Quyết định số 782/2003/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 782/2003/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 782/2003/QĐ-BTNMT về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 782/2003/QĐ-BTNMT

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 782/2003/Q -BTNMT Hà N i, ngày 23 tháng 6 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG S 782/2003/Q - BTNMT NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH I U L T CH C VÀ HO T NG C A QU B O V MÔI TRƯ NG VI T NAM B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 27 tháng 12 năm 1993; Căn c Ngh nh s 175/CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t B o v môi trư ng; Căn c Ngh nh s 91/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Quy t nh s 82/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 6 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p, t ch c và ho t ng c a Qu b o v môi trư ng Vi t Nam; Theo ngh c a Ch t ch H i ng Qu n lý Qu b o v môi trư ng Vi t Nam, C c trư ng C c B o v môi trư ng, V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l T ch c và ho t ng c a Qu b o v môi trư ng Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Quy t nh này thay th Quy t nh s 53/2002/Q -BKHCNMT ngày 16/7/2002 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng v vi c ban hành i u l T ch c và ho t ng c a Qu b o v môi trư ng Vi t Nam. i u 3. C c trư ng C c B o v môi trư ng, V trư ng V t ch c cán b , Ch t ch H i ng Qu n lý Qu b o v môi trư ng Vi t Nam, Giám c Qu b o v môi trư ng Vi t Nam và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Mai Ái Tr c
 2. ( ã ký) I UL T CH C VÀ HO T NG C A QU B O V MÔI TRƯ NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 782/2003/Q -BTNMT ngày 23/6/2003 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng). Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. a v pháp lý c a Qu b o v môi trư ng Vi t Nam 1. Qu b o v môi trư ng Vi t Nam là t ch c tài chính nhà nư c th c hi n ch c năng tài tr tài chính trong lĩnh v c b o v môi trư ng, ư c thành l p, t ch c và ho t ng theo Quy t nh s 82/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 6 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph và ch u s qu n lý c a B Tài nguyên và Môi trư ng theo Ngh nh s 91/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph . 2. Qu b o v môi trư ng Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có v n i u l , có b ng cân i k toán riêng, có con d u, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và các ngân hàng trong nư c và ngoài nư c. 3. Qu b o v môi trư ng Vi t Nam có tên giao d ch ti ng Anh là Vietnam Environment Protection Fund, vi t t t là VEPF. i u 2. M c ích ho t ng Ho t ng c a Qu b o v môi trư ng Vi t Nam nh m m c ích h tr tài chính cho các chương trình, d án, các ho t ng, nhi m v b o v môi trư ng trên ph m vi c nư c. Ho t ng c a Qu không vì m c ích l i nhu n. Qu có nghĩa v b o m hoàn v n i u l , qu n lý và s d ng v n theo quy nh c a i u l này và các quy nh c a pháp lu t hi n hành. Qu t bù p chi phí qu n lý. i u 3. Tr s chính và Văn phòng i di n Tr s c a Qu B o v môi trư ng Vi t Nam t t i Hà N i; Văn phòng i di n c a Qu t t i m t s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Văn phòng giao d ch c a Qu t nư c ngoài theo quy nh c a Chính ph . Chương 2: NHI M V VÀ QUY N H N C A QU B O V MÔI TRƯ NG VI T NAM i u 4. Nhi m v c a Qu b o v môi trư ng Vi t Nam
 3. Qu B o v môi trư ng Vi t Nam có các nhi m v sau ây: 1. Huy ng các ngu n tài chính trong nư c và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t t o ngu n v n u tư b o v môi trư ng; 2. H tr tài chính cho t ch c, cá nhân có các chương trình, d án ho t ng phòng, ch ng, kh c ph c ô nhi m, suy thoái và s c môi trư ng mang tính qu c gia, liên ngành, liên vùng ho c gi i quy t các v n môi trư ng c c b nhưng ph m vi nh hư ng l n; 3. Ti p nh n và qu n lý ngu n v n y thác t các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c h tr tài chính cho các chương trình, d án, ho t ng và nhi m v b o v môi trư ng; 4. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng liên quan t ch c thNm nh và xét ch n các chương trình, d án, ho t ng và nhi m v b o v môi trư ng ư c ngh tài tr ho c h tr tài chính c a Qu theo úng quy nh c a pháp lu t; 5. S d ng v n nhàn r i không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c mua trái phi u Ch nh ph theo quy nh c a pháp lu t trên cơ s có s ng thu n c a t ch c, cá nhân cung c p v n; 6. Qu n lý v n và tài s n Qu theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Quy n h n c a Qu b o v môi trư ng Vi t Nam Qu B o v môi trư ng Vi t Nam có các quy n h n sau ây: 1. T ch c cơ quan i u hành và các ơn v nghi p v ho t ng phù h p v i các m c tiêu, nhi m v và các quy nh c a i u l này; 2. Ki m tra nh kỳ và t xu t các t ch c, cá nhân s d ng v n h tr tài chính c a Qu trong vi c tri n khai các chương trình d án, ho t ng và nhi m v b o v môi trư ng; 3. M i chuyên gia c a các B , ngành và t ch c có liên quan tham gia H i ng tư v n chuyên ngành, thNm nh các chương trình, d án, ho t ng và nhi m v b o v môi trư ng ư c ngh h tr tài chính c a Qu và ph c v cho các ho t ng liên quan khác c a Qu ; 4. ình ch tài tr ho c h tr lãi su t vay, rút v n vay; kh i ki n theo quy nh c a pháp lu t i v i t ch c, cá nhân vi ph m cam k t v i Qu ho c vi ph m các quy nh c a nhà nư c có liên quan n ho t ng c a Qu . 5. T ch i yêu c u c a t ch c, cá nhân v cung c p thông tin và các ngu n l c khác c a Qu n u yêu c u ó trái v i quy nh c a pháp lu t và i u l này; 6. Quan h tr c ti p v i các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c v n ng, thu hút và ti p nh n tài tr i v i Qu ho c th c hi n huy ng v n cho các d án,
 4. các ho t ng và nhi m v b o v môi trư ng theo k ho ch ho t ng ư c giao c a Qu ; 7. Quy t nh c cán b và nhân viên c a Qu ra nư c ngoài công tác, h c t p, nghiên c u, tham kh o, kh o sát theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: NGU N V N VÀ HO T NG C A QU B O V MÔI TRƯ NG VI T NAM i u 6. V n i u l V n i u l c a Qu B o v môi trư ng Vi t Nam là 200 t ng do ngân sách nhà nư c c p trong th i h n 2 năm k t ngày có quy t nh thành l p Qu . Vi c thay i v n i u l c a Qu do Th tư ng Chính ph quy t nh theo ngh c a B Tài nguyên và Môi trư ng, B Tài chính và B K ho ch và u tư. i u 7. V n huy ng t các ngu n khác V n ho t ng t các ngu n khác c a Qu B o v môi trư ng Vi t Nam g m: 1. Ti n n bù thi t h i v môi trư ng (kho n thu vào ngân sách nhà nư c) c a t ch c, cá nhân có ho t ng gây t n h i n môi trư ng theo quy nh t i i u 7 và i u 53 c a Lu t B o v Môi trư ng; 2. Trích 50% ti n thu phí b o v môi trư ng; 3. Trích 10% kinh phí t ngu n ngân sách nhà nư c c p cho ho t ng qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng hàng năm; 4. Ti n óng góp t nguy n, vi n tr và tài tr cho Qu c a các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c; 5. V n nh n y thác t các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c h tr cho ho t ng b o v môi trư ng; 6. Các kho n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. Ho t ng c a Qu B o v môi trư ng Vi t Nam Ho t ng c a Qu B o v môi trư ng Vi t Nam g m: 1. Huy ng các ngu n tài chính; 2. Cho vay v i lãi su t ưu ãi; 3. H tr lãi su t vay; 4. Tài tr và ng tài tr ;
 5. 5. Nh n y thác và y thác; 6. Mua trái phi u Chính ph . i u 9. i tư ng ư c h tr tài chính c a Qu i tư ng ư c h tr tài chính c a Qu t Qu B o v môi trư ng Vi t Nam là t ch c, cá nhân có các chương trình, d án, ho t ng và nhi m v b o v môi trư ng mang tính qu c gia, liên ngành, liên vùng, ho c gi i quy t các v n môi trư ng c c b nhưng ph m vi nh hư ng l n thu c các lĩnh v c phòng ch ng, kh c ph c ô nhi m, suy thoái và s c môi trư ng. H i ng qu n lý Qu B o v môi trư ng Vi t Nam (dư i ây g i là H i ng qu n lý) quy t nh danh m c i tư ng, danh m c ưu tiên h tr tài chính trong t ng th i kỳ. i tư ng ư c h tr tài chính ph i áp ng các quy nh cho t ng phương th c h tr quy nh t i i u l này. i u 10. Cho vay v i lãi su t ưu ãi 1. i tư ng vay v n v i lãi su t ưu ãi là các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t có nhu c u và ngh vay v n th c hi n ho t ng b o v môi trư ng phù h p v i quy nh t i i u 9 i u l này. Hàng năm, căn c vào kh năng ngu n v n c a Qu dùng cho ho t ng cho vay, H i ng qu n lý quy t nh danh m c ưu tiên vay v n i v i t ng nhóm i tư ng và chương trình, d án. 2. Qu cho vay theo nguyên t c có hoàn tr . Các i tư ng vay v n ph i có kh năng tài chính hoàn tr y và úng h n v n vay. 3. i u ki n, th t c, h sơ vay v n, vi c giám sát quá trình vay v n, tr n , ra h n n , chuy n n quá h n th c hi n theo quy nh c a quy ch ho t ng c a Qu do H i ng qu n lý ban hành. 4. M c v n cho vay và thNm quy n quy t nh m c cho vay: a) M c v n cho vay c a Qu không vư t quá 70% t ng chi phí c a chương trình, d án u tư b o v môi trư ng. b) H i ng qu n lý quy nh m c v n cho vay i v i t ng nhóm i tư ng vay và thNm quy n quy t nh cho vay c a Giám c Qu trong t ng th i kỳ. H i ng qu n lý quy t nh cho vay i v i các kho n vay có giá tr trên m c quy t nh c a Giám c Qu . 5. Th i h n cho vay ư c xác nh phù h p v i kh năng ngu n v n c a Qu , i u ki n c th c a chương trình, d án vay v n và kh năng tr n c a ngư i vay, nhưng không quá 5 năm. Trư ng h p c bi t do H i ng qu n lý quy t nh, nhưng không quá 7 năm.
 6. 6. Lãi su t cho vay c a Qu là lãi su t ưu ãi v i lãi su t t i a không vư t quá 50% m c lãi su t cho vay thông thư ng bình quân c a các t ch c tín d ng. H i ng qu n lý quy t nh m c lãi su t cho vay c th trong t ng th i kỳ và cho t ng nhóm i tư ng. 7. B o m ti n vay: a) Qu cho vay trên cơ s có tài s n b o m b ng các hình th c c m c , th ch p, b o lãnh c a bên th ba ho c dùng tài s n hình thành t v n vay b o m. Trình t , th t c b o m ti n vay, x lý tài s n b o m th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v b o m ti n vay. b) Trư ng h p c bi t, vi c cho vay không có b o m b ng tài s n i v i t ng chương trình, d án do H i ng qu n lý xem xét, quy t nh. 8. Trích l p d phòng r i ro i v i ho t ng cho vay: a. Qu b o v môi trư ng Vi t Nam ư c trích l p d phòng r i ro hàng năm ư c tính trên ph n trăm t ng s dư n cho vay c a Qu x lý bù p các r i ro trong cho vay. Vi c trích l p d phòng r i ro ư c h ch toán vào chi phí ho t ng nghi p v c a Qu . b. H i ng qu n lý quy t nh t l trích l p d phòng r i ro t chênh l ch thu chi c a Qu trong t ng th i kỳ. 9. X lý r i ro và thNm quy n x lý r i ro. Kho n d phòng r i ro ư c s d ng bù p cho các kho n cho vay không có kh năng thu h i do i tư ng vay v n c a Qu g p ph i nh ng r i ro khách quan, b t kh kháng nên không hoàn tr ư c m t ph n ho c toàn b v n vay. H i ng Qu n lý quy t nh gia h n n trên cơ s ngh c a Giám c Qu . Th i h n gia h n n t i a b ng 1/3 th i h n tr n ghi trong h p ng tín d ng. Vi c khoanh n do B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy t nh trên cơ s ngh c a H i ng Qu n lý. Vi c xoá n do B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng và B trư ng B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh trên cơ s ngh c a H i ng Qu n lý. i u 11. H tr lãi su t vay v n. 1. i tư ng ư c h tr lãi su t vay v n là các t ch c, cá nhân có d án thu c i tư ng quy nh t i i u 9 c a i u l này. 2. i u ki n d án u tư b o v môi trư ng ư c h tr lãi su t vay v n là các d án vay v n c a các t ch c tín d ng khác, ã hoàn thành, ưa vào s d ng và hoàn tr ư c v n vay cho các t ch c tín d ng. Vi c c p kinh phí h tr lãi su t vay v n ư c ti n hành m t năm m t l n trên cơ s s n g c và lãi d án ã tr cho t ch c tín d ng mà không vay v n t i Qu b o v môi trư ng Vi t Nam.
 7. 3. H i ng Qu n lý quy t nh danh m c các d án, t ng m c h tr và m c h tr lãi su t vay hàng năm. 4. M c h tr lãi su t vay t i a không quá 50% lãi su t vay theo h p ng tín d ng ã ký v i các t ch c tín d ng. M c h tr c th cho t ng d án do H i ng Qu n lý quy t nh. T ng s kinh phí h tr lãi su t vay v n c a Qu trong năm không vư t quá 20% v n b sung. i u 12. Tài tr và ng tài tr . 1. Qu b o v môi trư ng Vi t Nam tài tr cho t ch c, cá nhân có các chương trình, d án, ho t ng b o v môi trư ng sau: a. Tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c v môi trư ng; ph c p ki n th c b o v môi trư ng cho c ng ng và khen thư ng; b. Các d án x lý ch t th i, c i t o môi trư ng; c. Xây d ng th nghi m ph bi n và nhân r ng các mô hình c ng ng tham gia b o v môi trư ng; d. Thi t k các chương trình, d án nh m v n ng s tài tr c a các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c cho b o v môi trư ng; . ào t o, chuy n giao công ngh thân thi n v i môi trư ng, s n xu t s ch hơn, các gi i pháp phòng tránh, h n ch và kh c ph c s c môi trư ng. 2. Qu ư c h p tác v i t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c ng tài tr tài chính cho các nhi m v và ho t ng b o v môi trư ng theo quy nh t i i u l này và phù h p v i cam k t c a phía ng tài tr . 3. Qu ư c s d ng t i a 30% v n b sung hàng năm tài tr và ng tài tr . 4. M c v n tài tr không hoàn l i t i a b ng 50% t ng chi phí th c hi n các ho t ng, nhi m v b o v môi trư ng c a d án xin tài tr . Danh m c, m c tài tr cho các ho t ng, nhi m v b o v môi trư ng hàng năm do H i ng Qu n lý quy t nh. i u 13. Nh n u thác và u thác. 1. Nh n u thác: a. Qu ư c nh n u thác cho vay, thu h i n và tài tr c a các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c theo h p ng nh n u thác. b. Qu ư c hư ng m c phí d ch v nh n u thác. M c phí d ch v nh n u thác do các bên tho thu n và ghi trong h p ng nh n u thác. 2. U thác:
 8. a. Qu ư c quy n u thác cho các t ch c tín d ng, t ch c tài chính th c hi n cho vay và thu h i n theo h p ng u thác. b. Các t ch c nh n u thác ư c hư ng m c phí d ch v nh n u thác. M c phí d ch v nh n u thác do các bên tho thu n và ghi trong h p ng u thác. i u 14. Mua trái phi u Chính ph . 1. Qu ư c phép s d ng v n nhàn r i không có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c mua trái phi u Chính ph theo quy nh c a pháp lu t trên cơ s có s ng ý c a t ch c, cá nhân cung c p v n ó. 2. T ng m c v n mua các trái phi u Chính ph quy nh t i kho n 1 i u này không ư c vư t quá 50% t ng s v n nhàn r i. Chương 4: T CH C B MÁY C A QU B O V MÔI TRƯ NG VI T NAM i u 15. Cơ c u t ch c. 1. B máy Qu n lý và i u hành c a Qu b o v môi trư ng Vi t Nam g m có H i ng Qu n lý, Ban Ki m soát và cơ quan i u hành nghi p v . H i ng Qu n lý, Ban ki m soát và cơ quan i u hành nghi p v c a Qu ho t ng theo quy nh t i i u l này và các quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Qu b o v môi trư ng Vi t Nam ư c thành l p các H i ng tư v n chuyên ngành giúp H i ng Qu n lý thNm nh, xác nh các chương trình, d án ngh h tr tài chính. H i ng tư v n chuyên ngành ho t ng theo quy ch do H i ng Qu n lý ban hành. i u 16. H i ng Qu n lý 1. H i ng Qu n lý bao g m Ch t ch và các thành viên c a H i ng. Ch t ch H i ng Qu n lý là Th trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng; các thành viên là i di n có thNm quy n c a các B : Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Các thành viên H i ng Qu n lý ho t ng theo ch kiêm nhi m. 2. Ch làm vi c c a H i ng Qu n lý H i ng Qu n lý làm vi c theo ch t p th , quy t nh các v n theo nguyên t c a s . H i ng Qu n lý h p thư ng kỳ ba (3) tháng m t l n xem xét và quy t nh nh ng v n thu c thNm quy n; trong trư ng h p c n thi t có th h p b t thư ng. Ch t ch H i ng Qu n lý ư c quy n yêu c u thành viên H i ng cho ý ki n quy t nh b ng văn b n trong m t s trư ng h p c th .
 9. 3. H i ng Qu n lý có các nhi m v sau ây: a. Quy t nh phương hư ng, k ho ch ho t ng, huy ng v n, h tr , tài tr tài chính, phê duy t k ho ch tài chính, báo cáo quy t toán c a Qu ; b. Ki m tra, giám sát cơ quan i u hành nghi p v c a Qu b o v môi trư ng Vi t Nam trong vi c ch p hành các ch trương, chính sách, quy nh c a pháp lu t và vi c th c hi n các quy t nh c a H i ng. Phê duy t các chương trình ho t ng c a Ban Ki m soát; xem xét báo cáo k t qu ki m soát và báo cáo thNm nh quy t toán tài chính c a Ban Ki m soát; c. Phê duy t danh m c, tiêu chí l a ch n và quy trình xem xét cho vay v n, tài tr c a Qu ; d. Trình B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng vi c s a i, b sung i u l T ch c và ho t ng c a Qu . 4. H i ng Qu n lý có quy n h n sau ây: a. Quy t nh m c, thNm quy n quy t nh cho vay, h tr , tài tr c a Giám c Qu ; b. Gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t các khi u n i c a t ch c, cá nhân vay v n ho c nh n h tr t Qu ; c. B nhi m, mi n nhi m trư ng ban và các thành viên c a Ban ki m soát, trình B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng b nhi m, mi n nhi m Giám c, Phó Giám c và K toán trư ng Qu ; d. Xác nh cơ c u t ch c, quy t nh vi c thành l p và ho t ng c a Văn phòng i di n Qu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và văn phòng giao d ch Qu nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t; . Quy t nh thành l p các H i ng tư v n chuyên ngành; e. S d ng b máy c a cơ quan i u hành c a Qu và con d u c a Qu trong vi c th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình theo quy nh t i i u l này; g. Nh n v n thu c s h u Nhà nư c do B Tài chính giao cho Qu . 5. Kinh phí ho t ng c a H i ng Qu n lý ư c tính vào chi phí ho t ng c a Qu . i u 17. Ban Ki m soát 1. Ban Ki m soát Qu b o v môi trư ng Vi t Nam g m 03 ngư i. Trư ng ban do H i ng Qu n lý b nhi m, mi n nhi m. Các thành viên do H i ng qu n lý b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Trư ng ban. Các thành viên Ban Ki m soát ho t ng theo ch kiêm nhi m.
 10. 2. Ban Ki m soát có các nhi m v và quy n h n sau ây: a. Xây d ng k ho ch công tác trình H i ng Qu n lý và t ch c th c hi n m t cách c l p; b. Ki m tra, giám sát các ho t ng c a Qu theo quy nh c a pháp lu t, i u l và các quy t nh c a H i ng Qu n lý; c. Th c hi n các nhi m v khác trong ph m vi ch c năng c a Ban Ki m soát do H i ng Qu n lý yêu c u; d. Giúp H i ng qu n lý xem xét gi i quy t các khi u n i c a t ch c, cá nhân v các v n có liên quan n ho t ng c a Qu . 3. Trư ng Ban Ki m soát ho c thành viên c a Ban ư c Trư ng ban u quy n tham d và phát bi u ý ki n t i các cu c h p c a H i ng Qu n lý nhưng không có quy n bi u quy t. 4. Trư ng ban Ki m soát xây d ng quy ch ho t ng c a ban và trình H i ng Qu n lý quy t nh. 5. Kinh phí ho t ng c a Ban Ki m soát ư c tính vào chi phí ho t ng c a Qu . i u 18. Cơ quan i u hành nghi p v 1. Cơ c u t ch c c a Cơ quan i u hành nghi p v c a Qu b o v môi trư ng Vi t Nam g m Giám c, các Phó giám c, K toán trư ng và các phòng chuyên môn. 2. Giám c Qu b o v môi trư ng Vi t Nam là m t lãnh o C c b o v môi trư ng do H i ng Qu n lý xu t và B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng b nhi m, mi n nhi m; Giám c Qu b o v môi trư ng Vi t Nam làm vi c theo ch kiêm nhi m. 3. B ph n giúp vi c c a Qu b o v môi trư ng Vi t Nam g m Văn phòng Qu , m t s phòng chuyên môn nghi p v do Giám c Qu xu t, H i ng Qu n lý quy t nh. i u 19. Giám c Qu 1. Giám c Qu b o v môi trư ng Vi t Nam là i di n cho Qu trong các ho t ng c a Qu trong nư c và ngoài nư c, ch u trách nhi m trư c pháp lu t và H i ng qu n lý v toàn b ho t ng nghi p v c a Qu . 2. Giám c Qu có các nhi m v và quy n h n sau ây: a. T ch c, i u hành ho t ng c a cơ quan i u hành nghi p v c a Qu theo i u l , quy t nh c a H i ng qu n lý và các quy nh c a pháp lu t; b. Xây d ng k ho ch thu chi tài chính, k ho ch h tr tài chính c a Qu hàng năm trình H i ng qu n lý phê duy t và t ch c th c hi n k ho ch ó;
 11. c. Báo cáo nh kỳ v tình hình huy ng v n, h tr tài chính và báo cáo tài chính hàng năm c a Qu v i H i ng qu n lý. d. xu t thành l p các H i ng tư v n chuyên ngành, m i các chuyên gia và t ng h p ý ki n tư v n trình H i ng qu n lý xem xét quy t nh; . Ban hành quy ch ho t ng c a b ph n giúp vi c, trình H i ng qu n lý phê duy t các văn b n hư ng d n nghi p v ; e. xu t H i ng qu n lý trình B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng b nhi m, mi n nhi m Phó giám c và K toán trư ng c a Qu ; B nhi m, mi n nhi m Trư ng phòng, Phó trư ng phòng chuyên môn c a Qu sau khi có s ch p thu n c a Ch t ch H i ng qu n lý; Quy t nh tuy n d ng và qu n lý cán b c a Qu ; g. Qu n lý, s d ng v n, tài s n và các ngu n l c khác c a Qu theo quy nh c a pháp lu t và i u l này; h. Th c hi n các nhi m v theo s phân c p c a H i ng qu n lý; i. Tham gia các phiên h p c a H i ng qu n lý. i u 20. Ch c a cán b làm vi c cho Qu . 1. Cán b , công ch c c a Qu b o v môi trư ng Vi t Nam ư c hư ng lương, thư ng và các kho n phúc l i theo quy nh hi n hành như i v i doanh nghi p Nhà nư c. 2. Các cán b kiêm nhi m làm vi c cho Qu ư c hư ng các ch kiêm nhi m theo quy nh hi n hành. i u 21. H i ng tư v n chuyên ngành 1. Các H i ng tư v n chuyên ngành tư v n cho Qu trong vi c ánh giá, tuy n ch n, thNm nh các chương trình, d án, nhi m v và ho t ng b o v môi trư ng ư c ngh h tr tài chính. 2. Thành viên c a H i ng tư v n chuyên ngành ph i có năng l c, phNm ch t, trình chuyên môn phù h p v i n i dung ư c ngh h tr tài chính. 3. H i ng tư v n chuyên ngành làm vi c theo quy ch do H i ng qu n lý ban hành. 4. Chi phí cho ho t ng c a H i ng tư v n chuyên ngành ư c tính vào chi phí qu n lý c a Qu . Chương 5: CH TÀI CHÍNH, K TOÁN, KI M TOÁN i u 22. Xây d ng k ho ch
 12. 1. Hàng năm, Qu b o v môi trư ng Vi t Nam có trách nhi m l p và xây d ng k ho ch v v n và s d ng v n. 2. Vi c l p k ho ch thu, chi tài chính c a Qu b o v môi trư ng Vi t Nam theo hư ng d n c a B Tài chính. i u 23. Ch tài chính 1. Ch tài chính c a Qu b o v môi trư ng Vi t Nam ư c th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính. 2. Qu b o v môi trư ng Vi t Nam là t ch c tài chính Nhà nư c h ch toán c l p. Chi phí cho ho t ng qu n lý và i u hành b máy ư c l y t các ngu n thu c a Qu b o v môi trư ng Vi t Nam. Năm tài chính c a Qu b t u t ngày 1/1 và k t thúc vào ngày 31/12 c a năm ó. 3. Qu b o v môi trư ng Vi t Nam ư c trích l p Qu d phòng r i ro và ư c h ch toán vào chi phí ho t ng nghi p v c a Qu . 4. K t qu ho t ng tài chính c a Qu b o v môi trư ng Vi t Nam là chênh l ch thu, chi tài chính th c hi n trong năm, ư c xác nh gi a t ng thu nh p tr i t ng chi phí phát sinh trong năm. i u 24. Trích l p các Qu Qu b o v môi trư ng Vi t Nam ư c trích l p Qu d phòng r i ro, Qu khen thư ng và Qu phúc l i t chênh l ch thu chi tài chính hàng năm c a Qu . i u 25. Công tác k toán, ki m toán 1. Ch k toán c a Qu b o v môi trư ng Vi t Nam ư c th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính. 2. Qu b o v môi trư ng Vi t Nam t t ch c ki m toán n i b v tài chính ho c thuê ki m toán c l p. K t qu ki m toán ph i báo cáo k p th i v i Giám c, Ban ki m soát và H i ng qu n lý. i u 26. Báo cáo quy t toán và phê duy t báo cáo quy t toán 1. K t thúc năm ho t ng, Qu b o v môi trư ng Vi t Nam ph i l p và g i các báo cáo quy t toán ch m nh t vào ngày 31/3 c a năm sau g m nh ng báo cáo sau ây: a. Báo cáo quy t toán ngu n v n ho t ng c a Qu ; b. Báo cáo quy t toán s d ng v n c a Qu ; c. Báo cáo quy t toán thu, chi tài chính c a Qu ; 2. Báo cáo quy t toán hàng năm c a Qu b o v môi trư ng Vi t Nam do cơ quan i u hành nghi p v c a Qu l p, có ý ki n c a Ban ki m soát và trình H i ng qu n
 13. lý thông qua, báo cáo B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng và g i B Tài chính thNm tra, phê duy t theo thNm quy n. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 27. i u kho n thi hành i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Vi c s a i, b sung i u l t ch c và ho t ng c a Qu do H i ng qu n lý trình B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy t nh. Ch t ch H i ng qu n lý, Giám c Qu ch u trách nhi m t ch c thi hành i u l này.
Đồng bộ tài khoản