intTypePromotion=3

Quyết định số 700/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 700/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 700/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng hệ thống đường giao thông Khu du lịch Phật Tích, huyện Tiên Du (giai đoạn 1) do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 700/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 700/2006/Q -UBND B c Ninh, ngày 22 tháng 05 năm 2006 QUY T ÐNNH V VI C PHÊ DUY T K T QU U TH U XÂY D NG H TH NG Ư NG GIAO THÔNG KHU DU LNCH PH T TÍCH, HUY N TIÊN DU (GIAI O N 1) CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c Quy ch u th u ban hành kèm theo các Ngh nh s 88/1999/NÐ-CP ngày 01.9.1999, s 14/2000/NÐ-CP ngày 05.5.2000 và s 66/2003/NÐ-CP ngày 12.6.2003 c a Chính ph ; Xét ngh c a Ban Qu n lý các d án xây d ng huy n Tiên Du t i t trình s 26/TT- QLDA ngày 12.4.2006 và c a S K ho ch và Ð u tư t i văn b n s 293/KH-XDCB ngày 24.4.2006 v vi c báo cáo th m nh k t qu d u th u xây d ng h th ng ư ng giao thông Khu du l ch Ph t Tích, huy n Tiên Du (giai o n 1), QUY T ÐNNH: Ði u 1. Phê duy t k t qu d u th u xây d ng h th ng ư ng giao thông Khu du l ch Ph t Tích, huy n Tiên Du (giai o n 1), v i các n i dung ch y u sau: 1. ơn v trúng th u: Công ty c ph n công trình và thương m i Giao thông v n t i - Hà N i. 2. Giá trúng th u: 8.629.435.000 ng (Tám t , sáu trăm hai mươi chín tri u, b n trăm ba mươi lăm nghìn ng), là giá ký h p ng và thanh toán gói th u xây l p hoàn thành bàn giao. 3. Hình th c th c hi n h p ng: Tr n gói không i u ch nh giá. 4. Th i gian thi công: 330 ngày, k t ngày ký h p ng xây l p. 5. Các ch tiêu kinh t k thu t khác: Th c hi n theo k t qu u th u. Ði u 2. Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh; Các S : K ho ch - Ð u tư, Tài chính, Xây d ng, Giao thông - V n t i; Kho b c Nhà nư c t nh, Ch t ch UBND huy n Tiên Du, Giám c Ban Qu n lý các d án xây d ng huy n Tiên Du và Giám c ơn v trúng th u căn c Quy t nh thi hành./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. ‘ Bùi Vĩnh Kiên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản