Quyết định số 70/2001/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định số 70/2001/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 70/2001/QĐ-BNN về việc ban hành đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 70/2001/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 70/2001/Q -BNN Hà N i, ngày 27 tháng 06 năm 2001 QUY T NNH V/V BAN HÀNH ĐĂNG KÝ Đ C CÁCH M T S LO I THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/ 11 / 1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát Tri n Nông Thôn ; Căn c i u 26, Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 15/02/ 1993 ; Căn c i u l qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Ngh nh s 92/ CP ngày 27/l l/1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t; - Xét ngh c a ông C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c công ngh và Ch t lư ng s n ph m. QUY T Đ NH: i u 1. Cho ăng ký c cách 03 lo i thu c tr sâu, 02 lo i thu c tr b nh h i cây tr ng vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t nam (có danh m c kèm theo). i u 2. Vi c xu t khNu, nh p khNu lo i thu c b o v th c v t ban hành trong quy t nh này ư c th c hi n theo Thông tư 62/200 l/TT - BNN ngày 05 tháng 6 năm 2001 c a B Nông nghi p và PTNT hư ng d n vi c xu t khNu nh p khNu hàng hoá thu c di n qu n lý chuyên ngành nông nghi p theo Quy t nh 46/200 l/ Q - TTg ngày 04/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t khNu, nh p khNu hàng hoá th i kỳ 200 l - 2005 . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. C c B o v th c v t ch u trách nhi m hư ng d n chi ti t cách s d ng an toàn và hi u qu các thu c b o v th c v t k trên . i u 4. Ông Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c công ngh và CLSP, Th trư ng các ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân trong nư c và ngư i nư c ngoài qu n lý, s n xu t, kinh doanh buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t Vi t Ním ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.
  2. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TH TRƯ NG Ngô Th Dân CÁC THU C B O V TH C V T Ư C ĂNG KÝ C CÁCH VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo quy t đ nh s 70/2001/QĐ-BNN ngày 27 tháng 6 năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) S Tên thương M c đích xin Tên t ph m xin Tên Ho t ch t TT đăng ký ch c đăng ký Thu c tr sâu Vi n Công Bathurin D Baccillus ngh thuringiensis Sâu m t h i nông 3x109-5x109 sau thu 1 bt/g var.tenebronionis s n trong kho ho ch Sâu tơ h i rau, Vi n Công Bathurin S Baccillus sâu ngh thuringiensis 3x109-5x109 xanh da láng h i sau thu 2 bt/ml var.aizawwai hoa ho ch Công ty Sâu tơ h i rau, TNHH sâu TM-DV Brigand 0,3 G, cu n lá, sâu c Thanh 800 thân SơnHoá 3 DF, 5 SC Fipronil sâu năn h i lúa Nông Thu c tr b nh h i cây tr ng Ketonmium B nh th i r , th i Chaetomium thân Vi n di 1.5 x 106 Cfu/g cupreum truy n h i cà phê; B nh 1 b t th i Nông nghi p
  3. r , th i thân h i tiêu; b nh héo rũ h i cà chua; b nh m lá, b nh ph n tr ng h i cây h ng Công ty TNHH TN- DV Thanh Royal 350 SC, Iprodione B nh lem lép h t Sơn Hoá 2 350 WP Nông
Đồng bộ tài khoản