Quyết định số 82/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 82/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 82/2003/qđ-ub', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 82/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** 82/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH “QUY CH V T CH C VÀ HO T NG GIÁM SÁT DNCH SARS T I C NG NG” TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Th c hi n Ch th s 11/2003/CT-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph và khuy n cáo c a B Y t v tăng cư ng công tác phòng, ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p do vi rút (SARS) ; Nh m ch ng ngăn ng a, phòng ch ng d ch SARS xâm nh p thành ph H Chí Minh và khi có trư ng h p nhi m SARS xâm nh p, s phát hi n, bao vây k p th i, h n ch n m c th p nh t kh năng lây lan d ch t i thành ph , b o v s c kh e c ng ng ; Xét ngh c a S Y t (Thư ng tr c Ban ch o Phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p do vi rút thành ph ) t i cu c h p Ban ch o ngày 12/5/2003 ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch t ch c và ho t ng giám sát d ch SARS t i c ng ng” trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Y t , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n và các Thành viên Ban ch o phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p do vi rút thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  2. Nơi nh n : KT. CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN - Như i u 3 - Th tư ng Chính ph THÀNH PH - Văn phòng Chính ph , PHÓ CH TNCH -B Yt - TT/TU, TT/H ND.TP - Thư ng tr c UBND.TP - Ban TTVH Thành y và VP/TU - C c Qu n lý XNC - C m C ng HK Sân bay Tân Sơn Nh t - Công an c a khNu Sân bay TSN - C c H i quan thành ph Nguy n Thành Tài và H i quan Sân bay TSN - Báo ài thành ph - VPH -UB : các PVP, các T NCTH - Lưu(VX/NC) Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** QUY CH V T CH C VÀ HO T NG GIÁM SÁT DNCH SARS T I C NG NG. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 82/2003/Q -UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: I TƯ NG GIÁM SÁT i u 1.- i tư ng giám sát : 1.1. Ngư i nh p c nh Vi t Nam t các vùng có d ch SARS, cư trú t i thành ph H Chí Minh, bao g m ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài theo danh sách do S Y t thành ph thông báo. 1.2. Ngư i cư trú t i thành ph H Chí Minh có ti p xúc v i ngư i m c b nh ho c nghi ng m c b nh SARS. i u 2.- C p giám sát : Các i tư ng giám sát ư c phân thành hai c p giám sát, tùy theo vùng d ch : 2.1. Giám sát c p 1 : Ngư i ư c giám sát s ư c theo dõi y t trong th i h n 10 ngày theo n i dung quy nh c a ngành Y t .
  3. Giám sát c p 1 ư c th c hi n i v i ngư i nh p c nh t các vùng d ch nh ư c quy nh i u 1 và i v i ngư i có ti p xúc thông thư ng v i ngư i m c b nh ho c nghi ng m c b nh SARS. 2.2. Giám sát c p 2 : Ngư i ư c giám sát s ư c cách ly t i nơi cư trú trong th i h n 10 ngày theo dõi y t theo n i dung quy nh c a ngành Y t . Giám sát c p 2 ư c th c hi n i v i ngư i nh p c nh t các vùng d ch n ng ư c quy nh i u 1 và i v i ngư i có ti p xúc g n gũi v i ngư i m c b nh ho c nghi ng m c b nh SARS. Chương 2: HO T NG GIÁM SÁT DNCH T I C NG NG i u 3.- Ho t ng giám sát d ch t i c ng ng bao g m : 3.1. L p danh sách các i tư ng thu c di n giám sát; 3.2. T ch c giám sát ngư i có nguy cơ nhi m b nh t i c ng ng; 3.3. Th c hi n cư ng ch cách ly i v i ngư i không tuân th các quy nh giám sát; 3.4. Th c hi n các bi n pháp can thi p phòng ch ng d ch t i c ng ng; 3.5. Tăng cư ng công tác thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng ch ng d ch SARS t i c ng ng. i u 4.- L p danh sách các i tư ng thu c di n giám sát : 4.1. Danh sách các i tư ng giám sát ư c l p trên cơ s t p h p t nhi u ngu n : 4.1.1. Do S Y t cung c p m i ngày qua các phương ti n liên l c (chuy n file, Fax, i n tho i…) ; 4.1.2. Do y ban nhân dân các qu n-huy n thu th p qua th t c ăng ký t m trú ( i v i ngư i nư c ngoài) và th t c khai báo s c kho t i Tr m Y t phư ng-xã ( i v i ngư i Vi t Nam). 4.2. Danh sách ư c c p nh t m i ngày theo c hai chi u : y ban nhân dân qu n- huy n g i S Y t trư c 16 gi và S Y t t ng h p t báo cáo c a các qu n-huy n và nhi u ngu n khác, g i l i y ban nhân dân qu n-huy n trư c 10 gi sáng hôm sau. Trong trư ng h p khNn c p hơn, S Y t s chuy n ngay thông tin c n thi t cho y ban nhân dân qu n-huy n. i u 5.- T ch c giám sát ngư i có nguy cơ nhi m b nh t i c ng ng : 5.1. M i ngư i ư c giám sát s ư c cung c p m t t hư ng d n th c hi n các bi n pháp giám sát theo c p giám sát thích h p và ph i ký vào m t t cam k t th c hi n úng các quy nh giám sát ã xem (b ng ti ng Anh, ti ng Hoa cho ngư i nư c
  4. ngoài). i v i ngư i thu c di n giám sát c p 2, cơ quan y t s cung c p khNu trang (m i ngày m t khNu trang trong 10 ngày) và trong trư ng h p c n thi t s cung c p khNu trang cho nh ng ngư i có nhu c u ti p xúc v i ngư i ư c cách ly. 5.2. M i ngày ngư i ư c giám sát, cách ly ph i báo cáo tình tr ng s c kh e c a mình cho Tr m y t phư ng-xã nơi cư trú. N i dung báo cáo bao g m : k t qu o thân nhi t ; nh ng ngư i ã ti p xúc (v i i tư ng thu c di n giám sát cách ly c p 2) ho c nh ng nơi ã ti p xúc có ông ngư i ( i v i di n giám sát c p 1). 5.2.1. N u ngư i ư c giám sát cư trú t i nhà riêng : nhân viên y t ghi nh n k t qu giám sát b ng ti p xúc t i nhà ho c qua i n tho i ; 5.2.2. N u ngư i ư c giám sát cư trú t i khu nhà c a cơ quan, xí nghi p… cơ quan, xí nghi p có trách nhi m ghi nh n k t qu giám sát và nhân viên y t s ti p xúc tr c ti p v i cơ quan, xí nghi p ho c qua i n tho i l y báo cáo k t qu giám sát m i ngày ; 5.2.3. N u ngư i ư c giám sát cư trú t i khách s n, nhân viên khách s n có trách nhi m ghi nh n k t qu giám sát và nhân viên y t s ti p xúc tr c ti p v i khách s n ho c qua i n tho i l y báo cáo k t qu giám sát m i ngày ; 5.2.4. Cơ quan y t c a các cơ quan, xí nghi p, khách s n… có trách nhi m h tr vi c o thân nhi t cho ngư i ư c giám sát. Trong trư ng h p c n thi t, Tr m y t phư ng xã s h tr nhi t k o thân nhi t cho ngư i ư c giám sát. 5.3. Thông tin v k t qu giám sát cũng ư c báo cáo v S Y t m i ngày tương t như vi c thi t l p danh sách. 5.4. Trong th i h n giám sát, n u ngư i ư c giám sát có d u hi u b nh nghi ng SARS (s t, ho...) thì chuy n ngay b nh nhân n b nh vi n B nh Nhi t i (s 190 B n Hàm T , qu n 5) b ng phương ti n cá nhân ; b nh nhân và ngư i chuy n b nh u ph i mang khNu trang trong su t tuy n ư ng chuy n b nh. 5.5. Khi h t th i h n giám sát, Tr m y t thông báo cho ngư i ư c giám sát và gia ình h bi t ã h t th i kỳ giám sát, ngư i ư c giám sát tr l i m i sinh ho t bình thư ng. i u 6.- Th c hi n cư ng ch cách ly i v i ngư i không tuân th các quy nh giám sát : Nh ng ngư i thu c di n giám sát c p 1 và c p 2 n u không tuân th nghiêm các quy nh c a ngành y t s ưa vào di n cư ng ch cách ly t p trung. y ban nhân dân qu n-huy n báo cáo danh sách ngư i c n cư ng ch cách ly y ban nhân dân thành ph quy t nh. i u 7.- Th c hi n các bi n pháp can thi p phòng ch ng d ch t i c ng ng : Trư ng h p có b nh nhân ư c b nh vi n B nh Nhi t i chNn oán nghi ng ho c có th b nhi m SARS và Trung tâm y t d phòng thành ph quy t nh th c hi n
  5. các bi n pháp can thi p phòng ch ng d ch t i c ng ng, y ban nhân dân qu n- huy n và phư ng-xã có trách nhi m : 1. KhNn trương ph i h p v i Trung tâm y t d phòng thành ph l p danh sách, a ch cư trú và làm vi c c a t t c nh ng ngư i có ti p xúc v i i tư ng trong kho ng 1 tu n l trư c ngày i tư ng phát b nh ưa vào di n giám sát c p 1 ho c c p 2. 2. Th c hi n nghiêm túc các quy nh v giám sát v i các i tư ng này, nh t là ngư i thu c di n giám sát c p 2. 3. Ph i h p và h tr Trung tâm y t d phòng thành ph và i y t d phòng qu n- huy n th c hi n x lý thanh khi t môi trư ng cư trú và làm vi c c a i tư ng ; v n ng, hư ng d n và h tr gia ình i tư ng th c hi n t ng v sinh nhà , phòng v i các ch t sát trùng thông thư ng (nư c Javel, chloramine B…). i u 8.- Tăng cư ng công tác thông tin, giáo d c, truy n thông t i c ng ng : Bên c nh các ho t ng thông tin qua các phương ti n truy n thông i chúng, c n tăng cư ng các ho t ng truy n thông giáo d c t i c ng ng v i s tham gia c a Chính quy n và các oàn th a phương nh m giúp ngư i dân hi u rõ tình hình d ch và các ho t ng phòng ch ng d ch ang ư c th c hi n t i a phương (nh t là các khu v c dân cư có tri n khai các bi n pháp can thi p c th ) ngư i dân (nh t là ngư i trong di n giám sát d ch) hi u rõ, bình tĩnh, an tâm, ng tình và tích c c tham gia th c hi n t t các quy nh giám sát d ch, không có hành vi kỳ th và phân bi t i x i v i ngư i b nh, ngư i trong di n giám sát và gia ình h . Tuy t i không làm cho nhân dân hoang mang ho c gây xáo tr n cu c s ng c a ngư i dân m t cách không c n thi t. Chương 3: PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M VÀ T CH C TH C HI N i u 9.- y ban nhân dân các qu n huy n : 9.1. Thành l p Ban Ch o phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p do virút c a qu n-huy n và phư ng-xã, do Phó Ch t ch y ban nhân dân làm Trư ng ban v i s tham gia c a lãnh o các ngành y t (thư ng tr c), Công an, Văn hóa-Thông tin, Phòng Tài chính, H i Ch th p và m t s oàn th . Ban Ch o t ng qu n-huy n và phư ng-xã ph i xây d ng quy ch phân công và ph i h p th c hi n nhi m v c th gi a các thành viên. 9.2. y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m giám sát i v i m i ngư i có nguy cơ nhi m b nh ang cư trú trên a bàn qu n-huy n. Trư ng Ban Ch o phòng ch ng d ch c a qu n-huy n ch u trách nhi m x lý m i tình hu ng ph n ng nhanh trên a bàn qu n-huy n và c m t cán b ch u trách nhi m thư ng tr c thông tin liên l c v i S Y t trong vi c thi t l p danh sách i tư ng giám sát và thông tin v k t qu giám sát các i tư ng. 9.3. Th c hi n y các ch chính sách i v i cán b th c hi n nhi m v phòng ch ng d ch SARS theo quy nh. L p k ho ch kinh phí và t ch c mua s m các v t
  6. tư phương ti n c n thi t cho ho t ng phòng ch ng d ch, nh t là trang thi t b b o h cho cán b . i u 10.- S Y t : 10.1. Thi t l p h th ng thu th p thông tin v ngư i nh p c nh cư trú t i thành ph H Chí Minh, cung c p thông tin k p th i cho y ban nhân dân các qu n-huy n và các ngành liên quan th c hi n các ho t ng giám sát phòng ch ng d ch. 10.2. Ch o Trung tâm y t d phòng và m ng lư i y t d phòng thành ph th c hi n các quy nh giám sát, x lý thanh trùng khi có ch nh. 10.3. T ng h p k ho ch và d trù kinh phí c n thi t cho công tác giám sát d ch t i c ng ng t các qu n-huy n và s -ngành liên quan trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. 10.4. Th c hi n mua s m, phân ph i và h tr các qu n-huy n, s -ngành các trang thi t b c n thi t ph c v giám sát d ch t i c ng ng. i u 11.- S Du l ch : 11.1. Cung c p danh sách khách du l ch t vùng d ch SARS nh p c nh trong ngày cho ngành y t . 11.2. Ch o ngưng các tour du l ch t thành ph H Chí Minh n các vùng d ch và ngư c l i. Ch o các cơ s du l ch ph i báo cáo ngay khi phát hi n có khách du l ch n t vùng d ch ho c có khách du l ch có các d u hi u b nh SARS. 11.3. Ch o các khách s n, nhà ngh … ch ng báo ngay cho Tr m y t phư ng nơi trú óng khi có khách vào cư trú thu c di n ph i giám sát phòng ch ng d ch ư c xem xét ưa vào di n giám sát. Khi có khách thu c di n giám sát, các khách s n, nhà ngh … có trách nhi m ph i h p v i Tr m y t phư ng-xã và chính quy n a phương giám sát t t khách theo úng quy nh. i u 12.- Ban qu n lý các khu ch xu t và khu công nghi p : 12.1. L p danh sách cán b nhân viên trong các khu ch xu t, khu công nghi p tr v t các vùng có d ch, thông báo cho S Y t ưa vào danh sách giám sát. 12.2. Ph i h p v i chính quy n a phương, Tr m y t a phương th c hi n vi c giám sát theo úng quy nh. i u 13.- Th trư ng các cơ quan, ơn v : Th trư ng các cơ quan, xí nghi p, trư ng h c... ph i thông báo ngay cho Tr m Y t phư ng-xã nơi trú óng khi có cán b , nhân viên c a ơn v tr v t vùng có d ch và ch u trách nhi m giám sát cán b , nhân viên c a mình th c hi n các bi n pháp giám sát theo úng quy nh c a ngành y t . Chương 4:
  7. I U KHO N THI HÀNH i u 14.- Quy ch này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh c n b sung, s a i cho phù h p v i tình hình yêu c u công tác, Giám c S Y t có trách nhi m nghiên c u, u xu t trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản