intTypePromotion=1

Quyết định số 87/QĐ-KH&ĐT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 87/QĐ-KH&ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 87/QĐ-KH&ĐT về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án cải tạo chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tuyến Phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội - phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 87/QĐ-KH&ĐT

  1. UBND THÀNH PH HÀ N I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S K HO CH VÀ U TƯ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 87/Q -KH& T Hà N i, ngày 03 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T NHI M V CHU N BN U TƯ D ÁN C I T O CH NH TRANG NG B H T NG K THU T TUY N PH TR N HƯNG O, HÀ N I – PH C V K NI M 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ N I GIÁM CS K HO CH VÀ U TƯ THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t Xây d ng năm 2003; Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Lu t u th u năm 2005; Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/05/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Quy t nh s 37/2008/Q -UB ngày 17/10/2008 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c quy nh ch c năng nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a S K ho ch và u tư Hà N i; Căn c Quy t nh s 214/2006/Q -UBND ngày 06/12/2006 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành quy nh v qu n lý các d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c c a UBND Thành ph Hà N i; Căn c K ho ch s 37/KH-UBND ngày 07/04/2008 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c tri n khai th c hi n chương trình ch nh trang, nâng c p và tăng cư ng tr t t ô th ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i; Căn c Quy t nh s 1433/Q -UBND ngày 17/10/2008 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c phê duy t danh m c chu n b u tư các D án ch nh trang, nâng c p và tăng cư ng tr t t ô th ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i theo K ho ch 37/KH-UBND ( t 1/2008); Theo ngh c a S Giao thông v n t i t i T trình s 78/TTr-GTVT ngày 05/02/2009 v vi c xin phê duy t nhi m v chu n b u tư D án c i t o ch nh trang ng b h t ng k thu t tuy n Ph Tr n Hưng o, Hà N i – Ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i; Xét ngh c a Phòng KH H t ng ô th t i T trình ngày 28/2/2009, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t nhi m v chuNn b u tư D án c i t o ch nh trang ng b h t ng k thu t tuy n Ph Tr n Hưng o, Hà N i theo các n i dung ch y u sau: 1. Tên d án: D án c i t o ch nh trang ng b h t ng k thu t tuy n Ph Tr n Hưng o, Hà N i. 2. a i m xây d ng: Tuy n Ph Tr n Hưng o, Hà N i 3. Quy mô u tư (D ki n): C i t o ch nh trang ng b h t ng k thu t tuy n Ph Tr n Hưng o bao g m các h ng m c công vi c ch y u: Lát hè ph các o n c n thay th ; Vu t n i các ư ng ngõ v i ư ng Tr n Hưng o; C i t o nâng c p h th ng chi u sáng, thoát nư c; Tr ng b sung, thay th cây xanh ô th , bi n báo; Th m l i m t ư ng các o n b h ng. T ng chi u dài toàn tuy n: i m u: giao v i Ph Lê DuNn, i m cu i: giao v i ư ng Tr n Khánh Dư. T ng chi u dài toàn tuy n: 2.2 km. 4. Ch u tư: S Giao thông v n t i 5. N i dung công tác chuNn b u tư: i u tra thu th p s li u; o c t l 1/500; kh o sát ph c v l p d án và thi t k cơ s ; th a thu n các s li u k thu t; kh o sát a hình, i u tra h th ng các công
  2. trình ph c v l p d án u tư; L p d án u tư; ThNm nh d án u tư; chi phí cho qu n lý d án giai o n chuNn b u tư. 6. Kinh phí chuNn b u tư (T m tính): 200 tri u ng (Hai trăm tri u ng) Kinh phí chuNn b u tư trên là t m tính và s ư c chuNn xác sau khi d toán kinh phí chuNn b u tư c a d án ư c c p có thNm quy n thNm nh và phê duy t. 7. Ngu n v n: Ngân sách Thành ph c p 8. Th i gian hoàn thành chuNn b u tư: Quý I/2009 i u 2. Trách nhi m c a S Giao thông v n t i: T ch c tri n khai nhi m v chuNn b u tư m b o ti n , ch t lư ng và tuân th các quy nh hi n hành v qu n lý u tư xây d ng; Kh o sát c th hi n tr ng tuy n ư ng, phương án phá d các công trình hi n có khi trình phê duy t d án; Ph i h p ch t ch v i các S Ngành Thành ph th a thu n các s li u v quy ho ch, k thu t, m b o tính th ng nh t, m quan ô th trong tri n khai th c hi n. Cơ c u ngu n v n ph i th c hi n theo úng các quy nh hi n hành c a UBND Thành ph . Lưu ý v n i dung u tư tránh trùng l p v i D án c i t o nâng c p tăng cư ng chi u sáng công c ng trên a bàn Thành ph Hà N i giai o n 2007 – 2010. i u 3. Chánh Văn phòng S K ho ch và u tư; Trư ng phòng K ho ch H t ng ô th ; Các S : Tài chính, Giao thông V n t i, Xây d ng, Quy ho ch – Ki n trúc, Tài nguyên và Môi trư ng, Thông tin và truy n thông, Văn hóa – Th thao - Du l ch, Công thương; UBND qu n Hoàn ki m; Kho b c Nhà nư c Hà N i; Công an Thành ph Hà N i và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. GIÁM C PHÓ GIÁM C Nơi nh n: - Như i u 3; - UBND Thành ph Hà N i ( báo cáo); - /c Giám c S KH& T ( báo cáo); - Lưu VP, T (14 b n). Tr n c Vũ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản