intTypePromotion=1

Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH

Chia sẻ: So Huc Ninh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
18
lượt xem
0
download

Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch triển khai đề án “hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH

 1. BỘ LAO ĐỘNG ­  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THƯƠNG BINH VÀ Xà Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  HỘI  ­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­ Số: 929/QĐ­LĐTBXH Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN  KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG ­ THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ­CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm   vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động ­ Thương binh và Xã hội; Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ­TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về  việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; Căn cứ Thông tư số 126/2018/TT­BTC ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn  quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm  2025”; Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh  viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Vụ trưởng Vụ  Kế hoạch ­ Tài chính, Giám đốc Sở Lao động ­ Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực  thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành  Quyết định này./.   BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: ­ Như Điều 3; ­ Ban Tuyên giáo Trung ương; ­ Văn phòng Chính phủ; ­ Bộ Giáo dục và Đào tạo; ­ Bộ Tài chính; ­ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ­ Ban Điều hành Đề án 844; Đào Ngọc Dung ­ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; ­ Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
 2. ­ Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; ­ Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH; ­ Lưu: VT, TCGDNN.   KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” (Kèm theo Quyết định số 929/QĐ­LĐTBXH ngày 28/6/2019) Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ­TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê  duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, Bộ Lao động ­ Thương  binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến  năm 2025” (sau đây gọi là Kế hoạch) như sau: I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 1. Căn cứ pháp lý ­ Nghị quyết số 35/NQ ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến  năm 2020; ­ Quyết định số 1665/QĐ­TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề  án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; ­ Quyết định số 844/QĐ­TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án hỗ trợ  hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khởi nghiệp quốc gia đến năm 2025 và các văn bản  hướng dẫn; ­ Quyết định số 939/QĐ­TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án hỗ trợ  phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 ­ 2025; ­ Thông tư số 126/2018/TT­BTC ngay 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản  lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến  năm 2025”. 2. Cơ sở thực tiễn Hiện nay, cả nước có 1.948 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 397 trường cao đẳng, 519  trường trung cấp và 1.032 trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Hằng năm, có khoảng 2.210.000  người tốt nghiệp trong đó số học sinh trung cấp, sinh viên cao đẳng khoảng 545.000 người (trình  độ cao đẳng khoảng 230.000 sinh viên; trình độ trung cấp khoảng 315.000 học sinh); trình độ sơ  cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khoảng 1.665.000 người; hỗ trợ đào tạo nghề cho  khoảng 800.000 lao động nông thôn; góp phần hết sức quan trọng trong việc phát triển lực  lượng lao động có kỹ năng góp phần vào việc giải quyết việc làm, ổn định xã hội và phát triển  kinh tế, xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trong số người học tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục  nghề nghiệp nói trên có khả năng chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm, khởi nghiệp chiếm tỷ  lệ chưa cao, chưa tương xứng với những cơ hội tự tạo việc làm, khởi nghiệp trong thời kỳ phát  triển mới của nền kinh tế, xã hội đất nước.
 3. Mặt khác, trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay khoa học, công nghệ không  ngừng thay đổi, phát triển, thúc đẩy khoa học quản lý thay đổi. Nhiều công nghệ mới xuất hiện  và cũng nhiều công nghệ cũ bị lạc hậu trong thời gian ngắn, điều đó tạo ra một trong những  thách thức lớn đồng thời cũng là cơ hội để cho thế hệ trẻ có kiến thức, kỹ năng, có tính đổi mới  sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp có những đột phá trong việc ứng dụng khoa học công nghệ,  khoa học quản lý tạo việc làm và giá trị gia tăng đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Thực tiễn, trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã có những cơ sở chủ động đổi mới, tạo  môi trường hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên như: Trường Cao đẳng công nghiệp Huế  đã thành lập trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, tạo không gian cho giáo viên, học sinh, sinh viên sáng  tạo, khởi nghiệp theo mô hình fablab, makerspace, creative lab và đã có một số sản phẩm sáng  tạo do nhà trường sản xuất bán tại thị trường Huế như công nghệ in 3D từ bản vẽ, chè nấm linh  chi và một số sản phẩm khác; Trường Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội đã thành lập trung tâm  giáo dục STEM hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tổ chức những hội thảo khoa học hỗ  trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp sáng tạo... Tuy nhiên, số lượng các cơ sở giáo dục nghề  nghiệp có các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp còn ít, cần thiết phải có một  chương trình nhằm thúc đẩy hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề  nghiệp khởi nghiệp. II. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1. Mục đích ­ Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của học sinh, sinh viên; trang bị kiến thức,  kỹ năng về khởi nghiệp giúp học sinh, sinh viên tự tin, chủ động, sáng tạo trong việc khởi  nghiệp, chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. ­ Nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện học sinh,  sinh viên và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tự tạo việc làm. ­ Tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Tìm kiếm và giới thiệu các ý  tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên để giới thiệu cho các nhà đầu tư. Tăng cường  xã hội hóa công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tự tạo việc làm. 2. Yêu cầu ­ Xác định nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 1, Quyết  định số 1665/QĐ­TTg nhằm triển khai hiệu quả đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp. ­ Việc triển khai Kế hoạch được tổ chức rộng khắp trong các địa phương và cơ sở giáo dục  nghề nghiệp trên toàn quốc; đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí, hình thức và có tác động mạnh  mẽ đến học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. ­ Huy động, thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư  và các tổ chức, cá nhân liên quan trong và ngoài nước vào công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi  nghiệp. III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 1. Đối tượng
 4. ­ Học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. ­ Cán bộ, nhà giáo, người làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề  nghiệp trên phạm vi toàn quốc. ­ Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 2. Phạm vi và thời gian thực hiện ­ Kế hoạch này được triển khai tại các địa phương và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên phạm vi  toàn quốc. ­ Thời gian triển khai thực hiện trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025. IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 1. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông a) Chỉ tiêu ­ 100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh,  sinh viên; phấn đấu 12 triệu lượt học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên  truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm. ­ Tổ chức “Ngày hội khởi nghiệp” cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: ít  nhất 1 năm/1 lần. ­ Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn giới thiệu ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh  viên kết nối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư: ít nhất 1 hoạt động/1 năm. b) Nhiệm vụ và giải pháp ­ Biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về khởi nghiệp dành cho học sinh,  sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (tài liệu, giáo trình, sổ tay, cẩm nang, tờ rơi, tờ gấp,  pano, áp phích, bảng điện tử về khởi nghiệp và tự tạo việc làm cho học sinh, sinh viên,...). ­ Tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng: xây dựng, phát trailer về khởi  nghiệp trên các kênh truyền hình; xây dựng tuyến các bài viết, phóng sự tuyên truyền về khởi  nghiệp trên các báo in, báo điện tử và truyền hình; tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm, diễn đàn  trực tuyến về chủ để khởi nghiệp trên các báo điện tử, truyền hình. ­ Tổ chức truyền thông trên mạng xã hội: xây dựng và vận hành fanpage, kênh youtube truyền  thông về khởi nghiệp; kết nối đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên để làm các sản phẩm truyền  thông đăng trên fanpage và youtube; làm các videoclip và infographic, app... theo các chuyên đề  truyền thông về khởi nghiệp trên mạng xã hội; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về khởi nghiệp và các  lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên mạng xã hội. ­ Tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ  Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyên 
 5. truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ Cổng  Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia theo Quyết định số 844/QĐ­TTg. ­ Tổ chức “Ngày hội khởi nghiệp” các cấp dành cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề  nghiệp. ­ Tổ chức giao lưu khởi nghiệp giữa các doanh nhân và học sinh, sinh viên khởi nghiệp các cơ sở  giáo dục nghề nghiệp. ­ Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn để giới thiệu ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học  sinh, sinh viên, kết nối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. ­ Tổ chức tuyên dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt  động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua hoạt động  tổng kết, đánh giá thực hiện Kế hoạch. 2. Hỗ trợ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp a) Chỉ tiêu ­ Tổ chức 150 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho 7.500 lượt cán  bộ, nhà giáo, người làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp nhằm nâng cao năng lực  và hình thành đội ngũ giáo viên giảng dạy khởi nghiệp, cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học  sinh, sinh viên khởi nghiệp. ­ Tổ chức 150 lớp đào tạo, tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản về khởi nghiệp cho  15.000 lượt học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. ­ 100% các trường cao đẳng, 50% các trường trung cấp thành lập tổ chuyên gia tư vấn, hỗ trợ  khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. ­ Tổ chức các đoàn học tập trao đổi kinh nghiệm tại nước ngoài cho đội ngũ làm công tác hỗ trợ  học sinh, sinh viên khởi nghiệp: ít nhất 03 đoàn. b) Nhiệm vụ và giải pháp ­ Biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo: Bộ tài liệu cung cấp thông  tin, kiến thức về khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp; bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ  làm công tác tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nhà  giáo dạy chương trình khởi nghiệp; bộ tài liệu trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học  sinh, sinh viên. Bộ tài liệu được bổ sung, sửa đổi qua từng năm. ­ Tổ chức các chuyên gia, tổ chức có kinh nghiệm và uy tín về khởi nghiệp biên soạn các tài liệu  và tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về khởi nghiệp phù hợp với đặc điểm tình hình của  giáo dục nghề nghiệp. ­ Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người làm công  tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.
 6. ­ Tổ chức khóa đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về khởi nghiệp cho học sinh, sinh  viên; tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp để tạo điều kiện cho học  sinh, sinh viên được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. ­ Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng chuyên đề khởi nghiệp và đưa vào  chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn để phù hợp với thực tiễn. ­ Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thảo trao đổi, học tập kinh nghiệm trong nước  và quốc tế về đào tạo khởi nghiệp trong nhà trường cho đội ngũ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học  sinh, sinh viên khởi nghiệp. 3. Tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tìm kiếm  ý tưởng sáng tạo của học sinh, sinh viên a) Chỉ tiêu ­ 70% các trường cao đẳng, trung cấp có ít nhất 05 ý tưởng, dự khởi nghiệp của học sinh, sinh  viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ  mạo hiểm. ­ 50% các trường cao đẳng, trung cấp giáo dục nghề nghiệp hình thành các trung tâm hỗ trợ học  sinh, sinh viên khởi nghiệp hoặc các câu lạc bộ khởi nghiệp theo lĩnh vực; phối hợp với các  doanh nghiệp để hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản để hình thành các trung tâm, câu lạc  bộ khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. ­ Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý, kết nối ý tưởng, dự án khởi nghiệp và tự tạo việc  làm của học sinh, sinh viên nhằm kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư. b) Nhiệm vụ và giải pháp ­ Tổ chức các cuộc thi sáng tạo, khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục  nghề nghiệp các cấp nhằm tìm kiếm, phát hiện ý tưởng, dự án khởi nghiệp hằng năm, định kỳ  thẩm định, sàng lọc và hỗ trợ thực hiện dự án. ­ Xây dựng, tổ chức duy trì, vận hành hệ thống phần mềm quản lý, theo dõi hỗ trợ học sinh, sinh  viên giáo dục nghề nghiệp đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp trong cả nước; xây dựng Cổng  thông tin kết nối doanh nghiệp, doanh nhân hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; xây dựng sàn  giao dịch ý tưởng khởi nghiệp, dự án khởi nghiệp trực tuyến giữa các cơ sở đào tạo, các học  sinh, sinh viên và các doanh nghiệp. ­ Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, tạo không gian khởi  nghiệp dùng chung cho học sinh, sinh viên trong nhà trường khởi nghiệp; khuyến khích thành lập  các câu lạc bộ khởi nghiệp phù hợp với ngành nghề đào tạo. ­ Phối hợp với doanh nghiệp bố trí, đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang  thiết bị của các nhà trường để hình thành môi trường dịch vụ cung cấp, hỗ trợ học sinh, sinh  viên, tạo không gian dùng chung cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khởi  nghiệp, các câu lạc bộ khởi nghiệp, các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. 4. Hỗ trợ nguồn vốn cho dự án khởi nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên
 7. a) Chỉ tiêu ­ 50% các trường cao đẳng, trung giáo dục nghề nghiệp tăng cường bố trí nguồn vốn hỗ trợ học  sinh, sinh viên khởi nghiệp. ­ 50% các trường cao đẳng, trung cấp giáo dục nghề nghiệp tăng cường công tác kết nối với các  doanh nghiệp, vận động xã hội hóa nguồn lực tổ chức các hoạt động khởi nghiệp và huy động  nguồn vốn hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên. b) Nhiệm vụ và giải pháp ­ Cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của cơ sở  (bao gồm nguồn chi thường xuyên, nguồn nghiên cứu khoa học học sinh, sinh viên, nguồn xã hội  hóa,...) vào nguồn vốn dành cho hoạt động khởi nghiệp của cơ sở và hỗ trợ học sinh, sinh viên  khởi nghiệp. ­ Cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động tổ chức các hoạt động tìm kiếm nguồn kinh phí, kết  nối, thu hút đầu tư từ các cá nhân, tổ chức đối với các dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên. ­ Xây dựng Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các nhà trường từ nguồn kinh phí vận  động xã hội hóa. ­ Chủ động phối hợp ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư  để đồng hành tổ chức các hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ nguồn vốn đầu tư các dự án, ý tưởng  khởi nghiệp của học sinh, sinh viên. 5. Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp a) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, hội nghị, hội thảo rà soát, phát hiện khoảng trống chính  sách nhằm đề xuất, sửa đổi hoặc ban hành chính sách về hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp  trong tình hình mới. b) Nghiên cứu, xây dựng và ban hành bộ tiêu chí đánh giá các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt  động khởi nghiệp theo Quyết định 1665. c) Phối hợp với các bộ, ngành liên quan, đề xuất sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới các văn  bản quy định về cơ chế, chính sách về hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; chính sách đối với  nhà giáo, người làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp theo quy định. 6. Công tác quản lý, điều hành a) Tổ chức đánh giá các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo tiêu chí đánh giá các cơ sở giáo dục  nghề nghiệp hoạt động khởi nghiệp theo Quyết định 1665/QĐ­TTg. b) Tổ chức khảo sát, thống kê dữ liệu, đánh giá thực trạng công tác hỗ trợ đổi mới, sáng tạo,  khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. c) Hằng năm, tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai Kế hoạch tại các địa  phương và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
 8. d) Tổ chức tổng kết, đánh giá thực hiện Kế hoạch. V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 1. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ ngân sách sách nhà nước và các nguồn kinh phí xã hội hóa, đóng  góp, vận động tài trợ hợp pháp khác. 2. Tổng kinh phí dự kiến: 118.380 triệu đồng, trong đó: Nguồn ngân sách nhà nước là 68.380  triệu đồng; kinh phí xã hội hóa dự kiến là 50.000 triệu đồng. VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp a) Là cơ quan thường trực, tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Lao động ­ Thương binh và Xã hội chỉ  đạo thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm  2025”. b) Chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; xây  dựng kế hoạch năm, đề xuất kinh phí thực hiện hàng năm. c) Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác, vận động các nguồn lực  để thực hiện các nội dung hoạt động của Kế hoạch. d) Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện. e) Tổ chức kiểm tra, đánh giá, theo dõi và báo cáo việc triển khai Kế hoạch. 2. Vụ Kế hoạch ­ Tài chính Tổng hợp dự toán thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án vào dự toán ngân sách nhà nước chung  của Bộ theo quy định, trình Bộ trưởng phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án  hàng năm. 3. Sở Lao động ­ Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Kế  hoạch triển khai Đề án tại địa phương. b) Chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án tại địa phương, định kỳ  hàng năm báo cáo Bộ Lao động ­ Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp). 4. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp a) Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án theo giai  đoạn và từng năm của đơn vị. b) Định kỳ báo cáo Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động ­ Thương binh và Xã hội, cơ  quan chủ quản kết quả hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp của đơn vị./.
 9.   NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP  ĐẾN NĂM 2025” (Phụ lục kèm theo Quyết định số 929/QĐ­LĐTBXH ngày 28/6/2019) Thời  Đơn vị  Sản phẩm dự  gian  chủ  Đơn vị phối  TT HOẠT ĐỘNG kiến thực  trì/giám  hợp/thực hiện hiện sát Đẩy mạnh thông tin, truyền  I         thông Các bộ sản  Biên soạn, in ấn, phát hành tài  phẩm tuyên  liệu, ấn phẩm tuyên truyền về truyền dành cho  học sinh, sinh viên giáo dục  các đối tượng:  nghề nghiệp khởi nghiệp (tài  học sinh, sinh  Năm  Tổng cục Cơ quan, đơn vị  1 liệu, giáo trình, sổ tay, cẩm  viên; nhà giáo,  2019­  GDNN liên quan nang về khởi nghiệp và tự tạo  cán bộ quản lý  2025 việc làm cho học sinh, sinh  giáo dục nghề  viên, tờ rơi, tờ gấp, pano, áp  nghiệp; các  phích, bảng điện tử,...) tầng lớp nhân  dân. Tổ chức truyền thông trên các  phương tiện thông tin đại  chúng: xây dựng, phát trailer  về khởi nghiệp trên các kênh  truyền hình; xây dựng tuyến  Các chương  Các cơ quan  các bài viết, phóng sự tuyên  Năm  trình, chuyên  Tổng cục  báo, đài, cơ  2 truyền về khởi nghiệp trên các  2019­  mục tuyên  GDNN quan, đơn vị  báo in, báo điện tử và truyền  2025 truyền liên quan hình; tổ chức các buổi giao  lưu, tọa đàm, diễn đàn trực  tuyến về chủ đề khởi nghiệp  trên các báo điện tử, truyền  hình. 3 Tổ chức truyền thông trên  Các chương  Năm  Tổng cục  Các cơ quan  mạng xã hội: xây dựng và vận  trình, chuyên  2019­  GDNN báo, đài, cơ  hành fanpage, kênh youtube  mục tuyên  2025 quan, đơn vị  truyền thông về khởi nghiệp;  truyền trên  liên quan kết nối đội ngũ chuyên gia,  mạng xã hội cộng tác viên để làm các sản  phẩm truyền thông đăng trên  fanpage và youtube; làm các  videoclip và infographic, app...  theo các chuyên đề truyền 
 10. thông về khởi nghiệp trên  mạng xã hội; tổ chức Cuộc thi  tìm hiểu về khởi nghiệp và  các lĩnh vực giáo dục nghề  nghiệp trên mạng xã hội. Tổ chức “Ngày hội khởi  Ngày hội được  Năm  nghiệp” dành cho học sinh,  phát động và  Tổng cục  Các đơn vị liên  4 2019­  sinh viên các cơ sở giáo dục  thực hiện mỗi  GDNN quan 2025 nghề nghiệp. năm 1 lần Các cơ sở  Tổ chức giao  GDNN, các  Tổ chức giao lưu khởi nghiệp  lưu, tọa đàm tại  Năm  doanh nghiệp,  giữa các doanh nhân và học  Tổng cục  5 trường cao  2019­  doanh nhân  sinh, sinh viên khởi nghiệp các  GDNN đẳng, trung cấp  2025 đồng hành hỗ  cơ sở giáo dục nghề nghiệp. trong cả nước trợ HSSV khởi  nghiệp Các cơ sở  Tổ chức các hội nghị, hội  GDNN, các  thảo, diễn đàn để giới thiệu ý  Năm  doanh nghiệp,  tưởng, dự án khởi nghiệp của  Mỗi năm có ít  Tổng cục  6 2019­  doanh nhân  học sinh, sinh viên, kết nối với nhất 1 hội thảo GDNN 2025 đồng hành hỗ  các nhà đầu tư, các doanh  trợ HSSV khởi  nghiệp trong và ngoài nước. nghiệp Giới thiệu, tuyên truyền,  hướng dẫn học sinh, sinh viên  về việc sử dụng, khai thác  Hoạt động  nguồn thông tin, học liệu từ  Năm  tuyên truyền,  Tổng cục  Cơ sở giáo dục  7 Cổng Thông tin khởi nghiệp  2019­  hướng dẫn học  GDNN nghề nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia theo  2025 sinh, sinh viên Quyết định số 844 cho HSSV  trong các cơ sở giáo dục nghề  nghiệp. Tổ chức tuyên dương, khen  thưởng, tôn vinh các tập thể,  Các cơ sở  cá nhân có đóng góp tích cực  GDNN, các  cho hoạt động khởi nghiệp  Năm  doanh nghiệp,  Các đợt khen  Tổng cục  8 của học sinh, sinh viên các cơ  2019­  doanh nhân  thưởng GDNN sở giáo dục nghề nghiệp thông  2025 đồng hành hỗ  qua hoạt động tổng kết, đánh  trợ HSSV khởi  giá thực hiện Kế hoạch hàng  nghiệp năm. II Hỗ trợ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp 1 Biên soạn, in ấn, phát hành tài  Các bộ tài liệu  Năm  Tổng cục  Các cơ sở  liệu tập huấn, bồi dưỡng, đào  tập huấn, bồi  2019­  GDNN GDNN, các  tạo: Bộ tài liệu cung cấp  dưỡng, đào tạo  2025 doanh nghiệp,  thông tin, kiến thức về khởi  được biên soạn,  doanh nhân 
 11. nghiệp và hệ sinh thái khởi  nghiệp; bộ tài liệu đào tạo,  bồi dưỡng cán bộ làm công tác  tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh  viên khởi nghiệp; bộ tài liệu  đồng hành hỗ  đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo  in ấn, phát hành trợ HSSV khởi  dạy chương trình khởi nghiệp;  nghiệp bộ tài liệu trang bị kiến thức,  kỹ năng khởi nghiệp cho  HSSV. Bộ tài liệu được bổ  sung, sửa đổi qua từng năm. Các doanh  Tổ chức các khóa đào tạo, tập  nghiệp đồng  huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ  Các khóa tập  Năm  hành hỗ trợ  Tổng cục  2 cán bộ, nhà giáo, người làm  huấn, bồi  2019­  HSSV khởi  GDNN công tác tư vấn, hỗ trợ học  dưỡng, đào tạo 2025 nghiệp; các cơ  sinh, sinh viên khởi nghiệp. sở giáo dục  nghề nghiệp Các doanh  Tổ chức khóa đào tạo, tập  nghiệp đồng  huấn kiến thức, kỹ năng cơ  Các khóa tập  Năm  hành hỗ trợ  Tổng cục  3 bản về khởi nghiệp và tự tạo  huấn, bồi  2020­  HSSV khởi  GDNN việc làm cho học sinh, sinh  dưỡng, đào tạo 2025 nghiệp; các cơ  viên. sở giáo dục  nghề nghiệp Tổ chức các hoạt động thực  tập, trải nghiệm tại doanh  Các hoạt động  Cơ sở  nghiệp để tạo điều kiện cho  thực tập, trải  Năm  giáo dục  Doanh nghiệp  4 học sinh, sinh viên được tiếp  nghiệm tại  2019­  nghề  liên quan xúc với các hoạt động sản  doanh nghiệp  2025 nghiệp xuất kinh doanh của doanh  được tổ chức nghiệp. Tổ chức các hoạt động giao  lưu, hội thảo trao đổi, học tập  kinh nghiệm trong nước và  Cơ quan, đơn vị  Năm  quốc tế về đào tạo khởi  Tổng cục liên quan; cơ sở  5 Các đoàn 2020­  nghiệp trong nhà trường cho  GDNN giáo dục nghề  2025 đội ngũ làm công tác tư vấn,  nghiệp hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi  nghiệp; đoàn ra, đoàn vào. 6 Các cơ sở giáo dục nghề  Các chuyên đề Năm  Cơ sở  Cơ quan, đơn vị  nghiệp xây dựng chuyên đề  2019­  giáo dục  liên quan khởi nghiệp và đưa vào  2025 nghề  chương trình đào tạo theo  nghiệp hướng bắt buộc hoặc tự chọn  để phù hợp với thực tiễn.
 12. III Tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và  Tổ chức các cuộc thi sáng tạo,  khởi nghiệp dành cho học  Cuộc thi được  sinh, sinh viên các cơ sở giáo  Tổng cục  tổ chức; các ý  Cơ quan, đơn vị  dục nghề nghiệp các cấp  Năm  GDNN;  tưởng khởi  liên quan; cơ sở  1 nhằm tìm kiếm, phát hiện ý  2020­  địa  nghiệp của  giáo dục nghề  tưởng, dự án khởi nghiệp  2025 phương  HSSV được  nghiệp hằng năm, định kỳ thẩm định,  đăng cai phát hiện sàng lọc và hỗ trợ thực liên dự  án. Xây dựng, tổ chức duy trì, vận  hành hệ thống phần mềm  quản lý, theo dõi hỗ trợ học  sinh, sinh viên giáo dục nghề  nghiệp đổi mới, sáng tạo và  khởi nghiệp trong cả nước;  Các doanh  xây dựng Cổng thông tin kết  Hệ thống phần  Năm  nghiệp, doanh  nối doanh nghiệp, doanh nhân  mềm; vận hành  Tổng cục  2 2019­  nhân đồng hành  hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi  và hoàn thiện  GDNN 2025 hỗ trợ HSSV  nghiệp; xây dựng sàn giao dịch  hàng năm khởi nghiệp ý tưởng khởi nghiệp, dự án  khởi nghiệp trực tuyến giữa  các cơ sở đào tạo, các học  sinh, sinh viên và các doanh  nghiệp; duy trì vận hành hàng  năm. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp  Các doanh  xây dựng trung tâm hỗ trợ  Các trung tâm  nghiệp, doanh  khởi nghiệp, tạo không gian  hỗ trợ học sinh,  Cơ sở  nhân đồng hành  khởi nghiệp dùng chung cho  sinh viên khởi  Năm  giáo dục  hỗ trợ HSSV  3 học sinh, sinh viên trong nhà  nghiệp, các câu  2019­  nghề  khởi nghiệp;  trường khởi nghiệp; thành lập  lạc bộ được  2025 nghiệp Cơ quan, đơn vị  các câu lạc bộ khởi nghiệp  hình thành và  liên quan; Tổng  phù hợp với ngành nghề đào  hoạt động cục GDNN tạo. 4 Phối hợp với doanh nghiệp bố  Các không gian  Năm  Cơ sở  Các doanh  trí, đầu tư sửa chữa, cải tạo,  dùng chung  2019­  giáo dục  nghiệp, doanh  nâng cấp cơ sở vật chất, trang  (fablab,  2025 nghề  nhân đồng hành  thiết bị của các nhà trường để  makerspace,  nghiệp hỗ trợ HSSV  hình thành môi trường dịch vụ  creative lab,...) khởi nghiệp;  cung cấp, hỗ trợ học sinh, sinh  Cơ quan, đơn vị  viên, tạo không gian dùng  liên quan; Tổng  chung cho học sinh, sinh viên;  cục GDNN hỗ trợ kinh phí cho các hoạt  động khởi nghiệp, các câu lạc  bộ khởi nghiệp, các trung tâm  hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi 
 13. nghiệp IV Hỗ trợ nguồn vốn cho dự án khởi nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh,  sinh viên Cơ sở giáo dục nghề nghiệp  chủ động bố trí kinh phí từ các  nguồn thu hợp pháp của cơ sở  (bao gồm nguồn chi thường  Số cơ sở bố trí  Cơ sở  xuyên, nguồn nghiên cứu khoa  nguồn vốn hỗ  Năm  Cơ quan, đơn vị  giáo dục  1 học học sinh, sinh viên, nguồn  trợ học sinh,  2019­  liên quan; Tổng  nghề  xã hội hóa,...) vào nguồn vốn  sinh viên khởi  2025 cục GDNN nghiệp dành cho hoạt động khởi  nghiệp nghiệp của cơ sở và hỗ trợ  học sinh, sinh viên khởi  nghiệp. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp  chủ động tổ chức các hoạt  Cơ sở  động tìm kiếm nguồn kinh phí,  Năm  Cơ quan, đơn vị  Các hoạt động  giáo dục  2 kết nối, thu hút đầu tư từ các  2019­  liên quan; Tổng  được tổ chức nghề  cá nhân, tổ chức đối với các  2025 cục GDNN nghiệp dự án khởi nghiệp của học  sinh, sinh viên. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp  Số kinh phí huy  Cơ sở  xây dựng Quỹ hỗ trợ học sinh,  động được hỗ  Năm  Cơ quan, đơn vị  giáo dục  3 sinh viên khởi nghiệp từ  trợ học sinh,  2019­  liên quan; Tổng  nghề  nguồn kinh phí vận động xã  sinh viên khởi  2025 cục GDNN nghiệp hội hóa. nghiệp Phối hợp ký kết thỏa thuận  hợp tác phối hợp với các  doanh nghiệp, các nhà đầu tư  Cơ sở  Hoạt động xã  Năm  Cơ quan, đơn vị  để đồng hành tổ chức các hoạt  giáo dục  4 hội hóa được tổ  2019­  liên quan; Tổng  động khởi nghiệp, hỗ trợ  nghề  chức 2025 cục GDNN nguồn vốn đầu tư các dự án, ý  nghiệp tưởng khởi nghiệp của học  sinh, sinh viên. V Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp Tổ chức các hoạt động nghiên  cứu, hội nghị, hội thảo rà soát,  phát hiện khoảng trống chính  Năm  Các hoạt động  Tổng cục Cơ quan, đơn vị  1 sách nhằm đề xuất, sửa đổi  2020­  được tổ chức GDNN liên quan hoặc ban hành chính sách về  2023 hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi  nghiệp trong tình hình mới. 2 Nghiên cứu, xây dựng và ban  Bộ tiêu chí  Năm  Tổng cục Cơ quan, đơn vị  hành bộ tiêu chí đánh giá các  được ban hành 2020­  GDNN liên quan cơ sở giáo dục nghề nghiệp  2023 hoạt động khởi nghiệp theo 
 14. Quyết định 1665/QĐ­TTg. Phối hợp với các bộ, ngành  liên quan, đề xuất sửa đổi bổ  sung hoặc ban hành mới các  văn bản quy định về cơ chế,  Năm  Các nghiên cứu,  Tổng cục Cơ quan, đơn vị  3 chính sách về hỗ trợ học sinh,  2020­  đề xuất GDNN liên quan sinh viên khởi nghiệp; chính  2025 sách đối với nhà giáo, người  làm công tác hỗ trợ HS, SV  khởi nghiệp theo quy định. VI Công tác quản lý, điều hành         Tổ chức đánh giá các cơ sở  giáo dục nghề nghiệp theo tiêu  Cơ quan, đơn vị  Năm  chí đánh giá các cơ sở giáo dục  Kết quả đánh  Tổng cục liên quan; cơ sở    2019­  nghề nghiệp hoạt động khởi  giá GDNN giáo dục nghề  2025 nghiệp theo Quyết định  nghiệp 1665/QĐ­TTg. Tổ chức khảo sát, thống kê dữ  liệu, đánh giá thực trạng công  Cơ quan, đơn vị  Năm  tác hỗ trợ đổi mới, sáng tạo,  Báo cáo khảo  Tổng cục liên quan; cơ sở  2 2020­  khởi nghiệp cho học sinh, sinh  sát GDNN giáo dục nghề  2025 viên tại các cơ sở giáo dục  nghiệp nghề nghiệp. Hằng năm, tổ chức theo dõi,  Các đợt kiểm  Cơ quan, đơn vị  kiểm tra, giám sát, đánh giá  Năm  tra; các đợt thi  Tổng cục liên quan; cơ sở  3 việc triển khai Kế hoạch thực  2020­  đua, khen  GDNN giáo dục nghề  hiện Đề án tại các cơ sở giáo  2025 thưởng nghiệp dục nghề nghiệp. Cơ quan, đơn vị  Năm  Tổ chức tổng kết, đánh giá  Tổng cục liên quan; cơ sở  4 Tổng kết 2020­  thực hiện GDNN giáo dục nghề  2025 nghiệp   DỰ TOÁN KINH PHÍ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM  2025” (Phụ lục kèm theo Quyết định số 929/QĐ­LĐTBXH ngày 28/6/2019) Đơn vị: Triệu đồng TT NỘI DUNG TỔNG  CỘNG Năm  Năm  Năm  Năm  Năm  Năm  Năm  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
 15. 68,380 2,80011,38011,20010,70010,70010,650 10,950 Đẩy mạnh thông tin,  1,95 I 25,650 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 truyền thông 0 Biên soạn, in ấn, phát hành  tài liệu, ấn phẩm tuyên  truyền về học sinh, sinh viên  giáo dục nghề nghiệp khởi  nghiệp (tài liệu, giáo trình,  1 2,000 200 300 300 300 300 300 300 sổ tay, cẩm nang về khởi  nghiệp và tự tạo việc làm  cho học sinh, sinh viên, tờ  rơi, tờ gấp, pano, áp phích,  bảng điện tử,...). Tổ chức truyền thông trên  các phương tiện thông tin  đại chúng: xây dựng, phát  trailer về khởi nghiệp trên  các kênh truyền hình; xây  dựng tuyến các bài viết,  2 phóng sự tuyên truyền về  2,050 250 300 300 300 300 300 300 khởi nghiệp trên các báo in,  báo điện tử và truyền hình;  tổ chức các buổi giao lưu,  tọa đàm, diễn đàn trực tuyến  về chủ đề khởi nghiệp trên  các báo điện tử, truyền hình. Tổ chức truyền thông trên  mạng xã hội: xây dựng và  vận hành fanpage, kênh  youtube truyền thông về  khởi nghiệp; kết nối đội ngũ  chuyên gia, cộng tác viên để  làm các sản phẩm truyền  thông đăng trên fanpage và  3 2,600 200 400 400 400 400 400 400 youtube; làm các videoclip và  infographic, app... theo các  chuyên đề truyền thông về  khởi nghiệp trên mạng xã  hội; tổ chức Cuộc thi tìm  hiểu về khởi nghiệp và các  lĩnh vực giáo dục nghề  nghiệp trên mạng xã hội. Tổ chức “Ngày hội khởi  nghiệp” dành cho học sinh,  4 13,0001,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 sinh viên các cơ sở giáo dục  nghề nghiệp.
 16. Tổ chức giao lưu khởi  nghiệp giữa các doanh nhân  5 và học sinh, sinh viên khởi  600 ­ 100 100 100 100 100 100 nghiệp các cơ sở giáo dục  nghề nghiệp. Tổ chức các hội nghị, hội  thảo, diễn đàn để giới thiệu  ý tưởng, dự án khởi nghiệp  6 của học sinh, sinh viên, kết  3,900 300 600 600 600 600 600 600 nối với các nhà đầu tư, các  doanh nghiệp trong và ngoài  nước. Tổ chức tuyên dương, khen  thưởng, giải thưởng tôn vinh  các tập thể, cá nhân có đóng  góp tích cực cho hoạt động  khởi nghiệp của học sinh,  7 1,500 ­ 250 250 250 250 250 250 sinh viên các cơ sở giáo dục  nghề nghiệp thông qua hoạt  động tổng kết, đánh giá thực  hiện Chương trình hàng  năm. Hỗ trợ đào tạo, tập huấn,  II bồi dưỡng kiến thức, kỹ  31,200 500 5,150 5,150 5,150 5,150 5,100 5,000 năng khởi nghiệp Biên soạn, in ấn, phát hành  tài liệu tập huấn, bồi dưỡng,  đào tạo: Bộ tài liệu cung cấp  thông tin, kiến thức về khởi  nghiệp và hệ sinh thái khởi  nghiệp; bộ tài liệu đào tạo,  bồi dưỡng cán bộ làm công  tác tư vấn hỗ trợ học sinh,  1 1,800 200 350 350 250 250 200 200 sinh viên khởi nghiệp; bộ tài  liệu đào tạo, bồi dưỡng nhà  giáo dạy chương trình khởi  nghiệp; bộ tài liệu trang bị  kiến thức, kỹ năng khởi  nghiệp cho học sinh, sinh  viên. Bộ tài liệu được bổ  sung, sửa đổi qua từng năm. Tổ chức các khóa đào tạo,  tập huấn, bồi dưỡng cho đội  ngũ cán bộ, nhà giáo, người  2 12,150 150 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 làm công tác tư vấn, hỗ trợ  học sinh, sinh viên khởi  nghiệp.
 17. Tổ chức khóa đào tạo, tập  huấn kiến thức, kỹ năng cơ  3 bản về khởi nghiệp và tự  12,150 150 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 tạo việc làm cho học sinh,  sinh viên. Tổ chức các hoạt động giao  lưu, hội thảo trao đổi, học  tập kinh nghiệm trong nước  và quốc tế về đào tạo khởi  4 nghiệp trong nhà trường cho  5,100 ­ 800 800 900 900 900 800 đội ngũ làm công tác tư vấn,  hỗ trợ học sinh, sinh viên  khởi nghiệp; đoàn ra, đoàn  vào. Tạo môi trường hỗ trợ  khởi nghiệp trong các cơ  III sở giáo dục nghề nghiệp  6,900 300 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 và tìm kiếm ý tưởng sáng  tạo của học sinh, sinh viên Tổ chức các cuộc thi sáng  tạo, khởi nghiệp dành cho  học sinh, sinh viên các cơ sở  giáo dục nghề nghiệp các  1 cấp nhằm tìm kiếm, phát  3,000 ­ 500 500 500 500 500 500 hiện ý tưởng, dự án khởi  nghiệp hằng năm, định kỳ  thẩm định, sàng lọc và hỗ  trợ thực hiện dự án. Xây dựng, tổ chức duy trì,  vận hành hệ thống phần  mềm quản lý, theo dõi hỗ  trợ học sinh, sinh viên giáo  dục nghề nghiệp đổi mới,  sáng tạo và khởi nghiệp  trong cả nước; xây dựng  Cổng thông tin kết nối  2 doanh nghiệp, doanh nhân  3,900 300 600 600 600 600 600 600 hỗ trợ học sinh, sinh viên  khởi nghiệp; xây dựng sàn  giao dịch ý tưởng khởi  nghiệp, dự án khởi nghiệp  trực tuyến giữa các cơ sở  đào tạo, các học sinh, sinh  viên và các doanh nghiệp;  duy trì vận hành hàng năm. IV Hoàn thiện cơ chế, chính  1,750 ­ 750 600 100 100 100 100
 18. sách hỗ trợ học sinh, sinh  viên khởi nghiệp Tổ chức các hoạt động  nghiên cứu, hội nghị, hội  thảo rà soát, phát hiện  khoảng trống chính sách  1 850 ­ 450 400 ­ ­ ­ ­ nhằm đề xuất, sửa đổi hoặc  ban hành chính sách về hỗ  trợ học sinh, sinh viên khởi  nghiệp trong tình hình mới. Nghiên cứu, xây dựng và ban  hành bộ tiêu chí đánh giá các  2 cơ sở giáo dục nghề nghiệp  300 ­ 200 100 ­ ­ ­ ­ hoạt động khởi nghiệp theo  Quyết định 1665/QĐ­TTg. Phối hợp với các bộ, ngành  liên quan, đề xuất sửa đổi  bổ sung hoặc ban hành mới  các văn bản quy định về cơ  chế, chính sách về hỗ trợ  3 600 ­ 100 100 100 100 100 100 học sinh, sinh viên khởi  nghiệp; chính sách đối với  nhà giáo, người làm công tác  hỗ trợ học sinh, sinh viên  khởi nghiệp theo quy định. Công tác quản lý, điều  V 2,880 50 430 400 400 400 400 800 hành Tổ chức đánh giá các cơ sở  giáo dục nghề nghiệp theo  tiêu chí đánh giá các cơ sở  1 600 ­ 100 100 100 100 100 100 giáo dục nghề nghiệp hoạt  động khởi nghiệp theo  Quyết định 1665/QĐ­TTg. Hằng năm, tổ chức theo dõi,  kiểm tra, giám sát, đánh giá  2 việc triển khai Kế hoạch tại  2,080 50 330 300 300 300 300 500 các cơ sở giáo dục nghề  nghiệp. Tổ chức tổng kết, đánh giá  3 200 ­ ­ ­ ­ ­ ­ 200 kết quả thực hiện.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2