Quyết định số 806/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định số 806/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 806/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo hành động vì chất lượng,vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 806/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU NG NGÃI c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 806/2006/Q -UBND Qu ng Ngãi, ngày 05 tháng 04 năm 2006 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN CH O HÀNH NG VÌ CH T LƯ NG, V SINH AN TOÀN TH C PH M T NH QU NG NGÃI CH T CH Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NGÃI Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ch th s 08/1999/CT-TTg ngày 15/4/1999 c a Th tư ng Chính ph và Ch th s 05/2001/CT-UB ngày 26/3/2001 c a y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi v vi c tăng cư ng công tác b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m; Xét ngh c a Giám c S Y t t i Công văn s 133/YT-NVY ngày 07/3/2006 v vi c thành l p Ban ch o vì ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m và ngh c a Giám c S N i v t i văn b n s 463/SNV ngày 27/3/2006, QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p Ban ch o hành ng vì ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm t nh Qu ng Ngãi (sau ây g i t t là Ban ch o CLVSATTP), g m các thành viên sau: 1. Trư ng ban: Ông Nguy n Hoàng Sơn, Phó Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi; 2. Phó ban: Ông Ph m H ng Phương, Giám cS Yt ; 3. Thành viên: - Ông Nguy n Cao Phúc, Phó Giám c S Tài chính; - Ông ào Minh Hư ng, Phó Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - Bà Ngô Th Kim Ng c, Phó Giám c S Văn hoá-Thông tin; - Ông Phan Huy Hoàng, Phó Giám c S Th y s n; - Ông inh Hoài B c, Phó Giám c Công an t nh;
  2. - Ông Tr n Ch n Di p, Chi c c trư ng Chi c c Tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng; - Ông Nguy n Quân, Giám c Trung tâm truy n thông giáo d c s c kho t nh; - Bà ng Th Bình, Phó Giám c Trung tâm y t d phòng; - Ông Nguy n Thái Sơn, Chánh Thanh tra S Y t ; - Ông Nguy n ăng Th ng, Phó trư ng phòng Quan lý thương m i thu c S Thương m i-Du l ch; - Ông Lê Huy, Phó trư ng phòng Nghi p v Y thu c S Y t . Các thành viên Ban ch o CLVSATTP làm vi c theo ch kiêm nhi m. Th trư ng các cơ quan, ơn v có cán b , công ch c ư c c làm thành viên Ban ch o CLVSATTP có trách nhi m t o i u ki n cán b , công ch c hoàn thành nhi m v ư c giao. i u 2. Ban ch o CLVSATTP có nhi m v : 1. Giúp y ban nhân dân t nh tri n khai th c hi n Ch th s 08/1999/CT-TTg ngày 15/4/1999 c a Th tư ng Chính ph và Ch th s 05/2001/CT-UB ngày 26/3/2001 c a y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi và xây d ng chương trình, k ho ch t ch c th c hi n tháng hành ng vì ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm trên a bàn t nh Qu ng Ngãi. 2. T ng k t, ánh giá tình hình, k t qu tri n khai th c hi n tháng hành ng vì ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm trên a bàn t nh báo cáo y ban nhân dân t nh và các B , Ngành Trung ương theo qui nh. i u 3. S Y t là cơ quan thư ng tr c c a Ban ch o CLVSATTP, có trách nhi m m b o i u ki n và phương ti n c n thi t cho ho t ng c a Ban ch o CLVSATTP hoàn thành nhi m v . i u 4. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S N i v , Giám c S Y t , Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan, Ch t ch UBND các huy n, thành ph và các ông, bà có tên t i i u 1 Quy t nh này căn c Quy t nh thi hành. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 3021/Q -UB ngày 21/7/1999 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi./. CH TNCH Nguy n Kim Hi u
Đồng bộ tài khoản