intTypePromotion=1

Quyết định số 750/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
114
lượt xem
11
download

Quyết định số 750/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 750/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 750/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 750/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N CAO SU N NĂM 2015 VÀ T M NHÌN N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n cao su n năm 2015 và t m nhìn n năm 2020 v i các n i dung chính sau: I. QUAN I M PHÁT TRI N 1. Quy ho ch phát tri n cao su ph i trên cơ s nhu c u c a th trư ng. Khai thác, phát huy có hi u qu l i th v t ai, t nhiên m t s vùng phát tri n b n v ng. Áp d ng nhanh ti n khoa h c công ngh , nh m nâng cao năng su t, ch t lư ng, hi u qu và kh năng c nh tranh s n phNm cao su trên th trư ng. 2. Phát tri n cao su theo hư ng u tư thâm canh tăng năng su t và ch t lư ng. Tr ng tr t m i cao su trên di n tích chuy n i t i a t s n xu t nông nghi p kém hi u qu và t r ng t nhiên là r ng nghèo phù h p v i tr ng cây cao su. 3. Phát tri n cao su ph i g n vùng nguyên li u v i cơ s công nghi p ch bi n và th trư ng hình thành các vùng s n xu t hàng hóa t p trung quy mô l n. 4. Phát huy m i ngu n l c c a các thành ph n kinh t và s h tr c a Nhà nư c, b o m s n xu t cao su có hi u qu , b n v ng và b o v môi trư ng sinh thái. II. M C TIÊU PHÁT TRI N 1. n năm 2010: ti p t c tr ng m i 70 nghìn ha di n tích cao su c nư c t 650 nghìn ha, s n lư ng m t 800 nghìn t n, kim ng ch xu t khNu t 1,6 t USD; m r ng công su t ch bi n kho ng 220 nghìn t n. 2. n năm 2015: ti p t c tr ng m i 150 nghìn ha, di n tích cao su c nư c t 800 nghìn ha, s n lư ng m t 1,1 tri u t n, kim ng ch xu t khNu t 1,8 t USD; m r ng công su t ch bi n trong 5 năm 360 nghìn t n.
  2. 3. n năm 2020: di n tích cao su n nh 800 nghìn ha, s n lư ng m t 1,2 tri u t n, kim ng ch xu t khNu t 2 t USD. III. NNH HƯ NG QUY HO CH 1. V qu t tr ng cao su t m c tiêu 800 nghìn ha cao su, ph i ti p t c tr ng m i 150 nghìn ha trên di n tích t s n xu t nông nghi p kém hi u qu , t chưa s d ng và chuy n i t t r ng t nhiên là r ng nghèo phù h p v i yêu c u sinh trư ng c a cây cao su. 2. nh hư ng quy ho ch cao su các vùng a) Vùng ông Nam B : ti p t c tr ng m i 25 nghìn ha trên t ang s n xu t nông nghi p kém hi u qu và chuy n i t r ng t nhiên là r ng s n xu t nghèo phù h p v i cao su, n nh di n tích 390 nghìn ha cao su; b) Vùng Tây Nguyên: ti p t c tr ng m i kho ng 95 – 100 nghìn ha trên t ang s n xu t nông nông nghi p kém hi u qu , t chưa s d ng, chuy n i t r ng t nhiên thu c r ng s n xu t nghèo phù h p tr ng cao su, n nh di n tích 280 nghìn ha; c) Vùng Duyên H i Nam Trung B : ti p t c tr ng m i 10 -15 nghìn ha trên t ang s n xu t nông nghi p kém hi u qu và chuy n i t r ng t nhiên thu c r ng s n xu t nghèo phù h p tr ng cao su, n nh di n tích 40 nghìn ha; d) Vùng B c Trung B : ti p t c tr ng m i kho ng 20 nghìn ha, ch y u s d ng t nông nghi p, n nh di n tích 80 nghìn ha; ) Các t nh vùng Tây B c: không phát tri n theo phong trào, có bư c i phù h p. Trên cơ s qu t và k t qu ánh giá hi u qu di n tích cao su ã tr ng, các a phương quy t nh m r ng di n tích nh ng a bàn có i u ki n, n năm 2020 toàn vùng t kho ng 50 nghìn ha. 2. V khoa h c, công ngh và chuy n giao ti n b k thu t a) Ti p t c u tư kinh phí cho các d án nghiên c u, tuy n ch n, lai t o và nh p n i các gi ng cao su có năng su t, ch t lư ng cao, cung ng gi ng u dòng cho các vư n ươm ph c v yêu c u s n xu t. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T p oàn Công nghi p cao su Vi t Nam ch o tri n khai th c hi n các d án gi ng cao su ch t lư ng cao thu c Chương trình gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi, gi ng cây lâm nghi p và gi ng th y, h i s n ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; b) Ny m nh công tác khuy n nông, chuy n giao các ti n b k thu t, cung c p thông tin, t p hu n, ào t o nâng cao trình cho ngư i lao ng tr ng, chăm sóc, khai thác, ch bi n cao su. 3. V tiêu th s n phNm
  3. a) Các doanh nghi p ph i t ch c t t vi c ký k t h p ng tiêu th s n phNm cao su v i t ch c và ngư i s n xu t, b o m tiêu th h t s n phNm v i giá c hai bên cùng có l i; b) Ny m nh ho t ng xúc ti n thương m i, ti p t c m r ng th trư ng tiêu th s n phNm cao su, xây d ng thương hi u và tiêu chuNn, quy chuNn ch t lư ng s n phNm hàng hóa. Hình thành th trư ng kỳ h n cao su Vi t Nam, nh m xây d ng th trư ng bán buôn hàng hóa phù h p v i thông l qu c t . Thúc Ny quan h h p tác tr ng, ch bi n và tiêu th cao su v i các nư c trên th gi i. 4. V u tư và tín d ng a) Khuy n khích, huy ng các ngu n v n các nhà u tư, v n nhàn r i trong dân và giá tr quy n s d ng t u tư phát tri n cao su; b) Ngân sách nhà nư c ưu tiên b trí v n th c hi n u tư cơ s h t ng kinh t , xã h i vùng d án tr ng cao su; c) Các t ch c, h gia ình, cá nhân tr ng cao su các a bàn khó khăn thu c i tư ng ư c vay v n theo quy nh t i Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 và Ngh nh s 106/2006/N -CP ngày 19 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 151/2006/N -CP. 5. V t ch c s n xu t a) u tư phát tri n cơ s ch bi n m , s n phNm và g cao su g n v i vùng nguyên li u theo hư ng a d ng s h u, a d ng s n phNm, hình thành doanh nghi p công, nông nghi p nh m g n s n xu t v i ch bi n, tiêu th , xu t khNu; b) Nhà nư c khuy n khích các doanh nghi p, cá nhân tham gia u tư phát tri n tr ng, ch bi n, tiêu th s n phNm cao su theo quy ho ch ư c duy t; c) Khuy n khích và h tr vi c hình th c thành t h p tác ho c h p tác xã trong lĩnh v c tr ng, ch bi n, tiêu th cao su h tr h gia ình và tư nhân tr ng cao su v k thu t, d ch v v t tư và tiêu th s n phNm; d) Nâng cao năng l c ho t ng Hi p h i Cao su Vi t Nam h tr , t o i u ki n và b o v quy n l i c a các thành viên và ngư i s n xu t. V. T CH C TH C HI N 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan, y ban nhân dân các t nh hư ng d n, ch o, ki m tra vi c tri n khai quy ho ch; k p th i c p nh t v s n xu t, thông tin v th trư ng, ti n b khoa h c, công ngh i u ch nh quy ho ch phù h p. 2. Các B , ngành Trung ương: ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các a phương tri n khai theo ch c năng, nhi m v qu n lý Nhà nư c; hư ng d n các a phương s d ng t chuy n i úng pháp lu t và có hi u qu ; b o m các y u t , nh t là v n u tư cho phát tri n theo quy ho ch.
  4. 3. y ban nhân dân các t nh: rà soát, xây d ng quy ho ch phát tri n cao su c a a phương, xác nh a bàn chuy n i t t ang s n xu t nông nghi p và t t r ng t nhiên thu c r ng s n xu t nghèo sang tr ng cao su, công khai, minh b ch các doanh nghi p, t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c l a ch n a bàn u tư. L a ch n doanh nghi p, t ch c, cá nhân có năng l c u tư và ti n hành các th t c v l p các d án u tư theo quy nh, các t ch c này s m tri n khai l p d án chi ti t. 4. T p oàn Công nghi p Cao su Vi t Nam, các T ng công ty nhà nư c v cao su xây d ng k ho ch phát tri n cao su c a ơn v theo quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t, s d ng có hi u qu tài nguyên, t ai và các ngu n l c khác. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng ( b/c); - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Công Thương, Tài chính, K ho ch và u tư, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Qu c phòng; - H ND, UBND các t nh: Bình Phư c, Bình Dương, Tây Ninh, Nguy n Sinh Hùng ng Nai, Bà R a – Vũng Tàu, Kon Tum, Gia Lai, k L k, k Nông, Bình Thu n, Phú Yên, Qu ng Ngãi, Qu ng Nam, Th a Thiên – Hu , Qu ng Tr , Qu ng Bình, Hà Tĩnh, Ngh An, Thanh Hóa, Lai Châu, i n Biên, Sơn La; - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - Ngân hàng u tư Phát tri n; - T p oàn Công ngi p Cao su Vi t Nam; - Binh oàn 15, Binh oàn 16; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : QHQT, P, TH, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản