intTypePromotion=1

Quyết định số 781/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
70
lượt xem
2
download

Quyết định số 781/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 781/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo chỉnh trang di tích lịch sử văn hóa thành cổ Sơn Tây, Hà Nội – phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 781/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 781/Q -UBND Hà N i, ngày 16 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T NHI M V CHU N BN U TƯ D ÁN C I T O CH NH TRANG DI TÍCH LNCH S VĂN HÓA THÀNH C SƠN TÂY, HÀ N I – PH C V K NI M 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng năm 2003; Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Lu t u th u năm 2005; Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/05/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Quy t nh s 214/2006/Q -UBND ngày 06/12/2006 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành qui nh v qu n lý các d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c c a UBND Thành ph Hà N i; Căn c K ho ch s 37/KH-UBND ngày 07/04/2008 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c tri n khai th c hi n chương trình ch nh trang, nâng c p và tăng cư ng tr t t ô th ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i; Căn c Quy t nh s 1433/Q -UBND ngày 17/10/2008 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c phê duy t danh m c chu n b u tư các D án ch nh trang, nâng c p và tăng cư ng tr t t ô th ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i theo K ho ch 37/KH-UBND ( t 1/2008); Theo ngh c a UBND Thành ph Sơn Tây t i T trình s 125/TTr-UBND ngày 09/12/2008 v vi c xin phê duy t nhi m v chu n b u tư D án c i t o ch nh trang di tích l ch s văn hóa Thành c Sơn Tây, Hà N i – Ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i; Xét ngh c a S K ho ch và u tư t i T trình s 120/TTr-KH& T ngày 21/01/2009, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t nhi m v chuNn b u tư D án c i t o ch nh trang di tích l ch s văn hóa Thành c Sơn Tây, Hà N i – Ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i theo các n i dung ch y u sau: 1. Tên d án: D án c i t o ch nh trang di tích l ch s văn hóa Thành c Sơn Tây, Hà N i.
  2. 2. a i m xây d ng: Thành ph Sơn Tây, Hà N i 3. Qui mô u tư (D ki n): B o t n t i a các thành ph n nguyên g c c a di tích, ph c h i các thành ph n b m t ho c bi n d ng d a trên các tư li u m b o chính xác, tin c y v m t khoa h c; k t h p công tác b o t n v i công tác tôn t o di tích nh m nâng cao giá tr thNm m , tính bi u c m cho di tích: B o t n tôn t o tư ng thành: Ch nh trang các o n thành á ong; xây chèn các o n thành b m t; xây m i h th ng rãnh thu nư c; Ph c h i c ng ông: Xây d ng m i t i v trí n n cũ c a c ng ã ư c ào kh o c . 4. Ch u tư: UBND Thành ph Sơn Tây 5. N i dung công tác chuNn b u tư: i u tra thu th p s li u; o c t l 1/500; Kh o sát hi n tr ng khu v c Thành c Sơn Tây; ánh giá t ng h p các y u t m b o tính kh thi c a vi c b o t n các thành ph n ki n trúc nguyên g c; Th a thu n v i các ơn v qu n lý chuyên ngành có ư c các thông s k thu t, m thu t và b o t n di tích l ch s ; L p báo cáo kinh t k thu t; thNm nh phê duy t báo cáo kinh t k thu t. 6. Kinh phí chuNn b u tư (T m tính): 100 tri u ng (M t trăm tri u ng ch n). Kinh phí chuNn b u tư trên là t m tính và s ư c chuNn xác sau khi d toán kinh phí chuNn b u tư c a d án ư c c p có thNm quy n thNm nh và phê duy t. 7. Ngu n v n: Ngân sách Thành ph c p 8. Th i gian hoàn thành chuNn b u tư: Quí I/2009 i u 2. Trách nhi m c a UBND Thành ph Sơn tây: Kh o sát hi n tr ng khu v c Thành c Sơn Tây, ánh giá t ng h p các y u t m b o tính kh thi c a vi c b o t n các thành ph n ki n trúc nguyên g c trư c khi l p và trình phê duy t d án nh m tránh lãng phí, ti t ki m kinh phí; ph i h p ch t ch và ti n hành th a thu n các s li u v k thu t, m thu t và công tác b o t n di tích l ch s v i các S , Ngành qu n lý chuyên ngành c a Thành ph trong tri n khai th c hi n. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Qui ho ch-Ki n trúc, Thông tin & Truy n thông, Văn hóa - Th thao – Du l ch, Công thương, Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i; Giám c Công an Thành ph Hà N i; Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Ch t ch UBND TP ( b/c); - /c Nguy n Văn Khôi – PCT UBND TP; - /c CVP Nguy n Th nh Thành; - /c PVP ình H ng; - VPUB: GT, TH;
  3. - Lưu: VT, KH T (14 b n) Ngô Th Thanh H ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản