Quyết định số 779/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 779/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 779/qđ-byt', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 779/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p - T do - H nh phúc ****** S : 779/QĐ-BYT Hà N i, ngày 02 tháng 3 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B 04 CÔNG TY NƯ C NGOÀI ĐƯ C PHÉP HO T Đ NG TRONG LĨNH V C V C XIN, SINH PH M Y T T I VI T NAM B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/05/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Thông tư s 10/2003/TT-BYT ngày 16/12/2003 c a B Y t hư ng d n các Công ty nư c ngoài đăng ký ho t đ ng v v c xin, sinh ph m y t v i Vi t Nam; Xét đ ngh c a H i đ ng xét duy t các doanh nghi p kinh doanh v c xin, sinh ph m y t ngày 04/08/2006 ngày 06/02/2007; Theo đ ngh c a Ông C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam - B Y t , QUY T Đ NH Đi u 1. Công b 04 Công ty nư c ngoài đư c B Y t c p gi y phép ho t đ ng trong lĩnh v c v c xin, sinh ph m y t và nguyên li u s n xu t v c xin, sinh ph m y t t i Vi t Nam (Có danh sách 04 Công ty ban hành kèm theo Quy t đ nh này). Đi u 2. Các Công ty nư c ngaòi đư c c p gi y phép ho t đ ng v v c xin, sinh ph m y t và nguyên li u s n xu t v c xin, sinh ph m y t v i Vi t Nam ph i ch p hành đúng các quy đ nh c a pháp lu t v kinh doanh v c xin, sinh ph m y t và các quy đ nh khác có liên quan. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký, ban hành. Đi u 4. Các ông: Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam - B Y t , Giám đ c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám đ c các Công ty có tên t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n DANH SÁCH CÔNG TY ĐƯ C PHÉP KINH DOANH V C XIN, SINH PH M Y T (Ban hành theo Quy t đ nh s 779/QĐ-BYT ngày 02 tháng 03 năm 2007 c a B trư ng B Y t ) TT Tên công ty Tên nư c Đ a ch S đăng ký 1 GREEN CROSS Hàn Qu c 227-3, Gugal-li, Giheung-eup,
  2. CORPORATION Yongin-shi, Kyonggi-do, VXSF-090- Korea 0207 2 VACUNAS FINLAY, S.A Cu Ba Calle 212, 3112, La Coronela, Lisa, Ciudad Habana, Cuba VXSF-091- 0207 3 GLAXOSMITHKLINE PTE LTD Singapo 150 Beach Road, # 21-00 Gateway West, Singapore VXSF-092- 189720 0207 4 GAMMA SA B Liege Science Park, rue des Chasseurs Ardennais – 4031 VXSF-093- Angleur – Belgium 0207
Đồng bộ tài khoản