Quyết định số 700/2006/QĐ-BHXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
59
lượt xem
1
download

Quyết định số 700/2006/QĐ-BHXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 700/2006/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định cấp, quản lý và sử dụng Thẻ bảo hiểm y tế do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 700/2006/QĐ-BHXH

 1. B O HI M XÃ H I VI T NAM C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 700/2006/Q -BHXH Hà N i, ngày 31 tháng 3 năm 2006 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH C P, QU N LÝ VÀ S D NG TH B O HI M Y T T NG GIÁM C B O HI M XÃ H I VI T NAM Căn c Ngh nh s 100/2002/N -CP ngày 06 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph v ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B o hi m xã h i Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 63/2005/N -CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 c a Chính ph ban hành i u l B o hi m y t ; Theo ngh c a Trư ng Ban Thu B o hi m xã h i QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh c p, qu n lý và s d ng Th b o hi m y t ”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/07/2006; bãi b nh ng quy nh trư c ây trái v i quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng, Trư ng Ban Thu b o hi m xã h i, Th trư ng các ơn v tr c thu c B o hi m xã h i Vi t Nam; Giám c B o hi m xã h i các t nh thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG GIÁM C Nơi nh n: - Như i u 3; - Các B : Y t , Tài chính, L TBXH, N i v . Qu c phòng, Công an; - H QL-BHXHVN; - TG , các phó TG ; Nguy n Huy Ban - Ban Cơ y u CP; - Lưu VT , BT (7) QUY NNH C P, QU N LÝ VÀ S D NG TH B O HI M Y T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 700/Q -BHXH ngày 31 tháng 3 năm 2006 c a T ng Giám c BHXH Vi t Nam) I. QUY NNH CHUNG 1. Th b o hi m y t (BHYT) do B o hi m xã h i (BHXH) Vi t Nam phát hành và th ng nh t qu n lý trong ph m vi c nư c. Vi c c p, i th BHYT ph i b o m tính liên t c, k p th i, không làm nh hư ng n quy n l i khám, ch a b nh c a ngư i tham gia BHYT. 2. Ngư i tham gia BHYT b t bu c và t nguy n ã th c hi n óng BHYT úng quy nh ư c c p th BHYT khám ch b nh (KCB) t i các cơ s y t có h p ng KCB v i cơ quan BHXH trong th i h n ghi trên th . 3. Khi KCB, ngư i tham gia BHYT ph i xu t trình th BHYT cùng v i m t gi y t tùy thân có nh.
 2. 4. Th BHYT không có giá tr s d ng trong nh ng trư ng h p sau: Th không ph i do cơ quan BHXH c p; Th ã h t th i h n s d ng; Th b s a ch a, tNy xóa, rách r i; Ngư i s d ng không ph i là ngư i ng tên trên th . II. QUY NNH V C P TH BHYT 1. Th i h n s d ng th BHYT 1.1. Ngư i tham gia BHYT b t bu c óng BHYT theo úng quy nh. Th BHYT có giá tr s d ng ngay và liên t c. 1.1.1. Ngư i tham gia BHYT thu c cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, ng, oàn th ; ngư i ho t ng cách m ng trư c tháng 8 năm 1949; Bà m Vi t Nam anh hùng; thương binh, b nh binh và ngư i hư ng chính sách như thương binh b m t s c lao ng t 81% tr lên; ngư i cao tu i t 90 tu i tr lên, ư c c p th BHYT có th i h n s d ng không quá 03 năm, tính t ngày c p th n ngày 31/12 c a năm c p th c ng 02 năm. 1.1.2. Ngư i ang hư ng lương hưu, tr c p BHXH hàng tháng (Cán b xã, phư ng, th tr n theo quy nh t i Ngh nh s 09/1998/N -CP; Ngư i hư ng tr c p BHXH theo Quy t nh s 91/2000/Q - TTg; ngư i ang hư ng tr c p tai n n lao ng - b nh ngh nghi p không thu c i tư ng tham gia BHYT khác; công nhân cao su) ư c c p th BHYT có th i h n s d ng không quá 05 năm, tính t ngày c p th n ngày 31/12 c a năm c p th c ng 04 năm. 1.1.3. Ngư i ang hư ng tr c p m t s c lao ng ư c c p th BHYT có th i h n s d ng không quá th i h n hư ng tr c p theo Quy t nh s 60/H BT ngày 01/3/1990 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ). Nh ng trư ng h p sau khi h t th i h n hư ng n u i u ki n hư ng ti p, hư ng l i tr c p m t s c lao ng dài h n thì ư c c p th BHYT có th i h n s d ng như t t 1.1.2 nêu trên. 1.1.4. i bi u Qu c h i, H i ng nhân dân ương nhi m các c p không thu c biên ch Nhà nư c và biên ch c a các t ch c chính tr xã h i ho c không hư ng ch BHXH hàng tháng, ư c c p th BHYT có th i h n s d ng theo nhi m kỳ b u c , tính t ngày ơn v ăng ký c p th n khi k t thúc nhi m kỳ. 1.1.5. Lưu h c sinh nư c ngoài ang h c t p t i Vi t Nam hư ng h c b ng c a Nhà nư c, ư c c p th BHYT có th i h n s d ng theo khóa h c, tính t ngày ơn v ăng ký c p th n khi két thúc khóa h c. 1.1.6. Ngư i cùng tham gia BHXH, BHYT b t bu c ư c ơn v s d ng lao ng ra quy t nh ngh hư ng ch BHXH hàng tháng (hưu trí, tai n n lao ng - b nh ngh nghi p…) ư c ti p t c s d ng th BHYT còn h n cho n th i i m cơ quan BHXH c p th BHYT m i. Th i h n s d ng c a th m i ư c tính t ngày cơ quan BHXH c p n ngày 31/12 năm cu i c a th BHYT ã c p cho nh ng ngư i ang hư ng tr c p BHXH hàng tháng cùng nơi cư trú. 1.1.7. Ngư i tham gia BHYT b t bu c thu c nh ng i tư ng khác, ư c c p th BHYT có th i h n s d ng không quá 12 tháng, tính t ngày ơn v ăng ký c p th n ngày 31/12 c a năm c p th . 1.2. Ngư i tham gia BHYT t nguy n l n u ho c tham gia gián o n v i b t kỳ lý do gì, th BHYT có giá tr s d ng sau 30 ngày, k t ngày óng phí b o hi m t nguy n (BHTN). Th i h n s d ng ghi trên th BHYT tương ng v i phí BHTN ã óng. 1.3. Giám c BHXH t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là BHXH t nh) căn c tình hình th c t c a a phương và quy nh t i m c 1.1 trên ây quy nh th i h n s d ng ghi trên th BHYT cho phù h p v i i u ki n qu n lý. 2. Quy trình c p th BHYT l n u 2.1. i v i ngư i tham gia BHYT b t bu c 2.1.1. ơn v qu n lý tham gia BHYT (g i t t là ơn v ). - ơn v l n u tham gia BHYT ti n hành l p danh sách ngư i tham gia BHYT theo m u C45-BH ho c C45a-BH…, ơn v ang tham gia BHYT l p danh sách này trư c ngày 30 tháng 11 hàng năm, g i cơ quan BHXH nơi ơn v óng tr s ngh c p th BHYT. - Hàng tháng, khi có bi n ng v ngư i tham gia BHYT, ơn v l p danh sách i u ch nh g i cơ quan BHXH theo m u C47-BH ho c C45a-BH… k p th i i u ch nh cơ s d li u c p th BHYT. 2.1.2. Cơ quan BHXH.
 3. a. Hàng tháng, Phòng thu BHXH ho c Phòng s , th thu c BHXH t nh (sau ây g i chung là Phòng thu) và BHXH qu n, huy n, th xã và thành ph tr c thu c t nh (sau ây g i chung là BHXH huy n) có trách nhi m ki m tra, i chi u danh sách: ngư i tham gia BHYT (M u C45/BH, C45a/BH ho c C47/BH…) do ơn v chuy n n, c p nh t, b sung cơ s d li u c p th BHYT; Phòng thu ki m tra, t ng h p và chuy n cơ s d li u c a ngư i tham gia BHYT thu c ơn v do Phòng thu và BHXH huy n qu n lý n Phòng Công ngh Thông tin (CNTT). b. Phòng CNTT ti n hành in th BHYT trên cơ s ngh c a Phòng thu, ng th i l p 01 b n danh sách c p th cho t ng ơn v theo m u C45/THE và chuy n tr Phòng thu b n danh sách này cùng v i s th BHYT tương ng ã in. c. Phòng thu i chi u danh sách và th BHYT do Phòng CNTT chuy n n ký, xác nh n vào b n danh sách, trình lãnht h BHXH t nh ký duy t, sau ó nhân b n lưu t i Phòng thu, BHXH huy n và chuy n 01 b n danh sách cùng v i th BHYT tr l i ơn v . d. Hàng tháng, Phòng Ch Chính sách (C CS) có trách nhi m ki m tra, t ng h p danh sách c p th BHYT (M u C45/THE), ti n hành c p nh t, b sung cơ s d li u c p th BHYT, chuy n n phòng CNTT. Quy trình c p th BHYT ti p theo th c hi n như quy nh t i i m b, c nêu trên. Th i gian th c hi n quy trình c p th BHYT nêu trên c a cơ quan BHXH không quá 30 ngày, k t ngày ti p nh n ngh c p th c a ơn v . 2.2. i v i thân nhân sĩ quan 2.2.1. Thân nhân sĩ quan quân i nhân dân t i ngũ Tháng 11 hàng năm, c p Trung oàn và tương ương tr lên l p danh sách thân nhân sĩ quan cư trú cùng a bàn t nh v i sĩ quan; B ch huy quân s t nh ho c Ban ch huy quân s huy n l p danh sách thân nhân sĩ quan cư trú không cùng a bàn t nh v i sĩ quan; Hàng quý, l p danh sách tăng, gi m thân nhân sĩ quan g i cơ quan BHXH ngh c p th BHYT. Quy trình c p th BHYT ti p theo th c hi n như quy nh t i i m a, b ti t 2.1.2 nêu trên. 2.2.2. Thân nhân c a sĩ quan nghi p v ang công tác trong l c lư ng công an nhân dân. - Quý IV hàng năm, Công an t nh chuy n n BHXH t nh danh sách thân nhân c a sĩ quan nghi p v ang công tác trong l c lư ng công an nhân dân ngh c p th BHYT. - Thân nhân sĩ quan cùng cư trú v i sĩ quan ang công tác t i các T ng C c, C c, V , Vi n trên a bàn thành ph Hà N i ho c thành ph H Chí Minh thì T ng C c, C c, Văn phòng (Văn phòng B Công an ho c Văn phòng i di n t i thành ph H Chí Minh) l p danh sách, chuy n n BHXH thành ph Hà N i ho c thành ph H Chí Minh ngh c p th BHYT. Quy trình c p th BHYT ti p theo th c hi n như i m a, b, c ti t 2.1.2 nêu trên. 2.3. i v i ngư i tham gia BHYT t nguy n. Phòng BHTN căn c Danh sách ngư i tham gia BHYT t nguyên (M u C56/BH) c a ơn v ư c cơ quan BHXH ký, xác nh n ã n p ti n vào tài kho n, c p nh t cơ s d li u c p th BHYT và chuy n cơ s d li u cho Phòng CNTT. Quy trình c p th BHYT ti p theo th c hi n như quy nh t i i m b, c ti t 2.1.2 nêu trên. 2.4. C p th BHYT cho ngư i cùng tham gia BHXH, BHYT t nh này nhưng ăng ký KCB ban u t nh khác. 2.4.1. i v i ơn v : - Ngư i tham gia BHYT ăng ký KCB ban u t nh khác ph i m b o các i u ki n sau: ang làm vi c t i các ơn v thành viên ho c cư trú a bàn t nh khác nơi ơn v óng tr s chính. - ơn v g i công văn kèm theo danh sách nh ng ngư i cùng tham gia BHXH, BHYT ăng ký KCB t nh khác (M u C45/BH) n cơ quan BHXH c p th BHYT. 2.4.2. i v i cơ quan BHXH: - Trư c tháng 11 hàng năm, BHXH t nh g i danh sách cơ s KCB có h p ng KCB v i cơ quan BHXH trên a bàn t nh mình cho BHXH các t nh khác và Trung tâm CNTT (BHXH Vi t Nam) qu n lý mã cơ s KCB và BHXH các t nh có căn c hư ng d n cho nh ng ngư i tham gia BHYT ăng ký nơi KCB ban u.
 4. - Sau khi c p th , BHXH t nh ph i g i 01 b n danh sách (M u C45/THE) cho BHXH t nh (nơi ngư i tham gia BHYT ăng ký KCB ban u) ph c v công tác giám nh KCB BHYT. Quy trình c p th BHYT ti p theo th c hi n quy nh t i i m a, b, c ti t 2.1.2 nêu trên. 3. C p l i th BHYT 3.1. Ngư i tham gia BHYT làm h ng, m t th BHYT ho c thay i nơi KCB ban u ph i làm ơn ngh (M u s 02/THE) g i ơn v xác nh n. 3.2. ơn v l p danh sách nh ng ngư i ngh c p l i th BHYT (M u 03/THE) g i cơ quan BHXH cùng v i ơn c a ngư i ngh c p l i th BHYT kèm theo th BHYT cũ (tr trư ng h p b m t). 3.3. Cơ quan BHXH (bao g m BHXH huy n và các Phòng nghi p v c a BHXH t nh) ti p nh n danh sách, th c hi n i chi u v i danh sách ngư i tham gia BHYT ư c c p th trư c ó c p l i th BHYT. Th i h n s d ng c a th c p l i ghi t ngày cơ quan BHXH nh n danh sách c p l i n h t th i h n s d ng ghi trên th c . Quy trình c p th BHYT ti p theo th c hi n như quy nh t i i m a, b, c ti t 2.1.2 nêu trên. III. QUY NNH V QU N LÝ, S D NG TH BHYT 1. i v i ngư i tham gia BHYT - Khi nh n th BHYT ph i ki m tra, i chi u các n i dung ghi trên th BHYT (h tên, ngày tháng năm sinh, cơ s KCB ban u…), n u chưa úng thì n p l i th BHYT cho ơn v , chuy n cho cơ quan BHXH c p l i. - Có trách nhi m b o qu n, lưu gi th cNn th n, không t ý s a ch a, tNy xóa nh ng n i dung ghi trên th ho c cho ngư i khác mư n th KCB. 2. i v i ơn v - C p phát th BHYT k p th i cho ngư i tham gia BHYT, trư ng h p thay i pháp nhân (tên ơn v , lo i hình ho t ng, c ph n hóa, sáp nh p…) trong vòng 30 ngày ơn v ph i thông báo v i cơ quan BHXH i u ch nh cơ s d li u c p th BHYT. - Có trách nhi m thu h i và n p cho cơ quan BHXH nh ng th BHYT còn h n s d ng khi ngư i ng tên trên th ã ng ng tham gia BHYT. Trư ng h p thu h i ch m ho c không thu h i ư c thì ơn v v n ph i thanh toán s ti n c a th i gian còn l i ghi trên các th này (tr trư ng h p t vong). - ơn v có hành vi khai man ho c làm sai l ch, gi m o h sơ c p th cho ngư i tham gia BHYT thì ph i b i thư ng thi t h i (n u có) ho c b x lý theo các quy nh hi n hành. 3. i v i cơ quan BHXH 3.1. C p phát phô th BHYT 3.1.1. i v i BHXH t nh - Trư c ngày 15/10 hàng năm, Phòng T ch c Hành chính ho c Phòng Hành chính (g i chung là Phòng TCHC) t ng h p nhu c u phôi th BHYT s d ng trong năm k ti p c a các phòng thu, Phòng BHTN và Phòng C CS g i BHXH Vi t Nam. - Phòng TCHC khi nh n phôi th BHYT có trách nhi m ki m tra hình th c, ch t lư ng và s lư ng phôi th BHYT do nhà in chuy n n, n u phát hi n s lư ng phôi th b thi u ho c l i do phía nhà in l p biên b n, ng th i thu h i phôi th không úng quy nh g i v BHXH Vi t Nam yêu c u nhà in c p bù ho c i l i. - Phòng CNTT nh n phôi th BHYT t Phòng TCHC in, trong quá trình in n u h ng thì ph i thu h i và c t góc phía dư i bên ph i c a th , ng th i vào s theo dõi và n p l i cho Phòng TCHC (M u 06/THE). - Vi c c p phát, giao nh n phôi th ph i ư c qu n lý ch t ch , m i quá trình giao nh n ư c th hi n trên s kho (M u S21-BH). Hàng năm, th c hi n ki m kê tài s n theo quy nh. 3.1.2. i v i BHXH Vi t Nam: - Ban Thu BHXH t ng h p s lư ng phôi th BHYT c a BHXH các t nh; l p k ho ch, ph i h p v i Văn phòng t ch c in, c p phát phôi th BHYT n BHXH các t nh trư c ngày 30/11 hàng năm.
 5. - nh kỳ hàng quý, năm Ban Thu BHXH và Văn phòng i chi u tình hình in, c p phát, s d ng phôi th BHYT, k p th i i u ch nh, b sung cho phù h p v i yêu c u c a a phương. 3.2. Qu n lý th BHYT - Cơ quan BHXH các c p ph i h p v i các cơ s KCB ki m tra tính h p pháp c a th BHYT iv i ngư i tham gia BHYT khi KCB. - Khi chuy n cơ s d li u gi a các ơn v (Phòng nghi p v , BHXH huy n) thu c cơ quan BHXH ph i l p gi y giao, nh n d li u th BHYT (M u s 04/THE). - Cơ quan BHXH ph i thu h i th BHYT trong các trư ng h p sau ây: Ngư i s d ng th không úng v i ngư i ng tên trên th ; Th BHYT b h ng ph i c p l i, th h ng do in sai, th do thay i nơi KCB ban u, ngư i ng tên trên th ng ng tham gia BHYT; nh ng th BHYT thu h i ph i c t góc và h y. - Hàng năm, thành l p H i ng h y th BHYT h ng do Giám c BHXH t nh quy t nh g m: 01 lãnh o BHXH t nh là ch t ch, lãnh o ho c chuyên viên m t s phòng thu c BHXH t nh có liên quan là thành viên, Khi h y th ph i ti n hành l p biên b n (M u s 07/THE). - Trong khi th c hi n quy trình c p, c p l i, phát hành th BHYT, cơ quan BHXH không ư c thu b t kỳ m t l phí nào. - Cá nhân và ơn v thu c cơ quan BHXH c p th BHYT không úng quy nh ph i b i thư ng thi t h i và tùy theo m c vi ph m b x lý k lu t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . IV. THÔNG TIN BÁO CÁO 1. S chi ti t: Các Phòng nghi p v và BHXH huy n m S theo dõi giao, nh n th BHYT (M u 05/THE), Phòng CNTT m S theo dõi s d ng phôi th BHYT (M u 06/THE), Phòng TCHC m S kho (M u S21- BH). 2. Báo cáo: Các Phòng nghi p v có trách nhi m cung c p s li u và tình hình c p, qu n lý, s d ng th BHYT cho Phòng TCHC trư c ngày 15 c a tháng u quý sau l p “Báo cáo t ng h p tình hình qu n lý, s d ng th BHYT” (M u 08/THE) g i BHXH Vi t Nam trư c ngày 25 c a tháng u quá sau. (Phương pháp l p các lo i bi u m u ph n ph l c) V. T CH C TH C HI N 1. Phòng thu, PHòng C CS, Phòng BHTN t ng h p qu BHYT theo t ng s th , s thu và bình quân u th i v i t ng lo i hình tham gia BHYT chuy n cho Phòng Giám nh chi (G C) và Phòng KHTC. Phòng G C ph i h p v i Phòng KHTC và ch u trách nhi m phân b qu KCB i v i t ng cơ s trên a bàn. 2. Cơ quan BHXH các c p có trách nhi m hư ng d n, ki m tra và thông báo k p th i nh ng thay i liên quan n vi c c p, qu n lý và s d ng th BHYT i v i ơn v , ngư i tham gia BHYT và cơ s KCB. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, báo cáo k p th i v BHXH Vi t Nam xem xét, gi i quy t.
 6. M U BI U VÀ PHƯƠNG PHÁP L P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 700/Q -BHXH ngày 31 tháng 3 năm 2006 c a T ng Giám c BHXH Vi t Nam) 1. Danh sách c p th BHYT - M u C45/THE 2. Gi y ngh c p l i th BHYT - M u s 02/THE 3. Danh sách ngh c p l i th BHYT - M u 03/THE 4. Gi y giao, nh n d li u th BHYT - M u s 04/THE 5. S theo dõi giao, nh n th BHYT - M u s 05/THE 6. S theo dõi s d ng phôi th BHYT - M u s 06/THE 7. Biên b n h y th BHXH - M u s 07/THE 8. Báo cáo t ng h p tình hình c p th BHYT - M u s 08/THE BÀO HI M XÃ H I… DANH SÁCH C P TH B O HI M Y T Năm sinh Nơi ăng ký KCB ban u S th STT H và tên S t Nơi cư trú Nam N Cơ s KCB Mã cơ s KCB BHYT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TRƯ NG PHÒNG CNTT TRƯ NG PHÒNG (THU, C CS, TN) …, ng (Ký, ghi rõ h tên) (ký, ghi rõ h tên) GIÁM C (Ký, Ghi chú: - Phòng C CS: l p t c t 1 n c t 11 (không l p c t 8, 9), Giám c BHXH ký, óng d u, ghi rõ h tên (b ph n ch ký c a phòng CNTT) - Phòng CNTT: l p danh sách này chuy n cho các Phòng Thu, C CS, BHTN cùng v i th BHYT ã in - V lưu tr : Phòng nghi p v ho c BHXH huy n qu n lý tr c ti p c a dơn v theo phân c p lưu 01 b n chuy n tr ơn v M u s 02/THE C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ……, ngày …… tháng …… năm 200… ƠN NGHN C P L I TH B O HI M Y T
 7. Kính g i: B o hi m xã h i t nh, thành ph …… Tên tôi là: …………………………………………… Nam/n : …… Năm sinh:................................................ a ch : ............................................................................................................................................... Th BHYT s :....................................................................................................................................... Th i h n s d ng t ngày …/…/… n ngày …/…/… Lý do c p l i th BHYT: ........................................................................................................................ ngh cơ quan B o hi m xã h i c p l i th BHYT thu n ti n khi i khám ch a b nh theo ch BHYT. XÁC NH N C A T CH C, ƠN VN ……, ngày … tháng … năm … (HO C UBND XÃ, PHƯ NG, THN TR N) NGƯ I NGHN (Ký, ghi rõ h tên) M u s 03/THE DANH SÁCH NGHN C P L I TH B O HI M Y T ơn v ………………………………… Mã s ………………… a ch ……………………………………………………… i n tho i………………………Fax……………… Năm sinh Th i h n s d ng N i dung thay i N i N i Lý do STT H và tên S th BHYT Nam N T ngày… n ngày… dung cũ dung l i m i 1 2 3 4 5 6 7 9 10 T ng s th ngh c p l i: th (B ng ch : ………………………………………………) NGƯ I L P BI U ……, ngày … tháng … năm … (Ký ghi rõ h tên ) TH TRƯ NG ƠN VN (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) Ghi chú: 1. Danh sách do ơn v qu n lý ngư i tham gia BHYT l p.
 8. 2. Khi th BHYT h ng do in sai n i dung, do b o qu n, s d ng: m t ho c thay i nơi KCB ban u, ơn v l p danh sách kèm theo th BHYT cũ (trư ng h p ch t) cùng công văn ngh , ơn c a ngư i tham gia BHYT. GI Y GIAO, NH N D LI U TH BHYT BHXH t nh, TP……. M u: 04/THE BHXH t nh, TP……… ơn v giao………… GI Y GIAO, NH N D LI U ơn v giao………… TH BHYT S :……/… S : ……/… S : 000 GI Y GIAO, NH N D L ơn v nh n: ……………… 1- Danh sách c p th BHYT: ………… ĩa/B n ơn v nh n: …… C a……………………………… ơn v 1- Danh sách c p th BHYT: ………… ĩa 2- T ng s ngư i ư c c p th : ……………… C a …………………………………… ơn Trong ó: C p m i: …………… Th 2- T ng s ngư i ư c c p th : ……… C p l i:………………Th Trong ó: C p m i ……………… Th 3- Th BHYT in l i …………………Th C p l i: ……………… Th NGƯ I NH N Ngày … tháng … năm … 3- Th BHYT in l i …………………… Th (Ký, ghi rõ h tên) TH TRƯ NG ƠN VN GIAO NGƯ I NH N (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) TH (Ph n cu ng) (Ph n c t r Ghi chú: 1- Gi y này dùng cho các phòng nghi p v thu c n i b cơ quan BHXH 2- Gi y giao nh n ư c óng quy n 100 t , có ánh s t 01 n 99 3- ơn v nào giao thì ơn v ó l p và lưu ph n cu ng XHX………… M u s 05/THE S THEO DÕI GIAO, NH N TH BHYT ơn v :…………………Mã………………… Lo i hình………………Mã………………… a ch ………………………………………… i n tho i…………………Fax……………… Th i h n c p th BHYT t ……… n ……… Giao Th BHYT Nh n Th BHYT H tên CMT ho c TT Ngày tháng ngư i giao, Trong ó Trong ó GGT T ng s T ng s nh n C pm i C pl i C pl i Ng ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 9. Ghi chú: 1. S do BHXH huy n và các phòng nghi p v tr c ti p qu n lý ơn v th c hi n m s 2. S ư c m theo dõi chi ti t cho t ng ơn v và ư c s p x p theo lo i hình qu n lý. 3. i v i ơn v có ngư i tham gia BHYT ăng ký KCB ban u t nh khác m s theo dõi riêng 4. C t 10: Ng ng: ngư i ư c c p th BHYT còn h n s d ng nhưng ng ng tham gia BHYT 5. C t 11: Th BHYT in l i: s th BHYT do Phòng CNTT in h ng BHXH t nh, TP…… M u 06/THE PHÒNG CNTT
 10. S THEO DÕI S D NG PHÔI TH B O HI M Y T Ngày tháng Phôi th Th BHYT Th BHYT Phôi th BHYT Ghi chú năm BHYT nh n ã giao h ng còn t n 1 2 3 4 5 6 S dư u kỳ: xxx S dư cu i kỳ:xxx C ng Ghi chú: 1. S do Phòng CNTT m 2. S ư c ghi khi có nghi p v phát sinh; nh kỳ hàng quý ki m kê s th h ng do in sai, in h ng ho c do b o qu n (c t 4)… ghi s 3. C t 5: Dư u kỳ và dư cu i kỳ ch có Phòng TCHC và Phòng CNTT M u s : 07/THE B O HI M XÃ H I VI T NAM C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BHXH t nh, thành ph … c l p - T do - H nh phúc S :………/HBXH BIÊN B N H Y TH B O HI M Y T , S B O HI M XÃ H I Hôm nay, ngày… tháng… năm …………… T i……………………………………………………… H i ng x lý th BHYT, s BHXH h ng, không s d ng ư c c a BHXH t nh, thành ph ……… bao g m: 1- Ông (Bà)………………… Giám c (Phó Giám c) - Ch t ch 2- Ông (Bà)……………………………………………… - Phó Ch t ch 3- Ông (Bà)……………………………………………… - y viên 4- …………………………………………………………- y viên ……………………………………………………………………… ã ki m tra, xác nh s lư ng, th c tr ng th BHYT, s BHXH không s d ng ư c và x lý theo quy nh c a BHXH Vi t Nam. C th như sau: I- Th c tr ng: S lư ng Th BHYT S BHXH + Làm m u: …………………………… ……………………………
 11. + In các tiêu th c sai: …………………………… …………………………… + H ng do các b o qu n: …………………………… …………………………… + Thu h i c p l i: …………………………… …………………………… (H ng, thay i nơi KCB…) + Khác: …………………………… …………………………… T ng c ng …………………………… …………………………… II- Phương pháp x lý 1- C t góc, xén, xé………………………………………… 2- t……………………………………………………… 3- H y b ng hóa ch t……………………………………… 4- Khác:…………………………………………………… III- Ki n ngh : H i ng ã hoàn thành vi c h y s s BHXH, th BHYT nêu trên, theo úng quy nh vào h i… gi … phút cùng ngày, v i y các thành viên tham gia có ký tên dư i ây. Các y viên Ch t ch H i ng (Ký, ghi rõ h tên, ch c danh) (Ký, ghi rõ h tên, ch c danh óng d u) Ghi chú: M u này dùng chung cho c vi c h y b s BHXH B O HI M XÃ H I VI T NAM M u 08/THE B o hi m xã h i t nh, TP………… BÁO CÁO T NG H P TÌNH HÌNH C P TH B O HI M Y T Quý … năm … A. K T QU TH C HI N TT Ch tiêu Trong kỳ Lũy k Ghi chú 1 2 3 4 5 I C P TH BHYT 1 C p m i: 2 C p l i: 3 Th BHYT in l i (do in h ng) II QU N LÝ TH BHYT 4 Nh n l i th BHYT c a ơn v : Trong ó: C p l i Ng ng III PHÔI TH BHYT 1 T n u kỳ 2 Nh n t BHXH VN 3 C p th BHYT (1+2+3, m c I) 4 H ng (in h ng, b o qu n c a BHXH) 5 T n cu i kỳ (1+2-3-4, m c III)
 12. B- PHÂN TÍCH ÁNH GIÁ C- KI N NGHN NGƯ I L P TRƯ NG PHÒNG TCHC …, ngày … tháng … năm … (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) GIÁM C (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) Ghi chú: 1. Báo cáo do Phòng TCHC l p 2. S li u m c I - C p th : T ng h p t các Phòng nghi p v (Thu, C CS, BH t nguy n) 3. S li u m c II - Phôi th : T ng h p t s kho, hóa ơn xu t, nh p kho và ph n t ng h p s h ng c a Phòng CNTT, Phòng TCHC
 13. HƯ NG D N L P CÁC M U BI U DANH SÁCH C P TH BHYT - M U C45/THE a. M c ích: dùng l p danh sách c p th BHYT b. Trách nhi m l p: - Phòng C CS căn c danh sách chi tr lương hưu, tr c p BHXH hàng tháng l p t c t 1 n c t 11 (không l p c t 8, 9) c a danh sách c p th BHYT (M u C45/THE). C p nh t, b sung h t cơ s d li u c p th BHYT c a i tư ng tăng thì n i tư ng gi m. - Phòng CNTT: l p danh sách này a m b o các tiêu th c chuy n tr các Phòng thu, C CS, BHTN cùng v i th BHYT ã in. c. Căn c : Phòng CNTT căn c m u bi u do Phòng Thu, C CS, BHTN chuy n n l p. d. Phương pháp l p: - C t 1: ghi s th t . - C t 2: ghi h tên ngư i ư c c p th BHYT. - C t 3, 4, 5: ghi s s BHXH và năm sinh (Nam ghi c t 4, N ghi c t 5). - C t 6: ghi nơi ăng ký h khNu thư ng trú ho c t m trú ho c theo ơn v ( i v i ngư i cùng tham gia BHXH, BHYT). - C t 7: ghi cơ s ăng ký KCB ban u. - C t 8: ghi mã s cơ s KCB - C t 9: ghi s th BHYT - C t 10, 11: ghi th i h n s d ng c a th BHYT. 2. ơn ngh c p l i th BHYT - M u s 02/THE a. M c ích: dùng ơn v ho c i lý qu n lý ngư i tham gia BHYT kê khai nh ng yêu c u liên quan n vi c c p l i th BHYT trong các trư ng h p th BHYT b h ng do in sai n i dung, do b o qu n, s d ng; m t ho c thay i nơi KCB ban u. b. Căn c : ơn ngh c a ngư i tham gia BHYT (các trư ng h p h ng, m t ho c thay i nơi KCB ban u) và th BHYT h ng ho c thay i nơi KCB ban u (tr m t). c. Phương pháp l p: - C t 1: ghi s th t . - C t 2: ghi h và tên ngư i tham gia BHYT ngh c p l i th theo trình t t trên xu ng dư i như sau: h ng th BHYT do in sai n i dung, do b o qu n, s d ng; m t th BHYT ho c thay i nơi KCB ban u. - C t 3, 4: ghi năm sinh c a ngư i tham gia BHYT ngh c p l i (Nam ghi c t 3, N ghi c t 4). - C t 5: ghi úng s th BHYT ã ư c c p k e c trư ng h p m t. - C t 6, 7: ghi th i h n s d ng theo th BHYT. - C t 8, 9: ghi n i dung thay i c a ngư i tham gia BHYT như: h và tên, năm sinh, thay i nơi KCB ban u… - C t 10: ghi lý do c p l i (h ng, m t, thay i nơi KCB ban u). Lưu ý: Danh sách i tư ng c p l i th BHYT kèm theo th BHYT ã c p (th BHYT m t ph i có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n) và công văn c a ơn v . 4. Gi y giao, nh n d li u th BHYT - M u s 04/THE a. M c ích: dùng theo dõi chi ti t tình hình giao nh n v lư ng th BHYT ngh in và ã in, gi a các Phòng nghi p v v i Phòng CNTT. b. Căn c : Danh sách ngư i tham gia BHYT, Danh sách tăng, gi m và Danh sách nhg c p l i th BHYT ho c ĩa. Phòng CNTT căn c s th ã in theo danh sách giao cho các phòng nghi p v .
 14. c. Trách nhi m l p: Phòng nghi p v nào giao thì ch u trách nhi m l p. d. Phương pháp l p: - Căn c ĩa ho c b n danh sách, t ng h p s ơn v và s ngư i tham gia BHYT ho c s ngư i ngh c p l i th BHYT ghi n i dung cho phù h p. - i v i các phòng nghi p v (Phòng thu, Phòng BH t nguy n, Phòng C CS) dùng gi y này ngh Phòng CNTT in th BHYT. - Phòng CNTT dùng gi y này giao l i th ã in và danh sách ngư i tham gia BHYT ư c c p th (b n in m i có các tiêu th c mã s th BHYT, th i h n s d ng và mã cơ s KCB) cho các phòng nghi p v theo quy nh. - Các phòng ghi s lưu ph n cu ng, phòng nh n lưu ph n c t r i. - i v i các trư ng h p phòng nghi p v sau khi nh n th BHYT ã in t phòng CNTT, ki m tra phát hi n in sai, in h ng cũng dùng m u này ngh phòng CNTT in l i và giao nh n theo quy nh. 5. S theo dõi giao, nh n th BHYT - M u s 05/THE a. M c ích: dùng qu n lý, theo dõi vi c giao nh n th BHYT gi a cơ quan BHXH v i ơn v qu n lý ngư i tham gia BHYT theo t ng l n giao, nh n. b. Căn c : - Ch ng minh nhân dân ho c Gi y gi i thi u c a ơn v qu n lý ngư i tham gia BHYT - Gi y giao, nh n th BHYT - Danh sách ngư i tham gia BHYT, Danh sách tăng, gi m ngư i tham gia BHYT, Danh sách ngh c p l i th BHYT. - Th BHYT còn th i h n nh n t ơn v do c p l i ho c i tư ng ng ng tham gia BHYT n p. c. Phương pháp l p: - C t 1: ghi s th t - C t 2: ghi th i gian theo t ng l n giao, nh n. - C t 3, 4: ghi h tên ngư i giao, nh n và s ch ng minh nhân dân ho c gi y gi i thi u c a ngư i ó. - C t 5, 6, 7: ghi t ng s th BHYT ã giao cho ơn v , trong ó ghi rõ s c p m i và c p l i. - C t 8, 9, 10: ghi t ng s th BHYT còn h n s d ng mà ơn v nh n t ngư i tham gia khi nh ng th này b h ng ngh c p l i (M u s 03/THE…) và ghi s th còn h n s d ng ã thu h i ư c c a ngư i tham gia BHYT ng ng tham gia do di chuy n ơn v , a bàn ho c ngh vi c… (M u 47/BH), n p cho cơ quan BHXH. - C t 11: ghi t ng s th BHYT in l i do cơ quan BHXH in sai, h ng. - C t 12: dùng cho ngư i i di n ơn v nh n th BHYT ký. Lưu ý: cu i quý c ng chân t c t 5 n c t 11. d. Phương pháp m s : - S ư c m theo dõi theo lo i hình qu n lý và theo t ng ơn v . Khi ơn v có tên trên gi y giao, nh n th BHYT (M u s 04/THE) thì ghi s li u c a ơn v vào s theo dõi tương ng. - M s theo dõi riêng cho vi c c p l i th BHYT KCB t nh khác. - óng thành quy n, ghi rõ ơn v và cán b qu n lý, ghi s . - S do các Phòng nghi p v và BHXH huy n qu n lý tr c ti p ơn v tham gia BHYT m . 6. S theo dõi s d ng phôi th BHYT - M u s 06/THE a. M c ích: dùng thero dõi tình hình qu n lý, s d ng phôi th BHYT c a phòng CNTT. b. Căn c : Hóa ơn nh p, xu t kho c a phòng CNTT; gi y giao nh n th BHYT (m u s 04/THE) và biên b n ki m kê nh kỳ v s d ng phôi th . c. Trách nhi m l p: Phòng CNTT
 15. d. Phương pháp l p: - C t 1: ghi theo th i gian, ngày, tháng - C t 2: s lư ng phôi th BHYT nh n t phòng TCHC. - C t 3: s th BHYT ã in, giao cho các phòng nghi p v . - C t 4: căn c Biên b n ki m kê s th h ng do in sai, in h ng c a các phòng giao l i và s th do phòng CNTT in h ng ho c do s d ng, b o qu n không t t. - C t 5: Th BHYT còn t n: ch ghi vào cu i quý: T n cu i kỳ = T n u kỳ + T ng c t 2 - T ng c t 3 - T ng c t 4. e. Phương pháp m S óng thành quy n, ghi y , k p th i theo t ng nghi p v phát sinh, cu i năm th c hi n khóa s . 7. Biên b n h y th BHYT, s BHXH - M u s 07/THE a. M c ích: Dùng th ng kê, phân lo i chi ti t v th BHYT ho c s BHXH không s d ng ư c và phương pháp ti n hành h y. b. Căn c : Các s giao nh n, biên b n ki m kê nh kỳ. c. Trách nhi m l p: Do BHXH t nh, thành ph l p khi ti n hành h y th BHYT, s BHXH d. Phương pháp l p: - Ghi y các n i dung trên biên b n. - V phương pháp h y ánh d u g ch chéo vào m c phương pháp x lý. - Th BHYT ho c s BHXH h ng không s d ng ư c c n h y ph i ư c các thành viên trong h i ng ki m tra, xác nh úng và phân lo i c th trư c khi ti n hành h y có s ki m tra c a cán b BHXH Vi t Nam (Ban Thu) trong ho c sau kỳ duy t quy t toán hàng năm. T ng ngư i tham gia ký, ghi rõ h tên (không ký i di n). - Biên b n ư c l p 02 b n: 01 b n g i BHXH Vi t Nam, 01 b n lưu t i BHXH t nh. 8. Báo cáo t ng h p tình hình c p th BHYT - M u s 08/THE a. M c ích: Dùng t ng h p tin báo cáo lên BHXH c p trên v tình hình c p th BHYT và s d ng phôi th BHYT nh kỳ theo quý, năm. b. Căn c : S kho, hóa ơn nh p xu t kho, biên b n ki m kê hàng quý, năm và t ng h p c a các phòng nghi p v liên quan (phòng thu, phòng BH t nguy n, phòng C CS và Phòng CNTT). c. Trách nhi m l p: Báo cáo do phòng THC c a BHXH t nh, thành ph t ng h p và l p. d. Phương pháp l p: - Các ch tiêu c p th BHYT ph n I, II: căn c t ng h p c a các phòng thu BHXH. BH t nguy n, phòng C CS ghi vào các ch tiêu và các c t liên quan. - Các ch tiêu ph n III: Phôi th BHYT +S t n u kỳ: là s t n c a cu i quý trư c. + Ch tiêu ã nh p trong kỳ ghi s th c nh n t BHXHVN. + Ch tiêu c p th BHYT = ch tiêu 1 + ch tiêu 2 + ch tiêu 3 (m c I) + S h ng bao g m s do phòng CNTT s d ng, qu n lý h ng và s do phòng TCHC qu n lý b h ng. e. Th i gian l p: Báo cáo ư c l p hàng quý, năm Ngoài nh ng ch tiêu trên ây, BHXH các t nh c n phân tích, ánh giá vi c s d ng, in, c p th BHYT trong kỳ, nêu nh ng xu t và ki n ngh . 9. Các m u bi u: - Danh sách lao ng và qu ti n lương trích n p BHXH (M u C45/BH) - Danh sách lao ng, qu ti n lư ng i u ch nh m c n p BHXH (M u C47/BH)
 16. - Danh sách i tư ng ch tham gia BHYT (M u C45a/BH) - Danh sách óng BHYT c a i tư ng lưu h c sinh (M u C51/BH) - Danh sách tăng, gi m lưu h c sinh óng BHYT (M u C51a/BH) - Danh sách i tư ng tham gia BHYT t nguy n (M u C56/BH) -H p ng mua th BHYT (M u C57/BH) - S kho (M u S21/BH) (M u và phương pháp l p th c hi n theo các quy nh hi n hành).
Đồng bộ tài khoản