Quyết định số 840/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định số 840/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 840/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt dự án trồng rừng tại tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn và Quảng Ninh (do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức viện trợ không hoàn lại) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 840/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 840/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 09 năm 1999 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T D ÁN TR NG R NG T I T NH B C GIANG, L NG SƠN VÀ QU NG NINH (DO CHÍNH PH C NG HÒA LIÊN BANG Đ C VI N TR KHÔNG HOÀN L I) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 v vi c ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng; Xét t trình s 2266BNN-HTQT ngày 24 tháng 6 năm 1999 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn;Theo ngh c a B K ho ch và u tư t i công văn s 5586/BKH-VPT ngày 24 tháng 8 năm 1999, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t d án và n i dung Hi p nh tài chính tr ng r ng t i t nh B c Giang, L ng Sơn và Qu ng Ninh do Chính ph C ng hòa Liên bang c vi n tr không hoàn l i v i nh ng n i dung ch y u sau : 1. Tên d án : tr ng r ng t i t nh B c Giang, L ng Sơn và Qu ng Ninh. 2. Cơ quan và nư c vi n tr : Ngân hàng tái thi t c - C ng hòa Liên bang c. 3. Cơ quan nh n vi n tr và ch qu n d án : B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 4. Cơ quan th c hi n d án : y ban nhân dân 3 t nh B c Giang, L ng Sơn và Qu ng Ninh. 5. Th i gian th c hi n d án : 1999 - 2004. 6. a bàn th c hi n d án : 29 xã thu c 7 huy n c a 3 t nh B c Giang, L ng Sơn và Qu ng Ninh. 7. M c tiêu d án : góp ph n vào chương trình tr ng r ng và b o v t ai các t nh B c Giang, L ng Sơn và Qu ng Ninh thông qua vi c giúp ngư i nông dân s d ng t có hi u qu và b o m b n v ng v sinh thái ng th i t o vi c làm và nâng cao m c s ng cho ngư i dân trong vùng d án. C th là :
  2. - Tr ng m i (bao g m c chăm sóc và qu n lý, b o v ) 13.500 ha r ng. - H tr các thôn b n trong vùng d án l p k ho ch s d ng t trong 3 năm u. 8. Nh ng n i dung u tư ch y u : - Xem xét quy ho ch s d ng t c p thôn b n có s tham gia c a ngư i dân. - H tr và ào t o l c lư ng ph c p trong vùng d án. - H tr thành l p các nhóm h nông dân làm r ng thôn b n. - Xây d ng và phê chuNn các k ho ch qu n lý tài nguyên r ng c p thôn b n. - Cung c p v t tư tr ng r ng cho các h nông dân tham gia tr ng r ng. - Th c hi n chương trình tr ng r ng. - H tr tài chính cho các h nông dân tham gia tr ng r ng thông qua tài kho n s ti t ki m chi v tr ng r ng. - Qu n lý và ph i h p có hi u qu ho t ng c a d án. 9. T ng chi phí d án : 12.100.000 DM (tương ương 83.490 tri u VN theo t giá 6.900 VN /1DM). Trong ó : Chính ph C ng hòa Liên bang c vi n tr không hoàn l i 10 tri u DM (tương ương 69 t VN ). - óng góp c a Chính ph Vi t Nam : 2.100.000 DM trong ó tính theo chi phí u tư th c t là 1.600.870 DM (tương ương 11,046 t VN ). i u 2. V t ch c th c hi n : Giao B Ngo i giao y quy n cho lãnh o B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ký Hi p nh tài chính c a d án v i phía C ng hòa Liên bang c. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn là cơ quan nh n vi n tr và ch qu n d án, ph i h p v i 3 t nh B c Giang, L ng Sơn và Qu ng Ninh ch o vi c i u tra cơ b n rà soát l i quy ho ch s d ng t và k ho ch s d ng t c p thôn b n c a d án; xác nh c th di n tích r ng tr ng m i trên t ng a bàn d án; t ch c b máy qu n lý g n nh , có hi u qu , i u hành có hi u l c phù h p v i m c tiêu và n i d ng c a d án; tuân th các quy nh v qu n lý vi n tr phát tri n và các cam k t ã ký. Riêng i v i t nh B c Giang và L ng Sơn c n t ch c rút kinh nghi m quá trình th c hi n d án tr ng r ng I do Chính ph C ng hòa Liên bang c tài tr kh c ph c nh ng t n t i và phát huy, k th a k t qu ã t ư c (v cán b , cơ s v t ch t, mô hình trình di n,...). i u 3. Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cùng v i B K ho ch và u tư, Tài chính và các B , ngành có liên quan chi ti t hóa ph n Hi p nh tài chính c a
  3. d án vi n tr không hoàn l i c a Chính ph C ng hòa Liên bang c, rà soát k l i cơ c u v n, gi m t i a chi phí các ho t ng gián ti p nh m b o m th c hi n úng và có hi u qu nh ng m c tiêu c a d án ã ra v i n i dung h tr tr ng r ng là chính. ng th i k t h p ch t ch các d án và các chương trình qu c gia khác t o i u ki n cho vi c th c hi n t t d án, tránh trùng l p v b máy t ch c, v di n tích tr ng r ng và v các h ng m c u tư. i u 4. Trên cơ s nh ng n i dung u tư ch y u ã nêu t i i u 1 c a Quy t nh này và Hi p nh ký k t, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m ch o tri n khai d án cho t ng t nh, ki m tra, giám sát vi c th c hi n nh ng quy nh t i Quy t nh s 162/1999/Q -TTg ngày 07 tháng 8 năm 1999 c a Chính ph v chính sách hư ng l i c a các h gia ình, cá nhân tham gia d án tr ng r ng b ng ngu n vi n tr không hoàn l i c a Chính ph C ng hòa Liên bang c. - Giao B K ho ch và u tư, B Tài chính xem xét cùng v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và y ban nhân dân ba t nh B c Giang, L ng Sơn, Qu ng Ninh ưa vào k ho ch ngân sách Nhà nư c hàng năm ph n v n i ng c a phía Vi t Nam tri n khai th c hi n d án (1.600.870 DM tương ương 11,046 t VN theo t giá 6.900 VN /1DM). - Cho phép nh p 9 xe ô tô mi n thu theo quy nh hi n hành ph c v các ho t ng d án trên a bàn ba t nh (8 xe UOATZ Nga và 1 xe hai c u Toyota Landcruiser). i u 5. B K ho ch và u tư, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Ch t ch y ban nhân dân t nh B c Giang, L ng Sơn và Qu ng Ninh và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n : PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng các PTT Chính ph , - Các B : K ho ch và u tư, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, Ngo i giao, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, - y ban nhân dân các t nh : B c Giang, L ng Sơn, Qu ng Ninh, - VPCP : BTCN, các PCN : Nguy n Tôn, Nguy n Công T n Nguy n Công S , V : NN, TTTT&BC, - Lưu : QHQT (2), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản