Quyết định Số: 702/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
86
lượt xem
6
download

Quyết định Số: 702/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------Số: 702/QĐ-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH THỂ LỆ HỘI THI KỸ NĂNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 702/QĐ-BTTTT

  1. BỘ THÔNG TIN VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRUYỀN THÔNG NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 702/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH THỂ LỆ HỘI THI KỸ NĂNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Căn cứ Quyết định số 556/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi “Kỹ năng sử dụng máy tính ngành Thông tin và Truyền thông”; Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Hội thi Kỹ năng sử dụng máy tính ngành Thông tin và Truyền thông năm 2010. Điều 2. Giao cho Ban tổ chức Hội thi kỹ năng sử dụng máy tính tổ chức và hướng dẫn thực hiện Quy chế này. Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ trưởng và các Thứ trưởng(để b/c); - Công đoàn cơ quan Bộ;
  2. - Đoàn TNCS HCM Bộ; Nguyễn Minh Hồng - Lưu: VT, TTTT; THỂ LỆ HỘI THI KỸ NĂNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 702/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 05 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) Điều 1. Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức không chuyên tin học (không có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin) đang công tác trong ngành Thông tin và Truyền thông gồm: - Cán bộ, công chức, viên chức công tác tại Bộ Thông tin và Truyền thông; - Cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các Sở Thông tin và Truyền thông; - Cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình; - Cán bộ tại các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Điều 2. Nội dung thi: - Kiến thức chung về máy tính, phần cứng và phần mềm; Những thuật ngữ cơ bản về máy tính, hệ điều hành, chương trình ứng dụng. - Kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng. - Kỹ năng khai thác thư điện tử và thông tin trên mạng Internet. Điều 3. Hình thức và các bước tổ chức: - Cấp cơ sở do các Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức, đối tượng tham gia là những người đang công tác trên địa bàn tỉnh bao gồm: + Cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông;
  3. + Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; + Cơ quan báo chí, xuất bản; + Các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn. Thời gian: trước ngày 30/6/2010. Sau cấp cơ sở, mỗi Sở lựa chọn 2 thí sinh đạt kết quả cao nhất cử tham dự Hội thi cấp Cụm, trường hợp đặc biệt số lượng thí sinh từ các Sở dự thi do Ban tổ chức cấp Cụm quyết định. - Cấp Cụm được thi tại 04 địa điểm: + Cụm 1 tại Hà Nội do Văn phòng Bộ chủ trì tổ chức với đối tượng dự thi là các thí sinh từ các Hội thi cơ sở do các Sở thuộc khu vực miền Bắc lựa chọn. + Cụm 2 do Cơ quan đại diện của Bộ tại TP. Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức với đối tượng dự thi là các thí sinh do các sở khu vực miền Nam lựa chọn từ các Hội thi cơ sở tại các tỉnh trên địa bàn quản lý của Cơ quan đại diện. + Cụm 3 do Cơ quan đại diện của Bộ tại TP. Đà Nẵng chủ trì tổ chức với đối tượng dự thi là các thí sinh do các sở khu vực miền Trung - Tây Nguyên lựa chọn từ các Hội thi cơ sở tại các tỉnh trên địa bàn quản lý của Cơ quan đại diện. + Cụm 4 do Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức với đối tượng dự thi là các cán bộ công chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông khu vực Hà Nội. Thời gian: trước ngày 31/7/2010. Mỗi Cụm lập danh sách chọn 10 thí sinh đạt điểm cao nhất gửi tham dự Hội thi cấp Ngành, trường hợp đặc biệt số lượng thí sinh tham gia hội thi cấp Ngành do các Cụm đề xuất Ban tổ chức hội thi cấp Ngành quyết định. - Cấp Ngành do Ban Tổ chức Hội thi kỹ năng sử dụng máy tính chủ trì tổ chức thi tại Hà Nội thực hiện trước ngày 31/8/2010. Điều 4. Giải thưởng của hội thi cấp Ngành: 1. Nguyên tắc xét giải thưởng:
  4. - Các bài thi được đưa vào khung xét trao Giải thưởng phải đạt điểm trung bình tối thiểu là 50% trên tổng số điểm của các bài thi, trên cơ sở đó tính giải từ bài điểm cao nhất đến điểm tối thiểu nêu trên. - Việc xếp giải theo kết quả điểm bài thi từ cao xuống thấp. - Trường hợp tổng số điểm bằng nhau thì lựa chọn người có điểm kỹ năng sử dụng phần mềm văn phòng cao hơn. 2. Cơ cấu giải thưởng: a) Giải thưởng cá nhân cho thí sinh dự thi, gồm: - 01 giải Đặc biệt: Cúp, bằng khen của Bộ trưởng kèm theo quà tặng 01 máy tính xách tay. - 02 giải Nhất: mỗi giải được tặng Bằng khen của Bộ trưởng kèm theo quà tặng 01 máy tính cá nhân để bàn. - 03 giải Nhì: Được tặng Bằng khen của Bộ trưởng kèm theo tiền thưởng 3.000.000 đồng. - 05 giải Ba: Được tặng Bằng khen của Bộ trưởng kèm theo tiền thưởng 1.000.000 đồng. - Các giải Khuyến khích. Được trao giấy chứng nhận của Ban Tổ chức hội thi kèm theo tiền thưởng 500.000 đồng. b) Các giải thưởng khác: Cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức hội thi do Ban tổ chức xem xét, đề xuất trình Bộ trưởng quyết định. Điều 5. Kinh phí tổ chức hội thi: - Kinh phí tổ chức hội thi cấp Ngành được trích một phần từ kinh phí hoạt động của Bộ. - Kinh phí tổ chức hội thi cấp Cụm và cấp Sở do cấp Cụm và cấp Sở bố trí. Điều 6: Điều khoản thi hành: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cá nhân phản ánh cho Ban Tổ chức hội thi theo địa chỉ:
  5. Trung tâm Thông tin- 18 Nguyễn Du, Hà nội. Điện thoại: (04) 39447772, FAX: (04) 35563458./.
Đồng bộ tài khoản