Quyết định số 71/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định số 71/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 71/2008/QĐ-BNN về việc chuyển giao Trạm Kiểm dịch động vật Nội Bài trực thuộc Cục Thú y về Cơ quan Thú y vùng I do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 71/2008/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 71/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 09 tháng 06 năm 2008 QUY T NNH CHUY N GIAO TR M KI M DNCH NG V T N I BÀI V TR C THU C CƠ QUAN THÚ Y VÙNG I B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c các Quy t nh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s 19/2008/Q -BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Thú y; s 75/2006/Q -BNN ngày 18 tháng 9 năm 2006 thành l p Cơ quan Thú y vùng I tr c thu c C c Thú y; Xét ngh c a C c trư ng C c Thú y và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Chuy n giao Tr m Ki m d ch ng v t N i Bài tr c thu c C c Thú y v Cơ quan Thú y vùng I tr c thu c C c Thú y. Tr m Ki m d ch ng v t N i Bài có con d u, kinh phí ho t ng và tài kho n theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. B trư ng u quy n C c trư ng C c Thú y quy nh c th nhi m v , b máy và b trí cán b c a Tr m Ki m d ch ng v t N i Bài trong biên ch B giao. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày k t ngày ăng Công báo. Bãi b nh ng quy nh trư c ây c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trái v i Quy t nh này. i u 4. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Thú y, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan; Giám c Cơ quan Thú y vùng I và Tr m trư ng Tr m Ki m d ch ng v t N i Bài ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG
  2. Cao c Phát
Đồng bộ tài khoản