intTypePromotion=3

Quyết định số 844/2005/QĐ-BKH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 844/2005/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 844/2005/QĐ-BKH về việc ủy quyền cho ban quản lý khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước cho các dự án đầu tư vào khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 844/2005/QĐ-BKH

  1. B K HO CH VÀ U C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TƯ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 844/2005/Q -BKH Hà N i, ngày 29 tháng 08 năm 2005 QUY T NNH V VI C Y QUY N CHO BAN QU N LÝ KHU KINH T - THƯƠNG M I C BI T LAO B O, T NH QU NG TRN C P GI Y CH NG NH N ƯU ÃI U TƯ THEO LU T KHUY N KHÍCH U TƯ TRONG NƯ C (PH N THU C TH M QUY N C A B K HO CH VÀ U TƯ) CHO CÁC D ÁN U TƯ VÀO KHU KINH T – THƯƠNG M I C BI T LAO B O B TRƯ NG B K HO CH VÀ Đ U TƯ Căn c Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i); Căn c Ngh nh s 35/2002/N -CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 c a Chính ph v vi c s a i, b sung Danh m c A, B và C ban hành t i ph l c kèm theo Ngh nh s 51/1999/N -CP; Căn c Ngh nh s 164/2004/N -CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p; Căn c Ngh nh s 61/2003/N -CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và u tư; Căn c Quy t nh s 11/2005/Q -TTg ngày 12 tháng 1 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch Khu Kinh t - Thương m i c bi t Lao B o, t nh Qu ng tr . Căn c Quy t nh s 130/2005/Q -TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban qu n lý Khu kinh t - Thương m i c bi t Lao B o, t nh Qu ng Tr ; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Qu ng Tr t i văn b n s 1300/UB-TM ngày 17 tháng 6 năm 2005. QUY T NNH i u 1. 1. Ban qu n lý Khu Kinh t - Thương m i c bi t Lao B o (sau ây g i t t là Ban qu n lý) là u m i hư ng d n các nhà u tư có d án u tư vào Khu Kinh t - Thương m i c bi t Lao B o (sau ây g i là KKT-TM Lao B o) v vi c ăng ký hư ng các ưu ãi u tư. 2. U quy n Ban qu n lý ti p nh n và xem xét h sơ ăng ký ưu ãi u tư, quy t nh vi c c p ho c t ch i c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư i v i các d án u
  2. tư trong nư c u tư vào KKT-TM Lao B o trong các trư ng h p quy nh t i i u 3 Quy t nh này. Trình t , th t c ăng ký ưu ãi u tư, các m u gi y t s d ng trong vi c c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư th c hi n theo các quy nh t i Thông tư s 02/1999/TT- BKH ngày 24 tháng 9 năm 1999 c a B K ho ch và u tư. i u 2. Các d án u tư trong nư c do Ban qu n lý ư c y quy n xem xét, c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ph i áp ng các i u ki n sau ây: 1. Phù h p v i Quy ho ch, i u l và Quy ch KKT-TM Lao B o, ư c Th tư ng Chính ph ho c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Là D án áp ng các i u ki n ưu ãi u tư quy nh t i Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i); Ngh nh s 35/2002/N -CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 c a Chính ph v s a i, b sung danh m c A, B, C ban hành t i ph l c kèm theo Ngh nh s 51/1999/N -CP và Ngh nh s 164/2003/N -CP c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p. i u 3. Ban qu n lý t ch c ti p nh n, xem xét và l y ý ki n b ng văn b n c a các cơ quan liên quan n u th y c n thi t quy t nh vi c c p, t ch i c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ho c i u ch nh, b sung Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ã c p i v i nh ng d án u tư c a các doanh nghi p sau: - Các doanh nghi p ư c thành l p theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; - Các doanh nghi p ư c thành l p theo quy t nh c a B trư ng, th trư ng các cơ quan có thNm quy n c a Trung ương. i u 4. Trong th i h n 07 ngày làm vi c, k t ngày ư c c p m i ho c c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư b sung, Ban qu n lý g i b n sao h p l Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư v B K ho ch và u tư và U ban nhân dân t nh Qu ng tr . nh kỳ 06 tháng (trư c ngày 20/6 và 20/12), Ban qu n lý t ng h p tình hình c p ưu ãi u tư trong KKT-TM Lao B o thu c ph m vi ư c y quy n, ki n ngh nh ng v n phát sinh c n x lý và g i báo cáo v B K ho ch và u tư. i u 5.Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Võ H ng phúc ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản