intTypePromotion=3

Quyết định số 719/2006/QĐ-UBND-BN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 719/2006/QĐ-UBND-BN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 719/2006/QĐ-UBND-BN về việc phê duyệt kết quả dấu thầu gói thầu số 2 - hệ thống điện, điện chiếu sáng, cấp nước, cây xanh, trạm biến áp 400 KVA-35/0,4 KV và đường dây cao thế - hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở số 2 đường Hồ Ngọc Lân phường Kinh Bắc thành phố Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 719/2006/QĐ-UBND-BN

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 719/2006/Q -UBND-BN B c Ninh, ngày 26 tháng 05 năm 2006 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T K T QU U TH U GÓI TH U S 2 - H TH NG I N, I N CHI U SÁNG, C P NƯ C, CÂY XANH, TR M BI N ÁP 400 KVA-35/0,4 KV VÀ Ư NG DÂY CAO TH - H T NG K THU T KHU NHÀ S 2 Ư NG H NG C LÂN PHƯ NG KINH B C THÀNH PH B C NINH. CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29.11.2005; Căn c công văn s 2820/BKH-QL T ngày 21.4.2006 c a B K ho ch và u tư, v th c hi n Lu t u th u; Xét ngh c a Ban qu n lý d án xây d ng thành ph B c Ninh t i t trình s 100/TT-DA ngày 15.5.2006 và báo cáo th m nh s 366/KH-XDCB ngày 18.5.2006, v vi c phê duy t k t qu u th u gói th u s 2 - h th ng i n, i n chi u sáng, c p nư c, cây xanh, tr m bi n áp 400KVA-35/0,4 KV và ư ng dây cao th - h t ng k thu t khu nhà s 2 ư ng H Ng c Lân phư ng Kinh B c thành ph B c Ninh, QUY T NNH : i u 1. Phê duy t k t qu d u th u gói th u s 2 - h th ng i n, i n chi u sáng, c p nư c, cây xanh, tr m bi n áp 400KVA-35/0,4 KV và ư ng dây cao th - h t ng k thu t khu nhà s 2 ư ng H Ng c Lân phư ng Kinh B c thành ph B c Ninh, v i các n i dung ch y u như sau: 1. on v trúng th u: Công ty c p thoát nư c B c Ninh. 2. Giá trúng th u: 3.077.043.000 ng (ba t , không trăm b y mươi b y tri u, không trăm b n mươi ba nghìn ng); lo i h p ng tr n gói không i u ch nh giá. 3. Th i gian th c hi n h p ng: 85 ngày, k t ngày ký h p ng. 4. Các ch tiêu kinh t k thu t khác: Th c hi n theo k t qu d u th u. i u 2. Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh; các S : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Công nghi p; Kho b c Nhà nư c t nh; Ch t ch UBND thành ph B c Ninh, Giám c Ban qu n lý d án xây d ng thành ph B c Ninh và Giám c ơn v trúng th u căn c Quy t nh thi hành./.
  2. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Bùi Vĩnh Kiên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản