intTypePromotion=3

Quyết định số 726/2006/QĐ-UBND-BN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
1
download

Quyết định số 726/2006/QĐ-UBND-BN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 726/2006/QĐ-UBND-BN về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường A-B và B-C khu nhà ở số 2, Nam TL282 - Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 726/2006/QĐ-UBND-BN

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 726/2006/Q -UBND-BN B c Ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2006 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG TUY N Ư NG A-B VÀ B-C KHU NHÀ S 2, NAM TL282 - THN TR N GIA BÌNH, HUY N GIA BÌNH CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c Lu t Xây d ng ngày 26.11.2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07.02.2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Thông tư s 08/TT-BXD ngày 06.5.2005 c a B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung v l p, th m nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình và x lý chuy n ti p th c hi n Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07.2.2005; Xét ngh c a Ban Qu n lý các d án xây d ng huy n Gia Bình t i t trình s 48/TT-DA ngày 29.3.2006, c a S K ho ch - Ð u tư t i báo cáo th m nh s 350/KH-XDCB ngày 12.5.2006 v d án u tư xây d ng tuy n ư ng A-B và B-C khu nhà s 2, Nam TL282 - Th tr n Gia Bình, huy n Gia Bình, QUY T ÐNNH: i u 1. Phê duy t d án u tư xây d ng tuy n ư ng A-B và B-C khu nhà s 2, Nam TL282 - Th tr n Gia Bình, huy n Gia Bình, v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Tên d án: u tư xây d ng tuy n ư ng A-B và B-C khu nhà s 2, Nam TL282 - Th tr n Gia Bình, huy n Gia Bình. 2. Ch u tư: Ban Qu n lý các d án xây d ng huy n Gia Bình. 3. Hình th c u tư: u tư xây d ng m i. 4. Hình th c qu n lý d án: Ch u tư tr c ti p qu n lý, th c hi n d án. 5. a i m xây d ng: Th tr n Gia Bình, huy n Gia Bình, t nh B c Ninh. 6. T ch c tư v n l p d án: Trung tâm quy ho ch dô th nông thôn B c Ninh. 7. N i dung, quy mô u tư và gi i pháp xây d ng: 7.1 Quy mô: - T ng chi u dài 623,02m.
  2. + Tuy n A-B dài 224,17m, m t c t ngang ư ng r ng 14,0m(7,5 + 3,25x2). + Tuy n B-C dài 398,85m, m t c t ngang ư ng r ng 19,5m (10,5 + 4,5x2). 7.2 Gi i pháp xây d ng: - ư ng: Bóc b toàn b l p t h u cơ dư i n n ư ng, p n n ư ng b ng cát en, m ch t K = 0,95, l p trên cùng dày 30cm, m ch t K = 0,98. V bao bên ngoài d p b ng t Á sét, d c mái ta luy 1/1,5. + Tuy n A-B: Thi t k v i xe có t i tr ng tr c Q = 9,5t n/tr c. Cư ng m t ư ng Ey/c1.200daN/cm2. K t c u m t ư ng g m: • L p bê tông nh a h t m n dày : 5cm. • L p bê tông nh a h t thô dày : 5cm. • L p tư i nh a bám dính : 1,0kg/m2. • L p móng c p ph i á dăm lo i I dày : 15cm. • L p móng c p ph i á dăm lo i II dày : 20cm. • L p áy áo ư ng dùng c p ph i á dăm lo i II, dày 10cm, m ch t Ey/c450daN/cm2. + Tuy n B-C: Thi t k v i xe có t i tr ng tr c Q = 10t n/tr c. Cư ng m t ư ng Ey/c1.500daN/cm2. K t c u m t ư ng g m: • L p bê tông nh a h t m n dày : 5cm. • L p bê tông nh a h t thô dày : 5cm. • L p tư i nh a bám dính : 1,0kg/m2. • L p móng c p ph i á dăm lo i I dày : 15cm. • L p móng c p ph i á dăm lo i II dày : 25cm. • L p áy áo ư ng dùng c p ph i á dăm lo i II, dày 10cm, m ch t Ey/c450daN/cm2. d c ngang ư ng i = 2%, hè ph i = 1,5%. Cao m t ư ng theo quy ho ch ư c duy t, t i các di m d u n i theo tho thu n c a S Xây d ng t i công văn s 99/XD-QH ngày 10.5.2006. Ngăn cách gi a hè ph và lòng ư ng b ng t m v a vát bê tông úc s n mác 200#. M t hè lát g ch Blok xi măng t chèn hình sao, dư i m cát gia c xi mang 6%. Trên hè xây các h tr ng cây b ng g ch ch mác 50#, v a XM-C mác 50#, m t p g ch th ho c lá d a, kho ng cách gi a các h 7 ÷ 8m.
  3. + H th ng thoát nư c: Thoát nư c mua, tiêu nư c m t ư ng b ng h th ng c ng tròn BTCT 600 ÷ 1250, t trên các g i d BTCT, dư i m cát, thu vào các h ga thu nư c ki u hàm ch, thoát vào h th ng thoát chung theo quy ho ch. T i tr ng thi t k cho các công trình trên tuy n H30-XB80. H th ng c c tiêu bi n báo theo úng i u l quy nh. + H th ng i n chi u sáng: Tuy n chi u sáng t trên v a hè, s d ng c t thép côn li n c n 1 nhánh m k m H=11m (tuy n có lòng ư ng r ng 10,5m), H=8m (tuy n có lòng ư ng r ng 7,5m), bóng dèn có ánh sáng màu vàng. Thi t k ánh sáng phân b ng d u trên m t ư ng m b o tiêu chuNn chi u sáng ư ng ph . Cáp i n chi u sáng s d ng cáp ng m 3x16 + 1x10, có ai thép b o v , m b o t n th t i n áp =5%. i u khi n óng c t t ng b ng role th i gian. (N i dung u tư và gi i pháp xây d ng nhu trong báo cáo thNm nh) 8. T ng m c u tư: - T ng m c u tư: 6.322 tri u ng (Sáu t , ba trăm hai mươi hai tri u ng), trong ó: + Xây l p : 4.270 tri u ng. + Chi khác : 1.477 tri u ng. + D phòng : 575 tri u ng. ( N i dung các kho n chi như trong báo cáo thNm nh). 9. Ngu n v n u tư: Ngân sách d a phuong, v n t d u giá quy n s d ng tt o v n xây d ng cơ s h t ng và các ngu n v n khác. 10. Phân chia gói th u: Ch u tư căn c vào th c t v v n u tư phân chia gói th u h p lý và t ch c thi công m b o ti n . 11. Trách nhi m c a ch u tư: Qu n lý th c hi n d án theo Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07.02.2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình. - Ch d o cơ quan tư v n hoàn thi n h sơ d án theo báo cáo thNm nh c a S K ho ch - u tư. 12. Hình th c l a ch n Nhà th u: d u th u r ng rãi. 13. Th i gian th c hi n: Năm 2006 - 2007.
  4. i u 2. Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh; Các S : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Giao thông - V n t i, Tài nguyên - Môi trư ng; Kho b c Nhà nư c t nh, Ch t ch UBND huy n Gia Bình, Giám c Ban Qu n lý các d án xây d ng huy n Gia Bình căn c Quy t nh thi hành./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Bùi Vĩnh Kiên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản