Quyết định số 71/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
84
lượt xem
5
download

Quyết định số 71/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 71/2001/QĐ-UB về việc quy định đơn giá các loại đất và các loại cây trồng để tính đền bù, hỗ trợ thiệt hại và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Bản quy định kèm theo Quyết định số 40/2001/QĐ-UB ngày 15-5-2001 của Ủy ban nhân dân thành phố trong dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Đông - Tây thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 71/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 71/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2001 QUY T Đ NH C A UBND THÀNH PH V VI C QUY Đ NH ĐƠN GIÁ CÁC LO I Đ T VÀ CÁC LO I CÂY TR NG Đ TÍNH Đ N BÙ, H TR THI T H I VÀ S A Đ I, B SUNG M T S N I DUNG TRONG B N QUY Đ NH KÈM THEO QUY T Đ NH S 40/2001/QĐ-UB NGÀY 15-5-2001 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH TRONG D ÁN Đ U TƯ XÂY D NG Đ I L ĐÔNG - TÂY THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph v vi c n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và Thông tư s 145/1998/TT-BTC ngày 04/11/1998 c a B Tài chánh hư ng d n thi hành Ngh nh s 22/1998/N -CP c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph v vi c qui nh khung giá các lo i t ; Căn c Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11/02/2000 c a Chính ph v thi hành lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ; Căn c Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23/8/2000 c a Chính ph v thu ti n s d ng t và Thông tư s 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 c a B Tài chánh v vi c hư ng d n thi hành Ngh nh s 38/2000/N -CP c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 622/Q -TTg ngày 05/7/2000 c a Th tư ng Chính ph phê duy t u tư d án xây d ng i l ông Tây thành ph H Chí Minh ; Căn c Quy t nh s 763/Q -TTg ngày 21/6/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao t xây d ng i l ông Tây Thành ph H Chí Minh ; Căn c Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 và các văn b n i u ch nh b sung có liên quan c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành b ng giá các lo i t trên a bàn thành ph H Chí Minh và Quy t nh s 5184/Q -UB-KT ngày 09/11/1996 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành b ng giá chu n t i thi u tr giá nhà tính l phí trư c b nhà trên a bàn thành ph H Chí Minh và các văn b n i u ch nh, b sung có liên quan (quy t nh s 5675/Q -UB-KT ngày 24/10/1998 và s 15/2001/Q -UB ngày 23/02/2001) ; Căn c Quy t nh s 40/2001/Q -UB ngày 15/5/2001 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành quy nh v n bù, h tr thi t h i và tái nh cư trong d án u tư xây d ng i l ông-Tây thành ph H Chí Minh ; Căn c Quy t nh s 64/2001/Q -UB ngày 30/7/2001 c a y ban nhân dân thành ph quy nh h n m c t t i thành ph H Chí Minh ;
  2. Xét ngh c a Giám c S Tài chánh-V t giá (T trình s 2923/TCVG-BVG ngày 16/8/2001) và n i dung k t lu n c a thư ng tr c Ban ch o công tác quy ho ch, n bù, tái nh cư thành ph t i cu c h p ngày 27/7/2001 ; QUY T Đ NH i u 1.- Nay quy nh ơn giá các lo i t và các lo i cây tr ng, hoa màu tính n bù, h tr thi t h i trong d án u tư xây d ng i l ông – Tây thu c a bàn qu n 1, qu n 2, qu n 5, qu n 6, qu n 8 và huy n Bình Chánh thành ph H Chí Minh trong b ng ph l c s 1 và b ng ph l c s 2 kèm theo quy t nh này. i u 2.- B sung, s a i m t s n i dung trong B n quy nh kèm theo Quy t nh s 40/2001/Q -UB ngày 15/5/2001 c a y ban nhân dân thành ph như sau : 1. i u ch nh l i h n m c t quy nh t i m c c, kho n 3, i u 3 c a Quy t nh s 40/2001/Q -UB ngày 15/5/2001 c a y ban nhân dân thành ph theo h n m c t quy nh t i Quy t nh s 64/2001/Q -UB ngày 30/7/2001 c a y ban nhân dân thành ph . C th là : i v i các trư ng h p chưa có gi y t h p l v t ho c gi y t h p l không ghi rõ di n tích t : - Qu n 1, 5, 6, 8 : không quá 160m2/h . - Qu n 2 : không quá 200m2/h . - Huy n Bình Chánh : + Th tr n : không quá 200m2/h . + Khu quy ho ch phát tri n : không quá 250m2/h . + Các khu dân cư nông thôn : không quá 300m2/h . 2. B sung l i n i dung quy nh t i i m c.3.1, m c c, kho n 3, i u 3 v n bù i v i ph n di n tích t ngoài h n m c như sau : “c.3.1- Trư ng h p hi n tr ng t là t thu c qu n 1, qu n 5, qu n 6 thì tính n bù theo ơn giá t tính n bù, tr i 100% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh”. 3. B sung n i dung quy nh t i i u 5 như sau : ² Các trư ng h p b thu h i toàn b t ho c b thu h i m t ph n di n tích t ang s d ng nhưng ph n di n tích còn l i không s d ng ư c và ph i di d i toàn b (theo quy nh t i các kho n 1, 2, 3 i u 5) c a Quy t nh s 40/2001/Q -UB) mà Nhà nư c không có i u ki n giao t khác thì H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án t ch c i u tra hi n tr ng và l p h sơ n bù, h tr thi t h i b ng ti n c th i v i t ng trư ng h p, báo cáo thNm nh và trình duy t theo trình t quy nh, trên cơ s nguyên t c tính giá n bù, h tr thi t h i v t như sau :
  3. 3.1- i v i t ư c Nhà nư c giao t mà không ph i n p ti n s d ng t thì ư c tính n bù theo ơn giá c a Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 và các văn b n s a i, b sung có liên quan c a y ban nhân dân thành ph , nhưng s ti n n bù s ư c thu n p cho ngân sách Nhà nư c. Cơ quan, ơn v b thu h i t có nhu c u s d ng ngu n ti n này thì l p d án u tư trình Cơ quan có thNm quy n xét duy t theo quy nh. 3.2- i v i t ư c Nhà nư c giao t mà ã n p ti n s d ng t b ng ngu n v n thu c ngân sách Nhà nư c thì ư c tính n bù thi t h i v t theo ơn giá t quy nh trong B ng ph l c s 1 kèm theo Quy t nh này, nhưng s ti n n bù s ư c thu n p cho ngân sách Nhà nư c. Cơ quan, ơn v b thu h i t có nhu c u s d ng ngu n ti n này thì l p d án u tư trình Cơ quan có thNm quy n xét duy t theo quy nh. 3.3- i v i t ư c Nhà nư c giao t và ã n p ti n s d ng t b ng ngu n v n không thu c ngân sách Nhà nư c ho c t ang ký h p ng thuê c a Nhà nư c nhưng có ngu n g c trư c ó là t t t o l p b ng ngu n v n không thu c ngân sách Nhà nư c và sau ó chuy n sang hình th c thuê t theo quy nh c a Nhà nư c, thì ư c tính n bù thi t h i v t theo ơn giá t quy nh trong B ng ph l c s 1 kèm theo Quy t nh này. 3.4- i v i t ư c Nhà nư c cho thuê t (tr trư ng h p nêu t i i m b.2 trên), cơ quan, ơn v , t ch c ang s d ng không ph i n bù v t, ch n p ti n thuê t thì ư c tính n bù chi phí ã u tư vào t và h tr t o l i t khác v i m c không quá 100% ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 và các văn b n i u ch nh, b sung có liên quan c a y ban nhân dân thành ph . - Riêng các trư ng h p ch b thu h i m t ph n di n tích t ang thuê nhưng ph n di n tích còn l i v n ti p t c s d ng thì ch ư c tính n bù chi phí ã u tư vào t theo th c t . - ơn v , t ch c ư c Nhà nư c cho thuê t nhưng có cho thuê l i thì t ch m d t và thanh lý h p ng v i bên thuê. 4. B sung n i dung quy nh t i m c b, kho n 2, i u 9, như sau : b. i v i các công trình h t ng k thu t ( èn ư ng, cáp i n tho i, ư ng i n, ư ng c p thoát nư c, …) s áp d ng phương án di d i c th cho t ng trư ng h p theo nguyên t c n bù b ng giá tr xây d ng m i c a công trình có tiêu chuNn k thu t tương ương v i công trình b phá d . - ơn v qu n lý tr c ti p công trình ch u trách nhi m cung c p h sơ k thu t, công năng và giá tr xây d ng m i c a công trình b phá d . - Ban Qu n lý d án u tư xây d ng i l ông-Tây ph i h p v i các ơn v qu n lý công trình h t ng, th c hi n vi c xây d ng công trình u tư m i. - Ph n chênh l ch gi a giá tr công trình m i tăng thêm do u tư m i và giá tr xây d ng m i c a công trình cũ b phá d , trư c m t ngân sách thành ph s t m ng (cho
  4. mư n) u tư m i. ơn v qu n lý công trình m i này có trách nhi m l p k ho ch hoàn tr ph n chênh l ch v n u tư này cho ngân sách thành ph trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các S : S Tài chánh-V t giá, S a chính-Nhà t, S Giao thông công chánh, S K ho ch và u tư, S Xây d ng, Công an thành ph , Ki n trúc sư trư ng thành ph , Ban Qu n lý d án i l ông Tây, Ch t ch y ban nhân dân các qu n 1, 2, 5, 6, 8 và huy n Bình Chánh, Th trư ng các cơ quan, ơn v , các t ch c khác, các h gia ình và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - B Tài chánh PH - B Giao thông V n t i KT. CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND.TP PHÓ CH TNCH - TTUB : CT, các PCT - Ban Ch o QH- B-T C.TP -VPH -UB : PVP/ T, KT, NC - T T, DA, NC, B - Lưu ( B). Vũ Hùng Vi t
Đồng bộ tài khoản