báo cáo thNm nh). - Xây d ng h th ng ư ng ng phân ph i và h th ng ng d ch v ; ngu n nư c t h th ng c p nư c s ch th tr n T Sơn; h th ng ư ng ng c p nư c chính b trí theo sơ m ch vòng; dùng ng HDPE ly tâm có ư ng kính D25÷D40, b trí các tr nư c c u h a d c theo các tuy n chính. - Thi t k c p, thoát nư c theo tiêu chuNn TCXD51-1984, TCXD 33-1985 c a B Xây d ng. 6.4 H th ng c p i n, i n chi u sáng: - Xây d ng ư ng i n sinh ho t, chi u sáng ư ng ph ; l p t 03 tr m bi n áp treo công su t áp ng yêu c u s d ng i n cho khu ô th . H th ng i n ư c b trí di ng m trong rãnh cáp i n c p cho các t phân ph i. C t i n chi u sáng b ng c t thép tròn côn li n c n 1 nhánh m k m d t trên v a hè, chi u cao c t H = 11 m (các tuy n có m t c t lòng ư ng r ng 10,5 m), chi u cao c t H = 8 m (các tuy n có m t c t lòng ư ng r ng 7,0 m); ánh sáng vàng. - Thi t k ánh sáng phân b ng u trên m t ư ng, m b o tiêu chuNn thi t k chi u sáng ư ng ph theo các tiêu chuNn hi n hành. - Cáp chi u sáng dùng cáp ng m (3x16+1x10) mm2 có ai thép b o v i ng m trong t, b o m t n th t i n áp =5%. i u khi n óng c t t ng b ng rơ le th i gian. Tr m bi n áp s d ng lo i tr m treo t ngoài tr i. 6.5 H th ng cây xanh th m c , sân vư n khuôn viên: Tr ng các lo i cây xanh bóng mát, th m c hè ph và khuôn viên, k t h p v i các lo i èn chi u sáng sân vư n. H th ng Tuynen k thu t. (gi i pháp xây d ng c th theo báo cáo thNm nh)
  4. 7. T ng m c u tư: 53.477.111.000 ng (năm mươi ba t , b n trăm b y mươi b y tri u, m t trăm mư i m t nghìn ng); trong ó: - Xây l p : 32.931.825.000 ng; - Thi t b : 450.000.000 ng; - Chi khác : 15.233.730.000 ng; - D phòng : 4.861.556.000 ng. (các kho n chi phí c th theo báo cáo thNm nh) - Phân chia gói th u: Căn c kh năng v n u tư và tình hình th c t , ch u tư phân chia gói th u h p lý trình c p thNm quy n phê duy t. 8. Hình th c l a ch n nhà th u: u th u theo quy nh hi n hành. 9. Ngu n v n u tư: T u giá quy n s d ng t t o v n xây d ng cơ s h t ng và các ngu n v n khác c a a phương. 10. Trách nhi m ch u tư: T ch c th c hi n d án u tư xây d ng công trình theo úng quy nh hi n hành. 11. Th i gian th c hi n d án: Năm 2006-2008. i u 2: Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh; các S : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng; Tài nguyên và Môi trư ng; Kho b c Nhà nư c t nh, Ch t ch UBND huy n T Sơn, Ch t ch UBND xã ình B ng và Giám c Ban qu n lý các d án xây d ng huy n T Sơn căn c Quy t nh th c hi n./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Bùi Vĩnh Kiên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản