Quyết định số 71/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định số 71/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 71/2002/QĐ-TTg về việc quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 71/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 71/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 07 tháng 6 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 71/2002/Q -TTG NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2002 V VI C QU N LÝ THU C CH A B NH CHO NGƯ I THEO Ư NG XU T KH U, NH P KH U PHI M U DNCH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 11 tháng 7 năm 1989; Căn c Lu t Phòng, ch ng ma túy ngày 22 tháng 12 năm 2000; Xét ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH: i u 1. 1. Ngu n thu c ch a b nh cho ngư i do ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, công dân Vi t Nam i h p tác lao ng, h p tác chuyên gia, công tác, h c t p nư c ngoài, du l ch; ngư i nư c ngoài xu t, nh p c nh h p pháp vào Vi t Nam mang theo khi vào Vi t Nam ho c g i v Vi t Nam và thu c t Vi t Nam g i ra nư c ngoài ho c mang ra nư c ngoài theo ngư i (g i là thu c nh p khNu, xu t khNu phi m u d ch) ch ư c phép nh p khNu, xu t khNu s d ng cho b n thân và gia ình. 2. B Y t quy nh c th nh m c s lư ng thu c nh p khNu, xu t khNu phi m u d ch. Thu c nh p khNu, xu t khNu phi m u d ch vư t quá nh m c quy nh c a B Y t b coi là thu c ch a b nh nh p khNu, xu t khNu trái phép. i u 2. i v i các thu c gây nghi n, thu c hư ng tâm th n, ho c ti n ch t dùng làm thu c khi nh p khNu, xu t khNu phi m u d ch th c hi n theo quy nh c a B Y t Vi t nam và ch u s ki m soát c a cơ quan có thNm quy n c a Vi t nam. i u 3. Nghiêm c m vi c nh p khNu, xu t khNu phi m u d ch các lo i nguyên li u làm thu c và các lo i thu c thu c danh m c thu c c m nh p khNu, xu t khNu. B Y t quy nh c th danh m c nguyên li u làm thu c và thu c c m nh p khNu, xu t khNu phi m u d ch. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Bãi b Quy t nh 111/TTg ngày 24 tháng 3 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph v vi c qu n lý thu c ch a b nh theo ư ng nh p khNu phi m u d ch.
  2. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m ki m tra, hư ng d n vi c thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản