Quyết định số 922/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
29
lượt xem
1
download

Quyết định số 922/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 922/2005/QĐ-TTg về việc cử Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút (SARS) và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch cúm gia cầm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 922/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 922/Q -TTG Hà N i, ngày 07 tháng 09 năm 2005 QUY T Đ NH V C PHÓ TRƯ NG BAN THƯ NG TR C BAN CH O QU C GIA PHÒNG, CH NG DNCH VIÊM Ư NG HÔ H P C P DO VI RÚT (SARS) VÀ BAN CH O QU C GIA PHÒNG, CH NG DNCH CÚM GIA C M TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Y t , QUY T Đ NH i u 1. C ông Tr nh Quân Hu n, Th trư ng B Y t gi ch c Phó Trư ng ban Thư ng tr c Ban ch o qu c gia phòng, ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p do vi rút (SARS) và Ban Ch o qu c gia phòng, ch ng d ch cúm gia c m thay ông Tr n Chí Liêm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. B trư ng B Y t , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Trư ng ban Ch o qu c gia phòng, ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p do vi rút (SARS), Trư ng ban Ch o qu c gia phòng, ch ng d ch cúm gia c m và các ông Tr nh Quân Hu n, Tr n Chí Liêm ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Ph m Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản