Quyết định số 758/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 758/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 758/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành để sửa đổi Điều 4 của Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 02 tháng 05 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 758/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 758/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 06 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I I U 4, QUY T NNH S 486/Q -TTG NGÀY 02 THÁNG 05 NĂM 2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C THÀNH L P BAN CH O QU C GIA CHU N BN VÀ T CH C I H I TH THAO CHÂU Á TRONG NHÀ L N TH 3 T I VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 179/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph ban hành Quy ch làm vi c c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 34/2007/Q -TTg ngày 12 tháng 03 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch thành l p, t ch c và ho t ng c a t ch c ph i h p liên ngành; Căn c Quy t nh s 486/Q -TTg ngày 02 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o Qu c gia chu n b và t ch c i h i Th thao châu Á trong nhà l n th 3 t i Vi t Nam; Xét ngh c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch t i t trình s 80/TTr- BVHTTDL ngày 13 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. S a i i u 4 c a Quy t nh s 486/Q -TTg ngày 02 tháng 05 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o Qu c gia chuNn b và t ch c i h i Th thao châu Á trong nhà l n th 3 t i Vi t Nam, như sau: “Trư ng Ban ch o ư c s d ng con d u c a Th tư ng Chính ph ; Phó Trư ng Ban ch o ư c s d ng con d u c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch trong quan h công tác”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các thành viên Ban Ch o Qu c gia chuNn b và t ch c i h i Th thao châu Á trong nhà l n th 3 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG
  2. Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Trung ương oàn TNCS H Chí Minh; - Các B : Ngo i Giao, Qu c phòng, Công an, Tài chính, K ho ch và u tư, Thông tin và Truy n thông, Xây d ng, Giao thông v n t i, Y t , Giáo d c và ào t o, Văn hóa, Th thao và Du l ch; - UBND thành ph Hà N i, UBND thành ph H Chí Minh; - y ban Olympic Vi t Nam; - VPCP: BTCN và các Phó Ch nhi m, các V , c c và ơn v tr c thu c; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản