intTypePromotion=3

Quyết định số 70/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
67
lượt xem
1
download

Quyết định số 70/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 70/2005/QĐ-UB về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, tỷ lệ 1/500 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 70/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S :70/2005/Q -UB Hà N i, ngày 13 tháng 09 năm 2004 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CH GI I Ư NG TUY N Ư NG B C THĂNG LONG - N I BÀI, T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 1 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q - TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s : 106/2000/Q -UB ngày 12/12/2000 c a UBND Thành ph Hà N i phê duy t Quy ho ch chi ti t huy n ông Anh t l 1/5000 (ph n S d ng t và Giao thông); Căn c Quy t nh s : 24/2001 Q - UB ngày 09/5/2001 c a UBND Thành ph Hà N i phê duy t Quy ho ch chung xây d ng huy n Sóc Sơn t l 1/10.000; Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc t i công văn s 1898/ QHKT - P2, ngày 13 tháng 9 năm 2004, QUY T NNH i u 1: Phê duy t H sơ ch gi i ư ng tuy n ư ng B c Thăng Long - N i Bài, do Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i l p trên b n t l 1/500, ư c S Quy ho ch - Ki n trúc Hà N i thNm nh, ch p thu n ngày 6 tháng 9 năm 2004, v i n i dung ch y u như sau: 1. a i m: - i m u tuy n: u phía B c c u Thăng Long - i m cu i tuy n: nhà ga T1 - C ng Hàng không qu c t N i Bài -Tuy n ư ng i qua a bàn các xã H i B i, Kim Chung, Nam H ng (thu c huy n ông Anh) v i chi u dài kho ng 7,7km; huy n Mê Linh - t nh Vĩnh Phúc v i chi u dài kho ng 2,4km; xã Phú Cư ng, Thanh Xuân và Quang Ti n (thu c huy n Sóc Sơn) v i chi u dài kho ng 4,8km.
  2. T ng chi u dài toàn tuy n kho ng 14,9km. 2. Hư ng tuy n: - Hư ng tuy n c a ư ng d a trên cơ s ư ng hi n có, h u h t ư c m r ng u v hai bên t tim ư ng hi n t i, riêng o n n i vào Sân bay N i Bài tim ư ng quy ho ch d ch chuy n v phía Nam so v i tim ư ng hi n t i. 3. C p h ng ư ng: ư ng cao t c ô th . 4. M t c t ngang: Tuy n ư ng có m t c t ngang i n hình B=150m, B=120m và B=68m áp d ng cho t ng o n như sau: + o n t c u Thăng Long n nút Kim Chung: có m t c t ngang r ng 150m, bao g m ph n ư ng cao t c, d i cây xanh, hành lang h t ng k thu t và ư ng gom hai bên. + o n t nút Kim Chung n nút giao nhau v i qu c l 2 thu c a ph n Hà N i : Tuy n ư ng ch y u có b r ng 120m bao g m ph n ư ng cao t c, d i cây xanh và ư ng gom ô th hai bên. Riêng o n tuy n i qua khu v c dân cư làng xóm hi n có thu c thôn ìa và thôn oài - xã Nam H ng - huy n ông Anh (dài kho ng 0,43km), m t c t ngang tuy n ư ng thu h p c c b xu ng 68m (bao g m ph n ư ng cao t c và ư ng gom hai bên). + o n t qu c l 2 n Nhà ga T1 - C ng Hàng không qu c t N i Bài (thu c ph m vi m r ng C ng Hàng không qu c t N i Bài), có m t c t ngang r ng 68m. + o n thu c a ph n huy n Mê Linh - t nh Vĩnh Phúc, m t c t ngang tuy n ư ng s do Ch u tư ph i h p v i cơ quan ch c năng c a t nh Vĩnh Phúc xác nh phù h p v i quy ho ch c a t nh Vĩnh Phúc. Trên các m t c t ngang có d phòng v trí cho tuy n ư ng s t ô th t i v trí phía ông ph n ư ng cao t c, trên m t ph n d i cách ly gi a ph n ư ng cao t c và ư ng gom ô th phía ông. Chi ti t c u t o m t c t ngang t ng o n c a tuy n ư ng s ư c xác nh c th khi duy t d án nghiên c u kh thi. 5. Ch gi i ư ng : - Ch gi i ư ng ư c xác nh trên cơ s tim ư ng, m t c t ngang i n hình, các thông s k thu t và kích thư c ghi trên b n v . - Tim tuy n ư ng i qua các i m : A, B, C, D, E, F, G, H, K, K’, L, M, N, P và Q, ư c xác nh b ng to có k t h p v i các thông s k thu t ghi trên b n v . Các o n thu c a ph n huy n Mê Linh - t nh Vĩnh Phúc, o n t qu c l 2 n Nhà ga T1 - C ng Hàng không qu c t N i Bài s do Ch u tư ph i h p v i cơ quan ch c năng c a t nh Vĩnh Phúc, ngành Hàng không xác nh trên nguyên t cphù h p v i
  3. quy ho ch c a t nh Vĩnh Phúc, Quy ho ch phát tri n m r ng C ng Hàng không qu c t N i Bài và m b o tính th ng nh t c a tuy n ư ng. 4. Các nút giao thông trên tuy n: Trên tuy n có 3 nút giao khác m c v i các ư ng c t ngang t i v trí: - Giao v i tuy n ư ng quy ho ch b c Thăng Long - ông Trù - C u Chui t i xã Kim Chung, huy n ông Anh (nút giao ang ư c Ban Qu n lý các d án tr ng i m phát tri n ô th tri n khai xây d ng). - Giao v i tuy n ư ng quy ho ch r ng 40m phía Nam m Vân Trì. - Giao v i ư ng Nam H ng (d ki n m r ng lên 40m) t i v trí hi n nay. - Giao v i ư ng vành ai 3 B c sông H ng t i v trí phía Nam ư ng s t Hà N i - Lào Cai. - Giao v i qu c l 18 phía b c sông Cà L (nút giao ã ư c B GTVT u tư xây d ng). Ch gi i các nút giao thông khác m c này ư c xác nh theo d án và thi t k nút ư c c p thNm quy n phê duy t. Các tuy n ư ng ngang khác ch giao nh p v i ư ng gom d c hai bên tuy n ư ng (không giao c t, giao nh p v i ph n ư ng cao t c). Các h m chui dân sinh hi n có s ư c duy trì, ng th i s b sung các h m, c u vư t qua ư ng khi l p d án xây d ng ư ng. i u2: - Giao S Quy ho ch Ki n trúc căn c H sơ ch gi i ư ng ư c duy t hư ng d n ch u tư d án c i t o m r ng tuy n ư ng (Ban QLDA Thăng Long-B GTVT) t ch c c m m c ch gi i ư ng , bàn giao cho UBND các huy n, xã s t i và công b công khai các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Giao Ch t ch UBND huy n ông Anh, Ch t ch UBND huy n Sóc Sơn t ch c qu n lý m c gi i sau khi ư c bàn giao, qu n lý vi c xây d ng theo ch gi i ư ng và quy ho ch ư c duy t, ki m tra x lý các trư ng h p vi ph m theo thNm quy n và quy nh pháp lu t. i u 3: - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. - Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Giao thông Công chính, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Xây d ng, Tài chính ; Ch t ch UBND huy n ông Anh, Ch t ch UBND huy n Sóc Sơn, Ch t ch U ban nhân dân các xã có tuy n ư ng i qua, các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  4. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản