Quyết định số 748/1997/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 748/1997/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 748/1997/QĐ-TTg về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại một số khu vực Cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 748/1997/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 748/1997/Q -TTg Hà N i, ngày 11 tháng 9 năm 1997 QUY T NNH V VI C ÁP D NG THÍ I M M T S CHÍNH SÁCH T I M T S KHU V C C A KH U BIÊN GI I T NH L NG SƠN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh L ng Sơn t i văn b n s 402/UB-TT ngày 15 tháng 7 năm 1997 và ý ki n c a m t s B , ngành Trung ương có liên quan, QUY T NNH: i u 1. Cho phép áp d ng thí i m m t s chính sách t i m t s khu v c c a khNu biên gi i t nh L ng Sơn bao g m các khu v c c a khNu sau ây: a. ng ăng ( ư ng s t); b. H u Ngh ( ư ng b ) g m th tr n ng ăng và xã B o Lâm thu c huy n Cao L c; c. Tân Thanh: g m xã Tân Thanh và xã Tân M thu c huy n Văn Lãng. các khu v c C a khNu ng ăng, H u Ngh , Tân Thanh ư c ưu tiên phát tri n thương m i, xu t khNu, nh p khNu, d ch v , du l ch và công nghi p theo pháp lu t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và phù h p v i các thông l qu c t . Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam tôn tr ng và b o v quy n l i h p pháp c a các nhà u tư Vi t Nam và nư c ngoài t i các khu v c c a khNu phù h p v i pháp lu t, chính sách hi n hành c a Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ã ký ho c tham gia. i u 2. Ho t ng thương m i và d ch v thương m i t i các khu v c c a khNu ông ăng, H u Ngh , Tân Thanh th c hi n theo quy nh hi n hành, bao g m: ho t ng xu t nh p khNu, t m nh p tái xu t, v n chuy n hàng hoá quá c nh, kho ngo i quan, c a hàng mi n thu , h i ch tri n lãm, c a hàng gi i thi u s n phNm, các cơ s s n xu t, gia công hàng xu t khNu và các chi nhánh, i di n các Công ty trong nư c và nư c ngoài, ch C a khNu. i u 3. Các nhà u tư trong nư c và nư c ngoài ư c khuy n khích u tư phát tri n các lĩnh v c s n xu t, kinh doanh, xây d ng cơ s h t ng các khu v c C a khNu ng ăng, H u Ngh , Tân Thanh phù h p v i Lu t Khuy n khích u tư trong nư c
  2. và Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, ngoài quy n ư c hư ng các ưu ãi theo pháp lu t hi n hành, còn ư c hư ng các quy n l i sau: 1. Ch u tư ư c gi m 50% ti n thuê t so v i khung giá hi n hành c a Nhà nư c ang áp d ng t i khu v c C a khNu ng ăng, H u Ngh , Tân Thanh; 2. Các d án u tư thu c m t s lĩnh v c ngành ngh ư c hư ng m c thu su t ưu ãi v thu l i t c (thu thu nh p doanh nghi p) trong su t th i gian ho t ng. 3. Các ch u tư không phân bi t trong nư c hay nư c ngoài, n u u tư vào lĩnh v c ngành, ngh ưu tiên theo quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a khu v c ng ăng, H u Ngh , Tân Thanh ư c mi n gi m thu l i t c theo quy nh hi n hành; 4. Ch u tư nư c ngoài ư c xét gi m n p thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài trong t ng trư ng h p c th . i u 4. Ch u tư t i các khu v c C a khNu: ng ăng, H u Ngh , Tân Thanh ư c huy ng ngu n v n trong nư c và nư c ngoài b ng các hình th c thích h p xây d ng cơ s h t ng c n thi t và các cơ s s n xu t kinh doanh, d ch v phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, b o m qu c phòng và an ninh. Vi c u tư xây d ng các công trình công nghi p, dân d ng, h t ng k thu t, h t ng xã h i t i các khu v c C a khNu ng ăng, H u Ngh , Tân Thanh ph i ư c th c hi n theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng c a Vi t Nam. i u 5. thúc Ny quá trình xây d ng cơ s h t ng t i các khu v c C a khNu ng ăng, H u Ngh , Tân Thanh, cho phép: 1. U ban nhân dân t nh L ng Sơn ư c thành l p Công ty xây d ng và phát tri n cơ s h t ng là doanh nghi p Nhà nư c. 2. Trong 4 năm (t 1997 n 2000) m i năm Nhà nư c u tư riêng qua ngân sách t nh L ng Sơn cho các khu v c C a khNu ng ăng, H u Ngh , Tân Thanh không dư i 50% t ng s thu ngân sách trong năm trên a bàn c a khu v c ng ăng, H u Ngh , Tân Thanh. T ng s v n u tư và danh m c các công trình cơ s h t ng ư c u tư riêng t v n ngân sách do U ban nhân dân t nh L ng Sơn ngh , B K ho ch và u tư quy t nh sau khi có ý ki n tho thu n c a B Tài chính. i u 6.- Ngư i nư c ngoài ư c xu t nh p c nh vào khu v c C a khNu theo các quy nh trong Quy t nh này th c hi n theo pháp lu t Vi t Nam v xu t nh p c nh và các Hi p nh ho c tho thu n v th th c xu t nh p c nh mà Vi t Nam ã ký v i các nư c. Trư ng h p khi n c a khNu Vi t Nam thu c khu v c C a khNu ng ăng, H u Ngh , Tân Thanh chưa có th th c mà không thu c di n mi n th th c nh p xu t c nh, s ư c cơ quan Qu n lý xu t nh p c nh (B N i v ) xét c p th th c t i C a khNu. i u 7.
  3. 1. Công dân nư c C ng hoà nhân dân Trung Hoa (sau ây g i là Trung Qu c) cư trú các huy n biên gi i i di n v i các khu v c C a khNu ng ăng, H u Ngh , Tân Thanh ư c qua l i khu v c các C a khNu này b ng gi y ch ng minh thư ho c gi y thông hành xu t nh p c nh vùng biên gi i do cơ quan có thNm quy n c a Trung Qu c c p. Th i h n ư c phép t m trú t i khu v c các C a khNu ng ăng, H u Ngh , Tân Thanh không quá 07 ngày, n u mu n vào các a i m khác thu c t nh L ng Sơn do các cơ quan, t ch c c a Vi t Nam t nh L ng Sơn m i ón, thì ph i có văn b n ngh Công An t nh L ng Sơn c p gi y phép i l i. Gi y phép i l i có giá tr m t l n không quá 05 ngày và không ư c gia h n. 2. Công dân Trung Qu c cư trú ngoài khu v c nêu t i kho n 1 i u này ư c qua l i khu v c C a khNu ng ăng, H u Ngh , Tân Thanh b ng h chi u ph thông do cơ quan có thNm quy n c a Trung Qu c c p, ư c mi n th th c nh p xu t c nh c a Vi t Nam. Th i h n lưu trú t i các khu v c C a khNu ng ăng, H u Ngh , Tân Thanh, không quá 15 ngày; n u mu n vào các a i m khác thu c t nh L ng Sơn ho c các t nh, thành ph khác c a Vi t Nam thì do cơ quan Qu n lý xu t nh p c nh (B N i v ) xét c p th th c t i C a khNu. 3. Ngư i nư c ngoài khác ư c qua l i khu v c các C a khNu ng ăng, H u Ngh , Tân Thanh b ng h chi u, ư c mi n th th c nh p xu t c nh Vi t Nam; th i h n t m trú t i khu v c các C a khNu không quá 15 ngày; n u mu n vào các a i m khác thu c t nh L ng Sơn ho c các t nh, thành ph khác c a Vi t Nam thì do cơ quan qu n lý xu t nh p c nh (B N i v ) xét c p th th c t i C a khNu. i u 8. U ban nhân dân t nh L ng Sơn thành l p Ban ch o th c hi n thí i m nh ng chính sách nêu trong Quy t nh này. Sau 2 năm th c hi n, U ban nhân dân t nh L ng Sơn có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các B , ngành Trung ương ti n hành t ng k t vi c áp d ng thí i m các chính sách trên ây t i các khu v c C a khNu ng ăng, H u Ngh , Tân Thanh và ki n ngh Th tư ng Chính ph nh ng i u ch nh, b sung c n thi t. i u 9. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh L ng Sơn theo ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình, ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản