intTypePromotion=3

Quyết định số 79/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
64
lượt xem
4
download

Quyết định số 79/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 79/2005/QĐ-UB về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Khu nhà ở và khu phụ trợ Cụm công nghiệp thực phẩm HAPRO, tỷ lệ 1/500 tại các xã Lệ Chi, Kim sơn - Huyện Gia Lâm - Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 79/2005/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 79/2005/Q -UB Hà n i, ngày 02 tháng 6 năm 2005. QUY T NNH V/V BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU NHÀ VÀ KHU PH TR C M CÔNG NGHI P TH C PH M HAPRO, T L 1/500 T I CÁC XÃ L CHI, KIM SƠN - HUY N GIA LÂM - HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24/1/2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh quy ho ch t ng th Hà N i n năm 2020; Quy t nh s 74/1999/Q -UB ngày 1 tháng 9 năm 1999 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c phê duy t quy ho ch chi ti t Huy n Gia Lâm t l 1/5000 (khu v c ô th – ph n Quy ho ch s d ng t và giao thông); Căn c Quy t nh s 78/2005/QD-UB ngày02./6./2005 c a y ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu nhà và khu ph tr C m công nghi p th c ph m HAPRO t l :1/500; Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t Khu nhà và khu ph tr C m công nghi p th c phNm HAPRO, t l 1/500 t i các xã L Chi, Kim Sơn - Gia Lâm - Hà N i. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Xây d ng, Giao thông công chính; Ch t ch U ban nhân dân huy n Gia Lâm, Ch t ch U ban nhân dân các xã L Chi, Kim Sơn; T ng Giám c Công ty thương m i Hà N i; Th trư ng các cơ quan, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM/ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I
 2. CH T CH Nguy n Qu c Tri u I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU NHÀ VÀ KHU PH TR C M CÔNG NGHI P TH C PH M HAPRO T I CÁC XÃ L CHI, KIM SƠN- GIA LÂM - HÀ N I, T L : 1/500 (Ban hành theo Quy t nh s 79/2005/Q -UB ngày 2 tháng 6 năm 2005 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng các công trình theo úng Quy ho ch chi ti t khu nhà và khu ph tr C m công nghi p th c phNm HAPRO - Xã L Chi, Kim Sơn - Huy n Gia Lâm - TP. Hà N i, t l : 1/500 ã ư c phê duy t theo Quy t nh s 78/2005/Q -UB ngày 02 tháng 6 năm 2005 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i. i u 2: Ngoài nh ng qui nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong a bàn khu nhà và khu ph tr C m công nghi p th c phNm HAPRO ph i tuân th các quy nh khác c a Pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh trên cơ s di u ch nh án quy ho ch chi ti t ư c duy t. i u 4: Ch t ch U ban nhân dân huy n Gia Lâm, Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc và Giám c S xây d ng ch u trách nhi m trư c Ch t ch U ban nhân dân Thành ph v vi c qu n lý xây d ng t i Khu nhà và Khu ph tr C m công nghi p th c phNm HAPRO theo úng quy ho ch chi ti t ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: Ranh gi i, ph m vi, qui mô l p quy ho ch: - Khu nhà và khu ph tr C m công nghi p th c phNm HAPRO có di n tích 352405m2 thu c a gi i các xã L Chi và xã Kim Sơn – Huy n Gia Lâm – Hà N i
 3. - Ranh gi i: + Phía B c giáp Cánh ng xã L Chi và mương B c H i. + Phía Nam giáp ư ng 181. + Phía ông giáp t khu công nghi p HAPRO ( ã ư c phê duy t). + Phía Tây giáp cánh ng xã Kim Sơn. i u 6: T ng di n tích t quy ho ch: 352.405 m2 Bao g m : + tm ư ng 181 (t m giao qu n lý): 8.779 m2 + t ư ng khu v c: 14.734 m2 + t ư ng thành ph (vành ai 4) và mương B c H i: 48.505 m2 - Di n tích mương B c Hưng H i : 9.449 m2 - Di n tích t ư ng vành ai 4: 39.056 m2 + Di n tích t cây xanh cách ly: 19.048 m2 - Di n tích cây xanh cách ly 1: 7.964 m2 - Di n tích cây xanh cách ly 2: 11.084 m2 + Khu ch c năng g m 2 khu: 261.339 m2 - Khu ph tr : 139.716 m2 - Khu nhà : 121.623 m2 *. Khu ph tr : có t ng di n tích: 139.716 m2 g m các ch c năng sau: - t công trình h n h p 21.037 m2 (15,06%) (Ph c v cho khu v c) - t trư ng d y ngh 17.483m2 (12,51%) (874 ch h c) - t cây xanh vui chơi gi i trí 36.560m2 (26,17%) - t giao thông 17.668m2 (12,65%) ( M t c t ngang t 17.5 m n 30m) - t công trình u m i HTKT 2.519m2 (1,80%) (Tr m x lý nư c) 2 - t các xư ng th c nghi m 29.041m (20,79%)
 4. - t khu chuNn b gi ng 5.769m2 (4,12%) - t khu Vư n ươm ch bi n th c 9.639m2 (6,90%) phNm và óng gói bao bì Hà N i *. Khu nhà :T ng di n tích: 121.623 m2 g m các ch c năng: - t công trình văn hoá, y t 1.048m2 (0,86%) - t cây xanh TDTT 5.760m2 (4,74%) - t giao thông 17.956m2 (14,76%) + t ư ng 15.146m2 + t bãi xe 2.810m2 - t nhà tr , m u giáo 7.959m2 (6,54%) - t trư ng h c (TH, THCS) 13.266m2 (10,91%) - t 75.634m2 (62,19%) i u 7: t xây d ng Trung tâm thương m i có 1 ô t (ký hi u HH) di n tích: 21 037 m2 H DTXD Ký DT T ng STT Ch c năng M XD s hi u t cao SD (m2) (%) (m2) (T ng (l n) t xây d ng Trung tâm 1 HH thương m i 21037 40 5 2.00 8414.80 - Các yêu c u v quy ho ch, ki n trúc và h t ng k thu t: Trong khuôn viên t c a công trình ph i b trí bãi xe, sân bãi ph c v riêng cho công trình theo quy chuNn xây d ng Vi t Nam. i u 8: t xây d ng trư ng d y ngh 1 ô t (ký hi u TH3) di n tích: 17.483 m2 H Ký DT T ng STT Ch c năng M XD s DTXD hi u t cao SD (%) (m2) (m2) (T ng (l n) 1 TH3 Trư ng d y ngh 17483 35 2 0.70 6119.05 + Khi thi t k xây d ng công trình ph i tuân th các ch tiêu kinh t k thu t ã phê duy t như v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. Hình Dáng và hư ng công trình c n tuân th úng theo quy ph m thi t k trư ng h c m b o i u k n t t nh t cho d y và h c.
 5. i u 9: t u m i h t ng k thu t có 1 ô t(ký hi u HTKT) di n tích: 2.519 m2 H Ký DT T ng STT Ch c năng M XD s DTXD hi u t cao SD (%) (m2) (m2) (T ng (l n) t u m i h t ng k 1 HTKT thu t 2519 20 1 0.20 503.80 - Các yêu c u v quy ho ch, ki n trúc và h t ng k thu t: Khi thi t k xây d ng công trình ph i tuân th các ch tiêu kinh t k thu t ã phê duy t như v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t, chi u cao công trình. Hình th c ki n trúc công trình ph i p và m b o hài hoà v i các công trình lân c n, óng góp b m t ki n trúc cho phía B c ư ng 181. i u 10: t cây xanh, vui chơi gi i trí có 1 ô t (ký hi u CX2) di n tích: 36.560 m2 H Ký DT T ng STT Ch c năng M XD s DTXD hi u t cao SD (%) (m2) (m2) (T ng (l n) t cây xanh, vui chơi gi i 1 CX2 trí 36560 + Cây ư c tr ng xen k các t ng tán nh m m b o c i t o t t vi khi h u cho c m công nghi p. Các công trình vui chơi gi i trí xây d ng ây ph i có ki n trúc phù h p v i c nh quan xung quanh, t o hi u qu t t nh t ph c v nhu c u gi i trí cho công nhân trong khu công nghi p và khu v c. i u 11: t xây d ng các xí nghi p x n xu t th c nghi m, tr i chuNn b g ng, vư n ươm ch bi n th c phNm và óng gói bao bì hà n i 6 ô t(ký hi u TG, VO, XNSX1- XNXS4) t ng di n tích: 44.449 m2 H DT T ng STT Ký hi u Ch c năng M XD s DTXD t cao SD (%) (m2) (m2) (T ng (l n) 1 TG t tr m chuNn b gi ng 5769 50 1 0.50 2884.50 t vư n ươm ch bi n th c phNm và óng gói 2 VO bao bì Hà N i 9639 45 2 0.90 4337.55 Xí nghi p SX th c 3 XNSX1 nghi m 1 11069 50 1 0.50 5534.50
 6. Xí nghi p SX th c 4 XNSX2 nghi m 2 6762 45 2 0.90 3042.90 Xí nghi p SX th c 5 XNSX3 nghi m 3 6007 50 2 1.00 3003.50 Xí nghi p SX th c 6 XNSX4 nghi m 4 5203 45 1 0.45 2341.35 - Các yêu c u v quy ho ch, ki n trúc và h t ng k thu t: Trong khuôn viên t c a công trình ph i b trí bãi xe, sân bãi ph c v riêng cho công trình theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. i u 12: + t công c ng c ng ơn v nhà văn hoá, tr m y t có 1 ô d t (ký hi u TT) có di n tích 1.048 m2. Dân H Ký Di n M t T ng s Di n TT Ch c năng s hi u tích cao tích SD ng- (m2) (%) (T ng) ư i, XD(m2) (l n) HS t DVTM, nhà văn 1 TT hoá, y t 1048 25 2 0.50 262.00 - Các yêu c u v quy ho ch, ki n trúc và h t ng k thu t: Trong khuôn viên tc a công trình ph i b trí bãi xe, sân bãi ph c v riêng cho công trình. i u 13: + t trư ng h c g m 2 ô t (ký hi u TH1 và TH2) có di n tích 13.266m2 b trí trung tâm khu nhà . Dân H Ký Di n M t T ng s Di n TT Ch c năng s hi u tích cao tích SD ng- (m2) (%) (T ng) ư i, XD(m2) (l n) HS 1 TH1 Trư ng ti u h c 6271 20 2 0.40 418 1254.20 Trư ng trung h c cơ 2 TH2 s 6995 20 2 0.40 389 1399.00 + Khi thi t k xây d ng công trình ph i tuân th các ch tiêu kinh t k thu t ã phê duy t như v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng
 7. t. Công trình ư c thi t k theo úng quy ph m thi t k trư ng h c mb o i u ki n t t nh t cho d y và h c. i u 14: + t nhà tr m u, giáo g m 2 ô t (ký hi u NT và MG ) có di n tích 7.959 m2. Dân H Ký Di n M t T ng s Di n TT Ch c năng s hi u tích cao tích SD ng- (m2) (%) (T ng) ư i, XD(m2) (l n) HS 1 NT Nhà tr m u, giáo 3916 30 2 0.60 196 1174.80 2 MG Nhà tr m u, giáo 4043 30 2 0.60 162 1212.90 + Khi thi t k , xây d ng công trình ph i có ki n trúc p, phù h p v i tính ch t công trình. T ch c tr ng cây xanh, cây c nh và t o sân chơi cho tr em trong khuôn viên. i u 15: + t cây xanh th d c th thao (ký hi u CX1) có di n tích: 5.760 m2. Dân H Ký Di n M t T ng s Di n TT Ch c năng s hi u tích cao tích SD ng- (m2) (%) (T ng) ư i, XD(m2) (l n) HS t cây xanh th d c 1 CX1 th thao 5760 + Cây ư c tr ng xen k các t ng tán nh m m b o c i t o t t vi khi h u. Các công trình th d c th thao ph c v hàng ngày cho dân cư trong khu v c. Các quán hoa, quán sách v.v. ph i có phong cách ki n trúc phù h p v i c nh quan xung quanh, t o hi u qu t t nh t ph c v nhu c u gi i trí cho công nhân và nhân dân trong vùng. i u 16: + t nhà bao g m 7 ô t (ký hi u NOC1, NOC2, BT1, BT2, BT3, NOTDC1, NOTDC2) có t ng di n tích: 75 634 m2.
 8. Dân H Di n M t T ng s TT Ký hi u Ch c năng s Di n tích tích cao SD ng- XD(m2) (m2) (%) (T ng) ư i, (l n) HS Nhà chuyên gia 1 BT1 và nhà bi t th 16884 45 3 1.35 760 7597.80 Nhà bi t th , 2 BT2 nhà có vư n 12234 47 3 1.41 575 5749.98 Nhà bi t th , 3 BT3 nhà có vư n 14125 47 3 1.41 664 6638.75 4 NOC1 Nhà cao t ng 8260 40 5 2.00 472 3304.00 5 NOC2 Nhà cao t ng 7531 38 5 1.90 409 2861.78 6 NOTDC1 Nhà tái nh cư 7223 50 3 1.50 271 3611.50 7 NOTDC2 Nhà tái nh cư 9377 50 3 1.50 352 4688.50 T ng c ng 75634 34452.31 + Các yêu c u v ki n trúc và h t ng k thu t: + Khi thi t k xây d ng công trình ph i tuân th các ch tiêu kinh t k thu t ã phê duy t như v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. + Các công trình nhà cao t ng: t ng 1 ư c s d ng là d ch v công c ng k t h p ch xe, ph c v cho b n thân công trình. + Khu v c dân cư n m trên tr c ư ng quy ho ch, khi c i t o, ch nh trang ph i tuân th theo các ch tiêu quy ho ch. i u 17: H th ng giao thông : - M ng lư i ư ng : + ư ng 181 là ư ng giao thông i ngo i c a khu v c liên h gi a huy n Gia Lâm v i các huy n Thu n Thành, Gia Lương (t nh B c Ninh) phía Nam khu t nghiên c u d ki n m r ng kho ng 30 m trên cơ s ư ng 181 hi n nay. + ư ng V 4 ư c d ki n hành lang d tr kho ng t 100 n 105 m. + Hành lang d tr cho ph m v xây d ng nút giao nhau khác c t gi a ư ng 181 và ư ng vành ai 4, qui mô ư ng vành ai 4, ư ng 181 và nút giao thông này s th c hi n theo d án riêng ư c các c p có thNm quy n phê duy t.
 9. + Giao thông liên h gi a hai khu nhà và ph tr s ư c i u ch nh khi ư ng vành ai 4 và nút giao thông nêu trên ư c c p có thNm quy n phê duy t d án u tư xây d ng. + Các tuy n ư ng trong khu nhà và khu ph tr : - Giai o n trư c m t khi chưa xây d ng tuy n ư ng vành ai 4 c n t ch c n i liên thông tuy n ư ng 17,5m gi a khu nhà và khu ph tr .V lâu dài n u vành ai 4 xây d ng trong khu v c này, t ch c giao thông liên h gi a khu nhà và khu ph tr s ư c i u ch nh phù h p. - Các ư ng nhánh có m t c t t 15,5m; 13,5m; có lòng ư ng r ng 5.5m-7.5m v a hè r ng t i thi u 2.5 m, m ng lư i giao thông n i b hoàn ch nh ư c thi t k t o liên hoàn ng b , m b o yêu c u s d ng và phù h p v i Tiêu chuNn và Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. - Ngoài ra còn có ư ng vào nhà r ng: 7,5 m. - Bãi xe (P1, P2,P3, P4) c a khu và khu ph tr b trí g n khu v c d ch v công c ng trung tâm khu và khu ph tr . + Khi l p các d án xây d ng các công trình nhà chung cư, nhà cao t ng và công trình công c ng, bãi xe ư c b trí t ng 1 ho c t ng h m (n u công trình có t ng h m), quy mô c th s ư c tính toán theo yêu c u s d ng công trình ó. + Di n tích các bãi xe công c ng ư c tính toán theo Quy chuNn xây d ng VN + Gi i pháp t ch c giao thông gi a vành ai 4 và ư ng 181 s ư c các c p thNm quy n phê duy t trong d án riêng. i u 18: San n n thoát nư c mưa: + Cao n n kh ng ch t 6,25 n 6,65m, d c d n v phía mương B c H i. + d c n n i >= 0,004. + Tuy n c ng thoát nư c chính có ư ng kính D=1000mm n 1500mm. B trí trên ư ng trong khu nhà và khu ph tr v phía mương B c H i. + Tuy n c ng nhánh D=600mm n 800mm b trí d c ư ng giao thông v tuy n c ng chính. i u 19: H th ng c p nư c: - Ngu n c p nư c cho khu nhà và khu ph tr c m công nghi p th c phNm HAPRO ư c l y t tr m bơm hi n có (công su t Q=400m3/ng ). D ki n nâng công su t lên Q= 2000m3/ng áp ng nhu c u s d ng nư c c a khu v c.
 10. - M ng lư i ư ng ng truy n d n b trí theo m ng vòng v i ư ng kính F=250 - 100. Các ng phân ph i b trí d c theo tr c ư ng n i b có ư ng kính F = 80 - 50 - 32 c p nư c n t ng ô t. - Các nhà cao t ng (5 t ng) ư c c p nư c thông qua h th ng b ch a, tr m bơm tăng áp c c b (quy mô công su t, v trí c th s ư c nghiên c u theo qui mô công trình). Các khu nhà th p t ng ư c c p nư c tr c ti p t m ng lư i ư ng ng phân ph i. i u 20: H th ng thoát nư c và v sinh môi trư ng: + H th ng thoát nư c mưa c a khu và khu ph tr HAPRO ư c thoát ra mương B c H i ch y gi a tuy n ư ng vành ai 4 d ki n xuyên qua khu t nghiên c u. + Thoát nư c th i ư c thi t k h th ng riêng, ư c x lý sơ b qua b bán t ho i, thoát ra h th ng c ng thoát nư c th i chung c a khu và khu ph tr HAPRO r i t ó qua tr m x lý c c b , th i ra mương B c H i. - Rác th i: + Các nhà cao t ng ph i xây d ng h th ng thu gom rác t các t ng xu ng b rác t ng 1 cho t ng ơn nguyên, khu v c xây d ng nhà th p t ng, nhà vư n gi i quy t thu gom rác theo hai phương th c: t các thùng rác nh d c hai bên các tuy n ư ng, kho ng cách gi a các thùng rác là 50m/1thùng và xe ch rác thu gom theo gi c nh, các h dân tr c ti p rác vào xe. + Các công trình công c ng ư c thu gom rác thông qua h p ng tr c ti p v i ơn v có ch c năng v v sinh, môi trư ng. i u 21: H th ng c p i n: - Ngu n i n c p cho khu quy ho ch ư c l y t tuy n 22KV ( DK) t khu công nghi p Phú Th . - Xây d ng tuy n cáp ng m 22KV d c theo tr c ư ng nhánh trong khu và khu ph tr c p cho 7 tr m bi n áp công su t t 630KVA n 1600KVA. - Chi u sáng ư ng b ng èn cao áp thu ngân ho c halogel. Xây d ng tuy n cáp i n ng m d c theo các tuy n ư ng quy ho ch theo Tiêu chuNn thi t k . Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 22: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t.
 11. i u 23: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án quy ho ch chi ti t và i u l này t ch c ki m tra và hư ng d n th c hi n xây d ng theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 24: án quy ho ch chi ti t khu nhà và khu ph tr C m công nghi p th c phNm HAPRO t l 1/500 và b n i u l này ư c lưu tr l i các cơ quan sau ây các t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t và th c hi n. - UBND Thành ph - S Quy ho ch Ki n trúc - S xây d ng - S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t - UBND huy n Gia Lâm - T ng Công ty Thương m i Hà N i TM/ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH T CH Nguy n Qu c Tri u

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản