Quyết định số 86/2001/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 86/2001/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 86/2001/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng quỹ ngày công lao động công ích do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 86/2001/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 86/2001/Q -BTC Hà N i, ngày 12 tháng 9 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 86/2001/Q -BTC NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ, S D NG QU NGÀY CÔNG LAO NG CÔNG ÍCH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Pháp l nh Nghĩa v lao ng công ích ngày 3 tháng 9 năm 1999; Căn c Ngh nh s 81/2000/N -CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 c a Chính ph Qui nh chi ti t hư ng d n thi hành Pháp l nh Nghĩa v lao ng công ích; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28 tháng 10 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v quy n h n, t ch c b máy B Tài chính; Xét ngh c a V trư ng V Chính sách tài chính, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này Qui ch qu n lý, s d ng qu ngày công lao ng công ích. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2001. i u 3. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các cơ quan, t ch c có liên quan khác ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Văn Tá ( ã ký) QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG QUĨ NGÀY CÔNG LAO NG CÔNG ÍCH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 86/2001/Q -BTC ngày 12 tháng 9 năm 2001 c a B trư ng B Tài chính) Chương 1 NH NG QUI NNH CHUNG
  2. i u 1. Quĩ ngày công lao ng công ích 1. Quĩ ngày công lao ng công ích là ngu n l c nghĩa v lao ng công ích do công dân Vi t Nam óng góp theo qui nh c a pháp lu t t i nơi thư ng xuyên sinh s ng, có h khNu thư ng trú ho c ăng ký t m trú liên t c t 6 tháng tr lên. 2. Quĩ ngày công lao ng công ích ư c th hi n dư i hình th c ngày công lao ng công ích tr c ti p (dư i ây g i là ngày công lao ng công ích tr c ti p) ho c óng góp b ng ti n (dư i ây g i là ngày công lao ng công ích b ng ti n) c a ngư i có nghĩa v lao ng công ích. 3. Quĩ ngày công lao ng công ích do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (g i chung là c p t nh); U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ( g i chung là c p huy n); U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ( g i chung là c p xã) qu n lý và s d ng xây d ng, tu b các công trình công ích vì l i ích chung c a c ng ng theo qui nh c a pháp lu t. i u 2. Nguyên t c qu n lý Quĩ ngày công lao ng công ích 1. Ngu n Quĩ ngày công lao ng công ích là m t b ph n c a ngân sách nhà nư c, ư c phân b cho chính quy n các c p qu n lý và s d ng theo t l qui nh t i i u 17 Pháp l nh Nghĩa v lao ng công ích. 2. Quĩ ngày công lao ng công ích ư c ph n nh vào ngân sách a phương các c p theo nguyên t c sau: a. Quĩ ngày công lao ng công ích tr c ti p c a năm nào ch ư c huy ng s d ng trong năm ó. Giá tr ngày công lao ng công ích tr c ti p tính trong giá tr công trình ư c xác nh theo th i giá ngày công lao ng công ích a phương và ph n nh vào ngân sách a phương các c p trên cơ s kh i lư ng công vi c ã hoàn thành trong năm theo hình th c ghi thu, ghi chi; h ch toán thu vào Chương (B,C,D) lo i 10, kho n 05, m c 053, ti u m c 01; h ch toán chi vào chương lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a M c l c ngân sách nhà nư c. b. Quĩ ngày công lao ng công ích b ng ti n là toàn b s ti n thu ư c t th c hi n nghĩa v lao ng công ích h ng năm b ng hình th c óng ti n. S ti n thu ư c ph i n p vào Kho b c nhà nư c th c hi n phân b cho ngân sách các c p theo t l qui nh t i kho n 1 i u này và h ch toán như sau: Khi thu h ch toán vào Chương (B,C,D) lo i 10, kho n 05, m c 053, ti u m c 01; khi chi h ch toán theo chương lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a M c l c ngân sách nhà nư c. Quĩ ngày công lao ng công ích b ng ti n trong năm chưa s d ng h t ư c chuy n sang d toán năm sau khi ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. 3. Vi c l p s theo dõi s d ng Quĩ ngày công lao ng công ích; h ch toán k toán, quy t toán i v i các kho n chi tiêu c a Quĩ ngày công lao ng công ích ư c th c hi n theo qui nh c a ch qu n lý tài chính hi n hành. i u 3. Nguyên t c s d ng Quĩ ngày công lao ng công ích
  3. 1. Quĩ ngày công lao ng công ích ư c s d ng cho các m c ích qui nh t i i u 9 Pháp l nh Nghĩa v lao ng công ích và theo qui nh chi ti t t i i u 3 Ngh nh s 81/2000/N -CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 c a Chính ph . Quĩ ngày công lao ng công ích th c hi n công khai tài chính theo qui nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Quĩ ngày công lao ng công ích thu c c p nào do c p y qu n lý, s d ng theo qui nh t i Quy ch này và các qui nh có liên quan khác c a Nhà nư c. Trư ng h p c bi t c n s h tr t Quĩ ngày công lao ng công ích thu c c p trên thì c p ngh h tr ph i l p k ho ch. Quĩ ngày công lao ng công ích c p trên ch th c hi n h tr cho vi c tu b , xây d ng công trình công ích c a c p dư i khi có y h sơ, phương án h tr ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. Chương 2 NH NG N I DUNG C TH V QU N LÝ VÀ S D NG QUĨ NGÀY CÔNG LAO NG CÔNG ÍCH M C I: L P K HO CH VÀ PHÂN B NGU N QUĨ i u 4: L p k ho ch ngu n Quĩ 1. Căn c S theo dõi tình hình th c hi n nghĩa v lao ng công ích h ng năm, U ban nhân dân c p xã có trách nhi m l p k ho ch ngu n Quĩ ngày công lao ng công ích trong năm. 2. T ng s ngày công nghĩa v lao ng công ích tính theo danh sách i tư ng th c hi n nghĩa v lao ng công ích phát sinh trong năm là t ng ngu n Quĩ ngày công lao ng công ích trong năm. 3. K ho ch ngu n Quĩ ngày công lao ng công ích là cơ s U ban nhân dân các c p l p k ho ch s d ng lao ng công ích cho các m c ích công ích hàng năm. i u 5: Phân b và ti p nh n ngu n Quĩ 1. Quĩ ngày công lao ng công ích ư c phân b cho chính quy n các c p theo t l và thNm quy n qui nh t i i u 17 Pháp l nh Nghĩa v lao ng công ích và hư ng d n t i i u 7 Ngh nh s 81/2000/N -CP ngày 29/12/2000 c a Chính ph qui nh chi ti t hư ng d n thi hành Pháp l nh Nghĩa v lao ng công ích. 2. U ban nhân dân các c p m tài kho n Quĩ ngày công lao ng công ích t i Kho b c Nhà nư c ti p nh n qu n lý và s d ng ngu n Quĩ ư c phân b qui nh t i kho n 1 i u này. i u 6. Qu n lý ngu n Quĩ 1. U ban nhân dân c p xã có trách nhi m tr c ti p qu n lý ngu n Quĩ ngày công lao ng công ích trên a bàn. 2. Trư ng h p có bi n ng ngu n Quĩ ngày công lao ng công ích do i tư ng có trách nhi m th c hi n nghĩa v lao ng công ích thông báo, U ban nhân dân c p xã
  4. có trách nhi m i u ch nh (tăng ho c gi m) ngu n Quĩ l p k ho ch s d ng cho phù h p. 3. Khi ngu n Quĩ ngày công lao ng công ích có thay i, U ban nhân dân c p xã ph i báo cáo U ban nhân dân c p huy n. U ban nhân dân c p huy n ki m tra, t ng h p báo cáo U ban nhân dân c p t nh t ng h p trong toàn t nh, làm cơ s cho vi c phân b , ki m tra, l p k ho ch s d ng Quĩ ngày công lao ng công ích c a a phương. M C II: QU N LÝ, S D NG QUĨ NGÀY CÔNG LAO NG CÔNG ÍCH TR C TI P i u 7: Căn c s d ng ngày công lao ng công ích tr c ti p. 1. Căn c huy ng và s d ng ngày công lao ng công ích tr c ti p là các công vi c s d ng lao ng công ích h ng năm ư c ưa vào k ho ch s d ng Quĩ ngày công lao ng công ích c a t ng c p. 2. S lư ng ngày công lao ng công ích tr c ti p s d ng cho công trình công ích c a c p nào ph i m b o trong ph m vi Quĩ ngày công lao ng công ích dành cho chính quy n c p y. 3.Trư ng h p c p xã c n b sung Quĩ ngày công lao ng công ích t Quĩ ngày công lao ng công ích c a c p huy n thì U ban nhân dân c p xã ph i ngh U ban nhân dân c p huy n xem xét, h tr trong ph m vi k ho ch s d ng c a c p mình. 4. Trư ng h p c p huy n c n b sung t Quĩ ngày công lao ng công ích c p t nh thì U ban nhân dân c p huy n ngh U ban nhân dân c p t nh xem xét, h tr trong ph m vi k ho ch s d ng c a c p mình . i u 8. Th c hi n huy ng ngày công lao ng công ích 1. Ch t ch U ban nhân dân c p xã ra quy t nh huy ng lao ng nghĩa v công ích i v i công dân cư trú trên a bàn căn c vào k ho ch s d ng lao ng công ích hàng năm ư c H i ng nhân dân c p xã quy t nh ho c căn c vào yêu c u s d ng ngày công lao ng công ích c a U ban nhân dân c p trên. Vi c huy ng lao ng nghĩa v công ích h ng năm ph i h n ch n m c th p nh t nh hư ng c a vi c huy ng ó n s n xu t, công tác, h c t p c a cơ quan, t ch c, ơn v và c a công dân. 2. Quy t nh huy ng ngày công lao ng công ích ph i ư c thông báo tr c ti p cho ngư i ư c huy ng ho c thông qua gia ình h ch m nh t là 7 ngày trư c ngày th c hi n lao ng công ích. 3. Trư ng h p ngư i khác i làm thay ho c óng ti n, ngư i có nghĩa v lao ng công ích ph i báo v i U ban nhân dân c p xã nơi th c hi n nghĩa v ít nh t 3 ngày trư c ngày th c hi n nghĩa v lao ng công ích.
  5. 4. Trong trư ng h p ngư i có nghĩa v lao ng công ích th c hi n nghĩa v b ng hình th c óng b ng ti n, U ban nhân dân c p xã có trách nhi m huy ng b sung cho s ngày công lao ng c n huy ng cho công trình ho c l p k ho ch s d ng Quĩ ngày công lao ng công ích b ng ti n thuê mư n lao ng thay th . i u 9. Trách nhi m qu n lý và s d ng Quĩ ngày công lao ng công ích b ng ngày công lao ng công ích tr c ti p. 1. Cơ quan, ơn v nào s d ng ngày công lao ng công ích tr c ti p cơ quan, ơn v y có trách nhi m m b o i u ki n lao ng theo qui nh c a pháp lu t. 2. U ban nhân dân các c p có trách nhi m theo dõi s ngày công lao ng công ích tr c ti p ã s d ng c a t ng c p gi m tr Quĩ ngày công lao ng công ích trong năm. 3. Kinh phí ph c v cho vi c t ch c huy ng và qu n lý, s d ng Quĩ ngày công lao ng công ích b ng ngày công lao ng tr c ti p h ng năm bao g m chi phí qu n lý, tuyên truy n, b i dư ng nghi p v , sơ k t, t ng k t, khen thư ng và các chi phí có liên quan tr c ti p khác do ngân sách a phương m b o theo qui nh c a Lu t ngân sách nhà nư c. M C III: QU N LÝ, S D NG QUĨ NGÀY CÔNG LAO NG CÔNG ÍCH B NG TI N i u 10. Thu Quĩ ngày công lao ng công ích b ng ti n 1. Vi c óng góp b ng ti n vào Quĩ ngày công lao ng công ích ư c th c hi n trong trư ng h p ngư i có nghĩa v lao ng công ích không tr c ti p i lao ng, không có ngư i làm thay. 2. M c ti n óng thay cho m t ngày công lao ng công ích do H i ng nhân dân c p t nh quy t nh phù h p v i th c t c a t ng khu v c t i a phương. M c cao nh t không ư c vư t quá 120% ti n lương m t ngày tính theo m c lương t i thi u chung do Nhà nư c qui nh. 3. Khi nh n ti n, U ban nhân dân c p xã vi t biên lai thu ti n cho ngư i n p ti n theo m u C27a-X qui nh t i Quy t nh s 827/1998/Q -BTC ngày 4/7/1998 c a B Tài chính và l p b ng kê s ti n ã thu ư c n p vào Kho b c Nhà nư c. Kho b c Nhà nư c th c hi n phân b Quĩ ngày công lao ng công ích b ng ti n cho các c p ngân sách theo qui nh t i i u 5 Quy ch này. i u 11: N i dung s d ng Quĩ ngày công lao ng công ích b ng ti n Quĩ ngày công lao ng công ích b ng ti n ư c s d ng trong các trư ng h p sau: 1. Tr ti n thuê nhân công cho các công trình thu c i tư ng s d ng lao ng công ích trong trư ng h p không huy ng lao ng công ích tr c ti p n u ư c c p có thNm quy n cho phép.
  6. 2. Chi tr ch cho ngư i b tai n n lao ng trong khi th c hi n nghĩa v lao ng công ích h ng năm theo qui nh t i i m a, b, d kho n 3, i u 12 và kho n 1, i u 13 Ngh nh s 81/2000/N -CP ngày 29/12/2000 c a Chính ph . 3. Chi tr ch cho ngư i b m au trong khi tr c ti p th c hi n nghĩa v lao ng công ích mà chưa tham gia b o hi m y t theo qui nh t i i u 29 và kho n 1, i u 30 Pháp l nh nghĩa v lao ng công ích. 4. Vi c s d ng Quĩ ngày công lao ng công ích b ng ti n t i kho n 1, kho n 2, kho n 3 i u này th c hi n theo nguyên t c c p nào s d ng lao ng công ích thì s d ng Quĩ c a c p y chi tr . Trư ng h p c n thi t có s h tr c a Quĩ c p trên thì th c hi n theo qui nh t i kho n 3, i u 7 Quy ch này. Quĩ ngày công lao ng công ích b ng ti n th c hi n thanh toán các kho n tr c p, h tr cho i tư ng ư c hư ng khi có i u ki n chi tr theo qui nh hi n hành. 5. Căn c vào quy t nh phê duy t c a c p có thNm quy n ho c u nhi m chi c a c p qu n lý, s d ng Quĩ, Kho b c Nhà nư c gi i quy t vi c xu t ti n t tài kho n Quĩ ngày công lao ng công ích b ng ti n chi tr tr c p cho i tư ng ư c hư ng; làm th t c chuy n ti n h tr cho các c p có công trình công ích ư c h tr b ng ngu n Quĩ ngày công lao ng công ích c p trên. i u 12. Qu n lý, s d ng Quĩ ngày công lao ng công ích b ng ti n 1. Ch t ch U ban nhân dân c p nào qu n lý, s d ng Quĩ ngày công lao ng công ích b ng ti n c a c p y. 2. Vi c qu n lý và s d ng Quĩ ngày công lao ng công ích b ng ti n ph i theo k ho ch, úng m c ích, b o m công b ng, ti t ki m và t hi u qu thi t th c. M i kho n chi tiêu ph i úng qui nh và có ch ng t h p l . M C IV: TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN QU N LÝ, S D NG QUĨ NGÀY CÔNG LAO NG CÔNG ÍCH i u 13: U ban nhân dân c p xã 1. U ban nhân dân c p xã là c p tr c ti p theo dõi, qu n lý ngư i có nghĩa v lao ng công ích trên a bàn. 2. U ban nhân dân c p xã có trách nhi m l p k ho ch s d ng Quĩ ngày công lao ng công ích hàng năm g i U ban nhân dân c p huy n và th c hi n qu n lý, s d ng Quĩ ngày công lao ng công ích ư c phân b theo qui nh t i i u 5 Quy ch này. 3. U ban nhân dân c p xã th c hi n ki m tra, giám sát cơ quan, ơn v s d ng lao ng công ích i v i công trình công ích c a c p mình m b o s d ng có hi u qu , ti t ki m và b o m quy n l i cho ngư i lao ng. i u 14. U ban nhân dân c p huy n
  7. 1. U ban nhân dân c p huy n có trách nhi m ti p nh n theo dõi và s d ng Quĩ ngày công lao ng công ích ư c phân b theo qui nh t i i u 5 Quy ch này. 2. U ban nhân dân c p huy n có trách nhi m t ng h p ngu n Quĩ ngày công lao ng công ích trên a bàn huy n g i U ban nhân dân c p t nh t ng h p; th c hi n vi c b sung ngu n Quĩ ngày công lao ng công ích c a c p mình cho c p xã theo qui nh t i kho n 3 i u 7 Quy ch này. 3. U ban nhân dân c p huy n th c hi n ki m tra, giám sát cơ quan, ơn v s d ng lao ng công ích i v i công trình công ích c a c p mình m b o s d ng có hi u qu , ti t ki m và b o m quy n l i cho ngư i lao ng. i u 15. U ban nhân dân c p t nh. 1. U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m ti p nh n, theo dõi và s d ng Quĩ ngày công lao ng công ích ư c phân b theo qui nh t i i u 5 quy ch này. 2. U ban nhân dân c p t nh th c hi n vi c b sung ngu n Quĩ lao ng công ích cho c p huy n theo qui nh t i kho n 4, i u 7 Quy ch này. 3. U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m t ng h p k ho ch s d ng Quĩ ngày công lao ng công ích trong toàn t nh; ki m tra, giám sát cơ quan, ơn v s d ng lao ng công ích i v i công trình công ích c a c p mình m b o s d ng có hi u qu , ti t ki m và b o m quy n l i cho ngư i lao ng. i u 16. Trách nhi m c a cơ quan tài chính các c p 1. Cơ quan tài chính các c p có trách nhi m giúp U ban nhân dân cùng c p qu n lý Quĩ ngày công lao ng công ích theo qui nh t i Qui ch này. 2. T ch c theo dõi, ki m tra vi c qu n lý, s d ng Quĩ ngày công lao ng công ích. 3. Khi công trình công ích hoàn thành thì th c hi n qu n lý tài s n hình thành t ngu n lao ng công ích theo ch qu n lý tài chính hi n hành. Chương 3 BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH i u 17. Năm tài chính c a Quĩ ngày công lao ng công ích 1. Năm tài chính c a Quĩ ngày công lao ng công ích b t u t ngày 1/1 và k t thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 2. K t thúc năm tài chính, trong ph m vi 45 ngày cơ quan qu n lý và s d ng Quĩ ngày công lao ng công ích ph i l p báo cáo quy t toán Quĩ v i cơ quan ch qu n c p trên. Báo cáo ph i ph n ánh y trung th c tình hình Quĩ ngày công lao ng công ích th i i m l p báo cáo, tình hình thu chi c a Quĩ. Riêng i v i Quĩ ngày công lao ng công ích b ng ti n ph i kèm theo xác nh n s dư tài kho n c a Kho b c Nhà nư c.
  8. i u 18. Công khai tài chính c a Qu ngày công lao ng công ích Qu ngày công lao ng công ích th c hi n công khai tài chính theo qui nh t i Quy t nh s 225/1999/Q -TTg ngày 20/11/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch công khai tài chính i v i ngân sách Nhà nư c các c p, các ơn v d toán ngân sách, các doanh nghi p nhà nư c và các qu có ngu n thu t kho n óng góp c a nhân dân; và theo hư ng d n t i Thông tư s 29/1999/TT-BTC ngày 19 tháng 03 năm 1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n công khai tài chính i v i các qu có ngu n thu t các kho n óng góp c a nhân dân.
Đồng bộ tài khoản