Quyết định số 721/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 721/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 721/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) trong các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 721/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 721/Q -BXD Hà N i, ngày 03 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH K HO CH HÀNH NG PHÒNG CH NG I DNCH CÚM A(H1N1) TRONG CÁC ƠN VN THU C B XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph v công tác phòng, ch ng d ch cúm Vi t Nam t i Thông báo s 175/TB-VPCP c a Văn phòng Chính ph ngày 13/6/2009; Quy t nh s 2088/Q -BYT ngày 12/6/2009 c a Ban Ch o Qu c gia phòng ch ng d ch cúm ngư i v vi c ban hành K ho ch hành ng phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1) t i Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch hành ng phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1) trong các ơn v thu c B Xây d ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. V T ch c cán b , K ho ch Tài chính, Văn phòng B , B nh vi n Xây d ng và Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Công oàn XD Vi t Nam - Các Th trư ng ( bi t) - VPCP Nguy n H ng Quân -B Yt - Lưu: VP, V TCCB. K HO CH HÀNH NG PHÒNG CH NG I DNCH CÚM A (H1N1) TRONG CÁC ƠN VN THU C B XÂY D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 721/Q -BXD ngày 03/ 7 /2009 c a B trư ng B Xây d ng) Ph n I. TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1)
  2. 1. B nh cúm và i d ch cúm A(H1N1) trên th gi i B nh cúm A(H1N1) do virut cúm A gây ra, lây t ngư i sang ngư i, di n bi n a d ng, có nhi u trư ng h p n ng, ti n tri n nhanh, d d n n t vong. Vi c chNn oán và i u tr hi n còn g p nhi u khó khăn. Theo T ch c Y t th gi i (WHO), i d ch cúm x y ra u tiên trên th gi i ư c ghi l i vào năm 1580. Sau ó ã x y ra 10-13 i d ch cúm v i kho ng cách gi a các i d ch không có quy lu t, kho ng 10 n 50 năm. i v i d ch cúm A(H1N1) có 66 nư c trên th gi i xác nh n có trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), có 19.273 trư ng h p m c, 117 trư ng h p t vong. Ngày 11/6/2009, T ch c Y t th gi i WHO ã công b i d ch cúm A(H1N1) trên ph m vi toàn c u, c p 6. ây là c p mà t t c các qu c gia ph i nhanh chóng hành ng ch ng i d ch. 2. Vi t Nam Theo s li u t Ban ch o Qu c gia phòng ch ng d ch cúm ngư i, tính n 17h ngày 30/6/2009, c nư c có 131 trư ng h p cúm A(H1N1) xâm nh p vào 14 t nh, thành ph , chưa có trư ng h p t vong. Ph n II. K HO CH HÀNH NG KHI X Y RA DNCH CÚM A(H1N1) NGƯ I 1. M c tiêu Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 175/TB-VPCP ngày 13/6/2009 v công tác phòng, ch ng d ch cúm Vi t Nam, B Xây d ng yêu c u các ơn v trong Ngành khNn trương xây d ng và tri n khai k ho ch phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1) nh m ch ng ngăn ng a d ch lan r ng ra c ng ng, x lý k p th i, tri t , h n ch t l m c và t vong, gi m thi u t i a tác h i c a i d ch, gi v ng n nh ơn v , m b o s c kho cho cán b công nhân viên, lao ng và c ng ng. 2. Các giai o n c a d ch và bi n pháp ng phó 2.1. Giai o n I 2.1.1. C nh báo i d ch và d ch cúm A(H1N1) ã vào Vi t Nam * M c tiêu - Ki m soát và phát hi n k p th i các ca b nh xâm nh p vào Vi t Nam. - Ki m soát tri t , phát hi n s m, cách ly và i u tr k p th i các trư ng h p cúm A xâm nh p, không lây lan ra c ng ng. - ChuNn b , s n sàng ng phó hi u qu v i i d ch cúm, gi m thi u tác h i c a i d ch cúm khi xNy ra. * Gi i pháp - Tăng cư ng công tác tuyên truy n trong toàn th cán b công nhân viên, lao ng và gia ình c a h nơi sinh s ng bi t ư c tác h i c a d ch cúm, giáo d c các bi n pháp v sinh cá nhân, gi gìn s c kho và các hi u bi t v b nh, phòng ch ng d ch b ng các công vi c c th như: Panô, áp phích, tuyên truy n trên ài phát thanh c a ơn v , ho c thông qua các bu i giao ban h i h p s n xu t, sinh ho t các t ch c oàn th , thư ng xuyên gi gìn v sinh môi trư ng nơi làm vi c và khu t p th ông ngư i sinh s ng.
  3. - Các ơn v xây d ng k ho ch hành ng và b trí ngu n kinh phí áp ng theo các tình hu ng i d ch, c bi t trư ng h p d ch lan r ng trong c ng ng, nhi u ngư i m c ph i ngh vi c, m b o duy trì ho t ng c a ơn v . - Ch o các phòng/tr m y t tr c thu c tăng cư ng c nh giác v i các trư ng h p bi u hi n gi ng như b nh cúm. Các tri u ch ng bao g m s t cao, ho, au h ng, au mình, au u, n l nh và m t m i, ngoài ra có th có tiêu ch y và m t m i. Phát hi n s m các trư ng h p nghi ng cúm có hư ng x lý k p th i theo hư ng d n chNn oán, i u tr và phòng lây nhi m cúm A(H1N1) ngư i ban hành kèm theo Quy t nh s 1440/Q -BYT ngày 29/4/2009 c a B Y t . - Ch o các phòng/tr m y t ơn v ch ng ph i h p tri n khai công tác phòng, ch ng d ch, th c hi n úng quy nh v thông tin, báo cáo tình hình d ch. - Các ơn v ki m tra, rà soát, b sung cơ s v t ch t, trang thi t b , thu c, nhân l c và có k ho ch s n sàng ng phó hi u qu khi x y ra i d ch. - T ch c t p hu n v chNn oán, i u tr và phòng lây nhi m d ch cúm A(H1N1) ngư i i v i các cán b y t c a ơn v . - Trên cơ s k ho ch và hư ng d n phòng ch ng d ch c a B Y t , Th trư ng ơn v ph i u tư xây d ng h th ng giám sát d ch t i cơ s do b ph n y t c a ơn v ch trì nh m phát hi n s m các trư ng h p nghi ng m c b nh cúm g i lên tuy n trên i u tr . Tuỳ theo s lư ng cán b công nhân viên, lao ng c a ơn v mua d tr m t s thu c (tamiflu), hoá ch t, trang thi t b y t , b o h cá nhân... d phòng khi có d ch x y ra. * B nh vi n Xây d ng ti n hành t p hu n cho cán b y t các cơ s v hư ng d n giám sát, x lý d ch, hư ng d n i u tr và phòng lây nhi m, hư ng d n v các bi n pháp truy n thông s n sàng áp ng khi d ch xNy ra, di n t p v phòng ch ng i d ch cúm. Ch o các ơn v y t , i u dư ng, ph c h i ch c năng thu c B Xây d ng t ch c i phòng ch ng d ch v i y trang thi t b , v t tư tri n khai công tác giám sát, l y m u b nh phNm, xét nghi m b nh phNm, xác nh các trư ng h p m c cúm A(H1N1), t ch c kh trùng, x lý các d ch, tăng cư ng công tác giám sát trên a bàn. ChuNn b phương ti n v n chuy n m u b nh phNm h tr cho các ơn v s n xu t, kinh doanh ho c tham gia cùng c ng ng x lý khNn c p khi có d ch x y ra. * Báo Xây d ng, T p san c a B và T p san các ơn v thư ng xuyên có bài vi t ưa tin v phòng, ch ng d ch, nh hư ng dư lu n không nh hư ng n ho t ng s n xu t kinh doanh, không gây hoang mang trong nhân dân nhưng cũng tránh ch quan. * Các Trư ng i h c, Cao ng, Trung h c chuyên nghi p và d y ngh có phương án óng c a t m th i l p h c khi c n thi t h n ch lây lan d ch b nh; ph i h p v i y t a phương l p k ho ch huy ng l c lư ng h c sinh, sinh viên tham gia tuyên truy n, ph i h p cùng l c lư ng y t a phương phòng ch ng d ch b nh cho nhân dân a phương trong trư ng h p d ch lan r ng. 2.1.2. Gi i pháp v i u tr b nh nhân cúm B nh vi n Xây d ng nghiên c u, l p phương án chuNn b i u ki n v chuyên môn k thu t ho c ngh B Y t h tr v k thu t, trang thi t b , v t tư hoá ch t s n sàng ti p nh n và i u tr b nh nhân b cúm . C th như sau: - L p m t khu i u tr cách ly ti p nh n b nh nhân cúm vào i u tr . - m b o trang thi t b chNn oán, i u tr , theo dõi như: máy XQ, xét nghi m t i giư ng, monitor, máy th , các phương ti n h tr hô h p, bơm tiêm i n, máy truy n d ch t ng...
  4. - D tr cơ s thu c kháng sinh ch ng b i nhi m, các thu c kháng vi rút, d ch truy n ... theo quy mô giư ng b nh. - Có trang thi t b b o h lao ng t tiêu chuNn như: KhNu trang, qu n áo b o h , găng tay, ng, m t n ... - Các dung d ch r a tay và kh khuNn t yêu c u (Cloramin B), các dung d ch sát trùng b nh vi n (Formaldehyde)... - Thu gom và x lý ch t th i theo quy nh. - Các d ng c , trang thi t b y t c n kh khuNn theo quy trình c bi t. - Ph c v dinh dư ng cho ngư i b nh và cán b làm vi c t i khu cách ly. - m b o xe c u thương v n chuy n ngư i b nh khi c n thi t. - T p hu n cho cán b , nhân viên y t v cách chNn oán, i u tr và phòng lây nhi m cúm A(H1N1) ngư i, theo hư ng d n t i Quy t nh s 1440/Q -BYT ngày 29/4/2009 c a B Y t . 2.2. Giai o n II 2.2.1. Tình hu ng d ch lây lan trong c ng ng * M c tiêu H n ch s m c, bi n ch ng và t vong do d ch cúm A(H1N1) gây ra. Gi m n m c th p nh t nh hư ng c a d ch cúm A t i kinh t , xã h i và i s ng cán b công nhân viên, lao ng và c ng ng nơi x y ra d ch. * Gi i pháp - B nh vi n Xây d ng c p nh t thông tin t Ban Ch o Qu c gia báo cáo Lãnh o B và thông báo ý ki n ch o c a Ban ch o Qu c gia, c a Lãnh o B t i các ơn v ; c p nh t thông tin t các ơn v thu c B báo cáo Lãnh o B và Ban Ch o Qu c gia xin ý ki n ch o. - S d ng v cxin cúm (n u có) và u ng thu c d phòng cho i tư ng nguy cơ cao (ngư i n t vùng có d ch). - Ti p t c truyên truy n c nh báo sâu r ng trong toàn th cán b công nhân viên và gia ình h v nguy cơ c a b nh và th c hi n các bi n pháp như trong giai o n 1 nhưng không ư c gây hoang mang trong CBCNV, theo dõi sát tình hình b nh d ch có quy t nh k p th i. Thư ng xuyên thông báo v tình hình d ch cúm A(H1N1) ngư i. Giám sát ch t ch n t ng gia ình, báo cáo khNn c p các trư ng h p b nhi m ho c m c cúm A(H1N1) có bi n pháp x lý k p th i, không bùng phát d ch và lây lan. - N m ch c thông tin v d ch cúm A(H1N1) trên a bàn qu c t h n ch c cán b i công tác sang các nư c có d ch ho c h n ch c cán b i công tác vào các vùng có d ch, h n ch t i a các cu c ti p xúc v i ngư i trong vùng d ch lưu hành (tr trư ng h p tham gia phòng ch ng d ch). H n ch c cán b i công tác (tr trư ng h p i công tác tham gia phòng ch ng d ch). Tuyên truy n cho CBCNV, lao ng và ngư i thân không nên i kh i nơi cư trú phòng mang m m b nh nơi khác v ơn v - S n sàng hoá ch t kh trùng v sinh môi trư ng s ng và làm vi c. - N u có i u ki n thì s d ng vacxin cúm cho CBCNV.
  5. - D tr thu c kháng virut i u tr và d phòng. - Các b nh vi n trong Ngành ã ư c chuNn b cơ s v t ch t s n sàng thu dung và i u tr b nh nhân. - Toàn b CBCNV ph i eo khNu trang khi làm vi c - C m ngư i không có nhi m v ti p xúc v i b nh nhân c a vùng d ch. - B nh vi n Xây d ng ch o các cơ s y t s n sàng tham gia thu dung và i u tr b nh nhân c a Ngành và nhân dân trên a bàn. S n sàng h tr y t tuy n dư i khi có d ch x y ra ơn v ó. Ph i th c hi n nghiêm túc theo úng Quy t nh s 1440/Q -BYT ngày 29/4/2009 B Y t hư ng d n chNn oán, i u tr và phòng lây nhi m cúm A(H1N1) ngư i. Thành l p i v n chuy n b nh nhân b ng phương ti n chuyên d ng, chú ý n an toàn cho ngư i v n chuy n b nh nhân và tránh lây lan ra c ng ng. - Các Trư ng i h c, Cao ng, Trung h c chuyên nghi p và d y ngh , các Trung tâm i u dư ng - ph c h i ch c năng, i u tr b nh ngh nghi p chuNn b phương án chuy n cơ s c a mình thành các b nh vi n dã chi n truy n nhi m thu dung i u tr ngư i b nh m c cúm nh m khoanh vùng h n ch lây lan khi có yêu c u c a y t a phương. 2.2.2. Khi có d ch x y ra t i ơn v - Thông báo khNn c p cho a phương và h th ng y t c a a phương, c a Ngành nh n h tr m i m t. - G i ngay các trư ng h p b b nh i khám và i u tr t i các cơ s y t , các trư ng h p nghi ng ho c b nh nh ít tri u ch ng thì i u tr cách ly t i nhà dư i s giám sát c a y t ơn v và y t tuy n trên. - V sinh toàn b môi trư ng s ng và làm vi c c a CBCNV b ng hoá ch t kh trùng. - S d ng thu c kháng vi rút và tiêm vacxin cúm ngư i có nguy cơ cao. - Hoãn t t c các cu c h p, h c t p t p trung ông ngư i. - Cách ly các trư ng h p ã ti p xúc v i b nh nhân b b nh, hàng ngày o nhi t c a cơ th , gi i quy t hư ng nguyên lương trong th i gian 10 ngày. - H tr v t ch t, tinh th n i v i các trư ng h p m c b nh. - Th c hi n nghiêm ng t các bi n pháp phòng h cá nhân cho cán b y t và nh ng ngư i ti p xúc v i b nh nhân. - Các cơ s y t c i v sinh phòng d ch h tr t i các ơn v x y ra d ch. Ph n III. T CH C TH C HI N 3.1. Thành l p Ban Ch o phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) c a B Xây d ng, do m t ng chí Th trư ng làm Trư ng ban và m t s thành viên g m: Lãnh o B nh vi n Xây d ng, V T ch c Cán b , Văn phòng B , V K ho ch Tài chính và Công oàn Xây d ng Vi t Nam. 3.1.1. Nhi m v c a Ban Ch o phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) c a B Xây d ng như sau: - Ch o, ki m tra vi c th c hi n K ho ch khi có d ch cúm A(H1N1) ngư i trong các ơn v thu c B c a B trư ng B Xây d ng.
  6. - Trên cơ s hư ng d n c a Ban Ch o phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) Qu c gia, B Y t , ch o t ch c th c hi n và ôn c các ơn v trong Ngành th c hi n k ho ch phòng ch ng d ch cúm A(H1N1). - Ph i h p v i h th ng y t d phòng c a các a phương tri n khai các bi n pháp phòng ch ng d ch t i các ơn v . - Thư ng xuyên liên l c v i Ban Ch o phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) qu c gia nh n s h tr v chuyên môn, s giúp v trang thi t b , thu c, hoá ch t c a B Y t và s óng góp c a các ơn v trong Ngành các cơ s y t có giư ng b nh chuNn b t t công tác chNn oán và i u tr cho CBCNV trong Ngành và nhân dân trên a bàn khi có d ch x y ra. S n sàng huy ng lao ng, phương ti n, tài chính c a các ơn v thu c B d p d ch theo yêu c u c a Ban Ch o phòng ch ng d ch Qu c gia, các a phương. - Ban ư c s d ng con d u c a B Xây d ng (ho c con d u c a B nh vi n Xây d ng trong ch o chuyên môn) trong ho t ng c a Ban. - Kinh phí ho t ng c a Ban l y t kho n chi thư ng xuyên c a B . 3.1.2. Văn phòng thư ng tr c c a Ban Ch o t t i: - Văn phòng B Xây d ng a ch : 37 Lê i Hành, Hà N i i n tho i liên h : 04. 39760 271, 04. 38217923, Fax: 04. 39762153 - B nh vi n Xây d ng a ch : ư ng Nguy n Quý c, Thanh Xuân b c, Thanh Xuân, Hà N i i n tho i liên h : 04. 38546359, 04. 35533686, 0912264703, 0913349721, Fax: 04. 35530620 3.2. Nhi m v c a Th trư ng các ơn v - T ch c tuyên truy n: ây là ho t ng quan tr ng nh t trong công tác phòng ch ng d ch b nh, c n ph i ti n hành ngay và thư ng xuyên liên t c b ng nhi u hình th c làm cho m i cán b công nhân viên n m ư c nh ng n i dung chính ch ng cách nh n bi t, khai báo b nh, phòng ch ng d ch b nh cho b n thân, cho gia ình và cho c ng ng. N i dung tuyên truy n c n ng n g n, d nh , d th c hi n, tránh gây hoang mang nhưng cũng tránh ch quan trong cán b công nhân viên và ngư i lao ng. - Phát hi n s m hi n tư ng lây nhi m cúm và có bi u hi n nhi m cúm A(H1N1) báo ngay cho chính quy n a phương k p th i ngăn ch n d ch lây lan. - S n sàng huy ng lao ng, phương ti n, tài chính ... c a ơn v d p d ch theo yêu c u c a Ban Ch o Phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) Qu c gia, c a a phương, c a B ho c c p có thNm quy n. - Khi có ngư i s t cao liên quan d ch cúm A(H1N1) ph i ưa n ngay cơ quan y t khám và i u tr k p th i. - Ph i thư ng xuyên làm t t công tác v sinh môi trư ng s ng và làm vi c c a CBCNV, lao ng trong ơn v .
  7. - i v i các công trình tr ng i m, các công trư ng t p trung l c lư ng l n lao ng c a nhi u ơn v thì ơn v t ng th u công trình ho c ơn v ng u t h p nhà th u ph i thành l p Ban Ch o phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) chung cho toàn công trư ng v i s tham gia c a t t c các ơn v ph i thu c trên công trư ng, thành ph n là cán b lãnh o và cán b y t các ơn v thi công trên công trình th ng nh t k ho ch hành ng phòng ch ng d ch b nh theo K ho ch hành ng c a B . - Khi có d ch x y ra ơn v c n báo ngay v i các cơ quan ch c năng (Ban Ch o Phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) c a a phương, c a B ) x lý k p th i. Vi c t ch c th c hi n c n có s tham gia c a các c p u ng, chính quy n, c a các t ch c oàn th t i t ng ơn v , cơ s . ngh Th trư ng các ơn v t p trung ch o, t ch c th c hi n K ho ch hành ng phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1) và báo cáo K ho ch tri n khai c a ơn v v B Xây d ng trư c ngày 15/7/2009. 3.3. Nhi m v c a m ng lư i y t Ngành Xây d ng 3.3.1. Nhi m v c a y t cơ s - Cán b y t các ơn v là b ph n thư ng tr c, tr c ti p tham mưu, t ch c th c hi n công tác phòng ch ng d ch b nh trong ơn v , giúp cho Th trư ng các ơn v trong Ngành n m ư c tình hình di n bi n d ch b nh t i a phương và trong toàn qu c k p th i x lý. Ch ng l p k ho ch c th phù h p v i i u ki n năng l c th c t c a ơn v tham gia phòng ch ng, i u tr khi có d ch. Cán b y t c n th c hi n t t công tác phòng, ch ng d ch cúm A (H1N1) theo Quy t nh s 1440/Q -BYT ngày 29/4/2009 c a B trư ng B Y t v hư ng d n chNn oán, i u tr và phòng lây nhi m cúm A(H1N1) ngư i. - Tăng cư ng công tác giám sát phát hi n các ca b nh, ch ng phòng ch ng. T ch c i u tra giám sát, phát hi n cách ly x lý k p th i, tri t không b nh d ch lây lan. - Ph i h p ch t ch v i các cơ quan y t tuy n trên n m ư c thông tin báo cho th trư ng ơn v . 3.3.2. Nhi m v c a B nh vi n Xây d ng - B nh vi n Xây d ng là cơ quan Thư ng tr c giúp Lãnh o B theo dõi, ch o th c hi n công tác phòng, ch ng d ch cúm và i d ch cúm A(H1N1) ngư i. Theo dõi ch t ch , ti p nh n thông tin t các ơn v v tình hình d ch b nh, t ng h p báo cáo k p th i Lãnh o B và Ban Ch o Qu c gia tình hình d ch b nh t i các ơn v trong Ngành và toàn qu c. - Thư ng xuyên liên l c ch t ch vơí B Y t và h th ng y t d phòng a phương n m ư c thông tin v b nh d ch, h tr và ti p nh n s h tr phòng ch ng d ch khi c n thi t. - ChuNn b trang thi t b y t và cơ s thu c, hoá ch t... ti p nh n và i u tr cho b nh nhân. - Ch o m ng lư i y t tr c thu c B nh vi n và trong Ngành th c hi n phòng ch ng d ch b nh trong ơn v ; tham mưu, thông báo cho Th trư ng các ơn v trong Ngành n m ư c tình hình di n bi n d ch b nh t i a bàn và trong toàn qu c k p th i x lý làm t t công tác giám sát, theo dõi, tri n khai k ho ch hành ng phòng, ch ng d ch cúm A (H1N1) t i ơn v . - T p hu n cho cán b , nhân viên y t v cách chNn oán, i u tr và phòng lây nhi m cúm A(H1N1) ngư i, theo hư ng d n t i Quy t nh s 1440/Q -BYT ngày 29/4/2009 c a B Y t . - Thành l p i phòng ch ng d ch lưu ng có trang thi t b s n sàng h tr các ơn v khi có d ch x y ra. Ph n IV. NHU C U KINH PHÍ
  8. - i v i các ơn v trong Ngành: Ngoài s h tr c a B Y t khi có d ch x y ra, các ơn v c n ch ng ngu n kinh phí dành cho ho t ng phòng ch ng d ch trong ơn v mình. - V K ho ch Tài chính, B nh vi n Xây d ng: Ch ng liên h , l p k ho ch xây d ng d toán kinh phí ngh s h tr c a Ban Ch o Qu c gia phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) ngư i, nh m chuNn b cơ s thu c, v t tư hoá ch t và trang thi t b tham gia i u tr cho b nh nhân b cúm khi có d ch x y ra.
Đồng bộ tài khoản