Quyết định số 709/2005/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 709/2005/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 709/2005/QĐ-UBTDTT về việc ban hành Quy chế kiểm tra giải thi đấu thể thao do Ủy ban thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 709/2005/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc TH D C TH THAO S : 709/2005/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 20 tháng 4 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH KI M TRA GI I THI U TH THAO B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11/3/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Th d c th thao; Căn c Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t năm 2005 c a U ban Th d c th thao; Xét ngh c a V trư ng: V pháp ch , V th thao thành tích cao I; V Th d c th thao qu n chúng và Thanh tra U ban. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch Ki m tra gi i thi u th thao". i u 2. Quy ch này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Các quy inh trư c ây trái v i Quy ch này u bãi b . i u 3. Các ông Chánh Văn phòng U ban, V trư ng, Th trư ng các v , ơn v tr c thu c U ban và Giám c các S Th d c th thao, S Văn hoá thông tin và th d c th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: B TRƯ NG, CH NHI M - B trư ng, CN; PCN UBTDTT; U BAN TH D C TH THAO - Công báo; - V ki m tra VB-B Tư pháp; - Các v , ơn v tr c thu c UBTDTT; - Các S TDTT; S VHTT&TDTT; - Lưu VT, TTr. Nguy n Danh Thái QUY CH
  2. KI M TRA GI I THI U TH THAO (Ban hành kèm theo Quy t nh s 709/2005/Q -UBTDTT ngày 20 tháng 4 năm2005 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m v i u ch nh Quy ch này quy nh ho t ng ki m tra c a Thanh tra th d c th thao i v i các gi i thi u th thao ư c t ch c t c p t nh tr lên. Các gi i thi u th thao bao g m: i h i Th d c th thao toàn qu c; các gi i n m trong h th ng thi u th thao Qu c gia; i h i Th d c th thao c p t nh và các gi i th thao do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (chính quy n c p t nh) t ch c. i u 2. i tư ng áp d ng T ch c, cá nhân có liên quan n gi i thi u th thao: Các thành viên c a Ban T ch c, Tr ng tài, thành viên oàn th thao tham d gi i. Thanh tra viên, công ch c làm công tác thanh tra th d c th thao là thành viên c a Ban t ch c th c hi n nhi m v ki m tra. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH i u 3. Nhi m v c a Ti u ban ki m tra ho c ngư i có th m quy n ki m tra. Ki m tra vi c th c hi n i u l gi i thi u th thao i v i t ch c và cá nhân tham d gi i; Ti p nh n, thNm tra, xác minh, k t lu n, ki n ngh v i Ban T ch c gi i x lý các khi u n i, t cáo liên quan n i u l gi i thi u th thao; Ki m tra vi c qu n lý, s d ng các ngu n kinh phí ph c v gi i thi u th thao. i u 4. Quy n h n c a Ti u ban ki m tra ho c ngư i có th m quy n ki m tra. Tham d các cu c h p c a Ban t ch c, và các Ti u ban có liên quan, ư c cung c p các h sơ, tài li u khi c n thi t; Ph i h p v i các Ti u ban c a Ban T ch c trong quá trình th c hi n nhi m v ư c giao; xu t v i c p có thNm quy n x ph t theo i u l gi i i v i các hành vi vi ph m;
  3. X ph t ho c xu t v i ngư i có thNm quy n x ph t theo Ngh nh s 141/2004/N -CP ngày 01/7/2004 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c th thao. i u 5. Phân c p ki m tra Thanh tra U ban Th d c th thao th c hi n ki m tra i v i i h i Th d c th thao toàn qu c; các gi i n m trong h th ng thi u th thao Qu c gia theo s ch o c a B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao. Thanh tra S Th d c th thao, Thanh tra S Văn hoá thông tin và Th d c th thao (Thanh tra S ) th c hi n vi c ki m tra i v i i h i Th d c th thao c p t nh và các gi i th thao do chính quy n c p t nh t ch c theo s ch o c a Giám c S . i u 6. N i dung ki m tra Khi ti n hành ki m tra, Ti u ban ki m tra ho c ngư i có thNm quy n ki m tra có th ki m tra toàn di n ho c th c hi n m t trong các n i dung sau: 1. Vi c tuân th i u l gi i thi u th thao c a các t ch c và cá nhân có liên quan: a) Trình t , th t c t ch c các gi i thi u th thao; b) Vi c tuân th n i dung và th th c c a gi i thi u th thao; c) Vi c xác nh thành tích, k t qu thi u trong gi i thi u th thao; d) Vi c tuân th th i gian và a i m t ch c gi i thi u th thao, th i gian ăng ký c a các oàn th thao, i th thao tham d gi i; ) Vi c chuNn b cơ s v t ch t, phương ti n, trang thi t b ph c v gi i thi u th thao; e) Vi c t ch c th c hi n công tác y t - c u h trong gi i thi u th thao; g) Ho t ng qu ng cáo trong gi i thi u th thao. 2. Ki m tra nhân s a) Ki m tra các i u ki n và tiêu chuNn c a các thành viên Ban T ch c gi i thi u th thao; b) Các i u ki n và tiêu chuNn c a v n ng viên tham d gi i. 3. Ki m tra vi c qu n lý và s d ng kinh phí ph c v gi i thi u th thao a) Cơ s hình thành ngu n thu: thu t tài tr b ng ti n ho c hi n v t; thu t Ngân sách nhà nư c các c p; thu t b n quy n truy n hình, qu ng cáo; thu t phí, l phí khi u n i và các ngu n thu khác;
  4. b) Vi c s d ng các ngu n kinh phí c a gi i thi u th thao theo quy nh. i u 7. Gi i quy t khi u n i, t cáo trong gi i thi u th thao Ti p nh n ơn khi u n i, t cáo c a t ch c và cá nhân liên quan n gi i thi u th thao; Ch trì, ph i h p cùng các Ti u ban khác làm vi c v i các i tư ng có liên quan thNm tra, xác minh, k t lu n, ki n ngh i v i nh ng ơn khi u n i, t cáo liên quan n i u l gi i thi u th thao; Làm th t c chuy n ơn khi u n i; t cáo ho c hư ng d n ngư i khi u n i, t cáo n các cơ quan có thNm quy n gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t; i u 8: Khen thư ng và k lu t T ch c, cá nhân th c hi n t t Quy ch này s ư c khen thư ng, nh ng trư ng h p vi ph m ho c c n tr công tác ki m tra s b x lý k lu t theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 9. Trách nhi m thi hành Thanh tra U ban Th d c th thao ch trì ph i h p v i các V , ơn v tr c thu c U ban, Giám c S Th d c th thao, S Văn hoá thông tin và Th d c th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n Quy ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c c n ph n ánh k p th i U ban Th d c th thao b sung, s a i phù h p.
Đồng bộ tài khoản