Quyết định số 90/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
7
download

Quyết định số 90/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 90/2002/QĐ-TTg về việc chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Sa Pa thành Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 90/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 90/2002/Q -TTG Hà N i, ngày 12 tháng 07 năm 2002 QUY T NNH V VI C CHUY N KHU B O T N THIÊN NHIÊN HOÀNG LIÊN SA PA THÀNH VƯ N QU C GIA HOÀNG LIÊN, T NH LÀO CAI TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v và Phát tri n r ng ngày 12 tháng 8 năm 1991; Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (công văn s 1678/BNN-KL ngày 24 tháng 6 năm 2002) và ngh c a U ban nhân dân t nh Lào Cai (t trình s 380 /TT-UB ngày 07 tháng 5 năm 2002), QUY T NNH: i u 1. Chuy n Khu b o t n thiên nhiên Hoàng Liên Sa Pa, t nh Lào Cai thành Vư n qu c gia trong h th ng các Khu r ng c d ng Vi t Nam. Bao g m các n i dung sau: 1. Tên g i: Vư n qu c gia Hoàng Liên. 2. V trí, ranh gi i và to a lý: - V trí: Vư n qu c gia Hoàng Liên n m trên a bàn các xã: San S H , Lao Ch i, T Van, B n H (huy n Sa Pa) và m t ph n các xã Mư ng Khoa, Thân Thu c (huy n Than Uyên), t nh Lào Cai. - Ranh gi i: Phía ông giáp các xã: T Ph i (th xã Lào Cai), Thành Kim, N m Sài, N m Cang (huy n Sa Pa), xã N m Xé (huy n Văn Bàn). Phía Tây giáp huy n Phong Th - t nh Lai Châu. Phía Nam giáp các xã: H Mít, P c Ta, N m C n (huy n Than Uyên). Phía B c giáp các xã: T Giàng Phình, T Phìn, B n Khoang, Trung Tr i (huy n Sa Pa). - To a lý: +) T 220 07’ n 220 23’ vĩ B c.
  2. +) T 1030 00’ n 1040 00’ kinh ông. 3. Quy mô di n tích và các phân khu ch c năng: T ng di n tích là: 29.845 ha - Trong ó g m: - Phân khu b o v nghiêm ng t: 11.875 ha - Phân khu ph c h i sinh thái: 17.900 ha Phân khu hành chính, du l ch, d ch v : 70 ha Di n tích vùng m c a Vư n qu c gia Hoàng Liên là 38.724 ha, bao g m: Th tr n Sa Pa, các xã Sa P , Lao Ch i, H u Thào, S Pán, B n H , N m Sài, N m Cang (huy n Sa Pa); xã N m Xé (huy n Văn Bàn); xã H Mít, Thân Thu c, Mư ng Khoa (huy n Than Uyên) - t nh Lào Cai và các xã B n Pho, Bình Lư (huy n Phong Th - t nh Lai Châu). 4. M c tiêu, nhi m v : - B o t n h sinh thái r ng núi cao thu c h th ng núi Hoàng Liên v i ki u sinh thái c trưng á nhi t i. - B o v a d ng sinh h c v i nhi u loài ng, th c v t hoang dã quý hi m và c h u. Ph c h i các h sinh thái r ng và c nh quan, t o i u ki n cho các loài ng, th c v t t n t i và phát tri n. - Nghiên c u khoa h c, giáo d c môi trư ng. Phát tri n du l ch sinh thái, góp ph n n nh và phát tri n kinh t - xã h i t i a phương. i u 2. Giao U ban nhân dân t nh Lào Cai tr c ti p qu n lý Vư n qu c gia Hoàng Liên. Ch t ch U ban nhân dân t nh Lào Cai có trách nhi m: Trình c p có thNm quy n phê duy t D án u tư xây d ng và phát tri n Vư n qu c gia Hoàng Liên và D án u tư xây d ng phát tri n vùng m c a Vư n qu c gia Hoàng Liên theo các quy nh hi n hành. Trình c p có thNm quy n phê duy t D án phát tri n du l ch sinh thái thu c Vư n qu c gia Hoàng Liên. i u 3. V t ch c và b máy c a Vư n qu c gia Hoàng Liên. Giao Ch t ch U ban nhân dân t nh Lào Cai quy t nh v t ch c và b máy c a Vư n qu c gia Hoàng Liên trên cơ s nh ng quy nh t i Quy ch qu n lý r ng c d ng, r ng phòng h và r ng s n xu t là r ng t nhiên ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2001/Q -TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph và ý ki n
  3. th ng nh t c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban T ch c Cán b Chính ph . i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh Lào Cai ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng, Các B : K ho ch và u tư, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, Thu s n, - Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, - Ban T ch c Cán b Chính ph , - T ng c c a chính, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Nguy n Công T n - H ND, UBND t nh Lào Cai, - Văn phòng TW ng và các Ban c a ng, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Toà án Nhân dân t i cao, - Vi n ki m sát Nhân dân t i cao, - Cơ quan TW c a các oàn th , - Công báo, - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, Lưu: NN (5), VT,
Đồng bộ tài khoản