intTypePromotion=1

Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
76
lượt xem
1
download

Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước giai đoạn 2007-2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH SƠN LA Đ c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 78/2006/QĐ-UBND Sơn La, ngày 10 tháng 12 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH CÁC NGUYÊN T C, TIÊU CHÍ VÀ Đ NH M C PHÂN B CHI Đ U TƯ PHÁT TRI N THU C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C GIAI ĐO N 2007-2010 U BAN NHÂN DÂN T NH SƠN LA Căn c Lu t T ch c HĐND, UBND năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t ngân sách Nhà nư c; Căn c Quy t đ nh s 210/2006/QĐ- TTg ngày 12/9/2006 c a Chính ph v vi c ban hành các nguyên t c, tiêu chí và đ nh m c phân b chi đ u tư phát tri n b ng ngu n ngân sách nhà nư c giai đo n 2007-2010 và Quy t đ nh s 219/2006/QĐ-TTg ngày 29/9/2006 v vi c s a đ i m t s n i dung Quy t đ nh s 210/2006/QĐ-TTg; Căn c các Thông tư Liên t ch s 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 08/8/2006 c a Liên b : U ban dân t c, K ho ch và Đ u tư, Tài chính, Xây d ng, Nông nghi p và phát tri n nông thôn hư ng d n th c hi n chương trình 135 giai đo n II và Thông tư s 86/2006/TT- BTC ngày 18/9/2006 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý v n b sung có m c tiêu t ngân sách Trung ương cho ngân sách đ a phương; Căn c Ngh quy t kỳ h p th 7- HĐND t nh khoá XII v vi c ban hành các quy đ nh v tiêu chí, đ nh m c phân b chi đ u tư phát tri n b ng ngu n ngân sách nhà nư c giai đo n 2007- 2010; Theo đ ngh c a Giám đ c s K ho ch và Đ u tư t i T trình s 689/TTr- KHĐT ngày 10/12/2006, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này các nguyên t c, tiêu chí và đ nh m c phân b v n đ u tư phát tri n thu c ngân sách nhà nư c giai đo n 2007- 2010. Đi u 2. Các tiêu chí, đ nh m c phân b v n đ u tư phát tri n ngu n ngân sách nhà nư c quy đ nh t i Đi u 1 quy t đ nh này là cơ s đ xây d ng d toán chi đ u tư phát tri n t ngân sách nhà nư c c a các huy n, th trên đ a bàn t nh. Đi u 3. Trách nhi m c a các S , Ngành. - S K ho ch và Đ u tư ch trì, ph i h p v i S Tài chính cân đ i t ng m c v n đ u tư phát tri n b ng ngu n ngân sách nhà nư c đ th c hi n các tiêu chí, đ nh m c quy đ nh t i Quy t đ nh này. - S N i v ch u trách nhi m cung c p s li u v đơn v hành chính c a các huy n, th xã; s đơn v hành chính vùng cao, biên gi i g i s K ho ch và Đ u tư. - C c Th ng kê t nh ch u trách nhi m cung c p s li u v dân s , s ngư i dân t c thi u s c a các huy n, th xã g i s K ho ch và Đ u tư. - S Lao đ ng - Thương binh và xã h i ch u trách nhi m cung c p v t l h nghèo c a các huy n, th xã g i s K ho ch và Đ u tư. Đi u 4. Đ i v i ngu n v n đ u tư chương trình 135 giai đo n II, căn c các nguyên t c, tiêu chí phân b ngu n v n c a chương trình ban hành kèm theo quy t đ nh này và đ c đi m tình hình c th c a đ a phương, UBND các huy n xây d ng các nguyên t c, tiêu chí phân b chi đ u tư cho các b n trình HĐND cùng c p quy t đ nh. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 6. Giám đ c S K ho ch và Đ u tư ch u trách nhi m ch trì t ch c tri n khai th c hi n Quy t đ nh này. Giám đ c các S , Ngành, Ch t ch UBND các huy n, th xã; Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN
  2. Nơi nh n: CH T CH - VP Chính ph ; - B KH&ĐT, B Tài chính; - TT T nh u ; - TT HĐND, UBND t nh; - VP T nh u và các Ban c a Đ ng; - VP HĐND và các Ban c a HĐND; Hoàng Chí Th c - Như đi u 6; - Đăng công báo UBND t nh; - Lưu. VT, Chi n(02), TH 150b. CÁC NGUYÊN T C, TIÊU CHÍ VÀ Đ NH M C PHÂN B CHI Đ U TƯ PHÁT TRI N THU C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C GIAI ĐO N (2007- 2010) (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 78/2006/QĐ- UBND ngày 10 tháng 12 năm 2006 c a UBND t nh Sơn La) A. Đ I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG 1. Đ i tư ng: V n đ u tư phát tri n thu c ngân sách nhà nư c do t nh qu n lý, bao g m các ngu n v n sau: - V n cân đ i ngân sách đ a phương (v n b sung trong cân đ i theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c). - V n b sung có m c tiêu c a Chính ph . 2. Ph m vi áp d ng: Các s , ngành c a t nh và các huy n, th xã trên đ a bàn. B. N I DUNG XÂY D NG TIÊU CHÍ VÀ Đ NH M C PHÂN B CHI Đ U TƯ PHÁT TRI N B1. Nguyên t c xây d ng các tiêu chí và đ nh m c phân b chi đ u tư phát tri n - Th c hi n đúng quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. V n đ u tư thu c ngân sách nhà nư c ch b trí cho các d án k t c u h t ng kinh t - xã h i không có kh năng hoàn v n tr c ti p. - Các công trình, d án đư c phân b v n ph c v cho các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i đ ra; ph i n m trong quy ho ch đã đư c phê duy t, có đ các th t c đ u tư theo quy đ nh v qu n lý đ u tư và xây d ng. - B o đ m tương quan h p lý gi a vi c ph c v các m c tiêu phát tri n các trung tâm kinh t - chính tr c a c t nh, các vùng kinh t tr ng đi m v i vi c ưu tiên và h tr vùng cao, biên gi i, vùng đ ng bào dân t c và các vùng khó khăn khác đ góp ph n thu h p d n kho ng cách v trình đ phát tri n kinh t , thu nh p và m c s ng c a dân cư gi a các vùng trên đ a bàn t nh. - B trí v n t p trung, b o đ m hi u qu đ u tư. Ưu tiên b trí cho các d án tr ng đi m, các công trình s hoàn thành đưa vào s d ng trong năm, v n đ i ng cho các d án ODA; dành đ v n đ thanh toán các kho n n và hoàn tr ngân sách các kho n đã ng trư c. Các d án đư c b trí kh i công m i ph i th c s quan tr ng, c n thi t; trong đó ưu tiên cho các d án tr ng đi m phát tri n kinh t - xã h i. - B o đ m tính công khai, minh b ch, công b ng trong phân b v n đ u tư. B2. phân b chi đ u tư phát tri n trong cân đ i Trên cơ s m c v n b sung trong cân đ i Chính ph giao cho t nh và n đ nh trong th i kỳ 2007- 2010, không k các kho n chi các lĩnh v c đư c Chính ph giao rõ cơ c u và các kho n thanh toán n ; căn c tình hình th c t c a t nh nh ng năm qua, ph n v n còn l i s phân c p gi a ngân sách c p t nh và ngân sách các huy n, th theo l trình và t l sau: - Năm 2007: Ngân sách c p t nh 85%; ngân sách c p huy n 15%. - Năm 2008: Ngân sách c p t nh 80%; ngân sách c p huy n 20%. - Năm 2009: Ngân sách c p t nh 75%; ngân sách c p huy n 25%. - Năm 2010: Ngân sách c p t nh 70%; ngân sách c p huy n 30%. Như v y, ngân sách c p huy n s bao g m: ngu n thu s d ng đ t và ph n v n cân đ i ngân sách đư c phân c p theo t l ph n trăm (%) như trên. I. NGUYÊN T C PHÂN B NGÂN SÁCH C P T NH
  3. B trí cho các lĩnh v c sau: - Thanh toán n XDCB các công trình thu c ngân sách c p t nh. - Đ i ng các d án ODA do t nh qu n lý. - Tr n các kho n v n vay, các kho n ng trư c ngân sách. - B trí cho quy ho ch và chu n b đ u tư các công trình do t nh qu n lý - B trí các công trình chuy n ti p. - B trí kh i công m i các công trình th c s c n thi t, đã có đ y đ th t c đ u tư theo quy đ nh hi n hành. II. NGUYÊN T C PHÂN B NGÂN SÁCH C P HUY N Ph n v n ngân sách c p huy n đ đ u tư các công trình do huy n, th qu n lý theo các m c tiêu sau: - Quy ho ch và chu n b đ u tư các công trình do huy n qu n lý. - Đ i ng các d án ODA (n u có). - Tr n các kho n v n vay (n u có). - Thanh toán n kh i lư ng hoàn thành các công trình do huy n qu n lý. - B trí các công trình chuy n ti p và kh i công m i các công trình th c s c n thi t đã có đ y đ th t c theo quy đ nh. - Đ i v i các kho n đ u tư t ngu n thu s d ng đ t đư c th c hi n theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c: Ngân sách huy n, th s d ng toàn b kho n thu này đ đ u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i t i đ a phương và gi i phóng m t b ng. III. CÁC TIÊU CHÍ, Đ NH M C PHÂN B V N CHO TH I KỲ 2007- 2010 1. Các tiêu chí phân b v n Các tiêu chí phân b v n đư c xác đ nh theo các nhóm sau: - Tiêu chí v dân s , bao g m 2 tiêu chí: s dân các huy n, th xã và s ngư i dân t c thi u s . - Tiêu chí v trình đ phát tri n, bao g m 2 tiêu chí: t l h nghèo và s thu ngân sách trên đ a bàn (không bao g m s thu t đ t). - Tiêu chí v di n tích t nhiên c a các huy n, th xã. - Tiêu chí v đơn v hành chính, bao g m 3 tiêu chí: s đơn v hành chính c p xã, s xã vùng cao và s xã biên gi i c a các huy n, th . - Các tiêu chí b sung, bao g m 2 tiêu chí: các huy n, th xã vùng tr ng đi m kinh t - chính tr ; các trung tâm huy n m i. 2. Xác đ nh s đi m c a t ng tiêu chí c th 2.1. Tiêu chí dân s . 2.1.1. Đi m c a tiêu chí dân s : Các huy n, th có s dân dư i 50.000 ngư i đư c tính 5 đi m; t 50.000 ngư i tr lên, c 10.000 ngư i tăng thêm đư c c ng thêm 1 đi m. 2.1.2. Đi m tiêu chí s ngư i dân t c thi u s : C 10.000 ngư i dân t c thi u s đư c t nh 1 đi m. Dân s c a các huy n, th đ tính đi m đư c xác đ nh căn c vào s li u công b c a C c Th ng kê năm 2005 nhân v i t c đ tăng dân s bình quân c a c t nh. Huy n, th nào có t c đ tăng dân s cao hơn c t nh s ch đư c tính b ng m c tăng chung. 2.2. Tiêu chí v trình đ phát tri n. 2.2.1. Đi m c a tiêu chí t l h nghèo. Các huy n, th có t l h nghèo (theo chu n m i) dư i 10% không đư c tính đi m theo tiêu chí này. C 10% h đói nghèo đư c tính 1 đi m và c tăng thêm 01% đư c tính thêm 0,1 đi m. T l h nghèo đư c xác đ nh căn c s li u công b c a s Lao đ ng- Thương binh và xã h i năm 2006. 2.2.2. Đi m c a tiêu chí thu ngân sách trên đ a bàn (không bao g m s thu t đ t)
  4. a) Thu dư i 3 t đ ng đư c tính 1 đi m. b) Thu t 3 t đ ng đ n dư i 5 t đ ng , ngoài s đi m đư c hư ng ph n a, c 1 t tăng thêm đư c c ng thêm 0,2 đi m. c) Thu t 5 t đ ng đ n dư i 10 t đ ng, ngoài s đi m đư c hư ng ph n b, c 1 t tăng thêm đư c c ng thêm 0,3 đi m. d) Thu t 10 t đ ng đ n dư i 15 t đ ng, ngoài s đi m đư c hư ng ph n c, c 1 t tăng thêm đư c c ng thêm 0,4 đi m. e) Thu t 15 t đ ng đ n dư i 20 t đ ng, ngoài s đi m đư c hư ng ph n d, c 1 t tăng thêm đư c c ng thêm 0,5 đi m. g) Thu t 20 t đ ng đ n dư i 25 t đ ng, ngoài s đi m đư c hư ng ph n e, c 1 t tăng thêm đư c c ng thêm 0,6 đi m. h) Thu t 25 t đ ng tr lên, ngoài s đi m đư c hư ng ph n g, c 1 t tăng thêm đư c 0,7 đi m. Ví d : m t huy n có s thu ngân sách là 8,250 t đ ng s có s đi m là: 1 + (2 x 0,2) + (3,25 x 0,3) = 2,4 đi m Trong đó: 1 là s đi m c a m c thu dư i 1 t đ ng; (2 x 0,2) là s đi m c a m c thu t 3 t đ n dư i 5 t đ ng; (3,25 x 0,3) là đi m c a m c thu t 5 t đ n dư i 10 t đ ng. 2.3. Tiêu chí v di n tích t nhiên. Đi m c a tiêu chí di n tích t nhiên đư c tính như sau: a) Dư i 30.000 ha đư c tính 3 đi m. b) T 30.000 ha đ n dư i 100.000 ha, ngoài s đi m đư c hư ng ph n a, c 10.000 ha tăng thêm đư c c ng thêm 0,3 đi m. c) T 100.000 ha tr lên, ngoài s đi m đư c hư ng ph n b, c 10.000 ha tăng thêm đư c công thêm 0,2 đi m. 2.4. Tiêu chí đơn v hành chính c p xã. a) Đi m tiêu chí đơn v hành chính c p xã: C 01 xã, phư ng, th tr n đư c tính 0,4 đi m. b) Đi m tiêu chí đơn v hành chính c p xã vùng cao: Ngoài s đi m ph n a, c m i xã vùng cao đư c c ng thêm 0,2 đi m c) Đi m tiêu chí đơn v hành chính c p xã biên gi i: Ngoài s đi m ph n a, c m i xã biên gi i đư c c ng thêm 1 đi m. S đơn v hành chính c p xã căn c theo s li u c a s N i v và Ban dân t c t nh. d) Các tiêu chí đ c thù * Các huy n, th xã vùng tr ng đi m kinh t - chính tr : - Th xã Sơn La đư c c ng thêm 20 đi m. - Các huy n Mai Sơn, M c Châu m i huy n đư c c ng thêm 10 đi m. * Các trung tâm huy n m i (S p C p, Quỳnh Nhai, Mư ng La): m i huy n đư c c ng thêm 10 đi m. 3. Xác đ nh m c v n phân b cho các huy n, th 3.1. Căn c vào các tiêu chí trên đ tính ra s đi m c a t ng huy n, th và t ng s đi m c a 11 huy n, th làm căn c đ phân b v n đ u tư trong cân đ i, theo các công th c sau: 3.1.2. Đi m c a tiêu chí dân s : - G i t ng s đi m tiêu chí dân s chung c a huy n th i là Ai - G i s đi m c a t ng s dân huy n th i là Đi. - G i s đi m c a s dân t c thi u s huy n th i là Ki. Khi đó đi m c a tiêu chí dân s huy n th i là: Ai = Đi + Ki 3.1.2. Đi m c a tiêu chí trình đ phát tri n.
  5. - G i t ng s đi m tiêu chí trình đ phát tri n c a huy n th i là Bi - G i s đi m c a tiêu chí h nghèo huy n th i là Li. - G i s đi m c a tiêu chí thu n i đ a huy n th i là Mi. Khi đó đi m c a tiêu chí trình đ phát tri n huy n th i là: Bi = Li + Mi 3.1.3. Đi m c a tiêu chí di n tích t nhiên. G i s đi m tiêu chí di n tích t nhiên c a huy n th i là Ci 3.1.4. Đi m c a tiêu chí đơn v hành chính c p xã. - G i t ng s đi m tiêu chí đơn v hành chính c p xã c a huy n th i là Di - G i s đi m c a tiêu chí s đơn v hành chính c p xã huy n th i là Ni. - G i s đi m c a tiêu chí s đơn v hành chính c p xã vùng cao huy n th i là Oi. - G i s đi m c a tiêu chí s đơn v hành chính c p xã biên gi i huy n th i là Pi. Khi đó t ng s đi m c a tiêu chí đơn v hành chính c p xã huy n th i là: Di = Ni + Oi + Pi 3.1.5. Đi m c a tiêu chí b sung G i s đi m c a tiêu chí b sung huy n th i là Ei 3.1.6. T ng s đi m c a huy n th i là Gi. Khi đó, Gi = Ai + Bi + Ci + Di + Ei. 3.1.7. T ng s đi m c a 11 huy n, th là Đ. 11 Khi đó, Đ = ∑ Gi i=1 3.2. Xác đ nh m c v n b sung trong cân đ i c a t ng huy n, th 3.2.1. S v n đ nh m c cho 1 đi m phân b đư c tính theo công th c: - G i K là t ng s v n b sung trong cân đ i phân c p cho các huy n, th (không bao g m ngu n đ u tư t thu chuy n quy n s d ng đ t) - G i L là s v n đ nh m c cho 1 đi m phân b v n đ u tư. K Khi đó, L = Đ 3.2.2. T ng s v n trong cân đ i c a t ng huy n th đư c tính theo công th c: G i Xi là s v n trong cân đ i phân b cho huy n th i. Khi đó: Xi = Gi * L Sau khi tính toán m c v n phân b cho các huy n, th , s có s đi u ch nh, b o đ m không chênh l ch quá l n gi a các huy n, th . B3. phân b chi đ u tư b sung có m c tiêu c a chính ph Th i kỳ 2007- 2010 t nh Sơn La đư c h tr t ngân sách Trung ương đ u tư theo các m c tiêu sau: 1. Các chương trình m c tiêu qu c gia (CTMTQG): g m 10 chương trình: - Chương trình CTMTQG gi m nghèo (do s Lao đ ng- Thương binh và xã h i qu n lý). - Chương trình CTMTQG v vi c làm (do s Lao đ ng- Thương binh và xã h i qu n lý). - Chương trình dân s - k ho ch hoá gia đình (do UB dân s - gia đình và tr em qu n lý). - CTMTQG phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS (do s Y t qu n lý). - CTMTQG v sinh an toàn th c ph m (do s Y t qu n lý).
  6. - CTMTQG nư c s ch- v sinh môi trư ng nông thôn (do s Nông nghi p và phát tri n nông thôn qu n lý). - CTMTQG v văn hoá (do s Văn hoá- thông tin qu n lý). - CTMTQG giáo d c và đào t o (do s Giáo d c- Đào t o qu n lý). - CTMTQG phòng ch ng t i ph m (do Công an t nh qu n lý). - CTMTQG phòng ch ng ma tuý (do Công an t nh qu n lý). 2. Đ u tư theo Ngh quy t 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 c a B Chính tr . 3. D án tr ng m i 5 tri u ha r ng (d án 661). 4. Chương trình 135 (giai đo n II). 5. Các ngu n b sung có m c tiêu khác: - H tr đ ng bào dân t c thi u s nghèo theo Quy t đ nh 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 c a Th tư ng Chính ph . - H tr đ u tư cơ s h t ng du l ch. - H tr đ u tư h t ng phát tri n gi ng thu s n, gi ng cây tr ng v t nuôi và gi ng cây lâm nghi p. - H tr đ u tư k t c u h t ng khu công nghi p. - H tr k t c u h t ng thương m i (bao g m h tr đ u tư h t ng khu kinh t c a kh u và h tr đ u tư h t ng ch ). - H tr đ u tư xây d ng tr s UBND c p xã. - H tr đ u tư các b nh vi n tuy n t nh, huy n - H tr đ u tư ph sóng phát thanh truy n hình - Chương trình qu n lý b o v biên gi i đ t li n - H tr v n đ i ng các d án ODA. - H tr đ u tư xây d ng huy n m i tách S p C p. - Chương trình b trí dân cư theo QĐ 193/QĐ-TTg - H tr các đ án tin h c. - V n h tr theo các m c tiêu c th khác. 6. Đ u tư b ng ngu n v n vay nư c ngoài (ODA). Căn c các m c tiêu đư c h tr và các chương trình, d án đư c duy t, trong t ng s các ngu n v n h tr theo m c tiêu c a Chính ph , phân c p cho các huy n, th xã qu n lý các ngu n v n sau: 1. Ngu n v n h tr đ ng bào dân t c thi u s nghèo theo Quy t đ nh 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 c a Th tư ng Chính ph . 2. Ngu n v n chương trình 135 giai đo n II. 3. Ngu n v n chương trình b trí dân cư theo QĐ 193/QĐ-TTg 4. H tr đ u tư xây d ng huy n m i tách S p C p. Còn l i các ngu n h tr theo m c tiêu khác, do t nh qu n lý, phân b theo đúng các m c tiêu đư c h tr và các chương trình d án đư c duy t cho các s , ngành. C th như sau: I. CÁC NGU N V N PHÂN C P CHO CÁC HUY N, TH 1. Ngu n v n h tr đ ng bào dân t c thi u s nghèo theo Quy t đ nh 134/2004/QĐ- TTg ngày 20/7/2004 c a Th tư ng Chính ph Căn c Quy t đ nh 134/2004/QĐ-TTg c a Chính ph , căn c đ án th c hi n đã đư c phê duy t và báo cáo Chính ph , các B Ngành Trung ương, căn c m c v n đư c h tr hàng năm đ phân b cho các huy n, th xã theo đúng đ i tư ng, đ nh m c và đ án đư c duy t.
  7. 2. Chương trình 135 giai đo n II Chương trình 135 giai đo n II có 4 d án thành ph n là: - D án h tr s n xu t. - D án xây d ng cơ s h t ng. - D án đào t o, b i dư ng nâng cao năng l c cán b . - H tr các d ch v xã h i, c i thi n nâng cao đ i s ng nhân dân. Căn c Thông tư s 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 08/8/2006 và và Thông tư s 86/2006/TT-BTC; ngu n v n chương trình 135 giai đo n II s phân c p cho các huy n, th qu n lý. Vi c phân b ngu n v n này cho các huy n d a trên b tiêu chí áp d ng v i các xã nh m ưu tiên các xã khó khăn hơn, không phân b bình quân. C th như sau: 2.1.Các tiêu chí phân b ngu n v n chương trình 135 giai đo n II: - Tiêu chí v dân s , bao g m 2 tiêu chí: s dân trong xã và xã có m t s dân t c thi u s đ c bi t khó khăn như: Dao, Sinh Mun, La Ha, Kháng, Khơ Mú... - Tiêu chí v t l h nghèo. - Tiêu chí v di n tích t nhiên. - Tiêu chí v s b n trong xã. - Tiêu chí v xã biên gi i. - Tiêu chí đ c thù, bao g m: xã là trung tâm c m xã và các xã đư c đ u tư ít hơn trong giai đo n I. 2.2. Xác đ nh s đi m c a t ng tiêu chí. 2.2.1. Tiêu chí dân s : a) Đi m c a tiêu chí s dân trong xã: c 1.000 dân đư c 1 đi m và c tăng thêm 100 ngư i đư c c ng 0,1 đi m. b) Đi m c a tiêu chí dân t c thi u s : các xã có dân là ngư i dân t c thi u s đ c bi t khó khăn như Dao, Sinh Mun, Kháng, La Ha, Khơ Mú đư c c ng 1 đi m. 2.2.2. Tiêu chí t l h nghèo theo chu n m i. C 10% h đói nghèo đư c tính 1 đi m và c tăng thêm 01% đư c tính thêm 0,1 đi m. 2.2.3. Tiêu chí v di n tích t nhiên. a) Dư i 5.000 ha đư c tính 3 đi m. b) T 5.000 ha đ n dư i 20.000 ha, ngoài s đi m đư c hư ng ph n a, c 1.000 ha tăng thêm đư c c ng thêm 0,2 đi m. c) T 20.000 ha tr lên, ngoài s đi m đư c hư ng ph n b, c 1.000 ha tăng thêm đư c c ng thêm 0,1 đi m. 2.2.4. Tiêu chí v s b n trong xã. C m i b n đư c tính 0,1 đi m. 2.2.5. Tiêu chí v xã biên gi i. M i xã biên gi i đư c c ng thêm 1 đi m. 2.2.6. Các tiêu chí đ c thù: a) Xã là trung tâm c m xã đư c c ng 1 đi m. b) Xã có m c đ u tư dư i 1 t đ ng trong giai đo n 1 (chương trình 135) đư c c ng thêm 1 đi m. Các s li u đ tính toán s đi m d a trên b s li u đư c các ngành ch c năng công b năm 2005. 2.3. Xác đ nh m c v n đ u tư cho t ng xã. Phương pháp tính đi m và m c v n phân b cho t ng xã tương t như phương pháp tính đ i v i ngu n v n cân đ i ngân sách đ a phương.
  8. Sau khi tính toán, phân b v n đ u tư cho các xã, s đi u ch nh nh ng b t h p lý, b o đ m không có s chênh l ch quá gi a các xã, đ nh m c đ u tư m i xã không th p hơn giai đo n 1. 2.4. Sau khi tính toán m c v n phân b theo các tiêu chí trên, HĐND t nh quy t đ nh phân b ngu n v n cho các huy n theo t ng m c và cơ c u. Đ i v i các huy n, vi c th c hi n theo các nguyên t c sau: - Các huy n áp d ng b tiêu chí phân b v n đ i v i các b n trong xã (tương t tiêu chí phân b v n đ i v i các xã) đ ưu tiên cho các b n khó khăn hơn. - Xây d ng k ho ch th c hi n chương trình, trong đó phân kỳ thành 2 giai đo n: giai đo n 2007- 2008 và 2009- 2010. - Trên cơ s t ng m c v n đư c t nh giao và cơ s phân b v n đ i v i các b n như trên, các huy n t p trung đ u tư cho các b n đ c bi t khó khăn nh t trong th i kỳ 2007- 2008. 3. Ngu n v n chương trình b trí dân cư theo QĐ 193/QĐ-TTg Ngày 24/8/2004, Th tư ng Chính ph đã ban hành Quy t đ nh s 193/2006/QĐ-TTg v vi c phê duy t chương trình b trí dân cư các vùng: thiên tai, đ c bi t khó khăn, biên gi i, h i đ o, di d ch cư t do, xung y u và r t xung y u c a r ng phòng h , khu b o v nghiêm ng t c a r ng đ c d ng giai đo n 2006- 2010 và đ nh hư ng đ n năm 2015. Theo ch đ o c a B K ho ch và Đ u tư, t nh đã l p k ho ch chương trình báo cáo B . Căn c k ho ch đã báo cáo B , căn c m c v n đư c Chính ph giao đ phân b ngu n v n này cho các huy n qu n lý. 4. H tr đ u tư xây d ng huy n m i tách S p C p. Phân c p cho UBND huy n S p C p qu n lý. II. CÁC NGU N V N THU C NGÂN SÁCH C P T NH, PHÂN B THEO CÁC M C TIÊU CHO CÁC NGÀNH 1. Các chương trình m c tiêu qu c gia Căn c Quy t đ nh 210/2006/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph , hi n nay các B qu n lý chương trình đang xây d ng n i dung chương trình báo cáo Th tư ng Chính ph đ trình Qu c h i phê duy t. Trư c m t, năm 2007 ti p t c th c hi n như năm 2006. Do đó, ngu n v n các CTMTQG s không phân c p cho các huy n mà s phân b cho các ngành qu n lý theo đúng các m c tiêu, đúng m c v n đư c h tr . 2. V n đ u tư theo Ngh quy t 37 c a B Chính tr V n b sung có m c tiêu theo Ngh quy t 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 c a B Chính tr s đ u tư vào các lĩnh v c tr ng đi m có ý nghĩa đòn b y phát tri n kinh t - xã h i. Do đó ngu n v n này không phân c p cho các huy n th , thu c ngân sách c p t nh đ b trí đ u tư các công trình tr ng đi m chuy n ti p trong các lĩnh v c sau: Giao thông, thu l i, y t , qu n lý nhà nư c... 3. Ngu n v n d án 5 tri u ha r ng Căn c Quy t đ nh s 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý r ng; căn c Thông tư s 86/2006/TT- BTC ngày 18/9/2006 c a B Tài chính. Căn c quy ho ch, k ho ch và các d án đư c duy t v tr ng r ng phòng h , r ng kinh t , khoanh nuôi tái sinh, b o v r ng; t nh quy t đ nh phân b ngu n v n này đ n các ch đ u tư, các d án thành ph n. 4. Các ngu n h tr khác 4.1. H tr đ u tư cơ s h t ng du l ch. Căn c Quy t đ nh 210/2006/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph , các d án đư c h tr ph i n m trong quy ho ch phát tri n du l ch đã đư c phê duy t và hoàn thành đ y đ các th t c đ u tư XDCB theo quy đ nh hi n hành. Căn c các d án du l ch đã đư c duy t và báo cáo Chính ph , B K ho ch và Đ u tư, B Thương m i; t nh quy t đ nh phân b ngu n v n này cho các d án. 4.2. H tr đ u tư h t ng phát tri n gi ng thu s n, gi ng cây tr ng v t nuôi và gi ng cây lâm nghi p. Ngu n v n này phân b tr c ti p cho d án Trung tâm gi ng thu s n khu v c Tây B c đang đ u tư chuy n ti p t năm 2004 (theo Quy t đ nh s 112/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004 c a Th tư ng Chính ph ) và m t s d án khác s n xu t gi ng cây tr ng, v t nuôi, gi ng cây lâm nghi p ph c v s n xu t nông- lâm nghi p c a t nh.
  9. 4.3. H tr đ u tư k t c u h t ng khu công nghi p. Ngu n v n này cho các d án đ n bù gi i phóng m t b ng và x lý nư c th i t p trung khu công nghi p Mai Sơn. 4.4. H tr k t c u h t ng thương m i (bao g m h tr đ u tư h t ng khu kinh t c a kh u và h tr đ u tư h t ng ch ). a) Đ i v i h tr đ u tư h t ng khu kinh t c a kh u: T p trung đ u tư c a kh u L nh Bánh, c a kh u Chi ng Khương (ch c a kh u) và x lý ph n còn l i c a d án c p nư c c a kh u Lóng S p- M c Châu. b) Đ i v i h tr đ u tư h t ng ch . Theo k ho ch hàng năm s phân b cho các d án ch đã đư c phê duy t và báo cáo B K ho ch, B Thương m i. 4.5. H tr đ u tư xây d ng tr s UBND c p xã. Hi n nay chương trình đ u tư xây d ng tr s c p xã theo tinh th n Công văn s 3439/VPCP-CCHC ngày 28/6/2006 c a Văn phòng Chính ph chưa đư c Chính ph phê duy t, ngu n v n h tr xây d ng tr s c p xã năm 2007 r t h n ch do đó trư c h t s t p trung cho các công trình chuy n ti p t năm 2006 và h tr đ u tư tr s 4 đ n 5 xã khó khăn nh t trên đ a bàn t nh. Sau khi chương trình đư c Chính ph phê duy t, căn c s xã đư c h tr đ u tư, s phân c p ngu n v n này cho các huy n. 4.5. H tr đ u tư các b nh vi n tuy n t nh, huy n. Căn c Quy t đ nh s 225/2005/QĐ-TTg ngày 15/9/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Đ án nâng c p b nh vi n huy n và b nh vi n đa khoa khu v c giai đo n (2005- 2008). Đ đ m b o th c hi n t t đ án, hoàn thành nâng c p các b nh vi n tuy n huy n và tuy n t nh, ngu n v n nay không phân c p cho các huy n, mà s phân b tr c ti p cho các d án đang chuy n ti p t các năm trư c. 4.6. H tr kinh phí trang thi t b phát sóng truy n thanh- truy n hình. Ngu n v n này phân b cho các d án do đài Phát thanh- Truy n hình qu n lý. 4.7. Chương trình qu n lý b o v biên gi i đ t li n. Theo tinh th n Công văn s 51/BKH-QPAN ngày 24 tháng 3 năm 2006 c a B K ho ch và Đ u tư v vi c xây d ng "Chương trình qu n lý, b o v biên gi i, đ t li n", UBND t nh đã xây d ng "Chương trình và k ho ch tri n khai th c hi n đ u tư h th ng qu n lý, b o v biên gi i giai đo n 2007- 2010" báo cáo Chính ph , B K ho ch và các B liên quan t i Văn b n s 117/BC-UBND ngày 14/7/2006. Hi n nay Chính ph chưa phê duy t chương trình này. Trư c m t, năm 2007 ch là h tr đ u tư các tuy n giao thông qu n lý biên gi i chuy n ti p t năm 2006. Sau khi chương trình đư c Chính ph phê duy t, căn c vào các chương trình d án đư c duy t, t nh s phân b ngu n v n này cho các ngành (BCH b đ i Biên phòng, BCHQS t nh) và các huy n biên gi i qu n lý. 4.8. H tr v n đ i ng các d án ODA. Phân b tr c ti p cho các d án ODA thu c di n c p phát qua ngân sách do t nh qu n lý. 4.9. H tr đ án tin h c hoá các Ban c a Đ ng. Phân b đúng m c tiêu đư c h tr 4.10. V n h tr theo các m c tiêu c th khác. Phân b theo đúng hư ng d n c a B K ho ch. 5. Đ u tư b ng ngu n v n vay nư c ngoài. Phân b theo đúng d án đư c duy t.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản