Quyết định số 81/2001/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 81/2001/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 81/2001/QĐ-UBND về Quy chế quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố, ban hành kèm theo Quyết định số 15/2000/QĐ-UB ngày 17 tháng 4 năm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 81/2001/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 81/2001/QĐ-UBND TP.H Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V S A I, B SUNG M T S I U C A QUY CH QU N LÝ VI C VAY V N, TR N VAY, H TR LÃI VAY C A CÁC D ÁN U TƯ THU C CHƯƠNG TRÌNH KÍCH C U THÔNG QUA U TƯ C A THÀNH PH , BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 15/2000/Q -UB NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2000 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 15/2000/Q -UB-TH ngày 17 tháng 4 năm 2000 và Quy t nh s 44/2000/Q -UB-TH ngày 17 tháng 7 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 2111/KH T-KT ngày 18 tháng 7 năm 2001 ; QUY T NNH i u 1.- Nay s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý vi c vay v n, tr n vay, h tr lãi vay c a các d án u tư thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph ban hành kèm theo Quy t nh s 15/2000/Q -UB-TH ngày 17 tháng 4 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph . I. i u 1, ư c s a i, b sung như sau : 1. Các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph , bao g m : 1.1- Nh ng d án do ngân sách thành ph tr n g c và lãi vay : u tư s a ch a, xây d ng các c u giao thông s p s p ho c nâng t i tr ng c u cho ng b trên m t s tuy n ư ng ; c i t o, xây d ng các nút giao thông n i thành, các tuy n giao thông tr ng i m (là nh ng d án không có ngu n thu tr c ti p tr n vay).
  2. 1.2- Nh ng d án ngân sách thành ph h tr 100% lãi vay và ch u tư tr n g c : - D án u tư nâng c p, m r ng và xây d ng m i các cơ s giáo d c, d y ngh công l p và ngoài công l p. - D án u tư m r ng, xây d ng m i và tăng cư ng trang thi t b y t cho các cơ s y t công l p và dân l p. - D án u tư nhà máy x lý nư c th i t i các khu công nghi p t p trung. - D án di d i, u tư m i, nâng c p, c i ti n công ngh c a các cơ s s n xu t cây gi ng và con gi ng. 1.3- Nh ng d án ngân sách thành ph h tr m t ph n lãi vay : 1.3.1- H tr lãi vay 3%/năm cho các d án thu c các lĩnh v c sau : - D án u tư phát tri n ư ng ng cung c p nư c s ch. - D án u tư i m i thi t b , công ngh cho các ngành cơ khí, v t li u m i, công ngh sinh h c, công ngh thông tin, các doanh nghi p s n xu t hàng xu t khNu, các d án c a doanh nghi p th c hi n di d i vào các khu công nghi p và các khu v c theo quy ho ch c a thành ph (tr các d án c p m c 1.3.2-). - D án u tư xây d ng h t ng k thu t chuy n giao t , xây d ng các khu nhà cho thuê ho c bán cho công nhân có h khNu t i thành ph ang làm vi c t i các khu ch xu t, khu công nghi p ; ph c v yêu c u tái nh cư cho ng bào nh ng khu v c ph i gi i t a xây d ng cơ s h t ng tr ng i m c a thành ph . - D án u tư m r ng, xây d ng m i các cơ s s n xu t nông nghi p và nuôi tr ng th y s n. - D án vay v n c a Qu h tr phát tri n (m c 1.3.1), ngân sách h tr lãi vay 1%/năm. 1.3.2- H tr lãi su t vay 5%/năm cho các d án thu c các lĩnh v c sau : - D án s n xu t ph n m m. - D án s n xu t nguyên ph li u cho ngành d t, may, giày da. - D án s n xu t s n phNm có xu t khNu trên 80%. - D án vay v n c a Qu h tr phát tri n (m c 1.3.2), ngân sách h tr lãi vay 3%/năm. 1.4- Ngoài các d án nói trên, trong trư ng h p c bi t, y ban nhân dân thành ph s xem xét quy t nh c th .
  3. 2. T t c các d án kích c u thông qua u tư ch th c hi n trên a bàn thành ph và do y ban nhân dân thành ph xét duy t ch trương u tư cho t ng d án và ch nh ch u tư. Riêng các d án th c hi n chương trình h p tác v i các t nh, ph i ư c y ban nhân dân thành ph xem xét t ng trư ng h p c th . 3. Các d án do ngân sách thành ph tr n g c và lãi vay, h tr 100% lãi vay ho c h tr m t ph n lãi vay mà t ng v n ư c h tr lãi vay chi m t 30% v n u tư c a d án tr lên, thì trình t và th t c v qu n lý u tư và xây d ng, u th u ph i th c hi n úng theo quy nh hi n hành như i v i d án s d ng v n ngân sách Nhà nư c. 4. Các d án do ngân sách thành ph h tr m t ph n lãi su t vay mà t ng v n h tr chi m dư i 30% v n u tư c a d án thì trình t và th t c v qu n lý u tư và xây d ng, u th u ư c th c hi n như sau : Sau khi ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n ch trương u tư, căn c vào Quy ch qu n lý u tư và xây d ng hi n hành (n u d án u tư m t a i m m i, ngoài quy ho ch thì ph i có ý ki n c a Ki n trúc sư trư ng thành ph ), ch u tư ti n hành l p d án u tư. T ch c tài chính, tín d ng cho vay v n có trách nhi m thNm nh hi u qu , phương án tr n vay c a d án. Sau khi ư c t ch c tín d ng ng ý cho vay v n, ch u tư t quy t nh u tư (tr các d án nhóm A và các d án vay v n Qu h tr phát tri n, c a doanh nghi p Nhà nư c). Trên cơ s ó, y ban nhân dân thành ph quy t nh giao ch tiêu k ho ch v n vay theo chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph . i v i các d án mà ch u tư là doanh nghi p Nhà nư c ph i th c hi n theo úng quy nh c a Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph . i v i các d án mà ch u tư không ph i là doanh nghi p Nhà nư c, thì ch u tư t t ch c th c hi n d án. II. Kho n 1, i u 2, ư c s a i như sau : 1. Các d án u tư xây d ng c u, ư ng, nút giao thông, ư ng ng c p nư c : Ch u tư là Ban qu n lý d án chuyên ngành thu c y ban nhân dân thành ph ho c thu c các s -ngành thành ph , Ban qu n lý d án thu c y ban nhân dân các qu n- huy n ho c các doanh nghi p có ch c năng do y ban nhân dân thành ph ch nh. III. i u 3, ư c s a i b sung như sau : Danh m c các d án u tư thu c chương trình kích c u thông qua u tư quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này là m t ph n c a k ho ch u tư phát tri n c a thành ph ư c y ban nhân dân thành ph giao ch tiêu k ho ch và i u ch nh k ho ch khi c n thi t. Trách nhi m c a các t ch c tài chính, tín d ng khi cho vay v n ph i ki m tra ch t ch ch u tư s d ng v n vay úng m c ích c a d án ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t ho c quy t nh giao ch tiêu k ho ch. Ch u tư không ư c dùng tài s n t o thành t v n vay th ch p, sang như ng, chuy n i… cho cá nhân ho c pháp nhân khác trong su t th i gian chưa tr xong n vay, tr vi c th ch p i v i các t ch c tài chính, tín d ng ã cho vay v n. Trong trư ng h p c bi t c n thay i ch s h u dư i m i hình th c ph i ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n b ng văn b n.
  4. y quy n cho Giám c S K ho ch và u tư duy t d án u tư các d án thu c nhóm C (tr các d án phân c p cho Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n) do ngân sách thành ph tr n g c và lãi vay, h tr 100% lãi vay ho c h tr m t ph n lãi vay mà ph n v n h tr c a ngân sách chi m t 30% tr lên so v i t ng v n u tư c a d án. Phân c p cho Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n duy t d án u tư, phê duy t thi t k k thu t và d toán công trình, duy t các n i dung cơ b n c a quá trình u th u i v i các d án có t ng m c v n u tư t 5 t ng tr xu ng (tr các d án ch u tư thu c các s -ngành thành ph qu n lý). S K ho ch và u tư là u m i t ng h p các d án u tư trình y ban nhân dân thành ph ban hành, i u ch nh ch tiêu k ho ch ; ph i h p v i S Tài chánh-V t giá tham mưu cho y ban nhân dân thành ph có k ho ch thanh toán n vay u tư, h tr lãi vay và th c hi n các chính sách ưu ãi khác cho d án, ki m tra vi c th c hi n d án c a các ch u tư. IV. Kho n 3, i u 4, ư c s a i b sung như sau : V n c a các ngân hàng do Ban i u hành chương trình u tư trung và dài h n c a Chi nhánh ngân hàng Nhà nư c thành ph ch trì ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Tài chánh-V t giá xem xét ch nh b ng văn b n. Ưu tiên s d ng v n nêu Kho n 1 và Kho n 2 c a i u 4 cho các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph ; s d ng h t ch tiêu v n nêu Kho n 1 và Kho n 2, m i s d ng n v n nêu Kho n 3 nói trên. V. i u 13, ư c s a i như sau : Vi c thNm tra, phê duy t quy t toán các d án u tư nói trên th c hi n úng theo Thông tư s 70/2000/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2000 c a B Tài chính và Quy t nh s 55/2000/Q -UB-DA ngày 05 tháng 10 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph v phân công nhi m v thNm tra, phê duy t, quy t toán v n u tư. Ch u tư có trách nhi m l p báo cáo quy t toán v n u tư theo quy nh c a B Tài chính và t ch u trách nhi m v s li u quy t toán c a mình. S Tài chánh-V t giá có trách nhi m hư ng d n, ki m tra báo cáo quy t toán theo úng quy nh. i u 2.- 2.1- Các i u kho n khác không c p trong Quy t nh này, v n gi nguyên theo Quy t nh s 15/2000/Q -UB-TH ngày 17 tháng 4 năm 2000 và Quy t nh s 44/2000/Q -UB-TH ngày 17 tháng 7 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph . 2.2- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và ư c áp d ng c cho nh ng d án trư c ây ã ư c giao ch tiêu k ho ch v n vay theo chương trình kích c u thông qua u tư, nhưng chưa có quy t nh u tư, d án ã có quy t nh u tư nhưng chưa th c hi n u tư ho c ã u tư nhưng chưa gi i ngân kho n vay u tiên c a d án, trên cơ s quy t nh u tư ư c i u ch nh. Riêng các d án s d ng v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c thì ư c áp d ng c cho các kho n gi i ngân ti p theo c a d án.
  5. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, T ng Giám c Qu u tư Phát tri n ô th , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c Chi nhánh ngân hàng Nhà nư c thành ph , Giám c Qu H tr phát tri n-Chi nhánh thành ph H Chí Minh, Giám c các S qu n lý chuyên ngành, T ng Giám c các T ng Công ty, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và ch u tư các d án liên quan có trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph CH TNCH - B Tài chính - Ngân hàng Nhà nư c - Qu H tr phát tri n Trung ương - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND.TP - y ban nhân dân thành ph - Văn phòng Thành y Lê Thanh H i - Chi nhánh các Ngân hàng Thương m i, Ngân hàng u tư, Ngân hàng C ph n trên a bàn thành ph . - VPH -UB : CPVP, các T NCTH, T TH (4b) - Lưu (TH)
Đồng bộ tài khoản