intTypePromotion=1

Quyết định số 819/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
73
lượt xem
3
download

Quyết định số 819/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 819/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ca-ta về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 819/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 819/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NHÀ NƯ C CA-TA V KHUY N KHÍCH VÀ B O H U TƯ L N NHAU TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i văn b n s 4052/TTr-BKH ngày 05 tháng 6 năm 2009, QUY T NNH i u 1. Phê duy t Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Nhà nư c Ca-ta v khuy n khích và b o h u tư l n nhau (dư i ây g i t t là Hi p nh) ký ngày 08 tháng 3 năm 2009 t i ô-ha, th ô c a Nhà nư c Ca-ta. i u 2. B Ngo i giao hoàn t t các th t c pháp lý c n thi t và thông báo b ng văn b n cho Chính ph Nhà nư c Ca-ta Hi p nh chính th c có hi u l c theo quy nh t i i u 13 c a Hi p nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; Nguy n T n Dũng - VPCP: BTCN, các PCN, các V : PL, KTTH, KTN, TH, HC, TKBT, C ng TT T; - Lưu: VT, QHQT (3).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản