intTypePromotion=3

Quyết định số 710/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 710/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 710/qđ-bgtvt', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 710/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 710/Q -BGTVT Hà N i, ngày 25 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH V VI C HU K T QU U TH U CÁC GÓI TH U B O HI M S 1A, 2A, 5A THU C D ÁN PHÁT TRI N C NG QU C T CÁI MÉP - THN V I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/04/2008 c a Chính ph v vi c qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 c a Qu c h i khoá XI; Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph hư ng d n th c hi n Lu t u th u; Căn c Quy t nh s 695/Q -TTg ngày 24/6/2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t u tư d án phát tri n c ng qu c t Cái Mép - Th V i giai o n n năm 2010; Căn c Quy t nh s 40/Q -BGTVT ngày 05/01/2006 c a B Giao thông v n t i phê duy t u tư, b sung i u ch nh d án phát tri n c ng qu c t Cái Mép – Th V i; Căn c Quy t nh s 2711/Q -BGTVT ngày 05/9/2008 phê duy t i u ch nh k ho ch u th u các gói th u b o hi m s 1A, 2A, 5A thu c d án phát tri n c ng qu c t Cái Mép – Th V i; Căn c Quy t nh s 2946/Q -BGTVT ngày 29/9/2008 phê duy t d toán các gói th u b o hi m s 1A, 2A, 5A thu c d án phát tri n c ng qu c t Cái Mép – Th V i; Căn c Quy t nh s 3535/Q -BGTVT ngày 20/11/2008 phê duy t h sơ m i th u các gói th u b o hi m s 1A, 2A, 5A thu c d án phát tri n c ng qu c t Cái Mép – Th V i; Xét ngh c a Ban qu n lý d án 85 t i T trình s 132/BQL-KHDA2; s 133/BQL- KHDA2 và s 134/BQL-KHDA2 ngày 20/02/2009 v vi c ánh giá k t qu h sơ d th u các gói th u b o hi m s 1A, 2A, 5A thu c D án phát tri n c ng qu c t Cái Mép - Th V i; Theo Biên b n cu c h p ngày 04/3/2009 c a T tư v n B Giao thông v n t i th m nh k t qu u th u các gói th u b o hi m s 1A, 2A, 5A thu c D án phát tri n c ng qu c t Cái Mép - Th V i; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Hu k t qu u th u và cho u th u l i i v i các gói th u b o hi m s 1A-B o hi m công trình gói th u xây l p s 1 và s 2A-B o hi m công trình gói th u xây l p s 2, s 5A-B o hi m công trình gói th u xây l p s 5 thu c D án phát tri n c ng qu c t Cái Mép - Th V i.
  2. i u 2. Ban qu n lý d án 85 th c hi n các th t c t ch c u th u l i ba gói th u b o hi m s 1A, 2A, 5A thu c D án phát tri n c ng qu c t Cái Mép - Th V i theo úng quy nh. i u 3. V trư ng V Tài chính, V trư ng V K ho ch u tư, V trư ng V Khoa h c công ngh , C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng công trình giao thông, T ng Giám c Ban qu n lý d án 85 và Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - Lưu: VT, V TC. Ngô Th nh c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản