Quyết định số 792/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
119
lượt xem
3
download

Quyết định số 792/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 792/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008 – 2010, định hướng đến năm 2015” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 792/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 792/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 06 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T ÁN “QUY HO CH M NG LƯ I TRUNG TÂM TR GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯ C VÀ CHI NHÁNH C A TRUNG TÂM GIAI O N 2008 – 2010, NNH HƯ NG N NĂM 2015” TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Tr giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh nh s 07/2007/N -CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Tr giúp pháp lý; Xét ngh c a B trư ng B Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án “Quy ho ch m ng lư i Trung tâm tr giúp pháp lý nhà nư c và Chi nhánh c a Trung tâm giai o n 2008 – 2010, nh hư ng n năm 2015” (ban hành kèm theo Quy t nh này). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ;
 2. - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, PL (5b). ÁN QUY HO CH M NG LƯ I TRUNG TÂM TR GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯ C VÀ CHI NHÁNH C A TRUNG TÂM GIAI O N 2008 – 2010, NNH HƯ NG N NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 792/Q -TTg ngày 23/6/2008 c a Th tư ng Chính ph ) I. QUAN I M QUY HO CH 1. B o m tr giúp pháp lý là chính sách xã h i, không vì m c ích l i nhu n th hi n trách nhi m và b n ch t Nhà nư c pháp quy n XHCN; b o m th c thi quy n con ngư i, quy n công dân tr giúp pháp lý th t s có ch t lư ng, hi u qu , b o v t t nh t các quy n và l i ích h p pháp c a ngư i ư c tr giúp pháp lý, góp ph n tăng cư ng qu n lý xã h i b ng pháp lu t, xây d ng xã h i công b ng, dân ch và văn minh; 2. ưa tr giúp pháp lý hư ng v cơ s , c bi t là vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, vùng ng bào dân t c thi u s và mi n núi, phù h p v i ti n trình c i cách tư pháp, t ng bư c xã h i hóa tr giúp pháp lý b ng vi c m r ng và phát tri n m ng lư i c ng tác viên, khuy n khích, thu hút và huy ng t ch c hành ngh lu t sư, tư v n pháp lu t tham gia tr giúp pháp lý; 3. B o m tính khoa h c, ng b , toàn di n, kh thi, k th a và phát huy t i a ngu n l c hi n có, b o m s phát tri n n nh và b n v ng; có tr ng tâm, tr ng i m và phù h p v i i u ki n th c t c a a phương; tranh th s h tr , giúp c a cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c, b o m s phát tri n n nh và b n v ng trên cơ s d báo ư c nhu c u tr giúp pháp lý ngày càng cao c a nhân dân. II. M C TIÊU QUY HO CH 1. M c tiêu t ng quát a) B o m th c hi n trên th c t quy n ư c tr giúp pháp lý c a ngư i nghèo, ngư i có công v i cách m ng và các i tư ng khác theo quy nh c a pháp lu t; kh c ph c các b t c p, h n ch hi n có trong t ch c b máy, cán b c a Trung tâm tr giúp pháp lý Nhà nư c (sau ây g i là Trung tâm) và Chi nhánh c a Trung tâm (sau ây g i là Chi nhánh), huy ng m i ngu n l c xã h i tham gia tr giúp pháp lý, tăng cư ng i u ki n v ngu n l c và cơ s v t ch t áp ng k p th i nhu c u tr giúp pháp lý c a nhân dân; b) Ki n toàn Trung tâm và hình thành m ng lư i Chi nhánh, áp ng có hi u qu yêu c u nhi m v , b o m tr giúp pháp lý là trách nhi m c a Nhà nư c. Nhà nư c gi vai trò nòng c t trong vi c th c hi n, t ch c th c hi n tr giúp pháp lý ho t ng tr giúp pháp lý th t s g n dân, thân dân, sát cơ s , gi i quy t v vi c ngay t i a
 3. bàn, g n v i truy n thông, gi i áp pháp lu t, gi m b t tình tr ng khi u n i, t cáo kéo dài, vư t c p và không úng pháp lu t; c) Xác nh h p lý v cơ c u t ch c b máy, s lư ng viên ch c c a Trung tâm và Chi nhánh b o m tính chuyên môn hóa, tách b ch các ho t ng mang tính hành chính qu n lý v i các ho t ng chuyên môn nghi p v tr giúp pháp lý cũng như nh hư ng phát tri n m ng lư i c ng tác viên trên cơ s d báo y nhu c u tr giúp pháp lý th c hi n vi c quy ho ch, ào t o, b i dư ng, s d ng cho phù h p, nâng cao năng l c cán b nghi p v , b o m tính chuyên sâu, chuNn hóa i ngũ Tr giúp viên pháp lý theo hư ng chuyên môn hóa, năng l c hoàn thành nhi m v ư c giao. 2. M c tiêu c th : a) Giai o n t 2008 n 2010: T p trung c ng c , ki n toàn t ch c b máy c a Trung tâm, chú tr ng thành l p Chi nhánh vùng xa trung tâm, vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, vùng ng bào dân t c thi u s và mi n núi, các a bàn ư c coi là i m nóng v gi i quy t khi u n i, t cáo, tranh ch p trong c ng ng dân cư, b o m áp ng t 95% n 98% nhu c u tr giúp pháp lý c a ngư i ư c tr giúp pháp lý. - Trong năm 2008, hoàn thành vi c ki n toàn t ch c, b máy Trung tâm. Trung tâm có Giám c, Phó Giám c và các Phòng chuyên môn nghi p v phù h p v i c i m, nhu c u a phương, b o m tính chuyên môn hóa. n năm 2010 m i lĩnh v c tr giúp pháp lý, Trung tâm có ít nh t 01 Tr giúp viên pháp lý chuyên trách. i v i a phương có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, vùng ng bào dân t c thi u s và mi n núi, nơi có ít lu t sư, tư v n viên pháp lu t, c n b trí h p lý s lư ng Tr giúp viên pháp lý và viên ch c có trình C nhân lu t làm vi c t i Trung tâm và Chi nhánh m t cách h p lý kh c ph c tình tr ng không có lu t sư, thi u lu t sư ho c không có ngư i i u ki n tham gia t t ng i di n, bào ch a cho ngư i ư c tr giúp pháp lý; có k ho ch tìm ki m ngu n cán b , viên ch c cho Trung tâm và Chi nhánh làm cơ s th c hi n vi c ào t o, b i dư ng nghi p v , t o ngu n b nhi m Tr giúp viên pháp lý, chú tr ng cán b là n , ngư i dân t c thi u s . nh m c s lư ng cán b , viên ch c c th c a Trung tâm và Chi nhánh do liên B : Tư pháp, N i v quy nh c th , nhưng ph i b o m ngu n l c áp ng nhu c u tr giúp pháp lý c a nhân dân a phương; - Trong năm 2008, ti n hành rà soát l i m ng lư i T , i m tr giúp pháp lý hi n có và ti n hành thành l p Chi nhánh theo quy nh c a Lu t Tr giúp pháp lý t i các huy n xa trung tâm (t trên 25 km i v i a bàn ng b ng ông dân cư và trên 35 km i v i a bàn vùng trung du và mi n núi), nh ng a phương ư c coi là i m nóng v gi i quy t khi u n i, t cáo và mâu thu n, tranh ch p trong c ng ng dân cư. Chi nhánh có Trư ng Chi nhánh, ít nh t 01 Tr giúp viên pháp lý chuyên trách. Ph n u n năm 2010, t ng s Chi nhánh c a m i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương chi m kho ng 1/3 t ng s các ơn v hành chính c p huy n (căn c d báo a i m có Tòa án khu v c); - Trong năm 2008, ti n hành rà soát, c ng c m ng lư i Câu l c b tr giúp pháp lý, thành l p m i và duy trì sinh ho t Câu l c b t i t t c các xã thu c Chương trình m c
 4. tiêu qu c gia gi m nghèo và Chương trình phát tri n kinh t - xã h i vùng c bi t khó khăn và mi n núi Câu l c b th t s là hình th c tr giúp pháp lý c ng ng, có th thu hút, huy ng m i kh năng và ngu n l c c a a phương tham gia tr giúp pháp lý nh m h tr , cung c p ki n th c pháp lu t, gi i t a k p th i các vư ng m c pháp lu t c a nhân dân ngay t i a bàn dân cư; - C ng c và phát tri n m ng lư i c ng tác viên tr giúp pháp lý có th thu hút nh ng ngư i là cán b , công ch c trong ngành Tư pháp ã ngh hưu; cán b , công ch c làm vi c trong các cơ quan b o v pháp lu t, các gi ng viên lu t, lu t sư, lu t gia tham gia tr giúp pháp lý, chú tr ng cán b là ngư i dân t c thi u s , cán b n . n năm 2010, m i Trung tâm có t 150 c ng tác viên tr lên, b o m m i lĩnh v c tr giúp pháp lý có t 10 c ng tác viên chuyên sâu tr lên, trong ó 70% s c ng tác viên có trình t i h c tr lên; - Hoàn thành vi c ánh giá th c tr ng m ng lư i t ch c hành ngh lu t sư, tư v n pháp lu t, khuy n khích và thu hút các t ch c này ăng ký tham gia tr giúp pháp lý b ng cơ ch h tr b i dư ng, t p hu n chuyên môn nghi p v , k năng tr giúp pháp lý và tài li u pháp lu t, ph n u n năm 2010 có th thu hút t 30% - 40% t ng s t ch c hành ngh lu t sư, tư v n pháp lu t (kho ng 1.500 n 2.000 ngư i) ăng ký tham gia tr giúp pháp lý; - Ti p t c ào t o, b i dư ng nghi p v cho viên ch c là ngu n b nhi m Tr giúp viên pháp lý; th c hi n vi c b i dư ng nghi p v thư ng xuyên, b o m m i năm có t 60% - 80% t ng s ngư i th c hi n tr giúp pháp lý a phương ư c b i dư ng, t p hu n nâng cao trình chuyên môn nghi p v , k năng tr giúp pháp lý và c p nh t ki n th c pháp lu t m i; - Nâng cao trách nhi m c a y ban nhân dân c p t nh trong vi c b o m ngu n l c cán b , cơ s v t ch t, kinh phí b o m cho công tác tr giúp pháp lý a phương. Ph n u n năm 2010, t t c các Trung tâm u ư c t o i u ki n b trí, s p x p tr s làm vi c c l p, thu n ti n cho ngư i ư c tr giúp pháp lý ti p c n trên tinh th n s d ng các cơ s v t ch t hi n có, ch xây d ng tr s m i sau khi ã ư c s p x p nhưng không áp ng ư c tránh lãng phí và không c n thi t. Trung tâm và Chi nhánh có kinh phí cho ho t ng chuyên môn nghi p v và cơ s v t ch t, trang thi t b làm vi c, phương ti n i l i ph c v ho t ng chuyên môn như xác minh v vi c, tr giúp lưu ng, sinh ho t Câu l c b , chuyên pháp lu t theo nh m c, tiêu chuNn do Th tư ng Chính ph ban hành; - D li u ngu n kinh phí cho ho t ng chuyên môn nghi p v c a Trung tâm và Chi nhánh tăng d n hàng năm t ngu n ngân sách c a a phương trong i u ki n d án h tr c a nư c ngoài cho công tác tr giúp pháp lý gi m d n. Ngân sách trung ương th c hi n vi c h tr i v i m t s ho t ng c a Trung tâm thông qua Qu Tr giúp pháp lý Vi t Nam, qua các Chương trình m c tiêu qu c gia. Ngân sách c a a phương b o m kinh phí ho t ng thư ng xuyên, kinh phí chi không thư ng xuyên và kinh phí nghi p v tr giúp pháp lý; m i năm trong toàn qu c kinh phí c p cho ho t ng nghi p v tr giúp pháp lý tăng kho ng t 30 t ng n 40 t ng và kho ng 20 t ng cho mua s m, s a ch a, b o trì trang thi t b , phương ti n làm vi c ph c v tr c ti p cho công tác tr giúp pháp lý. Kinh phí xây d ng tr s m i ư c b trí b ng v n u tư xây d ng cơ b n theo k ho ch hàng năm do ngân sách a phương t cân i;
 5. - Có chính sách khuy n khích, ng viên các cơ quan, t ch c, cá nhân tích c c tham gia, óng góp, h tr ho t ng tr giúp pháp lý cũng như óng góp tài chính h tr ho t ng tr giúp pháp lý thông qua Qu Tr giúp pháp lý Vi t Nam, ph n u có th huy ng ư c các ngu n l c h tr t xã h i cho ho t ng tr giúp pháp lý (chi m t 20% - 40% t ng s kinh phí b o m cho ho t ng tr giúp pháp lý). b) Giai o n 2011 – 2015: Ti p t c c ng c , ki n toàn t ch c b máy, nâng cao năng l c cho Trung tâm áp ng yêu c u nhi m v ; thành l p Chi nhánh t i các a bàn nơi t Tòa án khu v c theo l trình c a c i cách tư pháp áp ng t 98% n 100% nhu c u tr giúp pháp lý b ng hình th c tham gia t t ng c a ngư i ư c tr giúp pháp lý. - n năm 2015, m i lĩnh v c tr giúp pháp lý quy nh t i i u 34 Ngh nh s 07/2007/N -CP u có ít nh t t 02 – 03 Tr giúp viên pháp lý chuyên trách, trong ó có ít nh t 10 Tr giúp viên pháp lý gi i, có kh năng th c hi n ít nh t t 02 – 03 lĩnh v c tr giúp pháp lý tr lên và có kh năng tham gia t t ng thành th o, tương ng v i ch t lư ng d ch v pháp lý do lu t sư cung c p ngoài th trư ng t do. D li u ngu n l c cán b , viên ch c cho Trung tâm và Chi nhánh t o ngu n b sung i ngũ Tr giúp viên pháp lý kh c ph c tình tr ng i u ng, luân chuy n cán b c a Trung tâm, b o m Trung tâm có n nh s lư ng Tr giúp viên pháp lý th c hi n t t nhi m v ư c giao; - C ng c , ki n toàn b máy các Chi nhánh ã thành l p; ti p t c thành l p m i Chi nhánh t i các a bàn nơi t Tòa án khu v c, b o m 100% a bàn có Tòa án khu v c theo l trình c a c i cách tư pháp u thành l p Chi nhánh và a bàn có nhi u ngư i thu c di n ư c tr giúp pháp lý, giao thông i l i khó khăn. V cơ c u, Chi nhánh có Trư ng Chi nhánh và các Tr giúp viên pháp lý chuyên trách, b o m có th áp ng yêu c u chuyên môn hóa các lĩnh v c tr giúp pháp lý theo quy nh t i i u 34 c a Ngh nh s 07/2007/N -CP; - Nâng cao năng l c c a Trung tâm có kh năng t ch c, huy ng các t ch c hành ngh lu t sư, t ch c tư v n pháp lu t ăng ký tham gia tr giúp pháp lý. D li u ngu n l c ngư i th c hi n tr giúp pháp lý (Tr giúp viên pháp lý, c ng tác viên và lu t sư, lu t gia…) áp ng 100% nhu c u tr giúp pháp lý c a ngư i ư c tr giúp pháp lý, b o m n năm 2015, th c hi n trong th c t quy n ư c l a ch n ngư i th c hi n tr giúp pháp lý, chú tr ng phát tri n ngu n l c là n và ngư i dân t c thi u s ; - Phát tri n m ng lư i c ng tác viên, n năm 2015, m i Trung tâm có t 200 c ng tác viên tr lên, trong ó m i lĩnh v c tr giúp pháp lý có t 07 c ng tác viên chuyên sâu tr lên. c p xã nơi t Câu l c b tr giúp pháp lý, ph n u có t 02 c ng tác viên có th tham gia sinh ho t Câu l c b , h tr Trung tâm, Chi nhánh c a Trung tâm t ch c tr giúp pháp lý lưu ng; - B i dư ng b sung ki n th c pháp lu t m i và k năng tr giúp pháp lý cho Tr giúp viên pháp lý và c ng tác viên, nâng cao năng l c i ngũ ngư i th c hi n tr giúp pháp lý và cán b qu n lý, áp ng yêu c u ho t ng; b o m hàng năm 100% t ng s ngư i th c hi n tr giúp pháp lý a phương u ư c b i dư ng, t p hu n chuyên môn v k năng tr giúp pháp lý các ph m vi phù h p;
 6. - D li u ngu n kinh phí b o m cho ho t ng chuyên môn nghi p v ; kinh phí u tư h tr xây d ng, c i t o và nâng c p tr s làm vi c và cơ s v t ch t, trang thi t b cho Trung tâm và các Chi nhánh ã ư c thành l p. M i năm t ngân sách Trung ương h tr cho ho t ng tr giúp pháp lý nh ng a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, vùng ng bào dân t c thi u s và mi n núi thông qua Qu Tr giúp pháp lý Vi t Nam, các Chương trình, d án kho ng 30%. S còn l i do ngân sách a phương ch u trách nhi m, b o m tăng trung bình t 40 t ng n 70 t ng cho các Trung tâm và Chi nhánh trong toàn qu c (bao g m cơ s v t ch t, trang thi t b , máy phô tô, máy vi tính và kinh phí cho ho t ng chuyên môn nghi p v …). i v i vi c trang b phương ti n i l i (ô tô, xe máy…) ư c th c hi n theo quy nh c a Th tư ng Chính ph ; huy ng s tham gia, h tr tích c c cho ho t ng tr giúp pháp lý c a các cơ quan, t ch c, cá nhân, nh t là vi c óng góp, h tr tài chính cho tr giúp pháp lý. III. CÁC HO T NG CH Y U C A ÁN 1. Giai o n 2008 - 2010 Ho t ng 1. Kh o sát, ánh giá d báo nhu c u tr giúp pháp lý và kh năng ngu n cung áp ng nhu c u tr giúp pháp lý theo nh kỳ hàng năm c trư c m t và lâu dài, b o m có cơ s th c ti n tri n khai th c hi n quy ho ch trong c nư c và c a t ng a phương: - Kh o sát, d báo nhu c u tr giúp pháp lý, bao g m t ng s ngư i thu c di n ư c tr giúp pháp lý (ngư i nghèo, ngư i có công v i cách m ng, ng bào dân t c thi u s , tr em, ngư i tàn t t, ngư i già cô ơn, ngư i b nhi m ch t c da cam, ngư i b nhi m HIV…) và di n bi n trong t ng năm và n năm 2010, nh hư ng 2015 ánh giá úng n th c tr ng nhu c u tr giúp pháp lý làm cơ s cho các a phương d li u ngu n l c cán b , viên ch c cho Trung tâm và Chi nhánh cũng như cơ s v t ch t, kinh phí b o m ho t ng; ánh giá th c tr ng và k p th i d báo tình hình gi i quy t khi u n i, t cáo, s v vi c t n ng và vi c gi i quy t các v , vi c, các lo i án c a cơ quan ti n hành t t ng cũng như nhu c u tìm hi u pháp lu t c a nhân dân trong i u ki n công nghi p hóa, hi n i hóa (t p trung tr giúp pháp lý gi i quy t khi u ki n v n bù, gi i phóng m t b ng, ình công, b o v quy n l i c a ngư i lao ng, ch chính sách cho ph n , ngư i có công, ngư i dân t c thi u s …). T ó, có d báo chính xác nhu c u tr giúp pháp lý, các lĩnh v c tr giúp pháp lý, t ng hình th c tr giúp pháp lý, các lo i v n khác có liên quan cho t ng năm và trong t ng giai o n; - Kh o sát th c tr ng và d ki n xu hư ng phát tri n c a th trư ng d ch v pháp lý, bao g m s phân b và phát tri n c a m ng lư i t ch c hành ngh lu t sư (Văn phòng lu t sư, Công ty lu t, s lư ng và ch t lư ng i ngũ lu t sư), tư v n pháp lu t (kh năng các t ch c oàn th xã h i thành l p các t ch c tư v n pháp lu t tr c thu c) và kh năng ăng ký tham gia tr giúp pháp lý c a các t ch c này; - Kh o sát, ánh giá th c tr ng ngu n C nhân lu t ư c b sung cho th trư ng lao ng (trong toàn qu c và c a t ng a phương) t các cơ s ào t o lu t t nay n năm 2010, nh hư ng n năm 2015 có chính sách thu hút, ưa v làm vi c t i Trung tâm và Chi nhánh, xu t cơ quan nhà nư c có thNm quy n tăng ch tiêu t o ngu n c i ào t o, b i dư ng ngu n b nhi m Tr giúp viên pháp lý. Nghiên c u, hình thành cơ ch có th thu hút các lu t sư hành ngh t i các t ch c hành
 7. ngh lu t sư, tư v n pháp lu t vào làm vi c t i Trung tâm và Chi nhánh t o ngu n cán b , viên ch c, áp ng yêu c u xã h i; - Kh o sát th c tr ng và d ki n s lư ng c ng tác viên phát tri n trong t ng năm và t ng giai o n trên cơ s d báo ngu n cán b tư pháp ngh hưu và cán b các cơ s nghiên c u ào t o lu t, cơ s báo chí…; ngu n cán b , công ch c ang làm công tác pháp lu t và ngư i có ki n th c pháp lu t chuyên sâu hi n có t i a phương khuy n khích l c lư ng là ph n , ngư i dân t c thi u s , m i tham gia làm c ng tác viên; b o m c ng tác viên có tiêu chuNn, tích c c và ch ng tham gia tr giúp pháp lý, t ng bư c nâng cao ch t lư ng, h n ch tình tr ng tr giúp pháp lý sai gây thi t h i cho ngư i ư c tr giúp pháp lý, kh c ph c tình tr ng thi u biên ch , cán b c a Trung tâm và Chi nhánh; - Rà soát m ng lư i t ch c tr giúp pháp lý cơ s (T , i m, Câu l c b tr giúp pháp lý), c ng c , ki n toàn và nâng c p thành Chi nhánh nh ng nơi có nhi u nhu c u; ti p t c c ng c , ki n toàn và phát tri n m ng lư i Câu l c b tr giúp pháp lý ang ho t ng có hi u qu , thành l p m i a bàn c p xã. Ho t ng 2. C ng c , ki n toàn Trung tâm phù h p v i quy nh c a Lu t Tr giúp pháp lý theo hư ng chuyên môn hóa: Hoàn thành vi c i tên, xác nh nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c: - i tên: ti n hành i tên Trung tâm tr giúp pháp lý c a Nhà nư c thành Trung tâm tr giúp pháp lý nhà nư c và ti n hành kh c con d u m i. Vi c i tên, kh c con d u m i ư c th c hi n ch m nh t là ngày 15 tháng 7 năm 2008; - V v trí pháp lý: Trung tâm là ơn v s nghi p tr c thu c S Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có con d u, tr s và tài kho n riêng. Trung tâm ch u s qu n lý nhà nư c c a S Tư pháp, y ban nhân dân c p t nh, s qu n lý, ch o, hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a C c Tr giúp pháp lý, B Tư pháp. - V ch c năng: Trung tâm có ch c năng cung c p d ch v pháp lý mi n phí cho ngư i ư c tr giúp pháp lý, giúp h b o v quy n, l i ích h p pháp c a mình, nâng cao hi u bi t pháp lu t, ý th c tôn tr ng và ch p hành pháp lu t; góp ph n vào vi c ph bi n, giáo d c pháp lu t, b o v công lý, b o m công b ng xã h i, phòng ng a, h n ch tranh ch p và vi ph m pháp lu t. - V nhi m v , quy n h n: Trung tâm có các quy n và nghĩa v theo quy nh t i i u 15 Lu t Tr giúp pháp lý, các nhi m v , quy n h n theo quy nh t i i u 8 Ngh nh s 07/2007/N -CP và các nhi m v , quy n h n khác do y ban nhân dân c p t nh ho c Giám c S Tư pháp giao phù h p v i ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Trung tâm. - V cơ c u t ch c: Trung tâm có Giám c, Phó Giám c, các phòng chuyên môn và Chi nhánh tr c thu c. Trung tâm có các Tr giúp viên pháp lý, các viên ch c và ngư i lao ng khác. Trung tâm ư c s d ng c ng tác viên. Trong năm 2008 hoàn thành vi c c ng c , ki n toàn b máy lãnh o Trung tâm. Vi c thành l p và s lư ng các phòng chuyên môn nghi p v do y ban nhân dân c p t nh
 8. quy t nh theo án ki n toàn t ch c, b máy c a Trung tâm ã ư c phê duy t, b o m có các phòng chuyên môn g n v i nhóm lĩnh v c tr giúp pháp lý quy nh t i i u 34 c a Ngh nh s 07/2007/N -CP. i v i Trung tâm trong năm 2008 chưa có ngu n l c cán b , chưa thành l p các phòng thì b trí các b ph n chuyên môn nghi p v . M i lĩnh v c tr giúp pháp lý quy nh t i i u 34 c a Ngh nh s 07/2007/N -CP ph i có ít nh t 01 Tr giúp viên pháp lý chuyên trách và 01 – 02 cán b ngu n b i dư ng b nhi m và c p th Tr giúp viên pháp lý. Các năm ti p theo, căn c vào nhi m v ư c giao và nhu c u tr giúp pháp lý c a nhân dân, có th b sung thêm cho Trung tâm và Chi nhánh s lư ng cán b , viên ch c c n thi t áp ng yêu c u nhi m v . Trong ó c bi t chú ý n vi c b trí ngu n l c Tr giúp viên pháp lý cho các Trung tâm, Chi nhánh t i các a phương có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, vùng ng bào dân t c thi u s và mi n núi, vùng có ít t ch c hành ngh lu t sư và tư v n pháp lu t. V cơ c u m ng lư i c ng tác viên, trong năm 2008, hoàn thành vi c rà soát l i toàn b i ngũ c ng tác viên hi n có và l a ch n nh ng ngư i tiêu chuNn theo quy nh c a Lu t Tr giúp pháp lý b sung cho i ngũ c ng tác viên c a Trung tâm. Ch m d t c ng tác i v i nh ng ngư i không còn tiêu chuNn ho c không tham gia tr giúp pháp lý. Ph n u n năm 2010, m i Trung tâm có t 120 c ng tác viên tr lên (trong ó có t 6 c ng tác viên là lu t sư tr lên), ph n u kho ng 1/2 là n và có 3/4 s lư ng c ng tác viên làm vi c t i c p huy n, xã; a phương có nhi u ng bào dân t c thi u s , m i dân t c có ít nh t 01 n 02 Tr giúp viên pháp lý và t 02 n 05 c ng tác viên; ph n u huy ng ít nh t 30% - 40% s lư ng lu t sư, tư v n viên pháp lu t ho t ng t i các a bàn cơ s tham gia làm c ng tác viên tr giúp pháp lý. Ho t ng 3. Thành l p các Chi nhánh c a Trung tâm: Vi c thành l p Chi nhánh c a Trung tâm c n xu t phát t nhu c u tr giúp pháp lý c th c a t ng a bàn, trong ó c bi t t p trung vào các a bàn xa trung tâm (t trên 25 km i v i a bàn ng b ng ông dân cư và trên 35 km i v i a bàn vùng trung du và mi n núi), trong ó c bi t chú tr ng thành l p Chi nhánh t i các huy n vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c thi u s và mi n núi, nơi chưa có t ch c hành ngh lu t sư, tư v n pháp lu t. - V v trí pháp lý: Chi nhánh là ơn v ph thu c c a Trung tâm t t i c p huy n, th c hi n tr giúp pháp lý trong ph m vi t 01 n 03 huy n tr lên và ch u s qu n lý c a Trung tâm. Trung tâm ch u trách nhi m v toàn b ho t ng c a Chi nhánh. - V nhi m v , quy n h n: Chi nhánh có nhi m v th c hi n tr giúp pháp lý b ng các hình th c tr giúp pháp lý quy nh t i i u 27 Lu t Tr giúp pháp lý, quy nh c a Ngh nh s 07/2007/N -CP và các nhi m v , quy n h n khác theo Quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm do y ban nhân dân c p t nh ban hành và theo phân công c a Giám c Trung tâm. - V cơ c u t ch c: Chi nhánh có Trư ng Chi nhánh, Tr giúp viên pháp lý chuyên trách và cán b , viên ch c ngu n b nhi m Tr giúp viên pháp lý. Trư ng Chi nhánh ph i là Tr giúp viên pháp lý.
 9. Trong năm 2008, căn c vào i u ki n c th , các a phương tri n khai thành l p các Chi nhánh, b nhi m Tr giúp viên pháp lý c a Trung tâm làm Trư ng Chi nhánh, ng th i l a ch n cán b , viên ch c c i b i dư ng nghi p v t o ngu n b nhi m Tr giúp viên pháp lý. Trên cơ s ánh giá k t qu ho t ng c a Chi nhánh ã ư c thành l p, các năm ti p theo, thành l p Chi nhánh t i m t s huy n còn l i. Chi nhánh có Trư ng Chi nhánh và ít nh t 01 Tr giúp viên pháp lý. S lư ng cán b , viên ch c ư c b sung hàng năm cho Chi nhánh trên cơ s nhu c u tr giúp pháp lý c a nhân dân và th c tr ng phát tri n m ng lư i c ng tác viên cơ s ; Vi c ki n toàn Chi nhánh ph i b o m áp ng ư c nhu c u tr giúp pháp lý c a nhân dân ngay t i cơ s , huy ng ư c các ngu n l c c a a phương tham gia th c hi n, h tr công tác tr giúp pháp lý, ng th i b o m vi c hư ng d n, tri n khai sinh ho t i v i các Câu l c b tr giúp pháp lý, t ch c tr giúp pháp lý lưu ng. Giám c Trung tâm y quy n cho Trư ng Chi nhánh trong vi c b trí, qu n lý và s d ng các c ng tác viên tr giúp pháp lý trong ph m vi a phương Chi nhánh ho t ng, b o m m i Chi nhánh có ít nh t t 10 n 15 c ng tác viên tr lên. Ho t ng 4. Phát tri n m ng lư i tr giúp pháp lý cơ s h tr ho t ng cho Trung tâm và Chi nhánh: - i v i các huy n chưa th thành l p Chi nhánh thì c ng c , phát tri n m ng lư i c ng tác viên, c 03 c ng tác viên tr lên thì thành l p 01 T c ng tác viên h tr tri n khai th c hi n tr giúp pháp lý trên a bàn c p huy n. - Xây d ng m ng lư i Câu l c b tr giúp pháp lý. Trong năm 2008, thành l p Câu l c b t i t t c các xã nghèo thu c Chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo và Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã vùng c bi t khó khăn, vùng ng bào dân t c thi u s và mi n núi. Các năm ti p theo, ti p t c c ng c các Câu l c b ã ư c thành l p, thành l p các a bàn khác ây th t s là hình th c tr giúp pháp lý c ng ng, thu hút ngư i ư c tr giúp pháp lý và nh ng ngư i thu c di n c n nghèo, ph n , ngư i dân t c thi u s tham gia và i u hành Câu l c b . Ho t ng 5. ChuNn b t t ngu n l c b o m tri n khai th c hi n nhi m v : - D ki n ngu n C nhân lu t và có chính sách khuy n khích, ng viên các lu t sư vào làm vi c t i Trung tâm và Chi nhánh t o ngu n c i ào t o ngh lu t sư, b i dư ng v nghi p v tr giúp pháp lý. Khuy n khích và có chính sách i v i nh ng cán b , viên ch c tr tích c c n làm vi c t i các Chi nhánh, c bi t là các Chi nhánh t t i vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c thi u s và mi n núi, vùng biên gi i và h i o; chú tr ng vi c quy ho ch b i dư ng chuyên môn nghi p v tr giúp pháp lý v i nghi p v và k năng qu n lý cho i ngũ Tr giúp viên pháp lý d ki n làm công tác qu n lý; k p th i b nhi m Tr giúp viên pháp lý i v i nh ng ngư i ã ư c c p Ch ng ch b i dư ng nghi p v , h n ch t i a vi c luân chuy n Tr giúp viên pháp lý ã có kinh nghi m và k năng tr giúp pháp lý. Có chính sách thu hút, ng viên, khuy n khích các t ch c hành ngh lu t sư, tư v n pháp lu t, các cá nhân có i u ki n tham gia tr giúp pháp lý.
 10. - u tư xây d ng, c i t o, nâng c p, b o m tr s làm vi c c a Trung tâm thu n ti n cho ngư i ư c tr giúp pháp lý trong vi c ti p c n theo quy nh t i i u 32 Lu t Tr giúp pháp lý; b trí a i m làm vi c c a Chi nhánh. Trư c m t, khi m i thành l p, y ban nhân dân c p huy n b trí 01 phòng làm vi c cho Chi nhánh g n v i Phòng Tư pháp. V lâu dài, Nhà nư c có chính sách u tư, b trí, s p x p ho c xây d ng tr s riêng cho các Chi nhánh t i các a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ho c t n d ng a i m làm vi c c a các Tòa án c p huy n chưa b trí s d ng theo ti n trình c i cách tư pháp, ưu tiên u tư cho vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c thi u s và mi n núi. - u tư cơ s v t ch t, trang thi t b làm vi c c bi t là t sách pháp lu t v i y u sách m i; trang b máy tính t ng bư c th c hi n vi c ng d ng công ngh thông tin vào công tác tr giúp pháp lý, x lý, qu n lý và cung c p thông tin, s li u, biên so n các v vi c tr giúp pháp lý i n hình và các s tay nghi p v tr giúp pháp lý, t o s liên thông trong vi c th c hi n các v vi c gi a các t ch c th c hi n tr giúp pháp lý. - Tăng cư ng u tư kinh phí t ngu n ngân sách nhà nư c và t các Chương trình m c tiêu qu c gia, t các ngu n h tr , áp ng yêu c u nhi m v c a các Trung tâm và Chi nhánh; ti p t c huy ng các cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c tham gia, óng góp, h tr ho t ng tr giúp pháp lý, phát tri n Qu Tr giúp pháp lý Vi t Nam. 2. nh hư ng n năm 2015 Ti p t c c ng c , ki n toàn Trung tâm áp ng yêu c u c a tình hình m i. Ki n toàn các phòng chuyên môn, b o m 100% Trung tâm u thành l p các phòng theo hư ng chuyên môn hóa theo lĩnh v c tr giúp pháp lý. Phòng có Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng các Tr giúp viên pháp lý chuyên trách. Ti p t c c ng c , ki n toàn i ngũ ngư i th c hi n tr giúp pháp lý, n năm 2015, m i lĩnh v c tr giúp pháp lý quy nh t i i u 34 Ngh nh s 07/2007/N -CP, Trung tâm có t 02 Tr giúp viên pháp lý chuyên trách tr lên và có ngu n C nhân lu t làm vi c t i Trung tâm b sung ngu n Tr giúp viên pháp lý trong trư ng h p có vi c i u ng, luân chuy n cán b , viên ch c là Tr giúp viên pháp lý; ti p t c phát tri n m ng lư i c ng tác viên. M i Trung tâm có trung bình t 200 c ng tác viên tr lên, trong ó kho ng 1/2 là n và t l ngư i dân t c thi u s thích ng theo a bàn. B o m m i lĩnh v c tr giúp pháp lý có t 05 c ng tác viên chuyên trách tr lên, c p xã có ít nh t t 01 – 02 c ng tác viên h tr sinh ho t Câu l c b tr giúp pháp lý. Huy ng các t ch c hành ngh lu t sư, tư v n pháp lu t a phương ph i h p v i Trung tâm trong vi c tri n khai th c hi n tr giúp pháp lý, ph n u có t 50% - 60% t ng s t ch c hành ngh lu t sư, t ch c tư v n pháp lu t c a t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p ăng ký tham gia tr giúp pháp lý. C ng c , ki n toàn các Chi nhánh, coi ây là nhi m v tr ng tâm c a giai o n 2011 – 2015, b o m s phát tri n n nh, b n v ng c a các Chi nhánh ã ư c thành l p. B trí ngu n l c cán b , kinh phí, cơ s v t ch t các Chi nhánh ho t ng có ch t lư ng, hi u qu , b o m Chi nhánh ã ư c thành l p ho t ng n nh, m i lĩnh v c tr giúp pháp lý có ít nh t 01 Tr giúp viên pháp lý chuyên trách và có ngu n C nh n lu t t o ngu n b nhi m Tr giúp viên pháp lý trong trư ng h p có s i u ng, luân chuy n Tr giúp viên pháp lý làm vi c t i Chi nhánh; thành l p Chi
 11. nhánh nh ng a bàn còn l i theo nh hư ng chi n lư c c i cách tư pháp, b o m thành l p t t c các Chi nhánh t i nơi có Tòa án khu v c tham gia t t ng i di n, bào ch a, b o v quy n và l i ích h p pháp cho ngư i ư c tr giúp pháp lý. Xây d ng, ki n toàn m ng lư i tr giúp pháp lý cơ s , c ng c , phát tri n m ng lư i T c ng tác viên hi n có. Chú tr ng vi c thành l p T t i các nơi không t Chi nhánh. Nâng cao ch t lư ng, tăng cư ng ho t ng qu n lý, hư ng d n v nghi p v c a Trung tâm cho T c ng tác viên; ti p t c c ng c , ki n toàn và phát tri n m ng lư i Câu l c b tr giúp pháp lý ã ư c thành l p Câu l c b có th ch ng th c hi n sinh ho t và tri n khai th c hi n tr giúp pháp lý cơ s . D li u các bi n pháp b o m cho ho t ng tr giúp pháp lý, bao g m ngu n C nhân lu t th c hi n vi c tuy n d ng ho c i u ng v làm vi c t i Trung tâm và Chi nhánh ti p t c c i ào t o, b i dư ng t o ngu n b nhi m Tr giúp viên pháp lý, chú tr ng l c lư ng n và ngư i dân t c thi u s ; g n k t ào t o, b i dư ng liên thông gi a ho t ng ngh nghi p tr giúp pháp lý v i các ho t ng c a các ch c danh tư pháp. Có chính sách thu hút các lu t sư, ngư i có ki n th c pháp lu t v làm vi c t i Trung tâm và Chi nhánh, th c hi n vi c g n k t ho t ng tr giúp pháp lý c a lu t sư v i ho t ng tr giúp pháp lý c a các Trung tâm và Chi nhánh. C i t o, nâng c p tr s làm vi c c a Trung tâm và các Chi nhánh c a Trung tâm theo úng tiêu chuNn nh m c, có tính n s phát tri n c a m ng lư i ngư i th c hi n tr giúp pháp lý trong nh ng năm ti p theo. IV. CÁC GI I PHÁP TH C HI N QUY HO CH 1. D toán tài chính cho ho t ng và d toán ngu n tài chính b o m th c hi n Quy ho ch a) Kinh phí th c hi n Quy ho ch t nay n 2010, d ki n kho ng 450 t ng (trong ó kinh phí t các Chương trình m c tiêu qu c gia kho ng 60 t ng, kinh phí h tr t các d án h p tác qu c t kho ng 100 t ng, Qu Tr giúp pháp lý Vi t Nam kho ng 20 t ng, còn l i do ngân sách a phương b o m); b) Ngân sách a phương b o m cơ s v t ch t, kinh phí ho t ng, trang thi t b , phương ti n làm vi c c a Trung tâm và Chi nhánh a phương (bao g m kinh phí b o m ho t ng thư ng xuyên, kinh phí chi không thư ng xuyên và d trù kinh phí nghi p v tr giúp pháp lý) theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. Ngân sách trung ương h tr i v i m t s ho t ng chuyên môn nghi p v , h tr cho a phương có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn thông qua Chương trình m c tiêu qu c gia, Qu Tr giúp pháp lý Vi t Nam và d án h p tác qu c t ; c) Ngoài ngu n kinh phí do ngân sách nhà nư c c p hàng năm, c p t các Chương trình m c tiêu qu c gia, Qu Tr giúp pháp lý Vi t Nam và d án h p tác qu c t , c n huy ng thêm các ngu n nhân l c và kinh phí h tr t phía các cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c th c hi n u tư có hi u qu cho vi c phát tri n m ng lư i Trung tâm và Chi nhánh. 2. Các gi i pháp nh m hoàn thi n v chính sách, pháp lu t a) Ban hành k p th i các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Tr giúp pháp lý, n h t năm 2008, v cơ b n có th ch pháp lý i u ch nh ho t ng tr giúp pháp lý;
 12. b) Xây d ng quy ch t ch c và ho t ng, quy ch làm vi c c a Trung tâm theo hư ng phân c p, t o s ch ng và quy nh rõ quy n h n, nâng cao trách nhi m, th c hi n qu n lý theo kh i lư ng và ch t lư ng công vi c c a t ng v trí công tác; c) Rà soát các chính sách khuy n khích, ưu ãi và ch ãi ng i v i ngư i làm công tác tr giúp pháp lý hoàn thi n chính sách và xác l p quy trình qu n lý theo hư ng chuyên nghi p, nâng cao tính chuyên môn hóa. 3. Các gi i pháp ki n toàn t ch c b máy, cán b a) Xây d ng và tri n khai th c hi n t t án ki n toàn Trung tâm và Chi nhánh t i a phương theo l trình sau khi ã ư c phê duy t; b) Rà soát m ng lư i ngư i th c hi n tr giúp pháp lý, s p x p, c ng c và phát tri n m ng lư i c ng tác viên hình thành i ngũ chuyên gia làm vi c theo h p ng c ng tác th c hi n tr giúp pháp lý v i Trung tâm, Chi nhánh theo hư ng a lĩnh v c, có trình chuyên môn cao; c) S d ng có hi u qu ngu n nhân l c, b o m ho t ng c a Tr giúp viên pháp lý mang tính chuyên nghi p tương ng v i trình và ch t lư ng c a lu t sư c a th trư ng t do cũng như c a các ch c danh tư pháp khác; duy trì n nh, tránh luân chuy n b o m i ngũ Tr giúp viên pháp lý th o ngh và áp ng yêu c u tranh t ng trong i u ki n m i; d) D li u ngu n C nhân lu t b nhi m Tr giúp viên pháp lý, quy ho ch b trí t i Trung tâm và Chi nhánh, nh t là các a bàn có nhi u nhu c u, có chính sách khuy n khích các lu t sư vào làm vi c t i Trung tâm và Chi nhánh; b i dư ng ngu n lãnh o Trung tâm và Trư ng các phòng chuyên môn nghi p v , Trư ng Chi nhánh gi i v chuyên môn, thành th o k năng và có o c ngh nghi p; có chính sách khuy n khích i v i viên ch c tr , là lao ng n , ngư i dân t c thi u s tích c c n làm vi c t i Chi nhánh t t i vùng sâu, vùng xa, vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn; ) i m i cơ ch ào t o, b i dư ng nghi p v cán b là ngu n b nhi m Tr giúp viên pháp lý; nghiên c u, xây d ng án b i dư ng dài h n và b i dư ng nghi p v thư ng xuyên hàng năm i v i i ngũ ngư i th c hi n tr giúp pháp lý; hoàn thi n chương trình, giáo trình ph c v các khóa b i dư ng nghi p v ; có chính sách ưu ãi, h tr t Qu Tr giúp pháp lý Vi t Nam trong vi c b i dư ng ngu n cán b iv i các a phương có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, vùng ng bào dân t c thi u s và mi n núi; e) Huy ng, khuy n khích các t ch c hành ngh lu t sư, tư v n pháp lu t và cá nhân có tiêu chuNn tham gia th c hi n, h tr ho c óng góp cho ho t ng tr giúp pháp lý. Có chính sách, k ho ch c th b i dư ng nghi p v , k năng tr giúp pháp lý và h tr cho l c lư ng xã h i này. 4. Các gi i pháp v tăng cư ng m i quan h ph i h p a) Tăng cư ng m i quan h gi a Trung tâm v i các t ch c tham gia tr giúp pháp lý và gi a các Chi nhánh trong quá trình tri n khai th c hi n nhi m v ;
 13. b) Tăng cư ng m i quan h ph i h p gi a các cơ quan, t ch c (nh t là cơ quan ti n hành t t ng, cơ quan thông tin i chúng, t ch c oàn th xã h i), chính quy n các c p v i Trung tâm và Chi nhánh trong vi c th c hi n tr giúp pháp lý, ph i h p cung c p thông tin, tài li u, c ngư i làm c ng tác viên và tr l i ki n ngh tr giúp pháp lý. 5. Các gi i pháp nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác qu n lý nhà nư c a) Tăng cư ng ki m tra, giám sát vi c th c hi n Lu t Tr giúp pháp lý và các văn b n hư ng d n thi hành, k p th i phát hi n nh ng sai sót, vư ng m c, b t c p trong th c ti n hư ng d n thông qua th ch cho phù h p; b) Hình thành t ch c chuyên trách th c hi n ki m tra, ánh giá ch t lư ng v vi c tr giúp pháp lý trung ương và tăng cư ng ki m tra, t ánh giá ch t lư ng tr giúp pháp lý c a Trung tâm, ki m tra vi c b trí ngu n l c và các i u ki n b o m ho t ng tr giúp pháp lý có ch t lư ng theo quy nh c a Lu t; c) Tăng cư ng giám sát c a các cơ quan, t ch c k p th i bi u dương các gương i n hình tích c c, x lý i v i nh ng hành vi vi ph m trong ho t ng tr giúp pháp lý. 6. Các gi i pháp v kinh phí, cơ s v t ch t và i u ki n b o m ho t ng a) S d ng có hi u qu ngu n l c hi n có, t ng bư c tăng u tư t ngân sách nhà nư c cho ho t ng tr giúp pháp lý, phù h p v i nhu c u tr giúp pháp lý ngày càng cao c a nhân dân. Huy ng các ngu n l c tài chính theo hư ng ch ng, sáng t o c a các a phương, xác nh rõ trách nhi m c a Trung ương và c a a phương. Nghiên c u i m i cơ ch xây d ng, qu n lý và s d ng Qu Tr giúp pháp lý Vi t Nam huy ng ngu n h tr , tài tr c a cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c cho ho t ng tr giúp pháp lý; b) D trù kinh phí u tư hàng năm xây d ng, s a ch a, nâng c p tr s làm vi c, phương ti n i l i, trang thi t b ph c v ho t ng tr giúp pháp lý: - B trí a i m làm vi c ho c xây d ng tr s m i cho các Trung tâm có a i m làm vi c ch t h p ho c chưa có tr s riêng; tu s a, nâng c p tr s các Trung tâm ã ư c xây d ng; u tư trang thi t b , phương ti n làm vi c theo tiêu chuNn, nh m c và phù h p v i quy ho ch v t ch c b máy, biên ch c a Trung tâm n năm 2010, có nh hư ng n năm 2015; - B trí a i m làm vi c thu n l i cho các Chi nhánh ngư i ư c tr giúp pháp lý d dàng ti p c n phù h p v i tính ch t ho t ng tr giúp pháp lý; - Tăng cư ng kh năng ng d ng r ng rãi công ngh thông tin cho Trung tâm và Chi nhánh, c bi t quan tâm n các thi t b ph c v tr c ti p cho ho t ng tr giúp pháp lý, s d ng có hi u qu các ngu n l c t i ch ngư i th c hi n tr giúp pháp lý có th ư c khai thác d dàng tư li u pháp lu t, các tài li u, giáo trình, sách hư ng d n nghi p v và k năng tr giúp pháp lý; - Nâng c p h cơ s d li u v vi c tr giúp pháp lý các t ch c th c hi n tr giúp pháp lý trong toàn qu c có th b o qu n, ti p c n, khai thác và s d ng.
 14. c) Tăng cư ng h p tác v i các nư c, các t ch c qu c t v tr giúp pháp lý trên th gi i và khu v c; m r ng vi c áp d ng các thông l và chuNn m c qu c t phù h p v i i u ki n Vi t Nam vào ho t ng tr giúp pháp lý, ti p t c tranh th s h tr c a c ng ng qu c t cho ho t ng tr giúp pháp lý. V. T CH C TH C HI N ÁN b o m th c thi có hi u qu chính sách tr giúp pháp lý, c n quán tri t nâng cao nh n th c v công tác tr giúp pháp lý trong các c p y ng, chính quy n và t ch c, coi ây là m t trong các nhi m v góp ph n tích c c trong n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i và thúc Ny kinh t - xã h i phát tri n, góp ph n b o v quy n và l i ích h p pháp c a nhân dân, các B , ngành và chính quy n a phương c n th c hi n t t các nhi m v c th như sau: 1. B Tư pháp có nhi m v : a) Ch trì, ph i h p v i B N i v , B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Lao ng – Thương binh và Xã h i, y ban dân t c, Văn phòng Chính ph thành l p T chuyên gia liên ngành xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n án; hư ng d n, ôn c ki m tra, ánh giá k t qu th c hi n án các a phương và nh kỳ hàng năm t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph ; b) Kh o sát nhu c u b i dư ng nghi p v dài h n và thư ng xuyên, xây d ng chương trình, giáo trình, tài li u và i ngũ làm công tác b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý; xây d ng k ho ch và t ch c các khóa b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý theo l trình ra; có k ho ch b i dư ng l i hàng năm và thư ng xuyên cho i ngũ ngư i th c hi n tr giúp pháp lý; c) Ch trì, ph i h p v i các B có liên quan ki m tra vi c tri n khai th c hi n án các a phương; xác l p cơ ch ki m tra, ánh giá ch t lư ng v vi c tr giúp pháp lý; ki m tra ngu n l c b trí cho ho t ng tr giúp pháp lý; th c hi n vi c khen thư ng, x lý vi ph m và ki n ngh các gi i pháp c th . 2. B N i v ph i h p v i B Tư pháp xác nh c th v t ch c b máy, nh m c biên ch viên ch c cho các Trung tâm và Chi nhánh trong ph m vi c nư c, nh t là các vùng sâu, vùng xa, vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, vùng ng bào dân t c thi u s và mi n núi; ch o các S N i v tham mưu, thNm nh trình y ban nhân dân c p t nh xem xét,quy t nh thành l p Chi nhánh và xác nh biên ch cho Trung tâm và Chi nhánh phù h p v i i u ki n th c t c a a phương, có chính sách ưu tiên cán b n và cán b là ngư i dân t c thi u s . 3. B K ho ch và u tư có nhi m v : a) Ph i h p v i B Tư pháp xây d ng chương trình, k ho ch phát tri n h tr u tư xây d ng tr s c a Trung tâm và m t s Chi nhánh a phương có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, thu hút các d án h tr c a nư c ngoài và t ch c qu c t cho ho t ng tr giúp pháp lý; b) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Tư pháp cân i và b trí ngu n kinh phí b sung hàng năm t ngân sách trung ương cho các Chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo h tr tr giúp pháp lý các a phương; ph i h p v i B Tài chính hư ng
 15. d n v l p k ho ch u tư và cơ ch tài chính các a phương b o m ngu n v n do a phương b trí th c hi n án; c) Hư ng d n y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ưu tiên b trí ph n v n u tư c a a phương b o m các i u ki n th c hi n án. 4. B Tài chính có nhi m v : a) Ch trì, ph i h p v i B Tư pháp xây d ng phương án b trí kinh phí t ngân sách Trung ương b sung cho a phương th c hi n án qua Qu Tr giúp pháp lý Vi t Nam báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh; nghiên c u, xây d ng bi n pháp tài chính h tr ho t ng tr giúp pháp lý qua án, Chương trình, k ho ch có liên quan; ch o các S Tài chính xây d ng và phát tri n ngu n h tr cho công tác tr giúp pháp lý t ngu n thu a phương; b) Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư hư ng d n v l p k ho ch u tư và cơ ch tài chính b o m ngu n v n b sung có m c tiêu theo k ho ch và ti n b th c hi n án hàng năm các a phương ch ng cân i, b o m ngu n v n c a a phương th c hi n án. 5. Trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình, các B , cơ quan ngang B có trách nhi m ph i h p v i B Tư pháp trong vi c th c hi n các nhi m v , quy n h n nêu t i M c 1 ph n này. 6. ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, Thông t n xã Vi t Nam, các cơ quan báo chí, truy n thông xây d ng chương trình, k ho ch và th c hi n công tác truy n thông v tr giúp pháp lý qua các chuyên m c, chuyên , chuyên trang. 7. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: a) Ch u trách nhi m toàn di n v vi c xây d ng k ho ch, ch o, t ch c tri n khai th c hi n án t i a phương theo úng quan i m, m c tiêu, ti n quy nh t i Ph n B c a án này và nh kỳ hàng năm g i báo cáo k t qu th c hi n án v B Tư pháp t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph ; b) Ch o S Tư pháp và các cơ quan chuyên môn ti n hành kh o sát v nhu c u tr giúp pháp lý a phương làm căn c cho vi c xây d ng và tri n khai th c hi n án v ki n toàn t ch c, b máy c a Trung tâm và ti n hành thành l p các Chi nhánh theo l trình cho phù h p v i tính ch t, c i m c a a phương; c) C ng c , ki n toàn t ch c, b máy Trung tâm và Chi nhánh phù h p v i yêu c u ra trong án, ch o S Tư pháp và các ban, ngành liên quan căn c vào quy ho ch m ng lư i Trung tâm và Chi nhánh c a a phương xây d ng các d án thành l p và ưa vào ho t ng các Chi nhánh theo úng quy nh; d) B trí ngu n l c viên ch c cho Trung tâm và Chi nhánh theo hư ng chuyên trách, ch b nhi m Giám c, Phó Giám c, Trư ng phòng, Trư ng Chi nhánh i v i nh ng ngư i ã là Tr giúp viên pháp lý theo úng quy nh c a Lu t; b o m vi c n nh các ch c danh này chuyên môn hóa, chuyên nghi p hóa nâng cao tay ngh , chú tr ng c cán b có trình C nhân lu t i ào t o l p lu t sư c tham
 16. d khóa b i dư ng nghi p v tr giúp pháp lý t o ngu n b nhi m Tr giúp viên pháp lý theo úng l trình ra trong án; th c hi n vi c b i dư ng thư ng xuyên, t p hu n nâng cao ki n th c pháp lu t và k năng tr giúp pháp lý cho i ngũ ngư i th c hi n tr giúp pháp lý trong ph m vi a phương; )B o m i u ki n v cơ s v t ch t, kinh phí ho t ng cho Trung tâm và các Chi nhánh th c hi n án theo l trình; b trí y v n t ngân sách a phương th c hi n án; b trí kinh phí chi thư ng xuyên và kinh phí chi cho ho t ng chuyên môn nghi p v Trung tâm và Chi nhánh tri n khai có hi u qu các ho t ng tr giúp pháp lý; e) Ch o các cơ quan chuyên môn tăng cư ng t ki m tra, giám sát vi c th c hi n pháp lu t v tr giúp pháp lý và x lý nghiêm minh các hành vi vi ph m; ch o cơ quan truy n thông, báo chí tăng cư ng thông tin, truy n thông v tr giúp pháp lý; ch o S Tư pháp, các cơ quan ti n hành t t ng, các t ch c chính tr - xã h i t ch c tri n khai th c hi n công tác tr giúp pháp lý t i a phương; g) Có chính sách khuy n khích, thu hút huy ng các ngu n l c xã h i tham gia h tr và óng góp cho ho t ng tr giúp pháp lý. 8. ngh y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c kinh t , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p tích c c óng góp, tham gia ho t ng tr giúp pháp lý; ng th i khuy n khích các lu t sư và t ch c hành ngh lu t sư, các t ch c tư v n pháp lu t thu c t ch c oàn th xã h i tích c c tham gia th c hi n tr giúp pháp lý./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản