intTypePromotion=3

Quyết định số 93/2017/QĐ-UBND tỉnh An Giang

Chia sẻ: Dao Van Manh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
8
lượt xem
0
download

Quyết định số 93/2017/QĐ-UBND tỉnh An Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 93/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quyết định số 96/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 93/2017/QĐ-UBND tỉnh An Giang

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH AN GIANG Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 93/2017/QĐ­UBND An Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 96/2016/QĐ­UBND NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2016  CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM  VỤ CHI THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH 2017 ­ 2020 CỦA NGÂN SÁCH CÁC CẤP THUỘC  TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Thông tư số 326/2016/TT­BTC ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về  tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Căn cứ Nghị quyết số 24/2017/NQ­HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân  tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 41/2016/NQ­HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội  đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 ­ 2020  của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 96/2016/QĐ­UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân  dân tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 ­  2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban  ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố chịu trách nhiệm thi  hành Quyết định này./.     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH ­ Chính phủ, Website Chính phủ; ­ Bộ Tài chính; PHÓ CHỦ TỊCH ­ Cục Kiểm tra Văn bản ­ Bộ Tư pháp; ­ TT. TU, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; ­ Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; ­ HĐND, UBND các huyện, thị xã và thành phố; ­ Đài PTTH, Báo An Giang, Website An Giang; ­ Chánh VP. UBND tỉnh; ­ Lưu: HCTC, KTTH, TT Công báo Tin học. Lê Văn Nưng    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản