Quyết định số 8895/BYT-BH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
74
lượt xem
3
download

Quyết định số 8895/BYT-BH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 8895/BYT-BH về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 8895/BYT-BH

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 8895/BYT-BH Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 V/v hư ng d n gi i quy t vư ng m c trong thanh toán chi phí KCB BHYT Kính g i: B o hi m xã h i Vi t Nam Sau khi th ng nh t v i B Tài chính (Công văn s 14745/BTC-HCSN ngày 05/12/2008), B Lao ng, Thương binh và Xã h i (Công văn s 3469/BL TB&XH-BHXH ngày 30/9/2008), B Y t hư ng d n gi i quy t m t s vư ng m c trong thanh toán chi phí khám, ch a b nh b o hi m y t nêu trong Công văn s 2320/BHXH-G YT ngày 22/7/2008 và Công văn s 4071/BHXH-CSYT ngày 28/11/2008 c a B o hi m xã h i Vi t Nam như sau: 1. i v i các d ch v ã có tên nhưng ư c phê duy t giá cao hơn Khung giá quy nh t i Thông tư liên B s 14/TTLB ngày 30/9/1995 hư ng d n thu m t ph n vi n phí và Thông tư liên t ch s 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BL TB&XH ngày 26/1/2006: - Qu B o hi m y t th c hi n thanh toán v i m c giá không vư t quá m c t i a c a Khung giá quy nh t i 2 Thông tư. - ngh S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào nguyên t c thu m t ph n vi n phí quy nh t i Ngh nh s 95/CP ngày 27/8/1994 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n th c hi n thu m t ph n vi n phí, hư ng d n các cơ s khám, ch a b nh khNn trương rà soát, trình y ban nhân dân t nh, thành ph xem xét, i u ch nh cho phù h p, theo nguyên t c: Giá các d ch v ư c phê duy t ph i n m trong khung giá quy nh và phù h p v i tuy n chuyên môn k thu t c a b nh vi n theo quy nh t i Quy t nh s 23/2005/Q -BYT ngày 30/8/2005 c a B Y t . 2. i v i d ch v chưa có tên trong khung giá kèm theo Thông tư liên B s 14/TTLB và Thông tư liên t ch s 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BL TB&XH hay chưa có trong Danh m c phân lo i ph u thu t, th thu t c a B Y t : - Căn c nguyên t c quy nh t i i m 3 M c C Ph n III Thông tư liên B s 14/TTLB ngày 30/9/1995, Qu B o hi m y t thanh toán i v i các d ch v này theo m c giá ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, phù h p v i tuy n chuyên môn k thu t c a B nh vi n. - ngh S Y t t p h p danh m c các d ch v chưa có trong khung giá g i B Y t B Y t t ng h p trình liên B xem xét, ban hành khung giá b sung. 3. i v i các d ch v ư c phê duy t giá trùng l p: Sau khi Thông tư liên t ch s 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BL TB&XH ban hành, B Y t ã có m t s văn b n g i S Y t các t nh, thành ph hư ng d n xây d ng b ng giá thu vi n phí (Công văn s 2739/BYT-KH-TC ngày 17/4/2006, Công văn s 3439/BYT-KH-TC ngày 08/05/2006, Công văn 4494/BYT-BH ngày 29/6/2007) v i nguyên t c như sau: - C u trúc B ng giá c n theo úng các ti t, m c,… như Khung giá ban hành kèm theo Thông tư liên B s 14/TTLB và Thông tư liên t ch s 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BL TB&XH. - D ch v chưa có trong Khung giá c n b sung thu c nhóm nào thì x p vào nhóm ó. - i v i các d ch v thu c M c C2.7 – Thông tư liên t ch s 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BL TB&XH, cơ s khám, ch a b nh ph i xây d ng giá c th cho t ng lo i ph u thu t, th thu t ư c th c hi n t i
  2. B nh vi n nhưng không trùng l p v i nh ng d ch v ã có giá quy nh t i Thông tư liên B s 14/TTLB ho c Thông tư liên t ch s 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BL TB&XH. Như v y, i v i d ch v ư c phê duy t giá 2 l n ( ã có giá theo phân lo i t i các m c khác nhưng l i ư c phê duy t giá khi xây d ng giá chi ti t theo M c C2.7 - Khung giá ban hành theo Thông tư liên t ch s 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BL TB&XH), Qu B o hi m y t s th c hi n thanh toán theo giá ã ư c quy nh trong khung giá c a 2 Thông tư, không thanh toán theo giá phê duy t sau theo M c C2.7. 4. Thanh toán i v i m t s d ch v c th : - Xét nghi m ch c năng gan: Xét nghi m nh lư ng SGOT và SGPT là 2 xét nghi m c l p. Vì v y, Qu B o hi m y t thanh toán cho t ng xét nghi m ư c ch nh theo giá ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Xét nghi m i n gi i : Khung giá c a xét nghi m này là Khung giá quy nh cho m i l n xét nghi m xác nh m t ch t i n gi i (Na+ ho c K+ ho c Cl-). N u b nh vi n áp d ng k thu t xét nghi m b ng máy m t l n ng th i cho k t qu là m t ho c nhi u ch s thì b nh vi n c n xây d ng giá c th cho xét nghi m này (như d ch v k thu t chưa có trong Khung giá và ư c xây d ng theo nguyên t c quy nh t i kho n 3 M c C Ph n II Thông tư liên B s 14). Cơ quan B o hi m xã h i th ng nh t v i cơ s khám ch a b nh thanh toán theo giá ư c c p có thNm quy n phê duy t cho phù h p. - D ch v ch y th n nhân t o: i v i ch y th n nhân t o s d ng dung d ch Acetat, giá t i a 1 l n là 300.000 ng. N u s d ng dung d ch Bicarbonat thì thanh toán theo giá ã ư c c p có thNm quy n phê duy t nhưng không quá 400.000 ng/l n. Cơ quan B o hi m xã h i ki m tra, giám sát k thu t và dung d ch ư c s d ng quy t nh m c thanh toán. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - B trư ng ( báo cáo); - Các B : Tài chính, L TB&XH; - S Y t các t nh, thành ph tr c thu c TW ( ph i h p th c hi n); Nguy n Th Xuyên - Các B nh vi n, Vi n tr c thu c B Y t ; - Các V , C c: KH-TC, PC, KCB; - Lưu: VT, BH.
Đồng bộ tài khoản