Quyết định số 71/2000/QĐ-UB-VX

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định số 71/2000/QĐ-UB-VX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 71/2000/QĐ-UB-VX về việc chuyển giao Trung tâm định cư xây dựng vùng kinh tế mới Tân Uyên trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phốsang Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố quản lý để tổ chức thành Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm Số 4 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 71/2000/QĐ-UB-VX

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 71/2000/Q -UB-VX TP.H Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2000 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V CHUY N GIAO TRUNG TÂM Đ NH CƯ XÂY D NG VÙNG KINH T M I TÂN UYÊN TR C THU C S NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN THÀNH PH SANG L C LƯ NG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PH QU N LÝ Đ T CH C THÀNH TRƯ NG GIÁO D C ĐÀO T O VÀ GI I QUY T VI C LÀM S 4 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Th c hi n Ch th s 26/CT-TU ngày 10 tháng 7 năm 1999 c a Ban Thư ng v Thành y v tăng cư ng công tác phòng, ch ng t i ph m, ma túy và t n n xã h i ; Theo Thông báo s 153/TB-VPCP ngày 30 tháng 7 năm 1999 c a Văn phòng Chính ph v k t lu n c a Th tư ng Chính ph t i bu i làm vi c v i lãnh o thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph t i Công văn s 967/NN-DD-KTM ngày 10 tháng 10 năm 2000 ; c a Ch huy Trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph t i T trình s 242/CV-TNXP ngày 02 tháng 11 năm 2000 và c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 148/TCCQ ngày 01 tháng 12 năm 2000 ; QUY T NNH i u 1.- Nay chuy n giao Trung tâm nh cư xây d ng vùng kinh t m i Tân Uyên (thành l p theo quy t nh s 2919/1998/Q -UB-NC ngày 4 tháng 6 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph ) tr c thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph sang L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph qu n lý t ch c thành Trư ng Giáo d c ào t o và Gi i quy t vi c làm S 4. Trư ng Giáo d c ào t o và Gi i quy t vi c làm S 4 là ơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và ư c m tài kho n t i Ngân hàng, Kho b c Nhà nư c thành ph ho t ng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 2.- Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph , Ch huy Trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph có trách nhi m ph i h p v i các s -ngành có liên quan ti n hành th t c bàn giao và ti p nh n t ch c, nhân s , cơ s v t ch t, tài s n, h sơ tài li u, ... c a Trung tâm nh cư xây d ng vùng kinh t m i Tân Uyên sang L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph theo úng quy nh. i u 3.- Trư ng Giáo d c ào t o và Gi i quy t vi c làm S 4 có nhi m v :
  2. 3.1- Ti p nh n, ch a tr , cai nghi n, k t h p v i lao ng s n xu t, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho các i tư ng nghi n ma túy nhưng chưa n m c x lý vi ph m hành chính và các i tư ng nghi n ma túy ã ch p hành xong quy t nh b t bu c ch a b nh (theo Ngh nh s 20/CP ngày 13 tháng 4 năm 1996 c a Chính ph ) t nguy n vào Trư ng h c ngh , lao ng s n xu t ; vi c t ch c ch a tr cai nghi n cho các i tư ng nêu trên ph i theo úng quy nh c a pháp lu t hi n hành. 3.2- T ch c lao ng s n xu t và d ch v , tham gia th c hi n các chương trình d án v xây d ng nông thôn ; qua ó t n d ng cơ s v t ch t, t o vi c làm cho thanh niên xung phong và nh ng ngư i cai nghi n ma túy ư c ti p nh n vào Trư ng, góp ph n gi i quy t vi c làm i v i nh ng ngư i sau cai nghi n. 3.3- Qu n lý t t lao ng, tài s n, t ai, v t tư, kinh phí, thu-chi d ch v phí c a ơn v theo úng quy nh c a Nhà nư c. i u 4.- Trư ng Giáo d c ào t o và Gi i quy t vi c làm S 4 do Giám c ph trách và có m t s Phó Giám c giúp vi c Giám c. Ch huy Trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph có trách nhi m ch o Trư ng Giáo d c ào t o và Gi i quy t vi c làm S 4 s p x p t ch c, b trí nhân s c a Trư ng theo hư ng tinh g n, ho t ng có hi u qu , áp ng yêu c u nhi m v ư c giao ; ng th i, ch o Trư ng Giáo d c ào t o và Gi i quy t vi c làm S 4 có trách nhi m ti p t c gi i quy t các t n ng, công n (n u có) c a Trung tâm nh cư xây d ng vùng kinh t m i Tân Uyên. Biên ch , qu lương c a Trư ng Giáo d c ào t o và Gi i quy t vi c làm S 4 ư c y ban nhân dân thành ph giao trên cơ s qui mô h c viên và nhi m v ư c giao hàng năm ; trư c m t, gi nguyên ch tiêu biên ch và qu ti n lương năm 2000 ã giao cho Trung tâm nh cư xây d ng vùng kinh t m i Tân Uyên. i u 5.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, bãi b các quy t nh trư c ây trái v i quy t nh này. i u 6.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph , Ch huy Trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph , Giám c S Lao ng- Thương binh và Xã h i thành ph , Giám c Công an thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph và Giám c Trư ng Giáo d c ào t o và Gi i quy t vi c làm S 4 có trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 6 - Thư ng tr c TU KT. CH TNCH - TTUB : CT, PCT/TT,VX PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - CATP (PC.13) - TAND/TP, Vi n KSND/TP - Kho b c Nhà nư c TP - VPUB : PVP/NC, VX, KT T NC, VX, CNN - Lưu. Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản