Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
458
lượt xem
192
download

Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 867/1998/QĐ-BYT Hà N i, ngày 04 tháng 04 năm 1998 QUY T Đ NH C AB TRƯ NG B Y T V VI C BAN HÀNH " DANH M C TIÊU CHU N V SINH Đ I V I LƯƠNG TH C, TH C PH M" B TRƯ NG B YT Căn c Đi u 7 Chương II Lu t B o v s c kh e nhân dân và Đi u l v sinh ban hành kèm theo Ngh đ nh s 23/HĐBT ngày 24/01/1997 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ). Căn c Ngh đ nh c a Chính ph s 68/CP ngày 11/10/1993 quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n t ch c b máy c a B Y t . Theo đ ngh c a ông V trư ng V Y t d phòng - B Y t . QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này " Danh m c tiêu chu n v sinh đ i v i lương th c, th c ph m". Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ban hành, thay th Quy t đ nh s 1057 BYT/QĐ c a B Trư ng B Y t ngày 21 tháng 11 năm 1994 v vi c ban hành 7 tiêu chu n v v sinh an toàn th c ph m và thay th các m c 1, 2, 3, 6 và 7 trong ph n th nh t " Nh ng quy đ nh v sinh đ i v i lương th c, th c ph m " ban hành kèm theo Quy t đ nh s 505 BYT/QĐ c a B trư ng B Y t ngày 13 tháng 4 năm 1992 v vi c ban hành 26 tiêu chu n v sinh t m th i. Đi u 3: Ông V trư ng V Y t d phòng có trách nhi m t ch c, ch đ o vi c tri n khai th c hi n và ki m tra vi c th c hi n Quy t đ nh này. Đi u 4: Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng V Y t d phòng, Chánh Thanh tra B Y t , Giám đ c s Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng Y t ngành ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B Y T Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như đi u 4 VPCP (V KGVX, t công báo) - Các B : Th y s n, Nông nghi p và PTNT, Thương m i, Tài chính, Công nghi p KHCNMT (T ng C c TCĐLCL) - Các Vi n: Dinh dư ng, VSYTCC, VSDT Tây ngyyên, Pasteur Nha Trang - Lưu DP, PC PGS.PTS. Nguy n Văn Thư ng - Lưu tr Nhóm 1: Các Ch t B o Qu n (Preservatives) STT Ch s Qu c t Tên ph gia và ADI Tên th c ph m Gi i h n t i đa có dùng ph gia cho phép trong th c ph m 1 210 Axit Benzoic Nư c gi i khát Dưa chu t d m đóng l (Benzoic acid) 600mg/kg 1g/kg dùng m t mình ho c k t h p v i natri, kali, benzoat, kali sorbat Dưa chu t d m 1g/kg dùng m t đóng l mình ho c k t h p v i natri, kali, benzoat, kali sorbat
 2. ADI: 0-5 Margarin 1g/kg dùng m t mình hay k t h p v i axít sorbic và các mu i sorbat Nư c ép d a 1g/kg dùng m t đ mđ c mình hay k t h p v i axít sorbic và các mu i sorbat v i các sunphit nhưng sunphit không quá 500mg/kg Tương cà chua, 1g/kg các th c ph m khác 2 213 Canxi Benzoat Nư c ép d a 1g/kg, dùng m t đ m đ c: Tương mình ho c k t (Calcium benzoate) cà chua. h p v i natri, kali, ADI: 0-5 benzoat, v i axit Nư c ép hoa qu sorbic và v i các đ mđ c sunphit nhưng sunphit không quá 500mg/kg. Rư u vang, các 200mg/kg đ u ng có rư u 3 203 Canxi sorbat Margarin 1g/kg, dùng m t mình ho c k t h p v i axit sorbic, axit benzoic và các benzoat sorbat ADI: 0-25 Nư c ép d a 1g/kg, dùng m t đ mđ c mình ho c k t h p v i axit sorbic, axit benzoic và các benzoat sorbat và v i các Sunphit nhưng Sunphit không quá 500mg/kg. 4 234 Nisin (Nisin) Trong s n xu t 12,5mg/kg Phomat ADI: 0-33000 5 228 Kali Khoai tây rán 50mg/kg, dùng bisunphit(potassium đông l nh nhanh m t mình hay k t bisulphite) h p v i sunphit khác ADI: 0-0,7 Nư c d a đ m 500mg/kg, dùng đ c m t mình hay k t h p v i axit sorbic, axit benzoic và các benzoat v i các sinphit khác Tôm tươi, tôm 100mg/kg, trong đông l nh nhanh s n ph m thô 30mg/kg, trong s n ph m ch
 3. bi n. Dùng m t mình hay k t h p v i sunphit khác 6 252 Kali nitrat Th t h p, th t 500mg/kg, dùng mu i, l p xư ng, m t mình hay k t (Potassium Nitrate) jam bon k th pv i Nanitrat ADI: 0-3,7 Phomat 50mg/kg, dùng m t mình hay k t h p v i Na nitrat 7 249 Kali nitrit Th t h p, th t 125mg/kg, Dùng (Potassium nitrite) mu i, L p xư ng, m t mình hay k t jămbon h p v i Na nitrit ADI:0-0.05 Th t bò h p 50mg/kg, Dùng m t mình hay k t h p v i Na nitrit 8 238 Kali propionat Trong s n xu t 3g/kg, dùng m t (Potassium phomat. mình hay kêt h p propionat). ADI : v i axit propionic, chưa xác đ nh sorbic và các sorbat. 9 202 Kali sorbat Trong s n xu t 3g/kg, dùng m t (Potassium phomat mình hày k t h p Sorbate) v i axít sorbic, axit propionic và propionat ADI: 0-25 Phomat, margarin 1g/kg, dùng m t mình hay k t h p v i axit sorbic, axit benzoic và các benzoat Mơ khô, m t 500mg/kg, dùng cam. m t mình ho c k t h p v i axit sorbic Dưa chu t d m 1g/kg, dùng m t đóng l , m t, mình ho c k t th ch q a. h p v i axit benzoic và natri, kali benzoat. Nư c ép d a 1g/kg, dùng m t đ m đ c. mình hay k t h p v i axit sorbic, axit benzoic và các benzoat v i sunphit nhưng sunphit không qúa 500mg/kg. 10 280 Axit propionic Trong s n xu t 3g/kg, dùng m t (Propionic acid) phomat. mình hay k t h p v i axit sorbic và sorbat. ADI: chưa xác đ nh Bánh mì 2g/kg 11 211 Natri benzoat Dưa chu t d m 1g/kg, dùng m t (Sodium benzoate) mình hay k t h p v i axit benzonic,natri và
 4. kali sorbat ADI: 0-5 M t, th ch q a. 1g/kg, dùng m t mình hay k t h p v i axit sorbic, kali sorbat vá este c a parahydroxit benzoat. Nư c gi i khát. 600mg/kg X t cà chua và 1g/kg. th c ph m khác 12 222 Natri hydro sunphit Xem kali Xem kali (Sodium hydrogen bisunphit bisunphit sulphite ADI: 0-0,7 13 223 Natri meta Khoai tây rán 50mg/kg, dùng bisunphít (Sodium đông l nh nhanh. m t mình hay k t meta bisulphite) h p v i sunphit khác. ADI: 0-0.7 Tôm tươi, tôm 100mg/kg, trong đông l nh nhanh. s n ph m thô. 30mg/kg, trong s n ph m ch bi n, dùng m t mình hay k t h p v i sunphit khác. 14 250 Natri nitrit (Sodium Xem kali nitrit Xem kali nitrit, nitrite) ADI: 0-0,06 dùng m t mình (249) hay k t h p v i kalinitri 15 251 Natri nitra ( Sodium Xem kali nitrat Xem kali nitrat, nitrate) dùng m t mình (252) hay k t h p v i ADI: 0-3,7 kalinitrat. 16 281 Natri propionat Xem axit Xem axit propionic. propionin (Sodium propionate) (280) ADI: chưa xác đ nh 17 221 Natri sunphit ADI:0-0,7 Xem kali bisunphit (Sodium sulphite) Xem kali bisunphit (228) 18 201 Natri sorbat Mơ khô, m t 500mg/kg. dùng (Sodium sorbate) chanh. m mình hay k t h p v i axit sorbic và các benzoat ADI:0-25 Dưa chu t d m; 1g/kg, dùng m t margarin, m t, mình hay k t h p th ch q a. v i axit benzonic và các benzoat Nư c ép d a 1g/kg, dùng m t đ m đăc mình hay k t h p v i axit benzoic . và các benzoat v i sunphit
 5. nhưng sunphit không qúa 500mg/kg 19 200 Axit sorbic (Sorbic Trong s n xu t 3g/kg Dùng m t acid) phomat mình hày k t h p v i các sorbat, axit propionic và các probionat ADI :2-25 Magarin, m t, 1g/kg dùng m t th ch q a, nư c mình hay k t h p d a đ m đ c có v i axit benzoat ch t b o qu n và cá benzoat Q a mơ khô 500 mg/kg, dùng m t mình hay k t h p v i axit sorbic và Na sorbat 20 220 Sunphua dioxyt Dưa chu t d m 50mg/kg đóng l ( Sulphur Dioxide) M t th ch q a 100mg/kg Nư c q a đ m 350mg/kg đ c; tương cà chua ADI:0-0,7 Đư ng b t, 20mg/kg dextro b t Đư ng tr ng, 70mg/kg d m, xirô, bia, nư c gi i khát Rư u vang 200mg/kg Xúc xích 450mg/kg Cà phê tan 150mg/kg Gelatin 1g/kg Th c ph m khác 500mg/kg Nhóm 2: Các Ch t Chóng Đóng Vón (Anticaking agents) STT Ch s Qu c t Tên ph gia và Th c ph m có Gi i h n t i đa ADI dùng ph gia cho phép trong th c ph m 1 559 Nhóm silicat S a b t, b t kem 1g/kg dùng m t (Aluminium s a mình hay k t h p Silicat) ADI: chưa v i tác nhân xác đ nh ch ng đóng vón khác 2 556 Canxi nhôm silicat Mu i tinh 10g/kg (Calcium Aluminium silicat) ADI: chưa xác B t gia v 20g/kg đ nh Dextro đư ng b t 15g/kg dùng m t mình hay k t h p v i tác nhân đóng vón khác
 6. 3 552 Canxi silicat Xem canxi nhôm Xem canxi nhôm silicat (556) silicat ADI: chưa xác S ab t 10g/kg, dùng m t đ nh mình hay k t h p v i tác nhân ch ng đông vón khác B t kem s a 1g/kg, dùng m t mình hay k t h p v i tác nhân ch ng đông vón khác 4 341iii Canxi photphat Xem Canxi nhôm Xem Canxi nhôm (calcium silicat(556) silicat phosphate) MTDI: 70 Viên xúp 15mg/kg, dùng m t mình hay két h p v i stearat và silicon, dioxyt 5 504i magie cacbonat Xem caxi silicat Xem caxi silicat (Magnesium (552) carbonnate) ADI: chưa xác Socola, b t 50mg/kg đ nh cacao, h n h p cacao + đư ng 6 530 Magie oxyt Xem nhôm silicat Xem nhôm silicat (Magnesium (559) oxide) 7 343iii Magie photphat Xem nhôm silicat Xem nhôm silicat (Magnesium (559) phosphate) MTDI: 70 8 553i Magie silicat Xem canxi nhôm Xem canxi nhôm (Magnesium silicat (556) silicat silicate) ADI: chưa xác đ nh 9 470 Các mu i Al, Ca, Dextro b t, đư ng 15g/kg, ch Mg Na, Mg, K, NH4 b t Stearat hay k t c a các axít h p v i các ch t palmitic, myristic đong vón khác và stearic (Salt of myristic, Viên xúp 15g/kg Al, Ca, palmitic and Mg, Stearat m t stearic acid with mình hay k t h p bases (Al, Ca, Na, v i dioxyt silicon Mg, K and NH4 và canxi photphat ADI: chưa xác đ nh 10 551 Dioxyt silicon Mu i tinh 10g/kg chưa đ nh hình (Silicon dioxide đư ng b t, Dextro 15g/kg, dùng m t amorphous b t, viên xú mình hay k t h p v i ch t chóng
 7. đong vón khác B t gia v 5g/kg B ts a 10g/kg, dùng m t mình hay k t h p v i ch t chóng đong vón khác B t kem s a 1g/kg, dùng m t mình hay k t h p v i ch t chóng đong vón khác 11 554 Natri nhôm silicat Mu i tinh 10g/kg (Sodium Alumino - silicate ADI: chưa xác B t gia v 20g/kg đ nh B t s a, B t kem Xem dioxyt silicon s a (551) Nhóm 3: Các Ch t Ch ng Oxy Hóa (Antioxydants) STT Ch s Qu c t Tên ph gia và ADI tên Th c ph m có Gi i h n t i đa cho dùng ph gia phép dùng trong th c ph m 1 307 Alpha - Tocopherol Các ch t béo và Gi i h n b i GMP (Alpha - Ticopherol) d u th c v t chưa tinh ch ADI: 0,15 - 2 magarin Các lo i ch t béo 500mg/kg và d u th c v t tinh ch B t dinh dư ng 300mg/kg ch t béo th c ăn tr em đóng h p Viên xúp 50mg/kg 2 300 301 302 303 Axit Ascorbic và các Khoai tây rán 100mg/kg dùng m t mu i Natri, Canxi, mình ho c k t h p Kali ascorbat v i các ch t t o ph c kim lo i (Ascorbic acid and nư c x t táo đóng 150mg/kg dùng m t Sodium, calcium, h p mình ho c k t h p Potassium salt) v i axít iso - ascorbic ADI: chưa xác đ nh D u oliu tr n salat 200mg/kg Nư c ép nho đ m 400mg/kg, trong đ c có đông l nh s n ph m cu i cùng Th mu i, th t h p, 500mg/kg, dùng l p xư ng, jămbon. m t mình hay k t h p v i axit iso- ascorbic và mu i iso ascorbat B t dinh du ng, 500mg/kg th c ăn tr em đóng h p, m t q a,
 8. th ch q a. Hoa q a h p. 700mg/kg Viên xúp 1g/kg, dùng m t mình ho c k t h p v i các ascorbat Nư c ép d a đ m Gíơi h n b i GMP đ c, rau h p 3 304 Ascorbyl Palmitat D u m , margarin 200->500mg/kg, (Ascorbyl Palmitate) dùng m t mình ho c ph i h p v i ascorbyl sterat. ADI: 0-1.25 B t dinh dư ng, 200mg/kg th c ăn tr em đóng h p. Th c ăn tr em ăn 10mg/l, s n ph m li n. khi u ng 4 305 Ascorbyl stearat D um . 500mg/kg, dùng (Ascorbyl stearate) m t mình hay k t h p v i ascorbyl palmitat. ADI: 0-1,25 Margarin, d u th c 200mg/kg, dùng v t m t mình hay k t h p v i ascorbyl palmitat 5 320 Butyl hydroxy anisol D u m . 200mg/kg, dùng (BHA) (Butylated m t mình ho c k t hydroxy anisole) h p v i butylat hydroxy toluen, tertier butylhydroquinon hay gallat, nhưng gallat không qúa 100mg/kg. ADI: 0 - 0,5 Margarin 100mg/kg dùng m t mình hay k t h p v i BHT, gallat. Cá đông l nh 1g/kg Bơ, cá mu i 200mg/kg 6 321 Butyl hydroxy Xem BHA Xem BHA toluen (BHT) (Butylated hydroxy toluen) ADI: 0 - 0,125 7 389 Dilauryl thio - M &d u 200mg/kg dipropionat (Dilauruy thiodi - propionate) ADI: 0 - 3 8 384 Isopropyl xitrat D u, m , margarin 100mg/kg (Isopropyl citrate mixture) ADI: 0 - 14
 9. 9 319 Tertiary butyl M ,d u 200/mg, dùng m t hydroquinon mình hay k t h p (TBHQ)(Tertiary v i BHA, BHTgallat butylate nhưng gallat không hydroquinone) ADI: quá 100mg/kg 0 - 0,2 Nhóm 4: Các Ch t Ch ng T o B t (Antifoaming agents) STT Ch s Qu c t Tên ph gia và Th c ph m có Gi i h n t i đa ADI dùng ph gia cho phép trong th c ph m 1 900 Dimetyl Nư c d a ép, 10mg/kg polysiloxan d a h p, m c (Dimethyl qu th ch polysiloxane) ADI: 0 - 1,5 Nư c d a đ m 10mg/kg tính đ c có ch t b o trong nư c qu qu n ho c không đã pha loãng. có Khoai tây rán 10mg/kg, tính đông l nh nhanh theo hàm lư ng ch t béo Viên xúp 10mg/kg dùng m t mình hay k t h p v i silicon dioxit 2 551 Silicon dioxide vô D u m các lo i 10mg/kg dùng đ nh hình m t mình hay k t h p v i dimetyl polysiloxan (Silicon dioxide amorphous) ADI: chưa xác đ nh Nhóm 5: Các Ch t Đi u Ch nh Đ Axit (Acidity regulators) STT Ch s Qu c t Tên ph gia và Tên th c ph m có Gi i h n t i đa ADI dùng ph gia cho phép trong th c ph m 1 260 Axit axetic (Acetic Trong s n xu t 40g/kg dùng m t acid) phomat mình hay k t h p v i các ch t đi u ch nh đ axít và ch t nhũ hóa khác ADI: Chưa xác Cá đóng h p,th y đ nh s n ch bi n ăn li n, viên súp, th c ăn tr em đóng h p, cà chua h p, dưa chu t mu i, măng tây đóng h p 2 330 Axit xitric (Citric B t dinh dư ng 25g/kg tính theo acid) tr em, th c ăn trong lương khô. cho tr em Th c ăn tr em 15g/kg đóng h p, d u oliu tr ng salat Cacao, b t cacao 5g/kg dùng m t
 10. và h n h p mình hay k t h p đư ng + cacao v i axit tartric Trong s n xu t 40g/kg dùng m t phomat mình hay k t h p v i các ch t đi u ch nh đ axit và các ch t nhũ hóa khác Cà chua ch bi n Đ gi pH
 11. Nu c gi i khát 34g/l X t táo đóng h p, Gi i h n b i GMP nư c d a đ m đ c có ch t b o qu n, khoai tây rán, đông l nh nhanh 6 338 Axit photphoric Tôm đóng h p, 850mg/kg (Phosphoric axit) th y s n ch bi n MTDI: 70 Phomat ép, trong 9g/kg tính theo s n xu t phomat. P2O5 Sôcola, b t 2,5g/kg cacao, h n h p đư ng cacao Bia Gi i h n b i GMP. 7 334 Axit L (+) tactric M t qu , th ch 3g/kg, dùng m t qu , m t cam mình hay k t h p (Tartaric acid L v i axit fumaric và (+)-) mu i fumarat, đ gi pH trong kho ng 2.8 - 3.5 ADI: 0 - 30` Cacao, b t cacao, 5g/kg, dùng m t h n h p cacao + mình hay k t h p đư ng v i axit nitric Viên xúp. 250mg/kg, trên s n ph m khô Đá, kem h n h p 1g/kg Rau qu h p, Gi i h n b i GMP margarin 8 170i Canxi cacbonat Cacao, b t cacao 50g/kg, dùng m t (Calcium và h n h p mình hay k t h p cacbonate) đư ng + cacao v i amoni, kali, natri, Mg, hydroxyt và cacbonate ADI: chưa xác Th c ăn tr em Gi i h n b i GMP đ nh đóng h p, b t dinh dư ng, th c ăn tr em ch bi n s n 9 333 Canxi xitrat M t qu , th ch, Đ gi pH gi a (Cancium citrat) m t cam 2,8 - 3.5 ADI: chưa xác Th c ăn tr em Gi i h n b i GMP đ nh đóng h p và th c ăn tr em ch bi n s n 10 526 Canxi hydroxyt Bơ và váng s a 2g/kg, dùng m t mình hay k t h p (Calcium v i tác nhân trung hydroxide) hòa khác. ADI: chưa xác Bia, kem h n h p, Gi i h n b i GMP đ nh th c ăn tr em ch bi n s n, nư c ép nho có
 12. ch t b o qu n 11 327 Canci lactat M t qu , th ch, Đ gi pH trong (Calcium lactate) m t cam kho ng 2,8 - 3.5 ADI: chưa xác đ nh 12 325ii Canxi DL(-) malat M t qu , th ch, Đ gi pH trong (Cacium malat m t cam kho ng 2,8 - 3,5 DL(-)) ADI: chưa xác đ nh 13 501i Kali cacbonat Cacao, b t cacao 50g/kg, dùng m t (postassium và h n h p cacao mình hay k t h p carbonate) + đư ng v i amoni, kali, Mg, natri, hydroxyt, cacbonate, bicarbonat ADI: chưa xác đ nh M t qu , m t Đ gi pH trong cam, th ch kho ng 2,8 - 3,5 Th c ăn tr em Gi i h n b i GMP ch bi n s n 14 525 Kali hydroxyt Cacao, b t cacao 50g/kg, dùng m t và h n h p cacao mình hay k t h p (potassium + đư ng v i amoni, kali, dydroxide) Mg, natri, hydroxyt, canxi, Mg, Natri cacbonat, natri bicarbonat ADI: chưa xác đ nh 15 336ii Kali L(+) tactrat M t qu , th ch, 3g/kg, dùng m t m c cam mình hay k t h p (Potassium v i axit tactric, tartarate L(+)) fumaric và mu i, đ gi pH trong kho ng 2,8 - 3, ADI: 0 - 30 Nư c ép nho đ m Gi i h n b i GMP đ c 16 326 Kali lactat M t qu , th ch, Đ gi pH trong (Potassium m c cam kho ng 2,8 - 3,5 lactate) ADI: chưa xác đ nh Margarin, viên Gi i h n b i GMP xúp 17 351ii Kali DL(-) malat M t q a, th ch, Đ gi pH trong (Potassium m t cam. kho ng 2,8-3,5 malate DL(-)) ADI: chưa xác
 13. đ nh 18 262i Natri axetat Viên xúp. 50g/kg, gi i h n (Sodium acetate). b i GMP. ADI: chưa xác đ nh 19 500i Natri cacbonat Cacao, b t cacao 50g/kg, dùng m t & h n h p cacao mình hay k t h p (Sodium + đư ng v i amoni, kali, carbonate) Mg, natri, hydroxyt, canxi, Mg, Natri cacbonat, natri bicarbonat ADI: chưa xác đ nh Bơ Dùng m t mình hay k t h p v i tác nhân tung hòa khác M t q a, th ch, Đ gi pH trong m t cam. kho ng 2,8-3,5. Margarin, th c ăn Gi i h n b i GMP tr em đóng h p, th c ăn tr em ch bi n s n. 20 331i Natri dihydro xitrat M t q a, th ch, Đ gi pH trong ( Sodium citrate m t cam. kho ng 2,8-3,5. monobazic) ADI: chưa xác đ nh 21 365 Natri fumarat M t q a, th ch, 3g/kg dùng m t m t cam mình hay k t h p (Sodium v i axit tartaric và fumarate) mu i, Đ gi pH trong kho ng 2,8- 3,5. 22 500 Natri Cacao, b t cacao, Xem natri hydrocacbonnat ( h n h p cacao+ cacbonat (500 Sodium đư ng. bicarbonate) Bơ 2g/kg Tương cà chua. Đ gi pH
 14. (Sodium malate (351) DL(-)) 25 524 Natri hydroxyt Caocao, b t Xem natri cacao, h n h p cacbonat (Sodium cacao + đư ng, hydroxide) (500) bơ, váng s a ADI: chưa xác đ nh Margrarin, d u Gíơi h n b i ôlui, th c ăn tr GMP. em, khoai tây gián đông l nh nhanh ADI: 0- 30 Viên xúp 250 mg/kg, trong th c ăn đã ch bi n. Margarin. Gíơi h n b i GMP 27 325 Natri lactat Xem kali lactat. Xem kali lactat ( Sodium lactate) (326) ADI: chưa xác đ nh 28 339ii Natri phothat Bơ và váng s a 2g/kg dùng m t (Sodium mình hay k t h p phosphate) v i ch t trung hòa khác MDTI: 70 29 332ii Kali xitrat M t qu , th ch, Đ gi pH trong (Potassium m t cam kho ng 2,8 - 3,5 citrate) ADI: Chưa xác Th c ăn tr em Gi i h n b i GMP đ nh đóng h p, th c ăn tr em ch bi n s n 30 331ii Trinatri citrat Xem kalicitrat Xem kalicitrat (Trisodium citrate) (323) ADI: chưa xác đ nh 31 575 Gluco delta Th t h p, th t 3g/kg lactone (Gluco mu i, l p xư ng, delta lactone) jambon, bánh có đ u tương ADI: chưa xác đ nh Nhóm 6: Các Ch t Đi u V (Flavous enhancers) STT Ch s Qu c t Tên ph gia và Tên th c ph m có Gi i h n t i đa ADI dùng ph gia cho phép trong th c ph m 1 620 Axit L (-) glutamic Viên canh, xúp 10g/kg th t (Glutamic acid (L- )) ADI: chưa xác
 15. đ nh 2 623 Canxi glutamat D m 5g/kg dùng m t (Calcium mình ho c k t glutamate) ADI: h p v i axit L(-) chưa xác đ nh glutamic và các glutamat khác Viên xúp, b t gia 5g/kg dùng m t v mình ho c k t h p v i axit L(-) glutamic và các glutamat khác 3 622 Monokali L- Xem canxi Xem canxi glutamat glutamat (623) glutamat (Monopotassium L(-) glutamate ADI: chưa xác đ nh 4 621 Mononatri L(-) Th t cua h p 500mg/kg glutamat Mono sodium L(-) glutamat ADI: chưa xác Jambon, th t l n, 2g/kg đ nh xông khói D m, 5g/kg th t h p Viên xúp, b t gia 10g/kg dùng m t v mình hay k t h p v i axitglutamic và các glutamat khác Đ h p rau, đ u Gi i h n b i GMP 5 626 Axit guanilic & Viên xúp, b t gia Gi i h n b i GMP natri Kali guanilat v , th y s n ch bi n Guanylic acid and postassium, sodium salt) ADI: chưa xác đ nh 6 630 Axit inosinic & các Viên xúp, b t gia Gi i h n b i GMP mu i natri, kali v v inosinat (Inosinic acid and potassium, sodium salt ADI: chưa xác đ nh Nhóm 6: Các Ch t Đi u V (Flavous enhancers) STT Ch s Qu c t Tên ph gia và Tên th c ph m có Gi i h n t i đa ADI dùng ph gia cho phép trong th c ph m 1 620 Axit L (-) glutamic Viên canh, xúp 10g/kg th t
 16. (Glutamic acid (L- )) ADI: chưa xác đ nh 2 623 Canxi glutamat D m 5g/kg dùng m t (Calcium mình ho c k t glutamate) ADI: h p v i axit L(-) chưa xác đ nh glutamic và các glutamat khác Viên xúp, b t gia 5g/kg dùng m t v mình ho c k t h p v i axit L(-) glutamic và các glutamat khác 3 622 Monokali L- Xem canxi Xem canxi glutamat glutamat (623) glutamat (Monopotassium L(-) glutamate ADI: chưa xác đ nh 4 621 Mononatri L(-) Th t cua h p 500mg/kg glutamat Mono sodium L(-) glutamat ADI: chưa xác Jambon, th t l n, 2g/kg 5g/kg đ nh xông khói D m, th t h p Viên xúp, b t gia 10g/kg dùng m t v mình hay k t h p v i axitglutamic và các glutamat khác Đ h p rau, đ u Gi i h n b i GMP 5 626 Axit guanilic & Viên xúp, b t gia Gi i h n b i GMP natri Kali guanilat v , th y s n ch bi n Guanylic acid and postassium, sodium salt) ADI: chưa xác đ nh 6 630 Axit inosinic & các Viên xúp, b t gia Gi i h n b i GMP mu i natri, kali v v inosinat (Inosinic acid and potassium, sodium salt ADI: chưa xác đ nh Nhóm 7: Các Hương Li u (Flavours) STT Ch s Qu c t Tên ph gia và Tên th c ph m có Gi i h n t i đa ADI dùng ph gia cho phép trong th c ph m
 17. 1 Các ch t thơm Viên xúp, s a Gi i h n b i GMP nhân t o (Artificial chua thơm, n flavouring ph m x lý nhi t substances) sau khi lên men 2 D u h nh nhân Salat qu đóng 40mg/kg đ ng (Bitter h p almond oil) 3 D u nguy t qu salat qu đóng 40mg/kg h p 4 Tinh d u qu M t th ch qu Gi i h n b i GMP (Cinnamon flavour) 5 Etyl vani (Etyl Theo công th c 50mg/kg vanillin Th c ăn tr em 70mg/kg trên s n đóng h p, b t ph m ăn li n dinh dư ng tr em. ADI: 0-3 B t cacao, h n Dùng m t lư ng h p cacao, nh đ cân b ng đư ng socola, hương v các s n ph m có cacao socola kem s a Gi i h n b i GMP 6 Tinh d u b c hà D a h p, đ u hà Gi i h n b i GMP (Mint flavour) lan xanh đóng h p, m t và qu th ch 7 Tinh d u chanh t M t chanh Gi i h n b i GMP nhiên (Natural citrus fruit essences) 8 Các tinh d u t Sôcola, các s n Dùng m t lương nhiên , các ch t ph m có sôcola nh đ cân b ng thơm t nhiên, hương v tr các ch t thơm nh ng ch t gi gi ng t nhiên mùi Sôcola t Các tinh d u t nhiên và mùi s a. nhiên , các ch t thơm t nhiên, các ch t thơm gi ng t nhiên Natural flavous, Magarin, các lo i Gi i h n b i GMP Natural flavouring d u, m , các lo i substances. đ h p rau, qu , viên xúp, s a Natural identical chua thơm và các flavouring s n ph m x lý substances nhi t sau khi lên men 9 Tinh d u qu t Đ h p đào, d a Gi i h n b i GMP nhiên (Natural mơ, hoa qu fruit essences) coktail, m t th ch qu . 10 Paprika Dưa chu t d m 300mg/kg, dùng oleoresins m t mình hay k t h p v i các màu
 18. khác. Phomat, trong s n Gi i h n b i GMP xu t phomat, các đông l nh nhanh 11 Hương khói Th y s n đóng Gi i h n b i GMP (Smoke flavours h p, th y s n và natural solusion th t l n xông khói and their extracts) 12 d u gia v , d ch Cá, các s n ph m Gi i h n b i GMP chi t gia v (Spice gi ng xacdin, cá oil & spice extract) thu đóng h p 13 d ch chi t vani N t th ch qu , Gi i h n b i GMP (Vanilla extract) th c ăn tr em đóng h p, b t dinh dư ng tr em, kem s a h t d tây đóng h p. 14 Vani (Vanollin) Th c ăn tr em 70mg/kg, trong đóng h p, b t s n ph m ăn li n dinh dư ng tr em ADI: 0-10 Cacao b t, h n Dùng m t lư ng h p Cacao + nh đ cân b ng đư ng, Sôcola, hương v . s n ph m có sôcola. M t, th ch qu , Gi i h n b i GMP kem s a, h t d tây đóng h p Nhóm 8: Các Ch t Làm Đ ng Đ c Và Làm Dày (Thickeners, Gelling Agents) STT Ch s Qu c t Tên ph gia và Tên th c ph m có Gi i h n t i đa ADI dùng ph gia cho phép trong th c ph m 1 406 Th ch (Agar) ADI: Đá, kem h n h p. 10g/kg, dùng m t chưa xác đ nh mình hay k t h p v i các ch t nhũ hóa, ch t n đ nh và làm đông đ c khác. S a chua, s n 5g/kg, dùng m t ph m x lý, nhi t mình hay các ch t sau lên men. k t h p v i các ch t n đ nh khác. Trong s n xu t 8g/kg dùng m t phomat mình hay các ch t k t h p v i các ch t làm dày khác. Th y s n đóng 20g/kg dùng m t h p mình hay các ch t k t h p v i các ch t làm dày và làm đ ng đ c khác.
 19. Viên xúp, th t ch Gi i h n b i GMP bi n, jambon 2 400 Axit alginic Th y s n đóng Xem agar (406) (Alginic acid) h p, phomat ADI: chưa xác đ nh 3 403 Amoni alginat Đá, kem h n h p, Xem agar (406) (Ammonium s a chua, trong Alginate) s n xu t phomat. ADI: chưa xác phomat 5g/kg, dùng m t đ nh mình hay k t h p v i các ch t làm dày khác. Đ h p rau qu 10g/kg như trên có bơ, d u hay m Dưa chu t d m 500g/kg, dùng m t mình hay k t h p v i các ch t v i các ch t làm hòa tan hay làm phân tán khác. 4 404 Canxi alginate) Đá, kem h n h p, Xem agar (406) (Calcium alginate) s a chua, trong ADI: chưa xác s n xu t phomat, đ nh th y s n đóng h p. Phomat 5g/kg dùng m t mình hay k t h p v i các ch t làm dày và k t h p v i các ch t n đ nh khác. Kem s a ti t 5g/kg dùng m t trùng mình hay k t h p v i các ch t làm dày khác Th c ăn tr em 2g/kg trong s n đóng h p ph m ăn li n Th c ăn tr em 1g/kg ch bi n s n Dưa chu t d m 500mg/kg, dùng m t mình hay k t h p v i các ch t làm hòa tan hay phân tán khác. viên xúp 500mg/kg 5 410 Gôm đ u locust Đá kem h n h p, Gi ng agar s a chua trong (Locust bean s n xu t phomat, gum) th y s n đóng h p Phomat 5g/kg dùng m t mình hay k t h p v i các ch t làm dày hay ch t n
 20. đ nh khác Kem s a ti t 5g/kg m t mình trùng hay k t h p v i ch t làm dày khác Th c ăn tr em 2g/kg trong s n đóng h p ph m ăn li n Th c ăn tr em 1g/kg ch bi n s n Dưa chu t d m 500g/kg dùng m t mình hay k t h p v i các ch t hòa tan hay phân tán khác. Viên xúp 5g/kg 7 460i Xellulo k t tinh Đá, kem h n h p 10g/kg dùn mg t nh (Micro mình hay k t h p crystalline v i ch t nhu hóa, cellulose) ch t n đ nh và ch t làm dày khác ADI: chưa xác đ nh Kem s a ti t 5g/kg dùng m t trùng mình hay k t h p v i ch t làm dày khác 8 Gelatin th c S a chua có 10g/kg dùng m t ph m hương li u và s n mình hay k t h p ph m x lý nhi t v i ch t n đ nh (Gelatin edible) sau lên men khác. ADI: chưa xác đ nh Phomat, trong s n Xem gôm đ u xu t phomat locust (410) 9 412 Gôm Gua Đá, kem h n h p, Xem gôm đ u s a chua thơm, locust (410) (Guar gum) s n ph m x lý ADI: chưa xác nhi t sau lên men, đ nh trong s n xu t phomat, th y s n đóng h p, th c ăn tr em ch bi n s n, dưa chu t d m Đ h p rau qu có bơ, d u hay m ADI: chưa xác đ nh Phomat, trong s n Xem gôm đ u xu t phomat locust (410) 10g/kg, dùng m t mình hay k t h p v i các ch t làm dày khác. 10 414 Gôm Arabic Đá, kem h m Xem gôm đ u
Đồng bộ tài khoản